Nettverk for personlighetspsykiatri

Nettverk for personlighetspsykiatri (tidligere DagbehandlingsNettverk), er et klinisk forskningssamarbeid mellom behandlingsenheter som driver behandlingsprogram for pasienter med personlighetsrelaterte mentale lidelser. Med dette menes i første rekke personlighetsforstyrrelser.
Les mer om Nettverk for personlighetspsykiatri

Nettverk for personlighetspsykiatri

DN's formål og ledelse

DN driftes av Enhet for DagbehandlingsNettverk, ved Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF - Ullevål. DNs førende organ er medlemsgruppen, bestående av en representant for hver av de tilknyttede behandlingsenhetene. 

Formålet for DN er todelt. På den ene side skal DN opprettholde forskningsaktiviteter med fokus på forståelse og behandling av personlighetsrelaterte lidelser, samt på mål og målemetoder som er relatert til dette. Videre skal DN formidle samarbeid og yte nettverksenhetene bistand med hensyn til faglig oppdatering og kvalitetssikring, slik at disse kan vedlikeholde og videreutvikle gode behandlingsprogram til sin målgruppe. DN skal også engasjere seg i samarbeid og fagutvikling på et nasjonalt plan og søke internasjonale kontakter med andre fremtredende behandlings- og forskningsvirksomheter.

Som en samlet helhet har DN et klart empirifokusert brukerperspektiv, men ingen avgrensede teoretiske referanserammer. Årsaken er at de ulike behandlingstilbudene og terapeutiske tilnærminger og teknikker spenner vidt på tvers av enhetene i DN. Likevel må enhetene i DN ha et spisset teoriperspektiv for å kunne begrunne behandlingsprogrammet. For en helhetlig og konsistent behandling, der staben er enig om mål og metoder, bør enhetene ha gjennomtenkte og kare forventninger til sammenhenger mellom intervensjoner, prosesser og behandlingseffekt. Det vil i hovedsak være gyldigheten av disse forventningene som danner grunnlag for DNs diskusjoner og forskningsaktiviteter.

Daglig leder: Geir Pedersen (geir.pedersen@medisin.uio.no / geir.pedersen@ous-hf.no)
Faglig leder: Elfrida Hartveit Kvarstein (e.h.kvarstein@medisin.uio.no / elfkva@ous-hf.no)

Aktuelle hendelser i 2018

MBT inspirasjonsseminar

 • Nettverkets årlige MBT inspirasjonsseminar avholdes 12. april ved Seksjon for personlighetspsykiatri på Ullevål i Oslo

Merkantil-seminaret

 • Nettverkets årlige seminar med de merkantile i DN avholdes torsdag 12. april. Sted er ikke avklart ennå.

Nettverksmøtet

 • Nettverkets neste nettverksmøte avholdes torsdag 12. april 2018. Sted er ikke avklart ennå.

Nettverkskonferansen

 • Nettverkets årlige kliniske konferanse avholdes fredag 13. april 2018. Sted er ikke avklart ennå.

MBT Nordisk Forskernettverk

 • Det årlige møtet i MBT Nordisk Forskernettverk avholdes 16. november ved Seksjon for personlighetspsykiatri på Ullevål i Oslo.

DNs historiske utvikling

Initiativet til "Prosjekt DagavdelingsNettverk" ble tatt av dagavdelingen ved daværende psykiatrisk avdeling B ved Ullevål sykehus. Denne dagavdelingen hadde eksistert siden 1978 og siden 1982 hadde alle pasientene blitt fulgt opp med systematisk datainnsamling. Etterhvert ble det tydelig at for å komme videre trengte man bedre sammenligningsgrunnlag, et større pasientmateriale og utfordringer fra sammenlignbare avdelinger. Dette førte til drøftelser med andre dagavdelinger som var interessert i den forsknings- og evalueringskompetanse som var utviklet på Ullevål sykehus, som igjen førte til en søknad til Den norske lægeforenings kvalitetssikringsfond. Legeforeningen valgte å støtte prosjektet, hvorved det kunne ansette en daglig leder med kompetanse i prosjektledelse og systemutvikling, og med erfaring fra psykologi og psykiatri. Prosjektet ble også forelagt den regionale etiske komité og datatilsynet, som ikke hadde innvendinger mot en sentral database med anonymiserte data. Prosjektfasen varte så fra 1993 til 1996. Med støtte fra Statens helsetilsyn ble nettverkets hjemmesider utformet første gang i 1997.

