HELSENORGE
Avstandsoppfølging i psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet

ViTandem

I forskningsprosjektet «ViTandem Innlandet» ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan teknologi bør brukes i behandling for psykisk lidelse. Målet er å utvikle et helhetlig konsept for digital samhandling og avstandsoppfølging. I dette prosjektet vil pasienter og klinikere ved Sykehuset Innlandet teste ut videokonsultasjoner og mobilapplikasjonen iTandem, som del av behandlingen. 

ViTandem bruker videokonsultasjon og appen iTandem som verktøy i behandlingen. Illustrasjonsfoto: TIPS Sør-Øst

​Hva er ViTandem Innlan​​​det og hva øn​s​​​​ker vi å oppnå?

«ViTandem» er satt sammen av «video» og «iTandem». Med video menes videokonsultasjoner, der behandlingstimer som er ordinære deler av et behandlingsforløp foregår over video. iTandem er en mobilapplikasjon som støtter og veileder behandlingen mellom timene. Begge verktøy er eksempler på teknologi som søker å forbedre samhandlingen mellom pasient og behandler. I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i disse samhandlingsverktøyene for å innhente mer kunnskap om hvordan teknologi bør implementeres i psykisk helsevern. iTandem er i dette prosjektet et eksempel på en mobilapplikasjon som kan bidra inn i behandlingen, men vi håper og tror at prosjektet vil gi kunnskap som kan lette innføring av andre typer mobilapplikasjoner også. Vi ønsker derfor å se på overføringsverdien i etterkant av prosjektet. 

Prosjektet foregår ved Sykehuset Innlandet. Dette sykehuset behandler pasienter bosatt i et geografisk stort område, noe som ofte fører til lang reisevei for både klinikere og pasienter. Med ViTandem Innlandet vil vi også samle erfaringer om hvordan faktoren avstand spiller inn i bruken av digitale samhandlingsverktøy. 

Det er TIPS Sør-Øst som er ansvarlige for forskningsprosjektet. Tjenestedesignere fra Comte Bureau skal utvikle et helhetlig konsept for avstandsoppfølging med digitale hjelpemidler parallelt.

Om videokon​​sulta​sjoner og iTa​​ndem

Videosamtaler skal gjennomføres med trygg programvare som er godkjent i helseforetaket. Videoalternativet er ikke ment å redusere kontaktpunkter mellom pasient og behandler, men heller å sikre kontinuitet. Tilfeller der reise til sykehuset oppleves som for tid- og ressurskrevende eller der konsultasjonen i hovedsak gjelder praktiske problemstillinger, er eksempler der fleksibiliteten som tilbys med video kan medføre tettere og mer effektiv oppfølging av pasienten. Det er imidlertid opp til behandler og pasient å bli enige om i hvilken grad de ønsker å bruke videokonsultasjon i stedet for fysiske møter. 

iTandem er en mobilapplikasjon som skal støtte behandling gjennom å tilby skreddersydde tjenester for den enkelte pasient. Registreringer pasienten gjør i appen brukes for å tilrettelegge og forbedre forløpet i tråd med pasientens uttalte behov. iTandem inneholder moduler som blant annet dekker temaer som søvn, medisiner, bivirkninger, aktivitet, bedring, psykosesymptomer og stemningsleie. Pasienten kan også evaluere behandlingstimene sine. Man velger selv hvilke moduler som skal tas i bruk, etter hva som oppleves nyttig og viktig. Behandler kan gjennom ukentlige rapporter følge med på utviklingen. Sammen kan behandler og pasienten bruke iTandem aktivt i behandlingsforløpet gjennom konstruktiv dialog relatert til rapporten.

​Inf​or​​ma​sjon og ​ressurser til be​​handlere


iTandem
Prosjektet kan innebære at du tar i bruk en smarttelefon-applikasjon (app), iTandem, som del av din behandling av et gitt antall pasienter. iTandem skal fungere som et supplement til behandlingen. Du ber pasienten laste ned appen på sin telefon og hjelper pasienten med å gjøre seg kjent med innholdet. Du får en opplæringspakke som innebærer undervisning og trening før du går i gang. TIPS Sør-Øst vil være ansvarlige for dette. 

