DagbehandlingsNettverk

DagbehandlingsNettverk (DN) er et klinisk forskningssamarbeid mellom behandlingsenheter som driver behandlingsprogram for pasienter med personlighetsrelaterte mentale lidelser. Med dette menes i første rekke personlighetsforstyrrelser.
Les mer om DagbehandlingsNettverk

DagbehandlingsNettverk

Som en samlet helhet har DN et klart empirifokusert brukerperspektiv, men ingen avgrensede teoretiske referanserammer. Årsaken er at de ulike behandlingstilbudene og terapeutiske tilnærminger og teknikker spenner vidt på tvers av enhetene i DN. Likevel må enhetene i DN ha et spisset teoriperspektiv for å kunne begrunne behandlingsprogrammet. For en helhetlig og konsistent behandling, der staben er enig om mål og metoder, bør enhetene ha gjennomtenkte og kare forventninger til sammenhenger mellom intervensjoner, prosesser og behandlingseffekt. Det vil i hovedsak være gyldigheten av disse forventningene som danner grunnlag for DNs diskusjoner og forskningsaktiviteter.

Formålet for DN er todelt:

På den ene side skal DN opprettholde forskningsaktiviteter med fokus på forståelse og behandling av personlighetsrelaterte lidelser, samt på mål og målemetoder som er relatert til dette. Videre skal DN formidle samarbeid og yte nettverksenhetene bistand med hensyn til faglig oppdatering og kvalitetssikring, slik at disse kan vedlikeholde og videreutvikle gode behandlingsprogram til sin målgruppe. DN skal også engasjere seg i samarbeid og fagutvikling på et nasjonalt plan og søke internasjonale kontakter med andre fremtredende behandlings- og forskningsvirksomheter.

DN driftes av Enhet for DagbehandlingsNettverk, under Seksjon for Personlighetspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF - Ullevål. Nettverkets førende organ er medlemsgruppen, bestående av en representant for hver av de tilknyttede behandlingsenhetene. Medlemsgruppen møtes en gang i halvåret til det såkalte "Nettverksmøtet".

Enhetsleder: Geir Pedersen (geir.pedersen@medisin.uio.no / geir.pedersen@ous-hf.no)
Fagleder: Elfrida Hartveit Kvarstein (e.h.kvarstein@medisin.uio.no / elfkva@ous-hf.no)


DN's historiske utvikling

Initiativet til "Prosjekt DagavdelingsNettverk" ble tatt av dagavdelingen ved daværende psykiatrisk avdeling B ved Ullevål sykehus. Denne dagavdelingen hadde eksistert siden 1978 og siden 1982 hadde alle pasientene blitt fulgt opp med systematisk datainnsamling. Etterhvert ble det tydelig at for å komme videre trengte man bedre sammenligningsgrunnlag, et større pasientmateriale og utfordringer fra sammenlignbare avdelinger. Dette førte til drøftelser med andre dagavdelinger som var interessert i den forsknings- og evalueringskompetanse som var utviklet på Ullevål sykehus, som igjen førte til en søknad til Den norske lægeforenings kvalitetssikringsfond. Legeforeningen valgte å støtte prosjektet, hvorved det kunne ansette en daglig leder med kompetanse i prosjektledelse og systemutvikling, og med erfaring fra psykologi og psykiatri. Prosjektet ble også forelagt den regionale etiske komité og datatilsynet, som ikke hadde innvendinger mot en sentral database med anonymiserte data. Prosjektfasen varte så fra 1993 til 1996. Med støtte fra Statens helsetilsyn ble nettverkets hjemmesider utformet første gang i 1997.

I perioden 1997-2007 var nettverket en selvstendig prosjektorganisasjon drevet av en styreleder, daglig leder, og et styre bestående av en representant fra hver tilknyttede behandlingsenhet. Mot slutten av denne perioden endret nettverket navn til "DagbehandlingsNettverk". Årsaken var at det i de siste årene var færre som betegnet seg som "Dagavdeling". Trenden for våre nåværende og potensielle medlemmer er nå å kalle seg "Gruppepoliklinikk", "Gruppeenhet" , "Personlighespoliklinikken", o.l.

Fra og med 2008 gikk DN fra å være en selvstendig prosjektorganisasjon til å bli driftet av Enhet for DagbehandlingsNettverk, under Seksjon for Personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus.

Behandlingsenheter i DN

Jessheim – Enhet for gruppeterapi ved Øvre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus.

Lillestrøm – Enhet for gruppeterapi ved Nedre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus.

Groruddalen (Oslo) – Enhet for gruppeterapi ved DPS Groruddalen, Akershus universitetssykehus.

