HELSENORGE
Medisinsk kvalitets- og forskningsregister – psykisk helse og avhengighet

PHA-registeret

Se for deg kunnskap som et puslespill bestående av mange biter. Hver av disse bitene er informasjon om ulike forhold som har med psykisk helse å gjøre. I PHA-registeret skal vi samle inn og sortere informasjonsbitene. Her trenger vi din hjelp. 

I PHA-registeret får forskere samlet mye informasjon de trenger for å finne svar på spørsmål vi har om psykisk helse, rus- og avhengighetslidelser. Informasjonen skal også benyttes av de som jobber med å øke kvalitet på tjenestene på Oslo Universitetssykehus.
Hender som griper en puslespillklode

Om PHA-​registeret​

PHA-registeret ved OUS er et helseregister hvor helseopplysninger er systematisk lagret.  Dette helseregisteret er et forsknings- og kvalitetsregister.  

Registeret skal brukes til forbedring av kvaliteten på helsetjenester og til forskning på psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser. I begge tilfeller er formålet å bidra til bedre helsetjenester for personer med psykiske lidelser. 
 
Mennesker med psykiske lidelser utredes og behandles ved Oslo universitetssykehus (OUS) på Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA). I registeret vil vi samle opplysninger om alle pasienter som mottar behandling her. Det gjelder både døgnbehandling og poliklinisk oppfølging. 

Kontaktinformasjon

Felles epostadresse for registeret: PHA-registeret@ous-hf.no​
Prosjektleder for etablering av PHA-registeret​: forskningskoordinator Thomas Bjella
Registerkoordinator: forskningskoordinator Marit N. Olsen

Du er velkomment til å ta kontakt, om det er noe du ønsker å spørre om.

Hvorfor opprettes registeret?

Bakgrunnen for å opprette PHA-registeret er at det er et stort behov for mer kunnskap om psykiske lidelser , rus- og avhengighetslidelser i samfunnet og om hvordan de best bør utredes og behandles.

Informasjonen i registeret skal kunne brukes til å se på og vurdere kvaliteten på tilbudet som gis i dag og hva vi kan gjøre bedre i fremtiden.​ Da er det behov for å vite mer også om hvordan dagens tilbud fungerer. Vi skal derfor registrere behandlingsaktivitet i Klinikk psykisk helse og avhengighet. 

Registeret skal også inneholde informasjon om enkeltpersoner som mottar tjenester fra klinikken. Med økt kunnskap om dagens tilbud og om dagens pasienter, lærer vi mer om psykisk helse, rus- og avhengighetslidelser, hvilke typer behandling som kan gis og hvilken behandling som er den beste. 

Vi samler derfor inn data som skal brukes til forskning og til bedre helsetjenester. 

Formålet med registeret ​​

Hovedmålet med registeret er bedre helsetjenester til personer med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser.  I registeret samles informasjon på en systematisk måte. Denne informasjonen kan forskere og kvalitetsarbeidere brukes for å oppnå det målet. Registeret inneholder informasjon som blir et grunnlag for forskning og kvalitetsarbeid.

Overordnede mål ​

​Registeret skal bidra til å​

 • ​Kartlegge forekomst og årsaker til samtidige psykiatriske og somatiske (kroppslige) tilstander hos mennesker med psykiske lidelser
 • Fremskaffe ny kunnskap om underliggende og komplekse årsaker til psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser
 • Kartlegge hvorvidt behandlingen som gis er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer


Konkrete ​​formål

For psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser skal registeret bidra til

 • bedre utredning
 • bedre og mer individuelt tilpasset behandling 
 • bedre retningslinjer og anbefalinger 
 • økt kunnskap om underliggende årsaker
 • god forskning om diagnostikk, risikofaktorer, forløp og behandling


Langsi​ktige mål 

På lengre sikt er målet at PHA-registeret bidrar til

 • bedre behandling til mennesker med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser
 • mer individuelt tilpasset behandling 
 • at mennesker med psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser får systematisk utredning og riktig diagnose 
 • kvalitetssikring av behandlingsforløpene i Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) 
 • kunnskap i utarbeiding av nye retningslinjer innen psykisk helsevern 

Forskning

Forskning er viktig for å avdekke muligheter for å utvikle bedre behandling og bedre helsetjenester. Andre sykehus og forskere, både i Norge og i andre land, kan sitte med kunnskap som er nyttig for våre helsetjenester. Derfor har PHA-registeret også som formål å:

 • være en god informasjonskilde for forskningsprosjekter  
 • stimulere til forskningssamarbeid, nasjonalt og internasjonalt, gjennom å ha et godt og oversiktlig register med god datakvalitet

Hvilke opplysninger inneholder registeret?

