Seksjon for behandlingsforskning (SEB)

Seksjon for behandlingsforskning (SEB) undersøker effekten av ulike behandlingsmetoder ved angstlidelser, depresjon, personlighetsproblemer, utviklingsforstyrrelser, psykosomatiske lidelser og psykoser. Målet er å bidra til kunnskapsbasert behandling ved psykiske lidelser. Seksjonens tyngste aktuelle satsningsområder er virkningsmekanismer i psykoterapi ved depresjon, effekten av psykoterapi ved psykoser, arbeidsrehabilitering ved psykoser, kort- og langtids gruppeterapi og behandling av personlighetsforstyrrelser. Forskningen skjer i nært samarbeid med kliniske enheter og med arbeids- og velferdstjenesten.
Les mer om Seksjon for behandlingsforskning (SEB)

Seksjon for behandlingsforskning (SEB)

SEB driver en rekke klinikknære prosjekter som tar sikte på å:

• Forbedre og videreutvikle behandlingsmetoder for psykiske lidelser
• Bedre forståelsen av behandlingsmetodenes virkningsmekanismer
• Finne ut mer om hva slags og hvilke behandlingsmetoder som virker for hvem
• Undersøke behandlingsarbeidets ulike strukturelle og sosiale rammefaktorer
• Gjøre kost/nytte-vurderinger av ulike behandlingstiltak
• Undersøke ulike arenaer for behandling av psykiske lidelser
• Utvikling av nye og forbedrede utredningsverktøy


Seksjonen anvender et bredt spektrum av metoder, både kvalitative og kvantitative. For tiden er virksomheten i hovedsak rettet mot psykoterapi og psykososial behandling generelt, men i utgangspunktet studerer vi både biologiske, psykologiske og sosiale behandlingstilnærminger.

Ansatte

Seksjon for behandlingsforskning har i dag 13 ansatte. Flere av våre ansatte har kombinerte stillinger ved universitetet i Oslo og har derfor en egen presentasjonsside ved UiO sine nettsider.


Erik Falkum

Seksjonsleder, overlege og professor dr. med.
E-post: erifal.@ous-hf.no

Professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Leder pt Jobbmestrende Oppfølging (JMO), et arbeidsrehabiliteringsprosjekt for personer med psykoselidelser. Har tidligere arbeidet med helsepsykologi, stress, utbrenthet, personlighetspsykiatri, psykiatriens historie og grunnlagsproblemer i psykiatrien. Les mer om Falkum på UiO personpresentasjonsside

Sissel Stæhr Nilsen
Adm.rådgiver
E-post: sissen@ous-hf.no
Sissel Stæhr Nilsen er administrasjonsrådgiver for forskningsavdelingen. Sissel har tidligere jobbet i Studentsamskipnaden på Blindern (SiO), vært reiseleder for Vingreiser i Spania, og jobbet for Norges Idrettsforbund og Olympiske komitè (NIF). Hun har vært tilknyttet forskning og utviklingsavdelingen siden 2011.

Egil W. Martinsen
Overlege og professor dr. med.
E-post: egimar@ous-hf.no
Egil W. Martinsen er overlege ved SEB og professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiO. Han er opptatt av behandlingsforskning. Hans spesialinteresser er betydningen av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av psykiske lidelser samt kognitiv terapi. Han leder nå forskningsprosjektet: Korttidseffekter av fysisk aktivitet på rus-sug, selvfølelse og humør for mennesker med rusavhengighet. 

Theresa Wilberg 
Overlege og professor dr. med.
E-post: theresa.wilberg@ous-hf.no

Theresa Wilberg er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og overlege i SEB. Hennes forskning omfatter særlig evaluering og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser. Hun leder Ullevål PersonlighetsProsjekt og et behandlingsprosjekt for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse, samt studier av sosial kognisjon og forholdet mellom unnvikende personlighetsproblemer og sosial fobi. Les mer om Wilberg på UiO personpresentasjonsside

Benjamin Hummelen
Overlege og forsker
E-post: benjamin.hummelen@ous-hf.no

Benjamin Hummelen er overlege og seniorforsker ved SEB. Han er prosjektleder for tre behandlingsstudier ved Poliklinikk for angst- og tvangslidelser (trikotillomani, hudplukkingslidelse og Tourettes syndrom). Videre er han prosjektleder for en multisenterstudie som har som målsetning å evaluere anvendbarheten av det nye diagnosesystemet for personlighetsforstyrrelser i DSM-5. Han har også ansvar for et biobankprosjekt, som vil undersøke sammenhengen mellom genetiske faktorer og psykiske lidelser, med hovedvekt på personlighetsforstyrrelser (Den norske nettverksstudien om personlighet og genetikk).

