Oppholdet på Geilomo skole

Her følger litt generell informasjon om undervisningstilbudet mens eleven er innlagt på Geilomo barnesykehus.

Geilomo skole tar imot i ca.26 elever fra 1.-10.trinn i hver pulje som normalt har 4 eller 5 ukers varighet. Normalt er elevene inndelt i 4 grupper, hvor de yngste elevene går i Gruppe 1 og de eldste i Gruppe 4. Elevene vil normalt gå i gruppe med både yngre og eldre elever, med ca. 6-7 elever i hver gruppe. Hver gruppe administreres av en kontaktlærer, og hver gruppe har ofte en faglærer med seg i tillegg, og alltid en sykepleier i kroppsøving og med på tur.

Dagene våre er fordelt i 6 undervisningstimer fordelt på 45 minutter med et 10 minutters friminutt imellom. Skoledagen starter klokken 09:00 og avsluttes 14:30. Elevene går til spisesalen på sykehuset for å spise midt på dagen. Gruppe 1 og Gruppe 2 spiser 11:20, og Gruppe 3 og Gruppe 4 spiser 11:40. 

Alle elevene får sin egen kommunale PC de beholder på skolen i løpet av oppholdet. Vi har ikke lekser på Geilomo. Vår kommunale PC støtter ikke alle landets digitale læringsplattformer, slik at noe kommunikasjon vedr ukeplan og lignende for ungdomstrinnet spesielt må gå gjennom Geilomos kontaktlærere.

Geilomo skole har fokus på basisfagene norsk, engelsk og matematikk, i tillegg til kroppsøving. Vi tilbyr dobbelt antall kroppsøvingstimer, i tillegg til timer vi har kalt Livsmestring. Sykehuset underviser i treningslære, sykdomslære og har basistrening med alle elever i skoletiden. For å få plass til dette på timeplanen så er det fag vi ikke tilbyr, som musikk, Mat & Helse og valgfag (ungdomstrinnet). Individuell trening, testing og opplæring om egen helse samt legeundersøkelser skjer også i skoletida. Skolen og sykehuset samarbeider om best egnet tidspunkt.

Geilomo skole gjennomfører en dagstur i nærmiljøet i løpet av oppholdet. I tillegg vil elevene bli noe kjent med nasjonalparklandsbyen Geilo og Hol kommune.

Dette gjelder for de ulike trinn

1.-6.trinn

Elevene tar med egne matematikkbøker og utstyr til matematikk som linjal, passer og evt. kalkulator. Elevene følger matematikkplan fra sin hjemskole. I øvrige fag gjennomføres vårt undervisningsopplegg, gjerne med et felles tema, men alltid differensiert ut i fra elevens ferdigheter.

7.trinn

Elevene tar med egne lærebøker og skrivebøker i alle fag, og utstyr de vil trenge som linjal, passer og evt. kalkulator. I noen puljer vil 7.trinn gå sammen med 8.trinns elever, og da følger de ukeplanarbeid fra sin hjemskole i alle fag. Andre ganger vil 7.trinns elever gå sammen med 5.og 6.trinn, og da følger elevene sin hjemskoles plan i matematikk, men vårt undervisningsopplegg i øvrige fag. Fagene vil gjerne ha et felles tema, men alltid være differensiert ut i fra elevens ferdigheter.

8.-10.trinn

Elevene tar med egne lærebøker og skrivebøker i alle fag, og utstyr de vil trenge som linjal, passer og evt. kalkulator. Hjemskolens prøver og innleveringer kan gjennomføres hos oss. Elevene får tid til forberedelser, slik de ville ha fått hjemme. Gjennomførte prøver og tester sendes hjemskolen for vurdering.

 

Alle elever kartlegges i matematikk og norsk ved ankomst. Undervisningen tilrettelegges ut i fra kartleggingsresultater, informasjon fra hjemskolen og elevens behov.

For at Geilomo skole skal få forberedt seg så tidlig som mulig for din elevs ankomst så ber vi foresatte fylle ut «Fagopplysningsskjema - barnetrinn» eller «Fagopplysningsskjema – ungdomstrinn» og returnere til oss før elevens ankomst til post.geilomo.skole@hol.kommune.no. Ukeplaner blir sendt som e-post fra kontaktlærer på hjemmeskolen til kontaktlærer på Geilomo skole. Vi ønsker å etablere kontakt med hjemskolen så snarlig det lar seg gjøre.

Fylkeskommunen har i henhold til Opplæringslova §13.3a opplæringsansvar for elevene i perioden for innleggelse på sykehus. Eleven vil derfor forbli elev ved sin kommunale hjemskole også i perioden for innleggelse ved Geilomo barnesykehus, og skal derfor ikke skrives ut fra sin hjemskole.

Kontaktlærer ved Geilomo skole skriver en rapport etter oppholdet som beskriver læringsmål og kort vurdering av undervisningen gitt, og påfører et evt. fravær fra skolen.
Spørsmål vedr undervisningstilbud og lignende kan rettes til rektor ved Geilomo skole, Inger Arnesen, på telefon 32 09 50 80 eller e-post: inger.arnesen@hol.kommune.no

Fant du det du lette etter?