Flere ulike opplysninger fra behandling og utredning blir registrert i PHA-registeret. 
Forskere og kvalitetsarbeidere har mange spørsmål de ønsker å finne svaret på. For eksempel: Hvordan kan man forebygge psykiske lidelser, rus- og avhengighetslidelser, hva forårsaker dem, hvordan får man riktig diagnose og hva er en god behandling og oppfølging? 
For å kunne gi svar på disse spørsmålene er det behov for kunnskap og opplysninger om flere forhold. 

Registeret skal derfor inneholde opplysninger om:
 • ​diagnose 
 • kognisjon
 • behandling​
 • fysisk helse 
 • psykisk helse
 • sosiale forhold
 • bruk av legemidler og rusmidler
 • personens egen vurdering av helse og av behandling, fra spørreskjema

​Hva registreres i registe​ret?  

Under er eksempler på variabler som sannsynligvis vil bli tatt med inn i PHA-registeret:

 • Opplysninger om selve helsekontakten; innleggelse og utskrivelse, varighet av helsekontakten, hvilke(-n) avdeling(-er) som har hatt oppfølgingen, type behandling og medisiner
 • Opplysninger om sosiale forhold; for eksempel sivil status, utdanning og arbeidsforhold
 • Opplysning om sykdom: diagnoser innenfor psykisk helse og fysisk helse
 • Opplysninger fra eventuelle kartleggingsinstrumenter som er brukt i utredning eller diagnostisering: eksempler; kartlegging av depresjon, mani, psykose, kognisjon, symptomer, rusmiddel- og alkoholbruk
 • Opplysninger om personens egen vurdering; eksempelvis vurdering av egen funksjon og vurdering av behandlingen/helsehjelpen/oppfølgingen 
Variabler er under utarbeiding. Avsnittet vil jevnlig oppdateres. 

​Trygge​​ data 

Opplysningene i PHA-registeret vil bli trygt ivaretatt i en sikker database fra Medinsight, et registerverktøy utviklet for forskere og helsepersonell. Gode sikkerhetsrutiner gjør at opplysningene holdes ukjente for personer som ikke skal ha tilgang.  

Navn og fødselsnummer erstattes med en kode i registeret. På den måten er identiteten til deltakere skjermet.  

Norsk lovgivning stiller strenge krav for å beskytte personvernet. De som skal forske på dataene fra registeret vet derfor ikke hvem dataene kommer fra.  Forskerne undersøker materiale fra mange personer samtidig for å se etter sammenhenger og et større bilde.  
Derfor vil det ikke være mulig å gjenkjenne personer verken i selve forskningen eller i formidlingen av resultatene. ​​

Ansvarlig ​​for data  

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus er dataansvarlig for personopplysninger og helseregistre som er opprettet i foretaket. Administrerende direktør har ansvaret for at lagring og forvaltning av helse- og personopplysninger gjøres med nødvendig sikkerhet. Administrerende direktør er også ansvarlig for at registeret følger de til enhver tid gjeldende lovregler.

​​Registerets arbeidsgruppe  

Arbeidsgruppen som jobber med etableringen av PHA-registeret består av følgende deltakere: 

 • ​Tove Linn Holte, brukerrepresentant og nestleder i brukerrådet i klinikk PHA OUS,​​ (SPISFO)
 • Anne Kristine Nesje Walseth, seksjonsleder og overlege ved Seksjon tidlig psykosebehandling
 • Ingrid Dieset, overlege på Akuttpsykiatrisk avdeling, prosjektleder for etablering av PHA-registeret
 • Julie H Evensen, overlege og koordinator Nydalen DPS
 • Marit N Olsen, forskningskoordinator, Forskningsressursteam, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, FIA, PHA​
 • Thomas Bjella, forskningskoordinator, Forskningsressursteam, FIA, PHA​, prosjektleder
 • Trine Vik Lagerberg, avdelingsleder FIA, PHA
 • Trine Lise Bakken, fag- og forskningsleder Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, NKUP  

Disse deltakerne bistår også arbeidet: 
 • Petter Andreas Ringen, klinikkleder PHA
 • Cecilie Busch, rådgiver/brukerkonsulent, Seksjon for psykoseforskning, OUS

Status for r​​​egisteret

Juli 2​023 

PHA-registeret  har vært sak i ledermøte i juni 2023 og er vedtatt. I samme møte ble det vedtatt å opprettes et Forskningsressursteam som vil få oppgaven med å drifte registeret i praksis. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet et utkast til vedtekter og protokoll for registeret. Et forslag til de første variablene, informasjonsbitene i registeret, er utarbeidet. Disse variablene er under programmering hos Medinsight, leverandøren av databasen registeret skal ligge i. Nødvendig utprøving av registeret må gjøres. 

