HELSENORGE

Metodebok for langvarige smertetilstander

Her finner du siste versjon av Metodebok for langvarige smertetilstander. Metodeboken er en praktisk håndbok og ingen lærebok i smertemedisin. Første versjon retter seg først og fremst mot leger som møter pasienter med langvarige smertetilstander i første- og andrelinjetjenesten, og har et spesielt fokus på diagnostikk og farmakologisk behandling av de vanligste smertetilstandene.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjon: Christopher Ekholdt

Bilde av en knapp 

Senere versjoner vil utvides for også å dekke tverrfaglige behandlerteam, og inneholde ytterligere detaljer om temaer som ikke-farmakologisk behandling, behandling av eldre og andre sårbare grupper, invasive behandlinger, spesifikke smertesyndromer (f.eks. trigeminusnevralgi, fantomsmerter, stumpsmerter) behandling med opioider og cannabinoider, førerkortbegrensninger, placebo/nocebo, individualiserte behandlingsmål, behandling av sjeldne tilstander, forklaringsmodell(er), m.m.

Grunnet den vanlige funksjonsfordelingen av pasienter i norsk helsevesen vil ikke ulike former for hodepine (inkl. migrene) og kreftrelaterte smerter spesifikt omtales i denne håndboken. Hodepine behandles i hovedsak av nevrologer. Kreftrelaterte smerter vil hovedsakelig behandles i henhold til den smerteklassifikasjonen de hører inn under.
Helt bakerst i metodeboken er det en oversikt over hvilke momenter en henvisning til en smerteklinikk bør inneholde.

Regional kompetansetjeneste for smertebehandling er ansvarlig for metodeboken. Tilbakemeldinger og ønsker for senere versjoner er kjærkomne og kan sendes til ansvarlig lege for metodeboken Lars-Petter Granan Largra@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?