HELSENORGE
Medisinsk kvalitets- og forskningsregister – psykisk helse og avhengighet

PHA-registeret

Se for deg kunnskap som et puslespill bestående av mange biter. Hver av disse bitene er informasjon om ulike forhold som har med psykisk helse å gjøre. I PHA-registeret skal vi samle inn og sortere informasjonsbitene. Her trenger vi din hjelp. 

I PHA-registeret får forskere samlet mye informasjon de trenger for å finne svar på spørsmål vi har om psykisk helse, rus- og avhengighetslidelser. Informasjonen skal også benyttes av de som jobber med å øke kvalitet på tjenestene.
Hender som griper en puslespillklode

Om PHA-​registeret​

PHA-registeret ved OUS er et helseregister hvor helseopplysninger er systematisk lagret.  Dette helseregisteret er et forsknings- og kvalitetsregister.  

Registeret skal brukes til forbedring av kvaliteten på helsetjenester og til forskning på psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser. I begge tilfeller er formålet å bidra til bedre helsetjenester for personer med psykiske lidelser. 
 
Mennesker med psykiske lidelser utredes og behandles ved Oslo universitetssykehus (OUS) på Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA). I registeret vil vi samle opplysninger om alle pasienter som mottar behandling her, både døgnbehandling og poliklinisk oppfølging. 

Kontaktinformasjon

Felles epostadresse for registeret: PHA-registeret@ous-hf.no​
Prosjektleder for etablering av PHA-registeret​: overlege Ingrid Dieset
Registerkoordinator: forskningskoordinator Marit N. Olsen

Hvorfor opprettes registeret?

Bakgrunnen for å opprette PHA-registeret er at det er et stort behov for mer kunnskap om psykiske lidelser i samfunnet og om hvordan de best bør utredes og behandles.

Informasjonen i registeret skal kunne brukes til å se på og vurdere kvaliteten på tilbudet som gis i dag og hva vi kan gjøre bedre i fremtiden.​ Da er det behov for å vite mer også om hvordan dagens tilbud fungerer. Vi skal derfor registrere behandlingsaktivitet i Klinikk psykisk helse og avhengighet. 

Registeret skal også inneholde informasjon om enkeltpersoner som mottar tjenester fra klinikken. Med økt kunnskap om dagens tilbud og om dagens pasienter, lærer vi mer om psykisk helse, rus- og avhengighetslidelser, hvilke typer behandling som kan gis og hvilken behandling som er den beste. 

Vi samler derfor inn data som skal brukes til forskning og til bedre helsetjenester. 

Formålet med registeret ​​

Hovedmålet med registeret er bedre helsetjenester til personer med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser.  I registeret samles informasjon på en systematisk måte som forskere og kvalitetsarbeidere kan brukes for å oppnå det målet. Registeret inneholder informasjon som blir et grunnlag for forskning og kvalitetsarbeid.

Overordnede mål ​

​Registeret skal bidra til å​

 • ​Kartlegge forekomst og årsaker til samtidige psykiatriske og somatiske (kroppslige) tilstander hos mennesker med psykiske lidelser
 • Fremskaffe ny kunnskap om underliggende og komplekse årsaker til psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser
 • Kartlegge hvorvidt behandlingen som gis er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer


Konkrete ​​formål

Registeret skal bidra til

 • bedre utredning av psykiske lidelser
 • bedre og mer individuelt tilpasset behandling 
 • bedre retningslinjer og anbefalinger 
 • økt kunnskap om underliggende årsaker til psykiske lidelser 
 • god forskning om diagnostikk, risikofaktorer, forløp og behandling


Langsi​ktige mål 

På lengre sikt er målet at PHA-registeret bidrar til

 • bedre behandling til mennesker med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser
 • mer individuelt tilpasset behandling 
 • at mennesker med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser får systematisk utredning og riktig diagnose 
 • kvalitetssikring av behandlingsforløpene i Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) 
 • kunnskap i utarbeiding av nye retningslinjer innen psykisk helsevern 

Forskning

Forskning er en viktig faktor for å avdekke utviklingspotensial for bedre behandling og bedre helsetjenester, og øvrige land kan sitte med nyttig kunnskap for våre nasjonale helsetjenester. Derfor har PHA-registeret også som formål å:

 • være en god informasjonskilde for forskningsprosjekter  
 • stimulere til forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt gjennom å ha et godt og oversiktlig register med god datakvalitet

Hvilke opplysninger inneholder registeret?