Det er opprettet et samtykkeregister for PHA-registeret. De tre første seksjonene i Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA) har allerede fått opplæring i elektronisk lagring av samtykker i Medinsight.

Det er ønskelig at alle personer over 18 år som får behandling eller oppfølging i PHA får muligheten til å delta i forskning. Det gjelder også deltagelse gjennom PHA-registeret. Vi arbeider med å utarbeide et tilpasset samtykkeskriv, slik at personer med spesielle behov også kan delta.

Vi skal utvide registeret gradvis. Det må avklares hvilke avdelinger/seksjoner/enheter som skal være de første til å teste ut registeret. Registeret skal etter hvert omfatte alle avdelinger i PHA. Planen er at klinikkmiljøene kobler seg på registeret ett etter ett.

Vi ønsker at registeret skal ha automatisk innhenting av informasjon der det går an. Arbeidsgruppen undersøker derfor hva som kan innhentes automatisk og hvordan det kan gjøres.

Først vil registeret være et samtykkebasert forskningsregister. Senere vil det også ha et kvalitetsregister.

​Vedtekter​

​Et utkast til vedtekter er utarbeidet.

Proto​​koll

Et utkast til protokoll er under utarbeiding. ​ ​
​​

Forsknings​​regist​​​eret​

Hvem er registeropplysningene om? / Hvor kommer registerda​​ta fra? 

PHA-registeret er et todelt register. Det skal bestå av et forskningsregister og et kvalitetsregister. Her beskrives det hvem som inngår i forskningsregisteret.​ 

​Alle voksne pasienter som utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten i Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) ved Oslo universitetssykehus (OUS) skal bli spurt og få tilbud om å delta i forskningsregisteret. Det er frivillig å delta i dette registeret, og det krever samtykke fra den enkelte for å delt​a.

Samtykke til at ​​​opplysninger blir registrert

Forskningsregisteret er samtykkebasert. Pasienter blir bedt om å samtykke til at opplysninger fra behandling og utredning kan inngå i registeret. 
Pasienter med redusert eller manglende samtykkekompetanse kan i visse tilfeller inngå i registeret, for eksempel ved at pårørende eller en verge gir et stedfortredende samtykke.

Hvilken forskning skal informasjone​​n brukes i? 

​Informasjonen i det brede forskningsregisteret skal brukes som grunnlag for framtidig forskning gjennom flere ulike forskningsprosjekter, først og fremst ledet av OUS. Alle forskningsprosjekter som søker om å bruke informasjon fra registeret skal omhandle psykisk helse og eventuelt rus- og avhengighetslidelser.  ​

Hva studiene innebærer for deltakere, hvilke temaer forskerne undersøker, hvilke forskningsmetoder de bruker og hvor lenge studiene varer, blir vil være forskjellig fra studie til studie. 

Alle studier må være godkjente før de får tilgang på informasjon fra registeret. Se avsnittet Forskning krever godkjenning under.

Hvilke opplysninger får forsker​e tilgang til?  

Forskerne får kun tilgang til avidentifiserte data og tallmateriale fra mange deltagere. Forskere som bruker data fra forskningsregisteret, får dermed ikke vite hvilke personer dataene gjelder. Derfor vil det heller ikke være mulig å gjenkjenne deltakernes identitet verken i forskningen eller i forskningsformidlingen. 

Forskning krever g​​​odkjenning

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, må godkjenne alle forskningsprosjekter som skal bruke informasjon fra registeret. Avhengig av forskningsprosjektene, kan det også kreves godkjenning fra andre instanser i tillegg. Forskerne må ha godkjenningene før de kan gjøre studier med informasjon fra forskningsregisteret.

Hvor hentes inform​​asjonen fra?  

​Etter at deltakere har samtykket, hentes informasjonen til registeret både direkte fra personen selv og fra registreringer gjort av helsepersonell i vanlige journalopptegnelser. I tillegg kan registeret hente informasjon fra nasjonale registre, for eksempel Fødselsregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister, Norsk pasientregister og det kommende nasjonale kvalitetsregisteret psykisk helsevern voksne​ og Pleie og omsorgsstatistikk. ​Her finner du en oversikt over offentlige helseregistre​​​​ (helsenorge.no). ​​

Dersom en studie får REK-godkjenning til det, kan også forskerne be om å undersøke prøver og analyser som er tatt i forbindelse med sykehusoppholdet, eller forsøkspersonen kan få et spørsmål om å​ gi en blodprøve, urin eller annet biologisk materiale.

​Har du innspill ​til nettsiden?

​​PHA-regist​​eret er et kommende register. Derfor vil denne nettsiden jevnlig oppdateres. ​

Har du innspill til nettsiden, kan du gi det til forsknings​koordinator, Marit N Olsen.​​


Fant du det du lette etter?