Ole Klungsøyr 
Forsker 2
E-post: ole.klungsoyr@ous-hf.no

Ole Klungsøyr har PhD biostatistikk / epidemiologi 2008, UiO. Han er tilknyttet Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), som veileder forskere fra UiO og OUS, og han driver også egen forskning. Han er interessert i statistiske metoder generelt, og spesielt deres anvendelser i psykiatri. Han har arbeidet med målefeilskorreksjon av psykiatriske instrumenter med dårlig reliabilitet, kausal effekt av pesonlighetsfunksjon på psykososial fungering, behandlingseffekter for voksne pasienter med ADHD, og assosiasjonen mellom sosial støtte og mortalitet i psykiatrisk epidemiologi. Les mer om Klungsøyr på UiO personpresentasjonsside

Jan Ivar Røssberg
Overlege og professor
E-post: uxjars@ous-hf.no

Jan Ivar Røssberg er professor ved Universitet i Oslo og overlege ved SEB. Han har for det meste forsket på ulike psykososiale behandlingstiltak hos personer med psykiske lidelser. Dette gjelder hvordan behandlingsmiljøet på psykiatriske poster bør optimaliseres, motoverføringsreaksjoner blant personalet, ulike aspekter ved tidlig intervensjon ved psykoser, randomiserte kontrollerte forsøk av kognitiv atferdsterapi og familiearbeid i tidlige faser av psykoselidelser. Han leder det store multisenter forskningsprosjektet Mechanisms of change in psychotherapy (MOP), som sammenligner psykodynamisk og kognitiv terapi i behandling av depresjon. Les mer om Røssberg på UiO personpresentasjonsside

André Løvgren
Forskningssykepleier, stipendiat
E-post: andre.lovgren@medisin.uio.no

André Løvgren er spesialsykepleier med lang klinisk erfaring fra sikerhetspsykiatri. Han er utdannet diakon og har en master i Helsefagvitenskap fra UiO. Før han ble forskningssykepleier ved SEB, arbeidet han i forskningsprosjektet "Sosialkognitiv trening ved schizofreni" ved NORMENT (TOP-studien). Han er nå stipendiat i MOP-prosjektet, hvor han undersøker hva som hjelper pasienter med depresjon. Hvordan er det for pasienter å gå i terapi, og hva er det ved terapien som hjelper? Dette undersøker han kvalitativt ved å intervjue pasienter etter å ha gjennomgått behandling.

Randi Breivik
Lege i spesialisering, stipendiat
E-post: uxbrrd@ous-hf.no

Hun er cand. med fra UiO 2010. Hun har arbeidet som lege i spesialisering i psykiatri ved OUS siden 2012 og er kandidat ved Institutt for psykoterapi. Hun arbeider 50% ved Nydalen DPS og 50% ved SEB, og holder på med doktorgrad innen psykoterapiforskning (motoverføringsreaksjoner). Hun deltar i MOP-prosjektet.

June Ullevoldsæter lystad
Psykolog, PhD
E-post: juully@ous-hf.no

June jobber som psykolog og forsker i Seksjon for behandlingsforskning og Seksjon for tidlig psykosebehandling. I sin doktoravhandling undersøkte hun sammenhengen mellom kognitiv funksjon og arbeid, samt effekten av kognitiv trening og kognitiv terapi på arbeid i prosjektet Jobbmestrende Oppfølgning (JMO).

Veronica Lockertsen
Spesialsykepleier, stipendiat
Epost: uxjovb@ous-hf.no

Veronica Lockertsen er sykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid og stipendiat på prosjektet «Mind the gap». Hun har en bistilling som universitetslektor ved OsloMet, og har drevet et prosjekt om faglig veiledning av sykepleiere i Australia. Doktorgradsprosjektet «Mind the gap» har som hensikt å øke forståelsen for hvilke erfaringer brukere med anoreksi, pårørende og behandlere har med overganger fra barne- og ungdomsbehandling til voksenbehandling.

Aleksander Gulla Heltne
Psykolog, stipendiat
Epost: alhelt@ous-hf.no

Aleksander Gulla Heltne er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og jobber nå som stipendiat på prosjektet "Supporting specialized psychiatric care in remote areas: A computer adaptive diagnostic interview for personality pathology (CAT-PD)". Formålet med prosjektet er å utvikle et mer adaptivt instrument for å kartlegge personlighetsforstyrrelser. Hans doktorgradsprosjekt vil utforske klinikeres erfaringer og evalueringer av eksisterende kliniske intervjuer for utredning av personlighetsforstyrrelser.


