Seksjon for medisinsk immunologi

Seksjon for medisinsk immunologi utfører autoantistoffpåvisning og ulike proteinanalyser relatert til inflammasjon. Analysene utføres som ledd i diagnostikk av bl.a. revmatiske sykdommer, autoimmune endokrinopatier, nevropatier og monoklonale gammopatier.

Les mer om Seksjon for medisinsk immunologi

Seksjon for medisinsk immunologi

Seksjon for medisinsk immunologi utfører autoantistoffpåvisning og ulike proteinanalyser relatert til inflammasjon. Analysene utføres som ledd i diagnostikk av bl.a. revmatiske sykdommer, autoimmune endokrinopatier, nevropatier og monoklonale gammopatier.

Seksjonen utfører også allergologiske tester inkludert et utvidet panel av allergenkomponentanalyser.

Seksjonen ledes av Randi Karlsen.


Seksjonsleder
Randi Karlsen
Tlf. 221 18877
 Overlege               Overlege
Livia Bajelan          Ivo Nentwich
Tlf. 230 16462       Tlf. 221 18879  

        

Autoantistoffer

Analyseoversikt-Laboratoriehåndbok



HLA-typing

Sykdomsrelatert HLA-typing
 • HLA-B27 (Mb. Bechterew m.m.)
 • HLA-DQ6 (Narkolepsi)
 • HLA-DQ2/DQ8 (Cøliaki, Dermatitis Herpetiformis)
 • HLA-B*57:01 (For vurdering av abakavir-behandling)

Prøver til sykdomsrelatert HLA-typing (EDTA-blod) sendes til:
Seksjon for medisinsk immunologi
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Prøvene vil bli registrert ved Seksjon for medisinsk immunologi (Ullevål) og deretter sendt videre til Seksjon for transplantasjonsimmunologi på Rikshospitalet som ufører analysene.


Proteiner


Analyseoversikt-Laboratoriehåndbok




Ø-hjelp

 
NB! Må avtales! Tlf. 221 18890.

Prøven sendes deretter så fort som mulig med bud eller taxi til:

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Seksjon for medisinsk immunologi
Bygg 25-sør, 5.etg
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
0450 Oslo


Nyhetsarkiv


Ny test for påvisning av anti-Sm

Rekvirentinformasjon TTGA metodeskifte

Rekvirentinformasjon nye Calix-rør

Endret metode for analysering av anti-Sm fra og med 25.01.16

Oppdatert metode for analysering av mastcelle-tryptase i serum

Uspesifikke reaksjoner i analysen anti-Sm

Calprotectin i feces hos barn, endret referanseområde

Endret referansegrense for Anti-Vevstranglutaminase IgA


Svarkoder

Ved formidling av elektroniske prøvesvar benytter vi Norsk laboratoriekodeverk  (NLK). Dette er i stor grad basert på det internasjonale kodeverket NPU. Forkortelsen «NPU» står for «Nomenclature, Properties and Units». Kodeverket har som formål å sikre entydig terminologi ved overføring av prøvesvar fra laboratoriene til deres rekvirenter i primær- og spesialisthelsetjenesten. Norsk laboratoriekodeverk er administrert av Helsedirektoratet.

NLK består altså av NPU-koder, og suppleres unntaksvis med såkalte NOR-koder. I tillegg vil det bli benyttet noen lokale koder («OUS-koder») som ikke er en del av NLK. Alle kodene består av et prefiks («NPU», «NOR» eller «OUS») etterfulgt av et femsifret nummer. NOR-kodene benyttes dersom det ikke har vært mulig å opprette passende NPU-koder. Lokale koder med prefiks «OUS» vil kunne bli benyttet i en overgangsfase før NPU-kode for en analyse er opprettet. I tillegg vil det noen ganger være behov for å skille mellom to analyser av samme analytt utført med forskjellige metoder. Begge analysene skal i prinsippet ha samme analysekode, fordi metode-egenskapen ikke er en del av NPU-kodeverket. Det kan da være behov for å rapportere den ene av analysene med en lokal kode.

Oppbygning

Hver analyse eller undersøkelse skal ha en unik kode. Analysene navngis ved en tekststreng hvor de følgende fire begrepene inngår: system, komponent, egenskapsart og enhet.