Ullevål (Oslo) – Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

Lovisenberg (Oslo) – Seksjon Gruppebehandling ved Lovisenberg DPS, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Vinderen (Oslo) – Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.

Ski – Enhet for gruppeterapi ved Follo DPS, Akershus universitetssykehus.

Tønsberg – Poliklinikk for gruppebehandling ved Nordre Vestfold DPS, Psykiatrien i Vestfold.

Sandefjord – Poliklinikk for personlighetspsykiatri ved Søndre Vestfold DPS, Larvik.

Skien – Enhet for gruppeterapi ved Nedre Telemark DPS, Sykehuset Telemark.

Arendal – Enhet for Intensiv Gruppebehandling ved DPS Aust-Agder, Sørlandet sykehus

Kristiansand – Gruppeenheten ved Psykiatrisk poliklinikk, DPS Strømme, Sørlandet sykehus.

Farsund – Psykiatrisk poliklinikk ved DPS Lister i Farsund.

Stavanger – Gruppepoliklinikken ved Stavanger DPS.

Rogaland A-Senter – Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus, Stavanger.

Kronstad (Bergen) – Gruppepoliklinikken ved Kronstad allmenn dagbehandling, Psykiatrisk divisjon, Kronstad DPS, Helse Bergen.

Bergensklinikkene – Stiftelsen Bergensklinikkene, KoRus Vest region Bergen.

Solli (Bergen) – MBT-teamet ved Solli DPS.

Ålesund – Gruppebehandlingsteamet ved Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund.

Hvem kan ha nytte av medlemskap i DagbehandlingsNettverk?

DN er beregnet på behandlingsenheter eller team som driver minst et personlighetsfokusert behandlingsprogram og som består av minst tre fagpersoner.


Hva gir et medlemskap?

I korthet gir medlemskap i DN følgende:

 • Rådgivning i forbindelse med organisering og drift av personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer
 • Eierskap, implementering, opplæring og brukerstøtte til et klinisk verktøy og kvalitetssikringssystem 
 • Kurs i forståelse og bruk av nettverkets standardiserte tester og måleinstrumenter 
 • Kurs i helhetlig personlighetsvurdering 
 • Kontroll på egen datakvalitet 
 • Årlig rapport om egne virksomhetsdata sammenlignet med nettverket som helhet 
 • Brukerstøtte til egne presentasjoner og eventuelle lokale forskningsprosjekter 
 • Innflytelse på nettverket og fagutviklingen gjennom deltakelse under nettverksmøter 
 • Deltakelse i utprøving av nye behandlingsmetoder, og mål og målemetoder 
 • Deltakelse i og initiering av forskningsprosjekter i samarbeid med Enhet for DagbehandlingsNettverk 
 • Muligheter for å være med i forfattergruppe for publikasjoner 
 • Kreditt for forskningspublikasjoner der egne data inngår 
 • Informasjon og tilgang til viktige publikasjoner innenfor feltet 
 • Informasjon om andre nasjonale og internasjonale hendelser innenfor feltet 
 • Kjennskap til og kontakt med tilsvarende behandlingsenheter i Norge
 • Adgang til nettverkets årlige fagkonferanse


 


Hva kreves for medlemskap?

Behandlingsenhetene i DN har felles datasett , rutiner og et datasystem som utgjør selve kvalitetssikringssystemet. I dag gjenspeiler dette en utredningsfase, etterfulgt av et mer eller mindre fleksibelt og tilpasset behandlingsprogram av kort eller lengre varighet. Til daglig krever dette rutiner for diagnostikk og klinisk evaluering, samt innsamling og registrering av informasjon. Erfaringen har vist at selve registreringen av det totale datasettet i gjennomsnitt tar ca. en time pr. pasient. I tillegg kommer diagnostiske intervjuer (ca. 2-3 timer pr. pasient), samt evaluering av tester og behandlingsresultater. Med ett års mellomrom sender behandlingsenhetene inn sine data i anonymisert form. Dataene underkastes så en kvalitetskontroll, det utarbeides en periodisk rapport for hver enkelt enhet, og deretter samles all data i en større felles database.

Hvert år avholdes en klinisk konferanse for alle tilknyttede behandlingsenheter. Her vil også observatører fra andre enheter eller institusjoner bli invitert. Konferansen avholdes vanligvis på våren/forsommeren. Her deltar hele staben fra alle behandlingsenhetene, slik at enheten da er stengt denne dagen.

Spesielt i etableringsfasen vil det være behov for en del undervisning i diagnostiske prosedyrer, bruk av tester, bruk av datasystemet og rutiner for innsamling og evaluering av informasjon. Dette avtar etter hvert som man blir kjent med systemet, men det vil likevel være behov for sporadiske gjennomganger av problemstillinger som måtte oppstå. Enheten må da holde stengt, og erfaringen viser at dette dreier seg om ca. 3-4 ganger de første par årene.

