Nydalen DPS

Nydalen DPS tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser/problemer. Vi tilbyr vurdering, utredning, samtaleterapi, medikamentell behandling og krisehjelp. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe. De fleste får tilbud om poliklinisk behandling, men vi tilbyr også ambulant behandling og døgnbehandling når det er behov for dette. Opptaksområdet er bydelene Bjerke, Nordre Aker og Sagene. DPS-et har samarbeide med førstelinjetjenesten i alle tre bydeler.

Avdelingen ledes av Erlend Hangaard

Les mer om Nydalen DPS

Nydalen DPS

Hvem kan få behandling?

Inntak til både døgn- og poliklinisk behandling skjer etter henvisning fra lege. Alle som blir henvist har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager. DPS-et skal vurdere om det er nødvendig med helsehjelp og informere deg om når eventuell behandling forventes å starte opp.

DPS-et er inndelt i fire seksjoner med tilhørende enheter - se underliggende enheter. Det er Fritt sykehusvalg i Norge. Det betyr at du som pasient har rett til å velge hvilket DPS du vil bruke til poliklinisk behandling. Ved valg av DPS anbefaler vi at det legges vekt på bosted og tilhørighet.

Tilbudet i din bydel

Bydelene har et variert tilbud til mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende, og Nydalen DPS samarbeider nært med bydelene. Samhandlingens mål er å understøtte pasientens behov for en helhetlig helsetjeneste.Gå inn på nettsiden til bydelen du bor i ved hjelp av lenkene nedenfor. På bydelens nettside finner du informasjon om bydelens tjenestetilbud. Ansatte i bydelen vil kunne gi råd og veiledning med tanke på andre egnede hjelpetiltak som for eksempel støttekontakt, hjemmesykepleie og bolig.

Bydel Bjerke

Bydel Nordre Aker

Bydel Sagene


Henvisning


Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak

Avdelingen har eget Brukerråd

Nydalen DPS har et eget brukerråd. Ved å kontakte Brukerrådet kan du som pasient eller pårørende være med å påvirke kvaliteten på tjenestetilbudet ved Nydalen DPS. Det er viktig for Brukerrådet å få innspill fra pasienter og pårørende.

Brukerrådets medlemmer:

Nåværende og tidligere pasienter ved Nydalen DPS, representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjonene Mental Helse, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP), Voksne for Barn samt to ansatte ved Nydalen DPS. 

Brukerrådets oppgaver:

• Brukerrådet tar imot henvendelser fra pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner og ansatte vedrørende tjenestetilbudet. Henvendelsene kan være anonyme, vil bli behandlet anonymt og tatt opp på generelt grunnlag i Brukerrådet. Brukerrådet melder saker videre til avdelingsledelsen ved Nydalen DPS.
•Brukerrådet uttaler seg om- og deltar i ulike prosjekter som evaluerer og videreutvikler tjenestetilbudet ved Nydalen DPS.
•Brukerrådet kommer med innspill til offentlige høringer- og utarbeiding av retningslinjer i sykehuset/DPSet som omhandler pasientbehandling og pårørendes situasjon.

Kontakt Brukerrådet:

Du kan henvende deg til Brukerrådet via post, mail eller telefon.

Leder Brukerrådet: Jon Storaas, telefon: 99 26 10 78, jon.storaas@rio.no

Ansatte representanter i Brukerrådet:

Ketil Laupsa, ansattrepresentant, tlf. 23 02 33 00, uxkela@ous-hf.no
Laila Andersen, representant for ledergruppen, tlf. 23 02 33 00, uxlade@ous-hf.no

Besøksadresse:
Gullhaugveien 12
0351 Oslo

Nyttige lenker

Nyttige lenker


Mental helse
Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. De arbeider for åpenhet og bekjempelse av tabuer og myter knyttet til det å være psykisk syk.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykisk helse er en humanitær organisasjon som arbeider med å påvirke myndighetene til å bedre tilbudet til mennesker med psykisk lidelser. Rådet ønsker også å bidra til mer åpenhet rundt psykisk helse og til å fjerne tabuer og myter rundt psykiske problemer. Her finner du nyttig informasjon og nyheter om temaet.

Angstringen
Angstringen er en selvhjelpsorganisasjon for mennesker med angst. Siden har mye informasjon om angst og behandling av angst.

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
Brukerorganisasjon som består av tidligere rusavhengige og som arbeider for å  bedre rusavhengiges rettigheter og tilbud innen hjelpeapparatet.

Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
LEVE er en frivillig organisasjon som har som formål å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord.

Landsforeningen for pårørende innen Psykisk helse (LPP)
LPP er Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, en forening for pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser. Foreningen arbeider primært for at mennesker som har en psykisk lidelse skal få bedre behandlingstilbud, bedre botilbud, og bedre levekår generelt. Her kan du få råd og veiledning om hvordan du kan takle rollen som pårørende.

PIO-senteret
PIO er pårørende i Oslos eget ressurssenter for psykisk helse, og retter seg mot alle som står nær mennesker med psykisk helsesvikt og/eller rusproblemer. Med pårørende menes: Foreldre, ektefelle/partner, venner og kolleger, søsken og barn.