Dere skal bruke iTandem som et samhandlingsverktøy i 6 uker. Som behandler vil du få tilgang til rapporter via Publication portal som driftes av Universitetet i Oslo, Usit. Disse kan du dele med pasienten. Pasienten kan velge om dere skal bruke denne informasjonen aktivt i behandlingen eller ikke. Ved avsluttet registreringsperiode vil du bli bedt om å vurdere bruken av iTandem gjennom spørreskjema og bli med på et gruppeintervju. Formålet med evalueringen er å få svar på spørsmål om dine erfaringer med bruken av iTandem, eventuelle fordeler og ulemper og forslag til forbedringer.

For å få tilgang til iTandem-rapport for dine pasienter må du være registrert som assosiert medlem i prosjektet. Når du skal logge deg inn for å se rapporten i Publication Portal bruker du denne linken og logger på med BankID: https://publication.tsd.usit.no/. Nærmere instruksjoner finner du i informasjonsskrivet det er lenket til under. 

NB: Unngå nettleseren Internett Explorer, som fungerer dårlig i Publication Portal.

Databehandling
I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg, som alder, kjønn, faggruppe og hvilken pasientgruppe du jobber med. Dataene vil bli sendt kryptert og lagret i Tjenester for sensitive data ved Universitetet i Oslo. Alle opplysninger om deg vil bli håndtert konfidensielt. Alle direkte og indirekte personidentifiserbare opplysninger vil bli anonymisert underveis og slettet i ettertid. Intervjuene vil bli transkribert, analysert og brukt i vitenskapelige artikler og foredrag. Det vil alltid bli tatt hensyn til personvern i slike sammenhenger, og alt som presenteres vil være anonymisert.

Andre ressurser
Informasjo​n ​og ressurser t​​​il pa​sienter

Hva betyr deltakelsen din?
Prosjektet innebærer at du tar i bruk iTandem og/eller videokonsultasjon, som del av din behandling. Det betyr i praksis at du og behandleren din sammen finner ut hvordan dere best kan samhandle gjennom app, video og fysiske møter. iTandem og video erstatter altså ikke din vanlige behandling, men er et tillegg. Du og behandleren din bruker Sykehuset Innlandets sin videoløsning når det føles naturlig. Hvis du ønsker å bruke iTandem vil behandleren din be deg laste ned iTandem på telefonen og gjøre deg kjent med innholdet i appen. Dette gjør dere sammen. Han/hun vil forklare deg hvordan iTandem fungerer. 

iTandem inneholder ulike moduler eller deler, der du kan registrere, søvn, aktivitet, humør, bedring, medisiner, rusbruk og psykose. I samarbeid med din behandler velger du hvilke deler du har lyst å bruke. Det er anbefalt å velge seg ut noen områder å fokusere på. Det er kun disse delene som du vil få spørsmål eller oppgaver om, i appen. Du kan selv velge om du vil få varsler om å registrere i iTandem. 

Vi ber deg om å bruke iTandem og registrere informasjon om de tema du har valgt ut i en periode på 6 uker. Det tar noen minutter daglig å gjøre registreringene. Når du har avtale med behandleren din vil dere kunne gå gjennom en rapport med en oppsummering av dine registreringer, som behandleren får. Den kan dere sammen bruke til å følge opp din bedringsprosess. Da kan du også diskutere med behandleren om eventuelle ulemper eller utfordringer du opplever med bruken av appen. 
Du vil i løpet av prosjektet bli bedt om å svare på to spørreskjemaer (oppstart og avslutning), og du vil kunne bli spurt om å bli med på et intervju. 

Formålet med spørreskjemaene og intervjuet er å få svar på spørsmål om dine erfaringer med bruken av iTandem og video, eventuelle fordeler og ulemper og forslag til forbedringer.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Opplysningene som blir registrert, er svarene du gir i appen, på spørreskjema og intervju. Vi vil også spørre deg om noen opplysninger om personnummer, alder, kjønn, tid i behandling (måneder) og om du blir behandlet på døgnpost eller poliklinisk. Vi vil ikke spørre deg om å se i journal eller be deg oppgi opplysninger om helsen din. Dette prosjektet handler kun om tjenestene vi yter deg. 

