Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjonen nedsatt hørsel og psykisk lidelse.

Behandlingstjenestens hovedmålsetting er å sikre hørselshemmede, døve og døvblinde et like godt tilbud innen psykisk helsevern som det den øvrige befolkningen har tilgang til.

Les mer om Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)

I tillegg til å være nasjonal behandlingstjeneste, har senteret regionalt behandlingsansvar for helseregion Sør-Øst.

NBHP er lokalisert på Gaustad sykehus. Behandlingstjenesten har et eget nettsted med mer informasjon - tilrettelagt for hørselshemmede og svaksynte: nbhp.no.

Behandlingstjenesten ledes av overlege og psykiater Hege Saltnes.

Barn og unge

Barne- og ungdomsenheten ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) tilbyr psykisk helsehjelp til hørselshemmede, døve og døvblinde barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Vi kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun behersker og foretrekker. Det kan være norsk tegnspråk, norsk talespråk, tegnstøttet tale, skriftlig kommunikasjon, tydelig tale, taktil kommunikasjon, tegnspråktolk eller bruk av tekniske hjelpemidler.

De fleste får tilbud om oppfølging og utredning i løpet av 1-2 måneder.

Telefon: 22 92 35 20 / 941 55 038 (mobil/SMS). Telefontid på hverdager fra 08.00 til 15.30.

For å benytte seg av tilbudet til Barne- og ungdomsenheten, trenger man en henvisning. Den utskrives av lege, psykolog eller barnevernsleder. Kopi av relevante utredningsrapporter og audiogram legges ved henvisningen. Se ellers eget menypunkt om henvisninger.

NBHPs tilbud retter seg ikke bare mot enkeltpersoner og familier. Senteret bistår også andre instanser, som PP-tjeneste, barneverntjeneste, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP-er) og skoler. Eksempler på dette kan være hørselsfaglig veiledning og konsultasjon, bruk av tegnspråktolk i terapi, assistanse i forbindelse med utredning og rådgivning om terapeutisk arbeid med hørselshemmede.

Voksen

Voksenenheten ved NBHP gir tilbud om psykisk helsehjelp til hørselshemmede, døve og døvblinde personer over 18 år. I noen tilfeller kan også pårørende få tilbud hos oss.

Enheten tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av psykiske helseproblemer, psykiatriske lidelser og psykososiale vansker. Voksenenheten er en poliklinikk, men i spesielle tilfeller kan det tilbys innleggelse.

Vi kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun behersker og foretrekker. Det kan være norsk tegnspråk, norsk talespråk, tegnstøttet tale, skriftlig kommunikasjon, tydelig tale, taktil kommunikasjon, tegnspråktolk eller bruk av tekniske hjelpemidler.

De fleste får tilbud om oppfølging og utredning i løpet av 1-2 måneder.

Telefon: 22 92 35 02 / 951 57 782 (mobil/SMS). Telefontid på hverdager fra 08.00 til 15.30.

For å få tilbud om behandling ved Voksenheten, må man ha henvisning fra lege, psykolog eller psykiatrisk poliklinikk. Kopi av relevante utredningsrapporter og audiogram skal legges ved henvisningen. I henvisningen er det også ønskelig med en beskrivelse av de aktuelle vanskene pasienten søker behandling for, samt på hvilket språk eller ved hvilke tilpasninger pasienten ønsker at behandlingen skal foregå. Se ellers eget menypunkt om henvisninger.

Fag og forskning

NBHP er kompetansesenter for hele landet innen hørsel og psykisk helse. 

Kompetanseenheten ved NBHP har hovedansvar for forskning, fagutvikling og formidling, og arbeider med å bygge opp forskerkompetanse på fagfeltet.

Enheten er sentral i NBHPs arbeid for å bygge opp helsevesenets kompetanse innen utredning og behandling av hørselshemmede med psykiske lidelser.

Kompetanseenheten har og utviklet flere tester og intervjuer til bruk i psykiatrisk behandling til norsk tegnspråk.

Kompetanseenheten er tilknyttet Avdeling for forskning og utvikling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus.