Maria Jones
Forskningsassistent, profesjonsstudent
E-post: majone@ous-hf.no

Maria Jones er ansatt i en 30 % stilling som forskningsassistent på MOP-studien (Mechanisms of Change in Psychotherapy). Hun har en bachelor i Kultur og kommunikasjon fra UiO, og går 9. semester på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO.

Kompetanseområder

Under finner du en oversikt over våre ansattes kompetanseområder.

André Løvgren:

• Kvalitative metoder
• Kunnskap og makt
• Analyse av tekst og språk


Benjamin Hummelen:

• Validitet av personlighetsdiagnoser
• Genetikk og personlighetsforstyrrelser
• Trikotillomani og hudplukkingslidelse
• Evaluering behandlingseffekt
• Multisenterstudier


Erik Falkum:

• Arbeid og psykisk helse
• Stress
• Rehabilitering ved psykoser
• Samfunnspsykiatri
• Grunnlagsproblemer i psykiatrien


Jan Ivar Røssberg:
• Randomisert kontrollerte studier i psykoterapi ved depresjon
• Virkningsmekanismer i psykoterapi
• Tidlig intervensjon ved psykoser
• Motoverføringsreaksjoner
• Miljøterapi
• Familiearbeid ved alvorlige psykiske lidelser


June Lystad:

• Klinisk nevrospykologi og nevrokognitive utredningsverktøy
• Kognitive vansker ved psykose
• Kognitiv rehabilitering/kognitiv trening
• Kognisjon og (arbeids)funksjon
• Arbeid og psykisk helse


Randi Breivik:
• Motoverføringsreaksjoner og personlighetsforstyrrelser
• Empirisk forskning på motoverføringsfenomenet
• Psykoterapiforskning
• Psykodynamisk psykoterapi


Ole Klungsøyr:

• Kausal inferens
• Psykiatrisk epidemiologi
• Målefeil
• Generell statistisk metode


Theresa Wilberg:

• Behandling og evaluering av personlighetsforstyrrelse
• Randomisert kontrollerte studier i psykoterapi
• Virkningsmekanismer i psykoterapi
• Affektbevissthet
• Mentaliseringsevne/sosial kognisjon
• Tilknytningsvansker og psykisk lidelse

Prosjekter


Prosjekt

 • Mentaliseringsbasert kombinert psykoterapi for pasienter med engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse - en pilotstudie 
  Prosjektleder: Theresa Wilberg
 • Måling av mentaliseringsevne med MASC (Movie for the Assessment of Social Cognition) hos personer med personlighetsforstyrrelse 
  Prosjektleder: Theresa Wilberg
 • Mechanisms of change in psychotherapy (MOP). Et multisenter psykoterapiprosjekt initiert av SEB.
  Prosjektleder: Jan Ivar Røssberg
 • «Mind the gap» undersøker hvilke erfaringer med overgang fra barne-og ungdomsbehandling til voksenbehandling.
  Prosjektleder: Jan Ivar Røssberg
 • Jobbmestrende oppfølging (JMO). Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser.
  Prosjektleder: Erik Falkum
 • Det norske trikotillomaniprosjekt
  En nivå 1 naturalistisk studie om effekt av ACT-forsterket vaneendringstrening for hårnappingslidelse.  
  Prosjektleder: Benjamin Hummelen
 • Årsaker til personlighetsforstyrrelser - genetiske aspekter studert i den norske nettverksstudien om personlighet og genetikk (Nonstop-Gen) Prosjektleder: Benjamin Hummelen
 • Kan kombinasjonen av metodikk fra Individuell Jobbstøtte (IPS) og Jobbmestrende Oppfølging (JMO) hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser ut i arbeidslivet? Driftsmidler fra Helsedirektoratet og forskningsmidler fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet
  Prosjektleder: June Lystad
 • Kognitiv trening ved tidlig psykose. Samarbeid mellom Seksjon Tidlig Psykosebehandling og Jan Stubberud, Lovisenberg DPS og Psykologisk Institutt.
  Prosjektleder: June Lystad
 • Fra Fontenehus til Arbeidsliv. Samarbeid med OsloMet og Fontenehus Norge. Forskningsmidler fra Helsedirektoratet.
  Prosjektleder: June Lystad
 • Supporting specialized psychiatric care in remote areas: A computer adaptive diagnostic interview for personality pathology (CAT-PD). Forskningsmidler fra FRIPRO.
  Prosjektleder: Muirne PaapKontaktinformasjon

Aktuelt fra Seksjon for behandlingsforskning

Fant du det du lette etter?