Morild
Nettsted for barn og unge som har foreldre med psykiske problemer. Her finner du bl.a. informasjon om psykisk helse, en svartjeneste hvor du kan stille spørsmål anonymt om det du lurer på, og et "snakkerom" for ungdom hvor man kan prate med andre unge i samme situasjon.

Voksne for barn
Voksne for barn er en ideell organisasjon som skal bidra til at barn og unge får en god psykisk helse.

Barn av rusmisbrukere (BAR)
BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning. Organisasjonen har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

Familievernkontor
Familievernet, som inngår i den statlige barne-, ungdoms- og familieetaten - Bufetat, bistår alle som trenger hjelp for vanskelige familieforhold. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. 

Helsedirektoratet - psykisk helse
Nettsider med fakta og informasjon om psykisk helse.

Folkehelseintstituttet - psykisk helse
Nettsted med fakta og informasjon om psykisk helse.

Helsetilsynet
Statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene. Nettstedet har nyheter og informasjon rundt lovverk, rettigheter og klagemuligheter etc.

Helse- og omsorgsdepartementet - psykisk helse
Har det politiske ansvaret for helsetjenestene. Her finnes også rapporter og meldinger og psykisk helse.

Helse Sør-Øst
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norsk forening for kognitiv terapi

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Felleskatalogen


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Nydalen DPS er på to adresser:

Gullhaugveien 12 (poliklinikk)
Lovisenberggata 4 (døgnbehandling)

Telefon
23 02 33 00
mandag - fredag 08:00 - 15:30
lørdag - søndag Stengt
Pakkeforløpskoordinator ved Nydalen DPS treffes via vårt hovedtelefonnummer: 23023300
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus
Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

NB! Dette er ikke henvisningsadressen. Den finner du under Kontakt oss i menyen i bunnen på siden.

Besøksadresser og praktisk informasjon

Fysisk helse og levevaner ved psykiske lidelser

 • - Røykeslutt -

  Trenger du hjelp til å slutte å røyke eller snuse? Det finne gode hjelpemidler og veiledning som kan gi støtte og gjøre det enklere å slutte. Strukturert oppfølging øker sjansen for å lykkes med å slutte.

 • - Kosthold og ernæring -

  Sunn mat og et variert kosthold er viktig for god helse og trivsel. Riktig hverdagskost bidrar til at du får i deg næringsstoffene du trenger, og er med på å forebygge livsstilssykdommer.

 • - Fysisk helse -

  Fysisk og psykisk helse henger sammen, og en psykisk lidelse kan gi økt risiko for fysiske helseproblemer. Kartlegging og oppfølging av fysisk helse bør derfor være en del av behandlingen for en psykisk lidelse.

 • - Fysisk aktivitet - (Nydalen DPS)

  Menneskekroppen er skapt for bevegelse. Fysisk aktivitet fremmer god helse, både fysisk og mental; gir bedre humør, gir energi, og reduserer stress. Det er ikke nødvendig å trene hardt for å få en bedre helse

Brukerstyrt plasshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassBBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plass
Bulimi hos voksne døgnbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dognbehandlingBulimi hos voksne døgnbehandlingBBulimi hos voksne, døgnbehandlingBulimi hos voksne, døgnbehandlingBulimi hos voksne, døgnbehandlingBulimi hos voksne, døgnbehandling
Interpersonlig terapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/interpersonlig-terapiInterpersonlig terapiIInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapiInterpersonlig terapi
Kognitiv miljøterapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapiKognitiv miljøterapiKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Kognitiv terapi https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-Kognitiv terapi KKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling av psykosehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-psykoseMedikamentell behandling av psykoseMPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Medikamentell behandling mot depresjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-mot-depresjonMedikamentell behandling mot depresjonMDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksne
Medikamentell behandling ved bipolar lidelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelseMedikamentell behandling ved bipolar lidelseMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Psykisk helsevern - poliklinisk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykisk-helsevern-poliklinisk-behandlingPsykisk helsevern - poliklinisk behandlingPPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevern
Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Psykodynamisk terapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykodynamisk-terapiPsykodynamisk terapiPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelsePsykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsePBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppe
Psykologisk behandling ved bipolar lidelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelsePsykologisk behandling ved bipolar lidelsePBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykoseoppfølginghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoseoppfolgingPsykoseoppfølgingPPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølging
Psykososial behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykososial-behandlingPsykososial behandlingPPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandling
Tvungent psykisk helsevernhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tvungent-psykisk-helsevernTvungent psykisk helsevernTTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevern
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelserUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelserUSamtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse - utredningSamtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse - utredningSamtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse - utredningSamtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse - utredning

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-nydalen-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS
Døgnbehandlingsseksjon Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/dognbehandlingsseksjon-nydalen-dpsDøgnbehandlingsseksjon Nydalen DPS
Psykiatrisk legevakthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/psykiatrisk-legevaktPsykiatrisk legevakt
Psykose- og akuttbehandling Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/psykose-og-akuttbehandling-nydalen-dpsPsykose- og akuttbehandling Nydalen DPS

Fant du det du lette etter?