I perioden 1997-2007 var nettverket en selvstendig prosjektorganisasjon drevet av en styreleder, daglig leder, og et styre bestående av en representant fra hver tilknyttede behandlingsenhet. Mot slutten av denne perioden endret nettverket navn til "DagbehandlingsNettverk". Årsaken var at det i de siste årene var færre som betegnet seg som "Dagavdeling". Trenden for våre nåværende og potensielle medlemmer er nå å kalle seg "Gruppepoliklinikk", "Gruppeenhet" , "Personlighespoliklinikken", o.l.

Fra og med 2008 gikk DN fra å være en selvstendig prosjektorganisasjon til å bli driftet av Enhet for DagbehandlingsNettverk, under Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker ved Oslo universitetssykehus.

Behandlingsenheter i DN

Det er for tiden (2018) 18 enheter tilknyttet DN:

Jessheim – Enhet for gruppeterapi ved Øvre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus.

Lillestrøm – Enhet for gruppeterapi ved Nedre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus.

Groruddalen (Oslo) – Enhet for gruppeterapi ved DPS Groruddalen, Akershus universitetssykehus.

Ullevål (Oslo) – Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

Lovisenberg (Oslo) – Seksjon Gruppebehandling ved Lovisenberg DPS, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Vinderen (Oslo) – Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.

Ski – Enhet for gruppeterapi ved Follo DPS, Akershus universitetssykehus.

Sandefjord – Poliklinikk for personlighetspsykiatri ved DPS Vestfold.

Skien – Enhet for gruppeterapi ved Nedre Telemark DPS, Sykehuset Telemark.

Arendal – Enhet for Intensiv Gruppebehandling ved DPS Aust-Agder, Sørlandet sykehus

Kristiansand – Gruppeenheten ved Psykiatrisk poliklinikk, DPS Strømme, Sørlandet sykehus.

Farsund – Psykiatrisk poliklinikk ved DPS Lister i Farsund.

Stavanger – Gruppepoliklinikken ved Stavanger DPS.

Rogaland A-Senter – Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus, Stavanger.

Kronstad (Bergen) – Gruppepoliklinikken ved Kronstad allmenn dagbehandling, Psykiatrisk divisjon, Kronstad DPS, Helse Bergen.

Bergensklinikkene – Stiftelsen Bergensklinikkene, KoRus Vest region Bergen.

Solli (Bergen) – MBT-teamet ved Solli DPS.

Ålesund – Gruppebehandlingsteamet ved Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund.

Tilslutning til DN

DN er ikke noe man melder seg inn i, men snarere noe man slutter seg til. Det er enhetene i DN som har besluttet å slå seg sammen rundt en bestemt type kliniske problemstillinger. Dels for å utveksle erfaringer, dels for å kvalitetssikre deler av behandlingstilbudet, og dels for å bidra med data for forskning. Det vil typisk være en behandlingsenhet eller team som driver minst ett personlighetsfokusert behandlingsprogram, og som består av minst tre fagpersoner, som kan tenkes å slutte seg til DN med sitt bidrag.

Hva vil det innebære å slutte seg til DN?

Behandlingsenhetene i DN har felles datasett, rutiner, og et datasystem som til sammen utgjør selve kvalitetssikringssystemet. I dag gjenspeiler dette en utredningsfase, etterfulgt av et mer eller mindre fleksibelt og tilpasset behandlingsprogram av kort eller lengre varighet. Til daglig krever dette rutiner for diagnostikk og klinisk evaluering, samt innsamling og registrering av informasjon. Med ett års mellomrom sender behandlingsenhetene inn sine data i anonymisert form. Dataene underkastes så en kvalitetskontroll, det utarbeides periodiske rapport for hver enkelt enhet, og deretter samles all data i en større felles database. Per i dag er denne databasen verdens største i sitt slag, og underkastes kontinuerlig forskning relatert til diagnostikk, kliniske mål og målemetoder, terapi, og kjerneproblematikk ved personlighetsforstyrrelser.

