Nettverk for Personlighetsforstyrrelser

Nettverk for Personlighetsforstyrrelser (tidligere DagbehandlingsNettverk), er et klinisk forskningssamarbeid mellom behandlingsenheter eller team som driver behandlingsprogram for pasienter med personlighetsforstyrrelser.
Les mer om Nettverk for Personlighetsforstyrrelser

Nettverk for Personlighetsforstyrrelser

Aktuelt nå: Korona-prosjektet

Det pågår nå en studie rettet mot behandlingstilbud og konsekvenser av koronakrisen for pasienter med personlighetsforstyrrelse. Les mer om "Korona-prosjektet" på Forskergruppens nettside.

Nettverkets formål og ledelse

Nettverket driftes av Nettverk for Personlighetsforstyrrelser, ved Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF - Ullevål. Nettverkets førende organ er medlemsgruppen, bestående av en representant for hver av de tilknyttede behandlingsenhetene. Formålet for nettverket er todelt. På den ene side skal den opprettholde forskningsaktiviteter med fokus på forståelse og behandling av personlighetsrelaterte lidelser, samt på mål og målemetoder som er relatert til dette. Videre skal det formidle samarbeid og yte nettverksenhetene bistand med hensyn til faglig oppdatering og kvalitetssikring, slik at disse kan vedlikeholde og videreutvikle gode behandlingsprogram til sin målgruppe. Nettverket engasjerer seg også i samarbeid og fagutvikling på både nasjonalt og internasjonalt plan. Som en samlet helhet har nettverket et klart empiriorientert brukerperspektiv, og ingen avgrensede teoretiske referanserammer. Årsaken er at de ulike behandlingstilbudene og terapeutiske tilnærminger og teknikker spenner vidt på tvers av behandlingsenhetene. Likevel må hver enhet ha et spisset teoriperspektiv for å kunne begrunne sitt behandlingsprogram. For en helhetlig og konsistent behandling, der staben er enig om mål og metoder, bør enhetene ha gjennomtenkte og kare forventninger til sammenhenger mellom intervensjoner, prosesser og behandlingseffekt. Det vil i hovedsak være gyldigheten av disse forventningene som danner grunnlag for nettverkets ulike engasjementer, diskusjoner og forskningsaktiviteter.
Daglig leder: Geir Pedersen (geir.pedersen@medisin.uio.no / geir.pedersen@ous-hf.no).
Faglig leder: Elfrida Hartveit Kvarstein (e.h.kvarstein@medisin.uio.no / elfkva@ous-hf.no).

Aktuelle hendelser i 2020

Podcast om Personlighetsforstyrrelser: Hør "Pia og psyken" om personlighetsforstyrrelser med Elfrida Hartveit Kvarstein.

MBT inspirasjonsseminar: Nettverkets MBT inspirasjonsseminar torsdag 16. april 2020 er avlyst på grunn av Korona-krisen.

Merkantil-seminaret: Tidspunkt og sted for Nettverkets neste seminar med de merkantile er ikke fastsatt ennå.

Nettverksmøtet: Nettverkets nettverksmøte torsdag 16. april 2020 er avlyst på grunn av Korona-krisen.

Nettverkskonferansen: Nettverkets kliniske konferanse fredag 17. april 2020 er avlyst på grunn av Korona-krisen.

Unnvikende Forskernettverk: Neste møte for Unnvikende Forskernettverk er ikke fastsatt.

MBT Nordisk Forskernettverk: Tidspunkt for det årlige møtet i MBT Nordisk Forskernettverk er ikke fastsatt.

NAPP konferansen: Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) avholder sin årlige konferanse 10.-11. desember 2020 på Thon Hotel Opera i Oslo. På årets konferanse vil det også være mulig å delta på konferansen digitalt.

Nettverkets historiske utvikling

Initiativet til "Prosjekt DagavdelingsNettverk" ble tatt av dagavdelingen ved daværende psykiatrisk avdeling B ved Ullevål sykehus. Denne dagavdelingen hadde eksistert siden 1978 og siden 1982 hadde alle pasientene blitt fulgt opp med systematisk datainnsamling. Etterhvert ble det tydelig at for å komme videre trengte man bedre sammenligningsgrunnlag, et større pasientmateriale og utfordringer fra sammenlignbare avdelinger. Dette førte til drøftelser med andre dagavdelinger som var interessert i den forsknings- og evalueringskompetanse som var utviklet på Ullevål sykehus, som igjen førte til en søknad til Den norske lægeforenings kvalitetssikringsfond. Legeforeningen valgte å støtte prosjektet, hvorved det kunne ansette en daglig leder med kompetanse i prosjektledelse og systemutvikling, og med erfaring fra psykologi og psykiatri. Prosjektet ble også forelagt den regionale etiske komité og datatilsynet, som ikke hadde innvendinger mot en sentral database med anonymiserte data. Prosjektfasen varte så fra 1993 til 1996. Med støtte fra Statens helsetilsyn ble nettverkets hjemmesider utformet første gang i 1997.