Kravene til teknisk utstyr (PC) ligger ikke over det som i dag (2018) er standard. Datasystemet til DagbehandlingsNettverk fungerer under alle Windows plattformer. Siden det registreres personopplysninger kreves at systemet ligger på en sikker server. Dette avklares med den lokale IT seksjon / IKT før installasjon.

I forhold til den daglige drift må hver enhet ha en kontaktperson til nettverkets daglige leder. Denne personen vil ha ansvaret for de lokale rutinene, innsamling og registrering av data, og for å legge til rette i forbindelse med kurser, møter, og evt. endringer av rutiner og datasett. Dette betyr ikke at kommunikasjonen bare skal gå via denne personen, det betyr kun at det skal være en person som har dette ansvaret.

Hver avdeling skal ha en fast representant i DN's medlemsgruppe. Det avholdes to nettverksmøter i året; ett på vårparten, og da gjerne i forbindelse med årskonferansen, og ett i november/desember. Møtet på høsten holdes på Seksjon for Personlighetspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF - Ullevål. Formålet med medlemsgruppens møter er å drøfte nettverkets aktuelle status, hvordan det fungerer i forhold til sin målsetting, forbedre dets rutiner, fange opp og posisjonere seg i forhold til fagpolitiske trender, planlegge kurs og konferanser, etc.

 


Hva med all den data som registreres?

De data som registreres lokalt ved hver enhet vil i det daglige benyttes til fordel for enheten selv. Hver enhet eier selv sitt datasystem og de data de registrerer, men må ved tilknytning til nettverket også være villig til å la sine data, i anonymisert form, underkastes jevnlig kontroll og kvalitetssikring.

Med jevne mellomrom vil data fra alle tilknyttede enheter anonymiseres og samles til et større register. Disse dataene er således av forskningsmessig interesse. Problemstillinger som ønskes belyst via denne sentrale databasen vil bare skje etter spesielle avtaler og retningslinjer. All forskning vil tilfredsstille kravene til sikkerhet og personvern i henhold til person- og helseregisterloven, samt retningslinjer fra Regional Etisk Komité og Datatilsynet.

I forbindelse med den forskningsvirksomhet som drives i nettverket er det ønskelig at spesielt interesserte skal delta i de ulike forskningsprosjektene. Forutsetningen er at vedkommende arbeider ved en av de tilknyttede enhetene, og at vedkommende fyller kravene til medforfatterskap ved publiserte arbeider i følge Vancouverkonvensjonen. For å bli regnet som medforfatter, må en forsker ha bidratt vesentlig til a) planlegging, utforming, innhenting av data eller analyse og tolking av data, b) utarbeidelse av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av innholdet og c) godkjenning av endelig manuskriptversjon.

 


Hvordan gå frem for å knytte seg til nettverket?

Det første som må avklares er om et medlemskap vil være nyttig for behandlingsenheten, og om den drives på en måte, og med en målgruppe, som gjør det mulig å implementere nettverkets rutiner. Dette kan avklares på forskjellige måter: 1) Kontakte enheter som er med i nettverket. Kartlegge hvordan de driver og hvilke erfaringer de har som medlem. 2) Kontakte nettverkets enheter med tanke på å hospitere. 3) Kontakte nettverkets faglige leder Elfrida Kvarstein og/eller daglige leder Geir Pedersen. 4) Be om å få være tilstede under neste kliniske konferanse (Avholdes som regel rundt mai/juni).

Henvendelser om tilknytning til DN rettes av faglig administrativ leder for den aktuelle behandlingsenheten, i samarbeid med enhetens ledelse. Ved tilknytning undertegnes en skriftlig intensjonsavtale mellom partene om et gjensidig samarbeid.

Ved tilslutning til nettverket betales en engangs sum på kr. 30.000,- for eierskap, implementering og opplæring i nettverkets kvalitetssikringssystem og tilhørende dataprogram. Medlemmer betaler en årlig avgift, for tiden (2018) kr. 45.000,-

Formel henvendelse om tilknytning til DagbehandlingsNettverk sendes:
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri
Enhet for DagbehandlingsNettverk
 v/Geir Pedersen
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Henvendelsen bør inneholde informasjon om enhetens organisering, bemanning, kort historikk for enheten, antall pasienter som til en hver tid behandles eller planlegges behandlet, selve behandlingstilbudet (ulike gruppeterapier, individualsamtaler, medikamentell behandling, behandlingslengde etc.), samt pågående og/eller planlagte former for viderebehandling og oppfølging.

