Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung

Stallen, tilbyr poliklinisk behandling med hesteassistert terapi. Vår prioriterte målgruppe er unge rusavhengige (16-26 år). Tilbudet er imidlertid også åpent for voksne pasienter med rusavhengighet, samt pasienter med psykiske lidelser uten rusavhengighet. De som søker seg hit må allerede ha et tilbud i psykisk helsevern, eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Enten døgnbehandling, eller poliklinisk behandling. Vårt opptaksområde er hele Helse Sør-Øst, men du kan søke til oss via fritt sykehusvalg dersom du har bostedsadresse utenfor Oslo.

Les mer om Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung

Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung

I hesteassistert terapi blir pasientene invitert til å være sammen med hestene på ulike måter. Hovedsakelig fra bakken med hestene løse. Øvelsene tar utgangspunkt i de indre temaene pasienten ønsker å jobbe med i terapien. Det kan for eksempel være å etablere trygghet/stabilisering, klare å sette gode grenser, øve på positiv selvhevdelse, bli kjent med egne følelser, og tåle å formidle disse, etablere gode mestringsstrategier, gjenkjenne egne ressurser, utforske og styrke selvbildet, og få tak i hva som gir mening i livet. 

Hester er svært sensitive dyr som er gode på å gjenkjenne vår intensjon, og om vi er ærlige overfor oss selv. I møte med dem blir vi invitert til å vise hvem vi er og hvordan vi har det. De hjelper oss også til å være til stede i det som skjer her og nå. Gjennom tilrettelagte øvelser får man anledning til å se seg selv med et ærligere og vennligere blikk, samt mulighet til å prøve ut nye måter å møte andre på. Vår erfaring er at de tingene som er vanskelige ute i hverdagen også spiller seg ut i møte med hestene. Målet er at de ferdighetene man tilegner seg gjennom samværet med hestene, skal kunne overføres til situasjoner utenfor Stallen og bidra til bedret livskvalitet og hverdagsmestring.
Vi er opptatt av å ivareta både den emosjonelle og fysiske sikkerheten til både hester og mennesker. Derfor får hestene bevege seg mest mulig fritt slik at de kan velge om de vil delta i en situasjon. For å ivareta sikkerheten rundt hestene er det også viktig at pasientene er rusfrie og i stabil fase. 


Struktur og opplegg

Dette er et gruppetilbud på opptil 4 pasienter i hver gruppe. Behandlingen strekker seg over 12 uker. Man får tilbud om behandling en time i uken på en fast gruppe. Etter to ganger utarbeider man en plan for behandlingen sammen med en behandler i Stallen. Dersom man har god nytte av behandlingen kan den forlenges i samråd med behandler.

Hvem er tilbudet for?

Vi er organisert under Rus- og avhengighetsbehandling Ung, derfor er vår prioriterte målgruppe unge rusavhengige (16-26 år). Tilbudet er imidlertid også åpent for voksne pasienter med rusavhengighet, samt pasienter med psykiske lidelser uten rusavhengighet. De som søker seg hit må allerede ha et tilbud i psykisk helsevern, eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Enten døgnbehandling, eller poliklinisk behandling. Hesteassistert terapi er altså et støttetilbud til primærbehandlingen. Vårt opptaksområde er hele Helse Sør-Øst, men du kan søke til oss via fritt sykehusvalg dersom du har bostedsadresse utenfor Oslo.


De som søker må være i tilstrekkelig stabil fase slik at man kan delta i en gruppe og klarer å forholde seg til hestene i timene. Dersom man får plass forplikter man seg til å møte til timene. Pasienter som er i en ustabil fase, enten pga ruspåvirkning, psykose, påtrengende vrangforestillinger, mani, kraftig dissosiasjon, samt akutt økt risiko for suicidalitet, eller vold/trusler vil du kunne bli avvist fra å delta. Dette er både av hensyn til sikkerheten rundt hestene, de andre i gruppen og av hensyn til utbytte av behandlingen.

Henvisning

Dersom pasienten som søkes inn allerede har behandling i Oslo Universitetssykehus (i TSB, eller PHV) kan henviser opprette intern henvisning og sende den via gul lapp i DIPS til «ARA Henvisning».
Dersom pasienten som søkes inn mottar behandling ved et annet sykehus, eller hos en privatpraktiserende behandler skal henvisningen sendes per post til:

Oslo Universitetssykehus HF. 
Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm, TSB. 
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo


Her er en link til hva en henvisning til Stallen skal inneholde. Søker du internt kan informasjonen dekkes ved å henvise til relevante dokument i løpende journal. Dersom pasienter søkes inn på fritt sykehusvalg må henvisningen merkes med dette.

Mer informasjon

For mer utfyllende informasjon, ta kontakt på Stalltelefonen 90 22 87 23 (betjent mellom 08.00-15.00 på hverdager). Eller send mail til enhetsleder Marianne Borge Solvam, msolva@ous-hf.no

Kontaktinformasjon

Telefon
90 22 87 23
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Gaustad sykehus - bygg 22
Besøksadresse
(Kart)
Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Praktisk informasjon

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Parkering på Gaustad sykehus

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

Hesteassistert terapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hesteassistert-terapiHesteassistert terapiHHesteassistert terapiHesteassistert terapiHesteassistert terapiHesteassistert terapi

Fant du det du lette etter?