I perioden 1997-2007 var nettverket en selvstendig prosjektorganisasjon drevet av en styreleder, daglig leder, og et styre bestående av en representant fra hver tilknyttede behandlingsenhet. Mot slutten av denne perioden endret nettverket navn til "DagbehandlingsNettverk" (DN). Årsaken var at det etter hvert var færre som betegnet seg som "Dagavdeling". Trenden ble å kalle seg "Gruppepoliklinikk", "Gruppeenhet" , "Personlighespoliklinikken", o.l.

Fra og med 2008 gikk DN fra å være en selvstendig prosjektorganisasjon til å bli driftet av Enhet for DagbehandlingsNettverk, under Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker ved Oslo universitetssykehus. Eter hvert ble det klart at navnet "Dagbehandlingsnettverk" ikke var dekkende for nettverkets aktiviteter og fokus, så i 2018 endret nettverket navn til "Nettverk for Personlighetsforstyrrelser" (Nettverket).

Behandling og behandlingsenheter i nettverket

Behandlingsenhetene som er tilknyttet nettverket representerer et bredt spekter av metoder og tilnærminger, både psykodynamiske og kognitive. I hovedsak tilbys kombinasjoner av gruppe- og individualbehandling over kortere og lengre tid. Behandlingstilbudene kan altså variere med hver enhet. Noen har et mer spisset tilbud, som for eksempel Mentaliseringsbasert terapi (MBT), Dialektisk adferdsterapi (DBT), Skjematerapi (ST), Metakognitiv Interpersonlig Terapi (MIT), og/eller mer tradisjonell Dynamisk gruppepsykoterapi. I hovedsak vil behandlingstilbudene være individualiserte, med for eksempel kombinasjoner av Billed/Kunst/Uttrykksterapi, Stabilisering ved traumekurs, Psykoedukativ gruppe, for å nevne noen. Likevel er hovedfokuset rettet mot lidelsen (personlighetsforstyrrelse), og ikke metoden eller tilnærmingen i seg selv.

Det er for tiden (2020) 17 enheter tilknyttet nettverket:

Kongsvinger – Gruppeterapiteamet, DPS Kongsvinger, Akershus universitetssykehus.

Jessheim – Enhet for gruppeterapi ved Øvre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus.

Lillestrøm – Enhet for gruppeterapi ved Nedre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus.

Groruddalen (Oslo) – Enhet for gruppeterapi ved DPS Groruddalen, Akershus universitetssykehus.

Ullevål (Oslo) – Spesialpoliklinikk for Personlighetsforstyrrelser ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

Lovisenberg (Oslo) – Seksjon Gruppebehandling ved Lovisenberg DPS, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Vinderen (Oslo) – Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.

Ski – Enhet for gruppeterapi ved Follo DPS, Akershus universitetssykehus.

Sandefjord – Poliklinikk for personlighetspsykiatri ved DPS Vestfold.

Arendal – Enhet for Intensiv Gruppebehandling ved DPS Aust-Agder, Sørlandet sykehus

Kristiansand – Gruppeenheten ved Psykiatrisk poliklinikk, DPS Strømme, Sørlandet sykehus.

Farsund – Psykiatrisk poliklinikk ved DPS Lister i Farsund.

Rogaland A-Senter – Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus, Stavanger.

Kronstad (Bergen) – Seksjon for gruppebehandling, Kronstad DPS, Helse Bergen.

Haukeland universitetssjukehusMBT Team, Avdeling for rusmedisin.

Ålesund – Gruppebehandlingsteamet ved Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund.

Tromsø - PP/Team Sørslettveien, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Tilslutning til nettverket

Nettverket er ikke noe man melder seg inn i, men snarere noe man slutter seg til. Her er det slik at enhetene har besluttet å slå seg sammen rundt en bestemt type kliniske problemstillinger. Dels for å utveksle erfaringer, dels for å kvalitetssikre deler av behandlingstilbudet, og dels for å bidra med anonymiserte data for forskning. Det vil typisk være behandlingsenheter eller team som driver minst ett personlighetsfokusert behandlingsprogram, og som består av minst tre fagpersoner, som kan tenkes å slutte seg til netverket med sitt bidrag.

Hva vil det innebære å slutte seg til nettverket?

