Samarbeidsorganer

Et samarbeidsorgan innen helsesektoren skal være en struktur for å styrke samarbeid, for rådgivning ved utvelging av tiltak og for kopling av pasientrettede tjenestenivåer. Et samarbeidsorgan skal hele tiden ha bedret kvalitet på pasientbehandlingen i fokus.

Samarbeidsutvalget mellom Oslo Universitetssykehus, Oslo kommune, sektorsykehusene og Ahus

Samarbeidsutvalgets mandat og arbeidsoppgaver er blant annet å ta opp utfordringer, prosjekter og samarbeidsløsninger som angår, eller kan angå, flere sykehus og virksomheter.

Samarbeidsutvalget skal være et koordinerende organ for å videreutvikle samhandlingen innen hovedstadsområdet.

Etablerte samarbeidsutvalg

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. For å sikre dette har spesialisthelsetjenesten et omfattende samarbeid med kommunene gjennom blant annet avtalefestede samarbeidsfora.
Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune har etter inngåelse av samarbeidsavtale (generell del) etablert tre samarbeidsutvalg;

  • Direktørmøte
  • Samarbeidsforum for somatikk
  • Samarbeidsforum for rusavhengighet og psykisk helsevern 

Oslo universitetssykehus har ferdigstilt og implementert møtestrukturer knyttet til samhandling.

Direktørmøte

Direktørmøtet er et forum for ledelsen i deltakende instanser. Møte skal fungere som en møteplass der saker av overordnet karakter informeres om og drøftes.

Samarbeidsforum somatikk og samarbeidsforum psykisk helse og avhengighet

Samarbeidsforaene skal være for ledere av pasientnære tjenester. Møtene skal benyttes til drøfting og informasjon rundt pasientforløp, pasientadministrative rutiner og alle forhold knyttet til tjenester rettet direkte mot pasienten.Samarbeidsforum for Barn og Unge

Mer informasjon kommer senere!

Brukerutvalget

Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset. Det er et rådgivende organ for styret og administrasjon i forhold til denne pasientgruppen.

Råd for barn som pårørende

Råd for barn som pårørende er en tverrfaglig sammensatt gruppe som består av representanter fra hver klinikk i sykehuset. Den enkelte representant er koordinator for barneansvarlige i sin klinikk.

Råd for pasient- og pårørendeopplæring

Råd for pasient- og pårørendeopplæring arbeider med koordinering, kvalitetssikring, forbedring og utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset.

Råd for ungdomshelse

Rådet består av representanter fra sykehuset, og koordinerer arbeidet med ungdomshelse. Rådet bidrar til kompetanseutvikling for ungdomsansvarlige på Oslo universitetssykehus.

Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i hovedstadsområdet


IKT samarbeidsutvalg mellom Oslo kommune, sektorsykehusene, og Oslo Universitetssykehus

Utvalget har som oppgave å ha oppfølging av innholdet i IKT tjenesteavtale 7, og fremme samarbeid om lokale ikt-løsninger.  
IKT-utvalget ivaretar alle saker vedrørende elektronisk meldingsutveksling mellom sektorsykehusene og Oslo Kommune, unntatt administrativ kommunikasjon.


Fant du det du lette etter?