Enheten samarbeider med Universitet i Oslo og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.


Retningslinje for henvisning av personer med betydelig hørselstap og psykisk lidelse

Les dokument med retningslinje for henvisning av personer med betydelig hørselstap og psykisk lidelse her.Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus, sentralt henvisningsmottak.


Henvisningskriterier

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) har ansvar for utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn, unge og voksne med betydelig hørselstap (hørselshemmede, døve og døvblinde).

Følgende kriterier skal vurderes på alle henvisninger til NBHP:
- Grad av hørselshemming og synshemming
- Grad av psykisk plage eller lidelse
- Behov for høyspesialisert kompetanse og tverrfaglig utredning
- Funksjonsnivå relatert til alder og livsfase
- Somatiske forhold/komorbiditet
- Behov for tilrettelegging både når det gjelder hørselshemming og psykisk tilstand


Henvisningskriterier for barn og unge:
- Alle grader av hørselshemming
- Alle grader av psykisk lidelse
- Behov for tverrfaglig høyspesialisert kompetanse fra et fullt BUP team

Minimum ett av følgende tilleggskriterier:
a) Synkende funksjonsnivå sosialt, på skole, i utdanning, i familie- og hverdagsliv
b) Samtidig forekomst av andre tilstander; andre sansetap, syndromer eller somatisk lidelse
c) Omfattende behov for tilrettelegging

Alle henvisninger som gjelder barn og unge skal vurderes av NBHP i samarbeid med regionale eller lokale tjenester. Den nasjonale tjenesten inngår sammen med de regionale og lokale tjenestene, i et faglig forpliktende nettverk.

Alle barn som henvises skal ha en utrednings- og oppfølgingsplan hvor det fremgår hvem som har ansvar for de forskjellige delene av utredningen og behandlingen. Det er en målsetning at alle sakene skal være forankret lokalt og/eller regionalt og at NBHP har et avgrenset og tydelig ansvar.
Henvisning sendes på BUP-skjema for barn og unge.


Henvisningskriterier for voksne:
- Betydelig hørselshemming definert som >35 dB på beste øre. Personer med betydelig ensidig hørselstap kan også henvises
- Psykisk lidelse
- Behov for tverrfaglig høyspesialisert kompetanse

Minimum ett av følgende tilleggskriterier:
a) Synkende funksjonsnivå på en eller flere arenaer: familieliv, utdanning, arbeid, deltagelse i fritidsaktiviteter
b) Samtidig forekomst av andre tilstander; andre sansetap, syndromer eller somatisk lidelse
c) Omfattende behov for tilrettelegging

Henvisninger av voksne skal vurderes lokalt, regionalt eller på NBHP. Sakene drøftes med inntaksansvarlig på NBHP. NBHP inngår sammen med de regionale og lokale tjenestene, i et faglig forpliktende nettverk.  Alle saker med forankring i nasjonal behandlingstjeneste skal ha en utrednings- og oppfølgingsplan som fordeler og beskriver ansvar for hva som skal gjøres, hvor og av hvem.

Praktisk håndtering av henvisningene:
Det er flere mulige henvisningskanaler til NBHP: Fra fastlege eller andre kommunale instanser, fra spesialisthelsetjeneste eller fra de regionale tilbudene til hørselshemmede med psykisk lidelse. De ulike helseregionene har ulik organisering. For å sikre at alle pasientene i målgruppen får tilgang til det best egnede tilbudet vil nye henvisninger vurderes og gis rettighet der de mottas. Drøftingen med NBHP kan skje i etterkant av vurdering eller etter første inntakssamtale.

Drøftingsmøte mellom NBHP og de regionale tjenestene gjøres hver andre uke eller ved behov.

NBHP har mulighet for elektivt fulldøgnsopphold for voksne.  Søknad drøftes med inntaksansvarlig ved Voksenenheten, NBHP.