Behandlingsenhetene har felles datasett, rutiner, og et datprogram (Klinisk spesialistsystem) som til sammen utgjør selve kvalitetssikringssystemet. I dag gjenspeiler dette en utredningsfase, etterfulgt av et mer eller mindre fleksibelt og tilpasset behandlingsprogram av kort eller lengre varighet. Til daglig krever dette rutiner for diagnostikk og klinisk evaluering, samt innsamling og registrering av informasjon. For diagnostisering av personlighetsforstyrrelser benyttes SCID-5-PF. Det innebærer at alle enheter/team som er tilknyttet Nettverket må gå til innkjøp av samme antall SCID-5-PF protokoller (pakker) tilsvarende det antall klinikere som skal gjennomføre diagnostikken. Det er Gyldendal som har rettighetene til SCID-5-PF i Norge, og denne kan kjøpes via deres nettside.

Med ett års mellomrom sender behandlingsenhetene inn sine data i anonymisert form. Dataene underkastes så en kvalitetskontroll, det utarbeides en felles periodisk rapport for alle enheter samlet, og deretter samles all data i en større felles anonymisert database. Per i dag er denne databasen verdens største i sitt slag, og underkastes kontinuerlig forskning relatert til diagnostikk, kliniske mål og målemetoder, terapi, og kjerneproblematikk ved personlighetsforstyrrelser.

I forhold til den daglige drift må hver enhet ha en kontaktperson til nettverkets daglige leder. Denne personen vil ha ansvaret for de lokale rutinene, innsamling og registrering av data, og for å legge til rette i forbindelse med kurser, møter, og evt. endringer av rutiner og datasett. Dette betyr ikke at kommunikasjonen bare skal gå via denne personen, det betyr kun at det skal være en person som har dette ansvaret.

Nettverket driftes ikke gjennom statlige midler, men er et spleiselag der medlemmene bidrar med en årlig avgift for daglig drift. For tiden (2020) er dette bidraget kr. 45.000,- Dette er kun ment å dekke driftsutgifter og lønn til daglig leder.

Hvert halvår møtes lederne (representantene) fra hver enkelt enhet til et såkalt "Nettverksmøte". Her diskuteres aktuelle problemstillinger i forhold til terapi, kjerneproblematikk ved personlighetsforstyrrelser, forskning, samt strategi og andre relevante utfordringer.

Hvert år avholdes en klinisk konferanse for alle tilknyttede behandlingsenheter. Her vil også observatører fra andre enheter eller institusjoner være velkommen. Konferansen avholdes vanligvis på våren/forsommeren. Her deltar som regel hele staben fra alle behandlingsenhetene, slik at enhetene da er stengt denne dagen.

En gang per år (vanligvis på forsommeren) avholders et såkalt MBT-inspirasjonsseminar. Her møtes representanter fra enheter som har etablert MBT-programmer for å diskutere metoder og teknikker gjennom veiledning basert på egne videoopptak av terapisesjoner. På sikt vil det være naturlig å etablere tilsvarende samlinger for andre mer spissede behandlingsprogrammer.

I korthet vil en tilslutning til nettverket gi følgende:

 • Gjennom det brede erfaringsgrunnlaget som nettverket representerer ligger det godt til rette for diskusjoner i forbindelse med organisering og drift av personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer, og ikke minst ulike kliniske utfordringer

 • Eierskap, implementering, opplæring og brukerstøtte til et klinisk verktøy og kvalitetssikringssystem 

 • Kurser og veiledning i forståelse og bruk av nettverkets standardiserte tester og måleinstrumenter 

 • Kurser og veiledning i helhetlig personlighetsvurdering 

 • Kontroll på egen datakvalitet 

 • Periodiske rapporter om egne virksomhetsdata

 • Brukerstøtte til egne presentasjoner og eventuelle lokale forskningsprosjekter 

 • Innflytelse på nettverket og fagutviklingen gjennom deltakelse under nettverksmøter 

 • Deltakelse i utprøving av nye behandlingsmetoder, og mål og målemetoder 

 • Deltakelse i og initiering av forskningsprosjekter i samarbeid med Forskergruppe for Personlighetspsykiatri ved UiO

 • Muligheter for å være med i forfattergruppe for publikasjoner 

 • Kreditt for forskningspublikasjoner der egne data inngår 

 • Informasjon og tilgang til viktige publikasjoner innenfor fagfeltet 

 • Informasjon om andre nasjonale og internasjonale hendelser innenfor fagfeltet 

 • Kjennskap til og kontakt med tilsvarende behandlingsenheter i Norge

Hvordan slutte seg til nettverket?

Det første som må avklares er om en tilslutning vil være nyttig for behandlingsenheten, og om enheten drives på en måte, og med en målgruppe, som gjør det mulig å implementere nettverkets rutiner. Dette kan avklares på forskjellige måter: 1) Kontakte enheter som allerede er tilsluttet. 2) Kontakte nettverkets faglige leder Elfrida Kvarstein og/eller daglige leder Geir Pedersen. 3) Be om å få være tilstede under neste kliniske konferanse (Avholdes som regel rundt april-juni). Henvendelser om tilslutning rettes av faglig administrativ leder for den aktuelle behandlingsenheten, i samarbeid med enhetens ledelse.