I forhold til den daglige drift må hver enhet ha en kontaktperson til nettverkets daglige leder. Denne personen vil ha ansvaret for de lokale rutinene, innsamling og registrering av data, og for å legge til rette i forbindelse med kurser, møter, og evt. endringer av rutiner og datasett. Dette betyr ikke at kommunikasjonen bare skal gå via denne personen, det betyr kun at det skal være en person som har dette ansvaret.

DN driftes ikke gjennom statlige midler, men er et spleiselag der medlemmene bidrar med en årlig avgift for daglig drift. For tiden (2018) er dette bidraget kr. 45.000,- Dette er kun ment å dekke driftsutgifter og lønn til DNs daglige leder.

Hvert halvår møtes lederne (representantene) fra hver enkelt enhet til et såkalt "Nettverksmøte". Her diskuteres aktuelle problemstillinger i forhold til terapi, kjerneproblematikk ved personlighetsforstyrrelser, forskning, samt strategi og andre relevante utfordringer.

Hvert år avholdes en klinisk konferanse for alle tilknyttede behandlingsenheter. Her vil også observatører fra andre enheter eller institusjoner bli invitert. Konferansen avholdes vanligvis på våren/forsommeren. Her deltar hele staben fra alle behandlingsenhetene, slik at enheten da er stengt denne dagen.

En gang per år (vanligvis på forsommeren) avholders et såkalt MBT-inspirasjonsseminar. Her møtes representanter fra enheter som har etablert MBT-programmer for å diskutere metoder og teknikker gjennom veiledning basert på egne videoopptak av terapisesjoner.

I korthet vil en tilslutning til DN gi følgende:

 • Rådgivning i forbindelse med organisering og drift av personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer
 • Eierskap, implementering, opplæring og brukerstøtte til et klinisk verktøy og kvalitetssikringssystem 
 • Kurs i forståelse og bruk av nettverkets standardiserte tester og måleinstrumenter 
 • Kurs i helhetlig personlighetsvurdering 
 • Kontroll på egen datakvalitet 
 • Årlig rapport om egne virksomhetsdata sammenlignet med nettverket som helhet 
 • Brukerstøtte til egne presentasjoner og eventuelle lokale forskningsprosjekter 
 • Innflytelse på nettverket og fagutviklingen gjennom deltakelse under nettverksmøter 
 • Deltakelse i utprøving av nye behandlingsmetoder, og mål og målemetoder 
 • Deltakelse i og initiering av forskningsprosjekter i samarbeid med Forskergruppe for Personlighetspsykiatri ved UIO
 • Muligheter for å være med i forfattergruppe for publikasjoner 
 • Kreditt for forskningspublikasjoner der egne data inngår 
 • Informasjon og tilgang til viktige publikasjoner innenfor fagfeltet 
 • Informasjon om andre nasjonale og internasjonale hendelser innenfor fagfeltet 
 • Kjennskap til og kontakt med tilsvarende behandlingsenheter i Norge

Hvordan slutte seg til DN?

Det første som må avklares er om en tilslutning til DN vil være nyttig for behandlingsenheten, og om enheten den drives på en måte, og med en målgruppe, som gjør det mulig å implementere DNs rutiner. Dette kan avklares på forskjellige måter: 1) Kontakte enheter som allerede er tilsluttet DN. Kartlegge hvordan de driver og hvilke erfaringer de har som medlem. 2) Kontakte nettverkets faglige leder Elfrida Kvarstein og/eller daglige leder Geir Pedersen. 3) Be om å få være tilstede under neste kliniske konferanse (Avholdes som regel rundt mai/juni). Henvendelser om tilslutning til DN rettes av faglig administrativ leder for den aktuelle behandlingsenheten, i samarbeid med enhetens ledelse.


