HELSENORGE

Metodebok for langvarige smertetilstander

Her finner du siste versjon av Metodebok for langvarige smertetilstander. Metodeboken er en praktisk håndbok og ingen lærebok i smertemedisin. Første versjon retter seg først og fremst mot leger som møter pasienter med langvarige smertetilstander i første- og andrelinjetjenesten, og har et spesielt fokus på diagnostikk og farmakologisk behandling av de vanligste smertetilstandene.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjon: Christopher Ekholdt

Senere versjoner vil utvides for også å dekke tverrfaglige behandlerteam, og inneholde ytterligere detaljer om temaer som ikke-farmakologisk behandling, behandling av eldre og andre sårbare grupper, invasive behandlinger, spesifikke smertesyndromer (f.eks. trigeminusnevralgi, fantomsmerter, stumpsmerter) behandling med opioider og cannabinoider, førerkortbegrensninger, placebo/nocebo, individualiserte behandlingsmål, behandling av sjeldne tilstander, forklaringsmodell(er), med mer.

Grunnet den vanlige funksjonsfordelingen av pasienter i norsk helsevesen vil ikke ulike former for hodepine (inkludert migrene) og kreftrelaterte smerter spesifikt omtales i denne håndboken. Hodepine behandles i hovedsak av nevrologer. Kreftrelaterte smerter vil hovedsakelig behandles i henhold til den smerteklassifikasjonen de hører inn under.

Helt bakerst i metodeboken er det en oversikt over hvilke momenter en henvisning til en smerteklinikk bør inneholde.

Ansvarlige for metodeboken​

Regional kompetansetjeneste for smertebehandling er ansvarlig for metodeboken. Tilbakemeldinger og ønsker for senere versjoner er kjærkomne og kan sendes til ansvarlig lege for metodeboken Lars-Petter Granan Largra@ous-hf.no.

Fant du det du lette etter?