 • Systemet angir hvilken del av pasienten som er analysert (f.eks. plasma). Selv om prøvematerialet er serum, vil NPU-koden angi at resultatet er et mål på mengden analytt i plasma.
 • Komponenten angir hva som analyseres (f.eks. et plasmaprotein eller autoantistoff).
 • Egenskapsarten forteller hva slags måling eller registrering som er gjort (f.eks. massekonsentrasjon).
 • Enheten angir resultatets måleenhet (f.eks. g/L), eventuelt om det er angitt i arbitrære enheter eller internasjonale enheter definert ved en gitt standard.

Eksempler

For autoantistoffanalyser benytter vårt laboratorium stort sett tre kategorier av NPU-koder, her illustrert med to NPU-koder som begge beskriver analyseresultater for anti-Jo-1, og ett eksempel som gjelder anti-dsDNA.

Anti-Jo-1 blotteknikk; kvalitativ analyse metode

Når anti-Jo-1 påvises med blot-metode benyttes NPU14511. Dette er en kvalitativ metode: Negativ/Positiv (eventuelt med gradering av positiv).

NPU14511 P—Histidin—tRNA-ligase-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
 • Komponenten er Histidin-tRNA-ligase-antistoff (IgG), dvs. autoantistoff mot en aminoacyl-tRNA syntetase som også kalles for Jo-1. Analysen påviser kun antistoff av IgG-type.
 • Egenskapsarten er «arb.k.», arbitrær konsentrasjon. Denne betegnelsen brukes dersom målemetoden ikke angis i SI-enheter og rapporteres på en ordinalskala. En ordinalskala er en kvalitativ skala (positiv, negativ) eller en «semikvantitativ» skala (0, +, ++, +++). Slike resultater kan ordnes i stigende rekkefølge, og man kan beregne medianen, men et resultat kan ikke være dobbelt så høyt som et annet. «(proc.)» står for prosedyre, og forteller at ikke all viktig analyseinformasjon finnes i NPU-tekststrengen, for eksempel hvilken enhet som benyttes.

Anti-Jo-1 ELISA; kvantitativ analysemetode

Laboratoriet benytter også en kvantitativ metode for påvisning av anti-Jo-1 antistoffer. Da benyttes NPU-koden:

NPU26642 P—Histidin--tRNA-ligase-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
 • Her er analytten den samme som i eksemplet over. Forskjellen mellom de to kodene er egenskapsarten, «arb.stofk» (arbitrær stoffkonsentrasjon). Egenskapsarten benyttes hvis måleskalaen er en ratioskala (dvs. at en dobling av verdien antas å tilsvare en dobling av konsentrasjonen).
 • p.d.e. står for prosedyredefinerte enheter, i dette tilfellet units per mL.
 • En av årsakene til at laboratoriet benytter to eller flere metoder for å påvise samme analytt, er for å kunne bekrefte et usikkert funn.

Anti-dsDNA ELISA; kvantitativ analysemetode kalibrert mot internasjonal standard

NPU16393 P—DNA(dobbeltstrenget)-antistof(IgG); arb.stofk.(IS WO/80) = ? × 10³ IU/L
 • I dette tilfellet er analytten autoantistoff av IgG type rettet mot dobbeltstrenget DNA. Det er også lett å se at det er en kvantitativ analyse siden egenskapsarten er «arb.stoffk.» (se forklaring ovenfor), men her inneholder tekststrengen en tilleggsinformasjon: (IS WO/80). Dette er navnet på en internasjonal standard. En internasjonal standard er ofte et pasientserum som fungerer som en målestokk for gradering av styrke til sammenligning med andre pasientserum. Spesielt er slike standarder nyttige der den kvantitative verdien av en analyse viser stor variasjon.
 • Enheten er i slike tilfeller definert i NPU-tekststrengen, her 103 internasjonale enheter/L (103 IU/L). Ofte omskriver laboratoriet dette til IU/mL fordi denne betegnelsen er mer innarbeidet for immunologiske analyser.

Komplementfaktor C3; kvantitativ analysemetode som oppgis i SI-enheter

NPU19740 P—Complement C3; massek. = ? g/L
 • Når en kvantitativ angivelse viser til masse per volum, brukes betegnelsen «massek.» (massekonsentrasjon).
 • Enheten oppgis i SI-enheter (eller tilsvarende; liter er ikke en SI-enhet), altså masse per volum. Mange plasmaproteiner oppgis på denne måten.
 • Betegnelsen «arb.stofk.» som er nevnt tidligere, benyttes for resultater som oppgis i prosedyredefinerte enheter.