Flere ulike opplysninger fra behandling og utredning blir registrert i PHA-registeret. For å kunne gi svar på hvordan man kan forebygge psykiske lidelser, hva som forårsaker dem, hvordan man får riktig diagnose og hva som er en god behandling og oppfølging er det behov for kunnskap og opplysninger om flere forhold. 

Registeret skal inneholde opplysninger om:
 • ​diagnose 
 • kognisjon
 • behandling​
 • fysisk helse 
 • psykisk helse
 • sosiale forhold
 • bruk av legemidler og rusmidler
 • personens egen vurdering av helse og av behandling, fra spørreskjema

​Hva registreres i registe​ret?  

Under er eksempler på variabler som sannsynligvis vil bli tatt med inn i PHA-registeret:

 • Opplysninger om selve helsekontakten; innleggelse og utskrivelse, varighet av helsekontakten, hvilke(-n) avdeling(-er) som har hatt oppfølgingen, type behandling og medisiner.
 • Opplysninger om sosiale forhold; for eksempel sivil status, utdanning og arbeidsforhold.
 • Opplysning om sykdom: diagnoser innenfor psykisk helse og fysisk helse.
 • Opplysninger fra eventuelle kartleggingsinstrumenter som er brukt i utredning eller diagnostisering: eksempler; kartlegging av depresjon, mani, psykose, kognisjon, symptomer, rus og alkohol. 
 • Opplysninger om personens egen vurdering; eksempelvis vurdering av egen funksjon og vurdering av behandlingen/helsehjelpen/oppfølgingen. 
Variabler er under utarbeiding. Avsnittet vil jevnlig oppdateres. 

​Trygge​​ data 

Opplysningene i PHA-registeret vil bli trygt ivaretatt i en sikker database fra Medinsight, et registerverktøy utviklet for forskere og helsepersonell. Gode sikkerhetsrutiner gjør at opplysningene holdes ukjente for personer som ikke skal ha tilgang.  

Navn og fødselsnummer erstattes med en kode i registeret. På den måten er identitet skjermet.  

Norsk lovgivning stiller strenge krav for å beskytte personvernet. De som skal forske på dataene fra registeret vet derfor ikke hvem dataene kommer fra.  Forskerne undersøker materiale fra mange personer samtidig for å se etter sammenhenger og et større bilde.  
Derfor vil det ikke være mulig å gjenkjenne personer verken i selve forskningen eller i formidlingen av resultatene. ​​

Ansvarlig ​​for data  

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus er dataansvarlig for personopplysninger og helseregistre som er opprettet i foretaket. Administrerende direktør vil derfor få ansvaret for at lagring og forvaltning av helse- og personopplysninger gjøres med nødvendig sikkerhet og at arbeidet følger de til enhver tid gjeldende lovregler.

​​Registerets arbeidsgruppe  

Arbeidsgruppen som jobber med etableringen av PHA-registeret består av følgende deltakere: 

 • Ingrid Dieset, overlege på Akuttpsykiatrisk avdeling, prosjektleder for etablering av PHA-registeret
 • ​Tove Linn Holte, brukerrepresentant og nestleder i brukerrådet i klinikk PHA OUS (SPISFO)
 • Anne Kristine Nesje Walseth, seksjonsleder og overlege ved Seksjon tidlig psykosebehandling
 • Julie H Evensen, overlege og koordinator Nydalen DPS
 • Marit N Olsen, registerkoordinator, FIA, Forsknings- og innovasjonsavdelingen PHA​
 • Trine Vik Lagerberg, kst. avdelingsleder FIA, Forskning- og innovasjonsavdelingen PHA
 • Trine Lise Bakken, fag- og forskningsleder Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, NKUP  

Disse deltakerne bistår også arbeidet: 
 • Petter Andreas Ringen, klinikkleder PHA
 • Thomas Bjella, leder for kjerneforskningsenheten for databaser i NORMENT 
 • Cecilie Busch, rådgiver/brukerkonsulent i NORMENT ​

Status for r​​​egisteret

Mars 2​023 

Et forslag til de første variablene, informasjonsbitene, er utarbeidet.  Disse variablene er nå under programmering hos Medinsight, leverandøren av databasen registeret skal ligge i. 