Vi trenger også å kunne kontakte deg på e-post eller telefon. Dataene vil bli sendt kryptert og oppbevart i en sikker database for sensitive data. Alle opplysninger om deg vil bli håndtert konfidensielt. Alle personidentifiserbare opplysninger vil bli anonymisert underveis og slettet i ettertid. Intervjuene vil bli analysert og brukt i vitenskapelige artikler og foredrag. Det vil alltid bli tatt hensyn til personvern i slike sammenhenger, og alt som presenteres vil være anonymisert.

Du kan også bli spurt om å snakke med designere fra Comte designbyrå angående din opplevelse av bruk av digitale tjenester i behandling. Dette er frivillig og man behøver ikke takke ja til dette selv om man vil være med i prosjektet forøvrig. Designerne har taushetsplikt og er kun interessert i din opplevelse av systemet, ikke din sykdom. 

Andre ressurseriTand​​e​​m ​​opplæri​ngsv​​i​d​​​eoer

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


Tilbakem​e​​ld​​ing​​​​e​​r og ​spørsmål 

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger om ViTandem Innlandet; ikke nøl med å gi oss beskjed. Dette gjelder både forskningsprosjektet som helhet, men også spesifikt om applikasjonen iTandem. Vi ønsker at verktøyet skal bli så bra som mulig, og trenger derfor alle de tilbakemeldingene vi kan få, for eksempel meldinger om små eller store feil av alle slag, mangler eller behov. 

Send det gjerne til uxromk@ous-hf.no

Tusen takk!

Forskning​​ på ViT​​​​andem I​​n​nla​ndet


Om forprosjektet: iTandem – Sammen mot bedring
I forkant av ViTandem Innlandet ble det gjennomført et pilotprosjekt der mobilapplikasjonen iTandem ble testet ut i klinikk. Hensikten var å kartlegge hvorvidt applikasjonen var akseptabel for klinikere og pasienter og hvorvidt det opplevdes gjennomførbart å innføre verktøyet i klinikk. Informasjonen var også tenkt som et grunnlag til videreutvikling av mobilapplikasjonen og deretter en større og mer systematisk klinisk utprøving. 
Behandlere fra psykose- og ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus ble invitert til å delta i studien, og disse rekrutterte pasienter som var interesserte i å teste ut iTandem, som et ledd i behandlingen. Analysene ble basert på bruksmønstre, kvalitative intervjuer og et eget spørreskjema utviklet for iTandem, i tillegg til System Usablity Scale. 

Basert på den kunnskapen vi fikk under denne lille piloten, har vi justert prosjektet og er nå i gang med en litt større pilot ved Sykehuset Innlandet. 


Om ViTandem Innlandet - Avstandsoppfølging i psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet

Målgruppe:
Behandlere ved Sykehuset Innlandet som møter pasienter med alvorlig psykisk lidelse og som har behov for langvarig oppfølging vil bli invitert til å delta. Behandlerne rekrutterer pasienter som er interessert i å teste ut videokonsultasjoner og/eller iTandem som en integrert del av behandlingen de får ved sykehuset. 

Rekruttering:
Målet er å inkludere behandlere som i sin tur tester de digitale verktøyene med minst to pasienter hver. 

Formålet med forskningen:
 • Systematisk undersøke gjennomførbarhet (feasability) og aksept (acceptability) for det digitale samhandlingsverktøyet iTandem i kombinasjon med videokonsultasjoner. Dette vil gi viktig informasjon om brukeropplevelser fra både pasienter og klinikere. Vi vil se på iTandem som et eksempel på lettvekts-IKT, med det må for øye å fokusere på overføringsverdi med tanke på fremtidig bruk av denne typen teknologi i offentlige helsetjenester. 
 • Utvikle et konsept for digital avstandsoppfølging som et supplement til behandling av pasienter med behov for langvarig oppfølging. Tjenestedesignere vil bistå i å kartlegge hvordan digitale løsninger som mobilapplikasjoner og video kan hjelpe oss å utvikle innovative måter å møte pasienter. I tillegg vil vi benytte oss av tidlig metodevurdering utviklet ved Centre for Connected Care (C3), for å kartlegge hvilke udekkede behov som finnes i Sykehuset Innlandet og beregne gevinstavtrykk ved forskjellige scenarioer knyttet til digitalisering.
Vi ønsker å publisere artikler om 1) gjennomførbarhet og aksept av konseptet, 2) tjenestedesign og 3) kost/nytteanalyse i norske og internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, populærvitenskapelige medier og debattinnlegg. 