Norske bruksnavn

Helsedirektoratet har utarbeidet såkalte «norske bruksnavn» til hver analysekode. Foreløpig har ikke laboratoriet innført disse analysenavnene på papirsvarrapporter. Det er likevel mulig at flere av IT-systemene som mottar elektroniske svar fra vårt laboratorium, vil velge å vise det norske bruksnavnet i stedet for analysenavnet laboratoriet benytter. Det er viktig å være klar over at det norske bruksnavnet ikke er unikt for hver enkelt kode. Dette gjelder blant annet eksempelet som er nevnt tidligere: anti-Jo-1 har to analysekoder, NPU26642 og NPU14511, som begge har samme norske bruksnavn: P-Jo-1 IgG. Her er det tekststrengen i NPU-koden som gjør det klart at det dreier seg om to ulike analyser, en kvalitativ og en kvantitativ.

Analyseinformasjon som ikke er beskrevet i NPU-kodene

 • NPU-koder viser til det biologiske opphavet til prøven, ikke til prøvematerialet. Serum regnes i NPU-terminologien som et artefakt oppstått på grunn av prøvetekniske forhold. Informasjon om hvilket prøvemateriale som skal sendes inn, må derfor søkes på rekvisisjon eller laboratoriets web-sider.
 • NPU-koder inkluderer ikke informasjon om hva slags metodikk som er benyttet. Analyse av samme analytt i samme materiale utført med ELISA og nefelometri vil få samme NPU-kode.
 • NPU-kodene tar ikke hensyn til forskjeller mellom referanseområdene til ulike leverandørers analysekits. Særlig der hvor svar rapporteres i prosedyredefinerte enheter vil dette kunne gi store utslag, som vil skape utfordringer for datasystemer som tar imot analysesvar som bygger på NPU-koder. Informasjon om referanseområder meddeles gjerne sammen med og i tillegg til NPU-koden og selve analyseresultatet i den elektroniske meldingen.


Kurs 


Vårkonferanse i medisinsk immunologi vil i år bli avholdt den 04.april på Ullevål sykehus, bygg 25, grønt auditorium.  

Her finner dere lenker til Programmet og  påmeldings- og betalingslenke for vårkonferansen


Avholdte kurs 

Onsdag 27. april 2016

Vårkonferanse i medisinsk immunologi, program

Presentasjoner fra

 • Ludvig A. Munthe, professor, Universitetet i Oslo/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Rikshospitalet, OUS HF
  Immunterapi

 • Johannes Espolin Roksund Hov, forsker, Norsk senter for primær skleroserende cholangitt og Institutt for indremedisinsk forskning/lege i spesialisering, Rikshospitalet, OUS HF og Universitetet i Oslo
  Klinisk immunologi ved autoimmune leversykdommer

 • Randi Karlsen, fagbioingeniør, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål, OUS HF Teststrategi og metodevalg for utredning av autoimmune leversykdommer ved Seksjon for medisinsk immunologi, OUS

 • Vidar Bosnes, seksjonsoverlege, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål, OUS HF
  Autoantistoffer mot nervevev

 • Livia Bajelan, overlege, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål, OUS HF
  Info/validering av sjeldne CTD subspesifisiteter

 • Eva Stylianou, overlege og seksjonsleder, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, Ullevål, OUS HF
  RAAO-Kompetanse- og behandlingssenter: funksjoner, samarbeid og forskning

 • Ivo Nentwich, overlege, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål, OUS HF
  Basofil aktiveringstest (EAACI task force position paper)

 • Eli Taraldsrud, overlege, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Rikshospitalet, OUS HF Norsk laboratoriekodeverk i medisinsk immunologi

 • Tom Erik Mollnes, professor, Universitetet i Oslo/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Rikshospitalet, OUS HF Komplementsystemet/ ny behandling


Rekvisisjon                                                                                                                                                                                          

Rekvisisjon - Autoantistoffer og allergi - Seksjon for medisinsk immunologi, Ullevål



Rekvisisjonen (OUS blankett 156) kan bestilles fra Emballasjetjenesten: Faks 22 11 78 70, e-post emballasjetjenesten@ous-hf.no, tlf 22119298.         


          

Kontaktinformasjon

Telefon
22 11 88 90 , tlf tid: kl. 8:00 -15:30
E-post
Postadresse
Oslo Universitetssykehus HF
Seksjon for medisinsk immunologi 
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo                                                        

Praktisk informasjon

Røyking, alkohol og andre rusmidler

​Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking på Spesialsykehuset for epilepsi skal kun skje på anviste plasser. Dette gjelder også e-sigaretter. Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler under oppholdet. Rusbruk medfører utskriving fra sykehuset.

Fant du det du lette etter?