Arbeidsgruppen jobber med å utarbeide vedtekter og protokoll. I tillegg avklares det hvilke avdelinger/seksjoner/enheter som skal være de første til å teste ut registeret. Vi skal utvide registeret gradvis, og det skal omfatte alle avdelinger i Klinikk for psykisk helse og avhengighet.  På sikt vil registeret, i tillegg til et samtykkebasert forskningsregister, også ha et kvalitetsregister.

​Vedtekter​

​Vedtekter er under utarbeiding.​

Proto​​koll

Protokoll er under utarbeiding. ​
​​

Forsknings​​regist​​​eret​

Hvem er registeropplysningene om? / Hvor kommer registerda​​ta fra? 

PHA-registeret er et todelt register. Det skal bestå av et forskningsregister og et kvalitetsregister. Her beskrives det hvem som inngår i forskningsregisteret.​ 

​Alle voksne pasienter som utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus skal bli spurt og få tilbud om å delta i forskningsregisteret. Det er frivillig å delta i dette registeret, og det krever samtykke fra den enkelte for å delt​a.

Samtykke til at ​​​opplysninger blir registrert

Forskningsregisteret er samtykkebasert. Pasienter blir bedt om å samtykke til at opplysninger fra behandling og utredning kan inngå i registeret. 
Pasienter med redusert eller manglende samtykkekompetanse kan i visse tilfeller inngå i registeret, for eksempel ved at pårørende eller en verge gir et stedfortredende samtykke.

Hvilken forskning skal informasjone​​n brukes i? 

​Informasjonen i det brede forskningsregisteret skal brukes som grunnlag for framtidig forskning gjennom flere ulike forskningsprosjekter, først og fremst ledet av OUS. Alle forskningsprosjekter som søker om å bruke informasjon fra registeret skal omhandle psykisk helse og eventuelt rus- og avhengighetslidelser.  ​

Hva studiene innebærer for deltakere, hvilke temaer forskerne undersøker, hvilke forskningsmetoder de bruker og hvor lenge studiene varer, blir vil være forskjellig fra studie til studie.

Hvilke opplysninger får forsker​e tilgang til?  

Forskerne får kun tilgang til avidentifiserte data og tallmateriale fra mange deltagere. Forskere som bruker data fra forskningsregisteret, får dermed ikke vite hvilke personer dataene gjelder. Derfor vil det heller ikke være mulig å gjenkjenne deltakernes identitet verken i forskningen eller i forskningsformidlingen. 

Forskning krever g​​​odkjenning

Alle forskningsprosjekter som skal bruke informasjon fra registeret må først godkjennes av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK. Avhengig av forskningsprosjektet, kan det også kreves godkjenning fra andre instanser i tillegg. Forskerne må ha godkjenningene før de kan gjøre studier med informasjonen i forskningsregisteret.

Hvor hentes inform​​asjonen fra?  

​Etter at deltakere har samtykket, hentes informasjonen til registeret både direkte fra personen selv og fra registreringer gjort av helsepersonell i vanlige journalopptegnelser. I tillegg kan registeret hente informasjon fra nasjonale registre, for eksempel Fødselsregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister, Norsk pasientregister og det kommende nasjonale kvalitetsregisteret psykisk helsevern voksne​ og Pleie og omsorgsstatistikk. ​Her finner du en oversikt over offentlige helseregistre​​​​ (helsenorge.no). ​​

Dersom en studie får REK-godkjenning til det, kan også forskerne be om å undersøke prøver og analyser som er tatt i forbindelse med sykehusoppholdet, eller ta prøver av blod, urin eller annet biologisk materiale.

​Har du innspill ​til nettsiden?

​​PHA-regist​​eret er et kommende register. Derfor vil denne nettsiden jevnlig oppdateres. ​

Har du innspill til nettsiden, kan du gi det til prosjektleder for etablering av PHA-​registeret på OUS, Ingrid Dieset​,​ eller forsknings-/register​koordinator, Marit N Olsen.​​
Fant du det du lette etter?