HELSENORGE
Mot et felles faglig nettverk

Tidlig oppdagelse og behandling ved psykose i Oslo

TIPS Sør-Øst ønsker å etablere og legge til rette for et faglig nettverk for tidlig oppdagelse og behandling av psykose på tvers av avdelinger og sykehusene i Oslo. Et av tiltakene for å starte etableringen var å samle miljøet til et seminar med tema «Psykose og storbyen».

Er tiden moden for å etablere et faglig nettverk for tidlig oppdagelse og behandling ved psykose i Oslo?

Seminaret "Psykose og storbyen" ble tilbudt alle miljøene vi kjenner i Oslo som har ansvar for oppdagelse og behandling ved førstegangspsykose. Både Lovisenberg diakonale sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus betjener bydeler i Oslo og har ansvar for å gi denne pasientgruppen et tilbud. Sykehusene er ulikt organisert, har forskjellige opptaksområder og gir forskjellige tilbud. TIPS Sør-Øst har som ambisjon å styrke fagligheten og tjenestene ved å etablere et nettverk der vi kan dra nytte av hverandres kunnskaper og erfaringer på tvers av sykehusene.

I tidligere dialog med fagmiljøene har vi kartlagt ønsket om temaer til seminaret vi arrangerte 3. februar i år. Fagfolk kom med innspill på hva de ønsket seg, og vi sydde sammen et program basert på dette.

 TIPS OSLO – Et nettverk for felles utfordringer
Erlend Mork og Carmen Simonsen, begge psykologspesialister og forskere ved TIPS Sør-Øst, åpnet seminaret i fravær av en covid-syk Elizabeth Barrett. I tillegg til å være psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst, leder Barrett også TIPS Oslo-prosjektet ved kompetansetjenesten. Det var viktig for oss å åpne med en appell til de 50 deltakerne som hadde fått plass, for slik å vekke interessen ytterligere for å være med på tenkningen rundt et TIPS Oslo nettverk. I de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst har de nemlig det vi kaller TIPS konsulenter . Dette er personer som har ansvar for å fremme arbeidet med tidlig oppdagelse og behandling av psykose i sine respektive helseforetak, og å bygge og vedlikeholde et faglig nettverk lokalt.
I Oslo har vi ingen TIPS konsulent. I prosjektperioden vil TIPS Sør-Øst ivareta en TIPS konsulent funksjon for Oslo. På denne måten ønsker vi å legge til rette for at vi på sikt kan få en dedikert ressurs til dette i Oslo by. Det ser vi at det er behov for.

Ingen felles strategi
Vi har imidlertid ingen felles overordnet strategi for tidlig intervensjon ved psykose spesifikt for Oslo, til tross for at demografi tilsier en relativt sett høy forekomst av førstegangspsykose her. Det er heller ikke et systematisk samarbeid på tvers av avdelinger eller mellom TIPS Sør-Øst og de enkelte avdelinger. Vi har derfor mangelfull kunnskap om enhetenes spesifikke behov, utfordringer og potensialer.
Ett inntrykk er imidlertid at tidlig intervensjon i Oslo først og fremst omhandler tidlig behandling, og i mindre grad tidlig oppdagelse. Hva skal vi gjøre med det?

Tidlig oppdagelse gir bedre prognose for pasientene
Vi vet at tidlig oppdagelse og kortere varighet av ubehandlet psykose er relatert til bedre prognose. I de fleste andre helseforetak i Helse Sør-Øst har de egne TIPS telefoner man kan ringe hvis man tror noen har en mulig psykose. I Oslo har vi én TIPS telefon ved Oslo universitetssykehus (lenke til TIPS tjenesten) som betjenes av TIPS teamet på Nydalen DPS. I praksis tar de imot alle telefoner med spørsmål om psykose fra hele Oslo, slik situasjonen er nå. Dette er et eksempel på noe vi ønsker å diskutere med et nettverk i Oslo.

Fremtidens psykosebehandling og storbytematikk
Cecilie Bhandari Hartberg er psykiater og avdelingsleder i Stab Fag og kvalitet i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Hartberg snakket i sitt innlegg på seminaret om fremtidige behov helsemyndighetene har identifisert basert på flere faktorer. Analysene levner ingen tvil om at det vil bli et økt behov for helsetjenester i tiden framover, også for pasienter i våre målgrupper.

Psykose og urbanisitet var også et tema som stod på dagsordenen: Hva vet vi om storbyfaktorer? Sofie Ragnhild Aminoff, psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst og Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) tok oss igjennom et foredrag om på hvilken måte storbyen påvirker vår psykiske helse. Forskning viser at det er grunn til å være oppmerksom på at det å vokse opp i en storby kan være en belastning for mennesker som er sårbare for å utvikle psykose. Det ser imidlertid ut til at grønne bydeler med parker og trær bidrar positivt, og at det er god grunn til å ta hensyn til dette når man planlegger hvor psykiske helsetjenester skal ligge

Les også artikkelen "Gjør storbyen deg psykostisk?"

Førstegangspsykose hos minoriteter og cannabis som risikofaktor for psykose
Psykologspesialist Akiah Astral Ottesen er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT). I sitt foredrag snakket hun om særlige utfordringer når man skal oppdage og behandle psykose hos minoriteter med andre kulturelle bakgrunner Videre snakket psykologspesialist Eline Borger Rognli om cannabis som risikofaktor for schizofreni, og grenseoppgangen mellom rusutløst psykose og schizofreni. Rognli er forsker og prosjektleder ved Seksjon for klinisk Rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) ved Oslo universitetssykehus.

Les også artikkelen "Cannabis og negative symptomer"

Lars-Andreas Kvisle er psykologspesialist og leder for APAS-temaet (Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet) ved Lovisenberg Diakonale sykehus, Målgruppen til APAS-teamet er personer med etablert eller antatt alvorlig psykisk lidelse og forhøyet voldrisiko som krever omfattende ressursbruk og samarbeid med politiet. Kvisle delte APAS teamets erfaringer med dette arbeidet.

Til sist kom Kjetil Denvik, politibetjent 1. og politiadvokat Marthe Kvalsvik Rørstad i Politiets psykiatrigruppe og snakket om deres erfaringer med samarbeid mellom psykisk helsevern og politi. Dette var et svært engasjerende tema for deltakerne, som fikk anledning til å stille spørsmål og reflektere høyt sammen med politiet.

Evalueringer etter seminaret viser at det ble satt stor pris på, og vi håper dette har satt en positiv start for arbeider videre med å etablere et nettverk for tidlig oppdagelse og behandling av psykose i Oslo.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med prosjektleder Elizabeth Barrett:
elanba@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?