Brosjyrer og kart

Om NBHP.pdf

Voksenenheten.pdf

Sped- og småbarnsteamet.pdf

Barne- og ungdomsenheten.pdf

Kart og offentlig transport til Gaustad.pdf

Nettsted

Besøk oss på våre nettsider nbhp.no


NBHP på Facebook

Besøk oss på vår Facebookside


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus
Bygg 3


Pakkeforløpskoordinator ved Barne- og ungdomsenheten treffes på telefonnummer: 22923520 og 94155038

Pakkeforløpskoordinator ved Voksenenheten treffes på telefonnummer: 22923502 og 95157782

Telefon
22 92 35 02 / 95 15 77 82
08.00-15.30 på hverdager.
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse
Aker sykehus
Postboks 4959 Nydalen
0424 OSLO

Gaustad sykehus
Besøksadresse
Sognsvannsveien 21(Kart)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se www.ruter for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Hotell

​Hotell på Gaustad sykehus

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet.

Bestilling
Det er behandlende lege ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet som avgjør hvilke pasienter som får rekvisisjon for å bo på hotellene. Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Ved ledig kapasitet kan alle som ønsker det leie rom eller besøke restauranten i hotellet. Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkle og doble, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, internett og TV.

Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Restaurantens åpningstider:
Mandag-Fredag
Frokost 07:00 - 09:00
Lunsj 11:30-13:00
Middag: 16:00-18:00
Kveldsmat: 19:30-20:30

Lørdag og søndag
Frokost 08:00-10:00
Lunsj 12:00-13:00
Middag: 16:00-18:00

Kontakt resepsjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Kart over Gaustad sykehus

​Kart over Gaustad sykehus

Se kart her

Kirke

​Gaustad kirke

Kirken på Gaustad sykehus er i bygg 4, tårnbygget. Kirken er åpen mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00.

Hverdagsmesse med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Museum

​Museum på Gaustad sykehus (bygg 11)

Museet er stengt på ubestemt tid grunnet covid-19

Asylet Gaustad sykehus 150 år

Oslo universitetssykehus har fire museer. Ett av disse er på Gaustad sykehus.


Se også sykehus museenes hjemmeside på http://sykehushistorier.no/ous

Kontakt:
Telefonnummer: 22 92 35 00 (resepsjonen), 22 02 92 77 (museet). 

Adresse: 
Sognsvannsvn 21, 0372 Oslo
bygning 11,
Gaustad sykehus

Brosjyrer
Brosjyre Gaustad museum.pdf

Brosjyre over alle museene

 

Parkering

​Parkering på Gaustad sykehus

Det er etablert parkeringsplasser for besøkende ved bygg 10 og 19 på Gaustad. Det er i tillegg parkeringshus på området sør for Gaustad (rundt 300 meters gange). Det finnes dedikerte plasser merket for forflytningshemmede på begge områdene, i tillegg til enkelte plasser nær inngangen foran andre bygg – se skilter.
Parkering i parkeringshuset (under tak) er å anbefale dersom du ønsker å stå trygt/tørt over lengre perioder.

Parkeringsplassene ved Gaustad sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager.

Betalingsmuligheter parkering

Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan du ved hjelp av betalingskort (for eksempel VISA kort) reservere et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp parkeringstiden, blir resten av beløpet refundert. 

  1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten
  2. Reserver et beløp
  3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling ved mobiltelefon

Parkeringen startes og stoppes ved hjelp av SMS eller EasyPark-appen. Du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe. Benytter du Easy-Park-appen, kan det påløpe betalingsgebyr (avhengig av hvilken avtale du har inngått). EasyPark-kode for Gaustad sykehus er: 3005

Priser for parkering fra 1.januar 2020

Parkeringstid kan kjøpes for 42 kroner per time, 268 kroner per døgn eller 910 kroner per. uke på alle automater.  Alle priser vil være skiltet ved automatene.

EL-biler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser for besøkende med lademulighet.

Kontakt

Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23027000

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via følgende web-adresse: http://ous.parkering.info/ eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF

Oslo Sykehusservice

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Mrk Kontrollsanksjon - Parkering

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr.260.

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

 

Se kart over Gaustad sykehus

Fant du det du lette etter?