Om avdeling for medisinsk biokjemi (MBK)

 

Hovedoppgaven til MBK er å yte medisinsk biokjemisk spesialistservice for å oppfylle behovene til pasientene og det kliniske personalet som har ansvar for pasientbehandlingen. I tillegg skal avdelingen drive forskning og undervisning innen eget fagområde samt veiledning av rekvirentene.

MBK har ca. 390 årsverk. Vel 2/3 av de ansatte er bioingeniører. Den nest største personellgruppen er leger og annet akademisk personell. Andre personellkategorier er bl.a. helsesekretærer, sivilingeniører og ingeniører. Noen overleger ved MBK har bistilling som professor ved Medisinsk fakultet, UiO.

Avdelingens kjernevirksomhet er blodprøvetaking, prøvebehandling, analysering, tolkning og rapportering av analyseresultater samt rådgivning av rekvirentene. Det utføres ca. 11 mill. analyser per år. De fleste analysene som analyseres i stort omfang er akkreditert. MBK har oppgaver relatert til pasientnær analysering (PNA) og har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre all pasientnær analysering ved OUS. MBK er bemannet døgnet rundt av bioingeniører med aktiv vakt.

I tillegg yter avdelingen helsetjenester innen mikrobiologi i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi (MIK), transfusjonstjenester og utlevering av blodprodukter i samarbeid med Blodbanken i Oslo, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM), samt farmakologisk analyse i samarbeid med Avdeling for farmakologi (FAR).
Servicen er rettet mot inneliggende og polikliniske pasienter ved OUS, pasienter ved andre helseinstitusjoner i og utenfor Oslo, samt pasienter i primærhelsetjenesten og spesialisttjenesten utenfor institusjon. MBK har etter avtale medisinsk faglig tilsyn på laboratorier ved andre sykehus i Helse Sør-Øst (HSØ).

MBK omfatter virksomhet på lokalisasjonene Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen er inndelt i 10 seksjoner med tilhørende enheter. Noen av seksjonene er knyttet til én lokalisasjon mens andre er tverrgående. Enhetene er inndelt på grunnlag av metodologiske og kliniske kriterier. Driftsseksjonenes enheter består av Prøvetaking, Preanalyse, Hematologi, Biokjemi og Spesialanalyse Enhetene må bidra med personalressurser til blodprøvetaking, preanalytisk arbeid og vakttjeneste.

Driftsseksjonene med døgnkontinuerlig drift og ansvar for organisering av prøvetaking og analysering er lokalisert til Ullevål, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker. Kompetansesenter for medfødte metabolske sykdommer og seksjon for hemostase og trombose ligger ved RH. Medisinskfaglig seksjon, seksjon for fellesfunksjoner og seksjon for forskning er tverrgående. Hormonlaboratoriet er en seksjon i MBK og ligger på Aker.  Vi har også spesiell kompetanse innen tumormarkører, ernæringsanalyser og analyser for utredning av hemoglobinsykdommer.

MBK har en egen seksjon for forskning med omfattende forskningsaktivitet; dels egen initiert, dels i samarbeid med andre enheter i OUS/Universitetet i Oslo (UiO). Etter avtale utfører MBK prøvetaking og analysearbeid som inngår i forskningsprosjekter som utføres i samarbeid med andre avdelinger, institutter ved UiO, eller eksterne forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. MBK utfører også oppdragsforskning.

MBKs leger og andre personer med egnet kompetanse underviser både medisinske studenter og studenter ved Bioingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo.

Avdelingsledelsen består av:
Avdelingsleder for medisinsk biokjemi, Olav Klingenberg (23 07 10 94)

Konst. seksjonsleder for Drift-Rikshospitalet, Marianne Svendsen (23 07 45 35)

Seksjonsleder for Drift-Ullevål, Siri B-W Aagenæs (22 11 76 95)

Seksjonsleder for Drift-Radiumhospitalet, Kirsti Vangsnes (22 93 47 97)

Seksjonsleder for Drift-Aker, Tonje Versvik Strand (22 89 47 60)

Seksjonsleder for Hormonlaboratoriet, Venke Skeid (22 89 46 69)

Seksjonsleder for hemostase og trombose, Carola Henriksson (23 07 41 34/ 22 11 83 56)

Seksjonsleder for medfødte metabolske sykdommer, Berit Woldseth (23 07 10 59)

Seksjonsleder for fellesfunksjoner, Unni Færevaag (23 07 10 68)

Seksjonsleder for forskning, Reidun Øvstebø (22 11 94 91)

Konstituert seksjonsleder for medisinskfaglig, Karin Toska (23 02 74 15)

Avdelingens organisasjonskart

Ønsker du oversikt over hvordan klinikken er organisert? Klikk her.

Avdelingens seksjoner

Ønsker du mer informasjon om avdelingens seksjoner? Trykk her.

Laboratorietjenester

Se her for våre laboratorietjenester.

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for:

Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte  og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Fant du det du lette etter?