Formel henvendelse om tilslutning til nettverket sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker
Nettverk for Personlighetsforstyrrelser
 v/Geir Pedersen
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Henvendelsen bør inneholde informasjon om enhetens organisering, bemanning, kort historikk for enheten, antall pasienter som til en hver tid behandles eller planlegges behandlet, selve behandlingstilbudet (ulike gruppeterapier, individualterapi, medikamentell behandling, behandlingslengde etc.), samt pågående og/eller planlagte former for viderebehandling og oppfølging.

Ved tilslutning undertegnes en skriftlig intensjonsavtale mellom partene om et gjensidig samarbeid. I og med at samarbeidet innebærer innsamling av personopplysninger må det også utarbeides samtykkeerklæring for pasientene, personvernkonsekvensvurdering av spesialistsystemet godkjent av personvernombudet, samt en bekreftelse fra øverste leder på at vedkommende kjenner til enhetens tilknytning til Nettverket. Nettverket er behjelpelig med maler for dette. Det bør også vurderes om eventuelle lokale forskningsavdelinger/forskningsleder bør kontaktes. De ønsker ofte oversikt over forskningsprosjekter og forskningsaktiviteter i foretaket.

Ved endelig tilslutning belastes en engangs sum på kr. 30.000,- for eierskap, implementering og opplæring i nettverkets rutiner, kvalitetssikringssystem og tilhørende dataprogram.

Spesielt i etableringsfasen vil det være behov for en del undervisning i diagnostiske prosedyrer, bruk av tester og dataprogrammet (det kliniske verktøyet), samt rutiner for innsamling og evaluering av informasjon. Dette behovet avtar etter hvert som man blir kjent med systemet, men det vil likevel være behov for sporadiske gjennomganger av problemstillinger som måtte oppstå. Enheten må da holde stengt, og erfaringen viser at dette dreier seg om ca. 3-4 ganger de første par årene.

Forskning og bruk av data i nettverket

De data som registreres lokalt ved hver enhet vil i det daglige benyttes til fordel for enheten selv. Hver enhet eier selv sitt dataprogram og de data de registrerer. Med jevne mellomrom vil data fra alle tilsluttede enheter anonymiseres og samles i en større database. I denne databasen vil det ikke være mulig å identifisere hvilken behandlingsenhet dataene kommer fra. Disse dataene er således kun av forskningsmessig interesse. Per i dag (2020) utgjør den sentrale anonymiserte databasen data fra over 10.000 pasienter. Problemstillinger som ønskes belyst via denne sentrale databasen vil bare skje etter spesielle avtaler og retningslinjer. All forskning vil tilfredsstille kravene til sikkerhet og personvern i henhold til personopplysnings- og helseregisterloven, samt retningslinjer fra Regional Etisk Komité og Datatilsynet.

I forbindelse med den forskningsvirksomhet som drives i nettverket er det ønskelig at spesielt interesserte skal delta i de ulike forskningsprosjektene. Forutsetningen er at vedkommende arbeider ved en av de tilknyttede enhetene, og at vedkommende fyller kravene til medforfatterskap ved publiserte arbeider i følge Vancouverkonvensjonen: For å bli regnet som medforfatter må en forsker ha bidratt vesentlig til a) planlegging, utforming, innhenting av data eller analyse og tolking av data, b) utarbeidelse av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av innholdet og c) godkjenning av endelig manuskriptversjon.

All forskningsvisksomhet i nettverket gjøres i samarbeid med Forskergruppe for Personlighetspsykiatri ved Universitetet i Oslo og Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus. Tilknyttede enheter oppfordres til å kontakte sin lokale forskningsavdeling - eller forskningsmiljø og informere om Nettverket og de muligheter for samarbeid dette åpner for.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 22
Telefon
91 51 47 08
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker
Nettverk for Personlighetsforstyrrelser
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus - Bygg 22
Besøksadresse
Kirkeveien 166, 0450 Oslo (Kart)
Kirkeveien 166, bygg 22, 0450 Oslo
Besøkstider
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Avvik kan forekomme, konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-ulleval

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Ullevål sykehus

Narvesen-kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Studio Alf Ullevål AS (over Kiwi)

Våre åpningstider er:
Man/ons/fre: 09.00-17.00
Tir/tor: 09.00-19.00
Lør: 09.00-15.00

Telefon: 22 60 67 44.

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon og kjøleskap. Internett er tilgjengelig mot betaling. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00-10.00
Lunsj     12.00-13.00
Middag 16.00-18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

Kontakt:
Telefonnummer til resepsjonen: 21 60 36 00
Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

E-postadresse: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Tro og livssyn - Kapell, stillerom, prest og samtalepartnere

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (bygg 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn

 

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?