Formel henvendelse om tilslutning til DN sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri
Enhet for DagbehandlingsNettverk
 v/Geir Pedersen
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo


Henvendelsen bør inneholde informasjon om enhetens organisering, bemanning, kort historikk for enheten, antall pasienter som til en hver tid behandles eller planlegges behandlet, selve behandlingstilbudet (ulike gruppeterapier, individualterapi, medikamentell behandling, behandlingslengde etc.), samt pågående og/eller planlagte former for viderebehandling og oppfølging.

Ved tilslutning undertegnes en skriftlig intensjonsavtale mellom partene om et gjensidig samarbeid, og det betales en engangs sum på kr. 30.000,- for eierskap, implementering og opplæring i nettverkets rutiner, kvalitetssikringssystem og tilhørende dataprogram.

Spesielt i etableringsfasen vil det være behov for en del undervisning i diagnostiske prosedyrer, bruk av tester og DNs dataprogram (det kliniske verktøyet), samt rutiner for innsamling og evaluering av informasjon. Dette behovet avtar etter hvert som man blir kjent med systemet, men det vil likevel være behov for sporadiske gjennomganger av problemstillinger som måtte oppstå. Enheten må da holde stengt, og erfaringen viser at dette dreier seg om ca. 3-4 ganger de første par årene.

Forskning og bruk av data i DN

De data som registreres lokalt ved hver enhet vil i det daglige benyttes til fordel for enheten selv. Hver enhet eier selv sitt dataprogram og de data de registrerer, men må ved tilslutning til DN også være villig til å la sine data, i anonymisert form, underkastes jevnlig kontroll og kvalitetssikring.

Med jevne mellomrom vil data fra alle tilsluttede enheter anonymiseres og samles i en større database. Disse dataene er således kun av forskningsmessig interesse. Problemstillinger som ønskes belyst via denne sentrale databasen vil bare skje etter spesielle avtaler og retningslinjer. All forskning vil tilfredsstille kravene til sikkerhet og personvern i henhold til person- og helseregisterloven, samt retningslinjer fra Regional Etisk Komité og Datatilsynet.

I forbindelse med den forskningsvirksomhet som drives i nettverket er det ønskelig at spesielt interesserte skal delta i de ulike forskningsprosjektene. Forutsetningen er at vedkommende arbeider ved en av de tilknyttede enhetene, og at vedkommende fyller kravene til medforfatterskap ved publiserte arbeider i følge Vancouverkonvensjonen. For å bli regnet som medforfatter, må en forsker ha bidratt vesentlig til a) planlegging, utforming, innhenting av data eller analyse og tolking av data, b) utarbeidelse av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av innholdet og c) godkjenning av endelig manuskriptversjon.

All forskningsvisksomhet i DN gjøres i samarbeid med Forskergruppe for Personlighetspsykiatri ved Universitetet i Oslo og Seksjon for Personlighetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus.

Kontakt

Oppmøtested
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 22
Telefon
91514708
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri
Enhet for DagbehandlingsNettverk
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus - Bygg 22
Besøksadresse
Kirkeveien 166, 0450 Oslo (Google maps)
Kirkeveien 166, bygg 22, 0450 Oslo
Besøkstider
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30
Telefon
22118375
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Ullevål sykehus

Narvesen-kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Indigo frisører holder til i etasjen over Kiwi-butikken mellom byggene 2 og 11 (på venstre hånd ved hovedinngangen til sykehusområdet).

Salongen formidler også bestilling av parykk.

Åpningstider:

Mandag - fredag kl. 09.00-17.00
Torsdag kl. 09.00-19.00

Kontakt:

Telefon 22 60 67 44

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon og kjøleskap. Internett er tilgjengelig mot betaling. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00-10.00
Lunsj     12.00-13.00
Middag 16.00-18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

Kontakt:
Telefonnummer til resepsjonen: 21 60 36 00
Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

E-postadresse: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Pasientreiser

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Geriatrisk avdeling, bygg 37:
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Tro og livssyn - Kapell, stillerom, prest og samtalepartnere

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (bygg 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten

 

 

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Faglig informasjon

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.