Overordnet vil prosjektet bidra med kunnskap til det fremtidige digitaliseringsarbeidet i helsetjenestene. 

Design:
Behandlere som blir rekruttert av prosjektgruppen ved Sykehuset Innlandet går gjennom en opplæringspakke med rollespill. Disse behandlerne rekrutterer selv pasienter til å delta. Dette skjer ved at behandlere spør pasienter de har i behandling ved sin enhet om å delta i prosjektet. Samtidig gis pasienten veiledning i presentasjon av samtykkeerklæring og bruk av de digitale verktøyene. 

Deltagelse innebærer at kliniker og pasient sammen blir enige om hvordan både appen og videoalternativet skal brukes som en integrert del av behandlingen. Videokonsultasjoner gjøres gjennom programvare som er godkjent og anbefalt av sykehuset. Klinikere loggfører tidsbruk og type konsultasjon i et enkelt skjema etter hver konsultasjon med deltagere i prosjektet. Pasienten laster ned iTandem på sin mobiltelefon og benytter den i testperioden, i samarbeid med sin behandler.

Selve testperioden har en varighet på 6 uker. Selvrapporteringsskjema til behandler og pasient gis to ganger – før og etter intervensjonen. Noen pasienter inviteres til semistrukturerte individuelle intervjuer etter intervensjonen. Klinikere deltar i et fokusgruppeintervju. 

Tidsplan:
Fase 1: september - oktober 2022
 • ​Søknad om godkjenning av prosjektet til Regional etisk komite og Personvernombudet (ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset Innlandet).
 • Intern test av digitale verktøy før justering hos utvikler, USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi).
 • Siste justeringer hos USIT.
Fase 2: november 2022
 • ​Oppstartsmøter med prosjektkoordinator og behandlere. 
 • Starte opplæring av behandlere. 
 • Oppstart datainnsamling for tidlig metodevurdering.
 • Oppstart for tjenestedesign-prosjekt.
Fase 3: desember 2022 – juni 2023
 • ​Nettskjema inkludert samtykke administreres til behandlere og pasienter før oppstart og etter testing. 
 • Behandlere og pasienter begynner testingen. I studien er intervensjonsperioden på 6 uker. Behandlere følges opp av prosjektkoordinator over telefon og/eller digitale møter. 
 • Tjenestedesignprosjekt avsluttes i begynnelsen av 2023. Konsept for avstandsoppfølging ferdigstilles.
 • Tidlig metodevurdering utarbeides. 
 • Individuelle intervjuer gjennomføres.
 • Fokusgruppe med klinikere arrangeres. 
Fase 4: juni 2023 – desember 2023
 • Dataanalyse og formidling av funn fra prosjektet.

Økonomi:
Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst.

Datasikkerhet:
De som samtykker til å delta vil få et prosjektnummer som blir brukt i undersøkelsen. Nøkkelen mellom personidentifiserende opplysninger og prosjektnummeret lagres atskilt fra dataene. Alle elektroniske data blir håndtert av Nettskjema gjennom Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo. De semistrukturerte intervjuene vil bli tatt opp og lagret i TSD frem til de er transkribert og anonymisert. Deltakere kan trekke sitt samtykke på et hvert tidspunkt, så lenge dataene fra studien ikke er publisert.

Etikk:
Prosjektet er vurdert som ikke meldepliktig av REK Sør-Øst.
Prosjektet har fått tilrådning fra Personvernombudet ved OUS.
Prosjektet har fått tilråding fra Personvernombudet ved Sykehuset Innlandet
Lenke til svar fra personvernombud ved Sykehuset Innlandet (saksnr.23839981)

Forskningsprotokoll:

Samarbe​​ids​p​artnere

Sykehuset Innlandet
Idépanelet 
NORMENT
USIT ved UiO
Rusforsk
Centre for Connected Care (C3)

​​

Fant du det du lette etter?