HELSENORGE

Om Avdeling for medisinsk biokjemi

 

Hovedoppgaven til MBK er å yte medisinsk biokjemisk spesialistservice for å oppfylle behovene til pasientene og det kliniske personalet som har ansvar for pasientbehandlingen. I tillegg skal avdelingen drive forskning og undervisning innen eget fagområde samt veiledning av rekvirentene.

Avdelingens kjernevirksomhet er blodprøvetaking, prøvebehandling, analysering, tolkning og rapportering av analyseresultater samt rådgivning av rekvirentene. Det utføres ca. 11 mill. analyser per år. De fleste analysene som analyseres i stort omfang er akkreditert. MBK har oppgaver relatert til pasientnær analysering (PNA) og har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre all pasientnær analysering ved OUS. MBK er bemannet døgnet rundt av bioingeniører med aktiv vakt.

I tillegg yter avdelingen helsetjenester innen mikrobiologi i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi (MIK), transfusjonstjenester og utlevering av blodprodukter i samarbeid med Blodbanken i Oslo, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM), samt farmakologisk analyse i samarbeid med Avdeling for farmakologi (FAR).

Servicen er rettet mot inneliggende og polikliniske pasienter ved OUS, pasienter ved andre helseinstitusjoner i og utenfor Oslo, samt pasienter i primærhelsetjenesten og spesialisttjenesten utenfor institusjon. MBK har etter avtale medisinsk faglig tilsyn på laboratorier ved andre sykehus i Helse Sør-Øst (HSØ).

MBK omfatter virksomhet på lokalisasjonene Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen er inndelt i 10 seksjoner med tilhørende enheter. Seksjon for medfødte metabolske sykdommer og seksjon for hemostase og trombose ligger ved Rikshospitalet. Hormonlaboratoriet ligger på Aker.  Vi har også spesiell kompetanse innen tumormarkører, ernæringsanalyser og analyser for utredning av hemoglobinsykdommer.

MBK har en egen seksjon for forskning med omfattende forskningsaktivitet; dels egen initiert, dels i samarbeid med andre enheter i OUS/Universitetet i Oslo (UiO). Etter avtale utfører MBK prøvetaking og analysearbeid som inngår i forskningsprosjekter som utføres i samarbeid med andre avdelinger, institutter ved UiO, eller eksterne forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. MBK utfører også oppdragsforskning.

MBKs leger og andre personer med egnet kompetanse underviser både medisinske studenter og studenter ved Bioingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo.

MBK har ca. 410 årsverk. Vel 2/3 av de ansatte er bioingeniører. Den nest største personellgruppen er leger og annet akademisk personell. Andre personellkategorier er bl.a. helsesekretærer, sivilingeniører og ingeniører. Noen overleger ved MBK har bistilling som professor ved Medisinsk fakultet, UiO.

Akkreditering og ISO-sertifisering

Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjonene på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus er akkreditert av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 103 i henhold til kravene i NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.
Som det første laboratoriet i Norge fikk avdelingen 24. januar 2016 utvidet akkrediteringsomfanget til å gjelde akkreditering av pasientnær analysering (PNA) etter NS-EN ISO 22870 ”Pasientnære undersøkelser (Point-of-care-testing, POCT) – Krav til kvalitet og kompetanse”. 
Dette innebærer at laboratoriets tjenester og produkter oppfyller definerte krav til kvalitet og har et system for å overvåke og dokumentere at kravene tilfredsstilles.
Omfanget av akkrediteringen fremkommer i akkrediteringsdokumentet for Avdeling for medisinsk biokjemi på Oslo universitetssykehus - TEST 103. Oppdatert oversikt over hvilke analyser som er akkrediterte finnes i Analyseoversikt for Avdeling for medisinsk biokjemi, MBK.

Hormonlaboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer TEST 099 (felles med Norges laboratorium for dopinganalyse).
Se Hormonlaboratoriet for mer informasjon.

Avdelingsledelsen

Avdelingsledelsen består av:

Avdelingsleder for medisinsk biokjemi, Olav Klingenberg (23 07 10 94)

Seksjonsleder for Drift-Aker, Tonje Versvik Strand (22 89 47 60)

Seksjonsleder for Drift-Radiumhospitalet, Kirsti Vangsnes (22 93 47 97)

Seksjonsleder for Drift-Rikshospitalet, Johanne Holstad (23 07 45 35)

Seksjonsleder for Drift-Ullevål, Siri B-W Aagenæs (22 11 76 95)

Seksjonsleder for Hormonlaboratoriet, Venke Skeid (22 89 46 69)

Seksjonsleder for hemostase og trombose, Carola Henriksson (23 07 41 34 22 11 83 56)

Seksjonsleder for medfødte metabolske sykdommer, Berit Woldseth (23 07 10 59)

Seksjonsleder for fellesfunksjoner, Anne Ytreeide Stabell  (23 07 10 68)

Seksjonsleder for forskning, Reidun Øvstebø (22 11 94 91)

Seksjonsleder for medisinskfaglig, Karin Toska (23 02 74 15)

Avdelingens organisasjonskart

​​Trykk her for å se hvordan avdelinge​n er organisert (PDF, 487 kB)

Avdelinges seksjoner​

Trykk her for mer informasjon om avd​elingens seksjoner

Følg oss på Instagram

Vil du vite mer om faget medisinsk biokjemi?

Foto: OUS

Lurer du på hvordan hverdagen til en ansatt hos oss ser ut? Eller vil du vite mer om faget og hva det betyr for pasientbehandling? Følg oss på Instagram for å lære mer og bli kjent med avdelingen fra innsiden!
Du finner oss under @MBKiOUS, eller du kan trykke på denne lenken: https://instagram.com/mbkious

Laboratorietjenester

Se her for våre laboratorietjenester

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for:

Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Årsrapport​

Fant du det du lette etter?