 


Hva skjer i forbindelse med tilknytningen?

Behandlingsenheter som tilknyttes nettverket må som nevnt dekke en etableringskostnad på kr. 30.000,- i tillegg til den årlige andel av driftsutgiftene. Ved tilknytning gis det kurser i praktiske rutiner, personlighetsutredning, evaluering, psykologiske tester og bruk av datasystemet. Ut over dette følges enhetene opp regelmessig, både i forhold til de administrative, kliniske og tekniske sidene ved gjennomføringen.

Ved tilknytningen får enhetene et originalsett av alle skjemaer, tester og protokoller som benyttes, de får det tilhørende edb-system, samt en metode-/brukerhåndbok. Selve innføringen består av møter med følgende hovedfokus:

 1. Felles rutiner og administrering av skjemaer og tester 
 2. Bruk og tolkning av et utvalg av DNs benyttede tester 
 3. Skåring av GAF (Global Assessment of Functioning) 
 4. Koding av informasjon 
 5. Helhetlig personlighetsvurdering 
 6. Registrering av behandlingsperioder, skjemaer og tester i datasystemet

Kontakt

Oppmøtested
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 22
Telefon
91514708
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri
Enhet for DagbehandlingsNettverk
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus - Bygg 22
Besøksadresse
Kirkeveien 166, 0450 Oslo (Google maps)
Kirkeveien 166, bygg 22, 0450 Oslo
Besøkstider
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30
Telefon
22 11 83 75
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:

Mandag til fredag: 09.00 - 17.00
Lørdag:                   09.00 - 13.00

Kontakt:

Telefon 23 20 52 00

E-post: ulleval@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Ullevål sykehus

Narvesen-kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Indigo frisører holder til i etasjen over Kiwi-butikken mellom byggene 2 og 11 (på venstre hånd ved hovedinngangen til sykehusområdet).

Salongen formidler også bestilling av parykk.

Åpningstider:

Mandag - fredag kl. 09.00-17.00
Torsdag kl. 09.00-19.00

Kontakt:

Telefon 22 60 67 44

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon, internett mot betalingt, kjøleskap, og sykepleieralarm for ekstra sikkerhet dersom noe skulle tilfalle pasienten. Ullevål hotell er et tilbud til pasienter og pårørende.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport, da antall parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking foregår etter klokken 15.00 og hovedutsjekking foregår før kl 10.00

Kontakt:
Tlf. resepsjonen: 21 60 36 00
Tlf. catering/møtemat: 21 60 36 17

mail: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Pasientreiser

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Geriatrisk avdeling, bygg 37:
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Parkering

Parkering på Ullevål sykehus

Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien, da det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs ellers på sykehusområdet. Det er rimeligere priser for parkering i P-huset enn for utendørsparkering. Avgiftstid er alle dager, hele døgnet.

Foreldreparkering
Ledsagere til inneliggende pasienter under 18 år parkerer uten avgift i parkeringshuset.

Parker og ta kontakt med behandlende enhet for bekreftelse på innleggelse. Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer. Bekreftelsen skal deretter fremvises i resepsjonen i barnesenteret eller i Vaktsentral ved hoedinngang bygg 4. Det er ikke behov for billett i vindusruten.

Akutt fødende
Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert ”nød”-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede
For personer med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmde utstedt av kommunen er det reservert plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Betalingsmuligheter
Sykehuset tilbyr utendørs parkering på alle behandlingssteder. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller mobiltelefon.

Sykehuset anbefaler allikevel at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling
Ved etterskuddsvis betaling kan, du ved hjelp av betalingskort (f.eks. visakort), reservere et beløp på parkeringsautomaten og hvis du ikke trenger hele parkeringstiden blir det overskytende beløp refundert.

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten
 2. Reserver et beløp
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten
 4. Når du avslutter besøket så trekk betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift, eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling med mobiltelefon
Parkeringen startes og stoppes ved hjelp av sms og du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe.

Priser for parkering fra juli 2016
Parkeringstid kan kjøpes for 30 kr pr. time (maksimal kostnad 230 kr. pr. døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 800 kr på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene.

Kontakt
Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23027000
Henvendelser om kontrollavgifter:
kontrollavgift@oslo-universitetssykehus.no

Områdene er privatrettslig regulert og drives i henhold til Standardvilkår for privat parkeringsregulering.
Se www.parkeringsklagenemnda.no for nærmere informasjon.

Se kart over sykehuset for parkeringsplasser

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Tro og livssyn - Kapell, stillerom, prest og samtalepartnere

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (bygg 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten

 

 

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Faglig informasjon