Alderspsykiatrisk seksjon

Alderspsykiatrisk seksjon tilbyr utredning og behandling til personer med psykiske lidelser med debut over 65 år. Seksjonen tilbyr behandling på poliklinikk og ved døgnenhet, i tillegg til tjenester i hjemmet (ambulante tjenester), undervisning og veiledning.

Opptaksområdene er: Bydelene Bjerke, Sagene, Nordre Aker, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Det kan i tillegg henvises på fritt sykehusvalg.

Les mer om Alderspsykiatrisk seksjon

Alderspsykiatrisk seksjon

Det er to døgnenheter og en poliklinikk i seksjonen. Døgnenheten er på Vardåsen i Asker og har totalt 17 døgnplasser. Poliklinikken ligger på Gaustad området i Oslo. Ønsker du å lese mer om disse se underordnede enheter.

Vi behandler en rekke lidelser som:
• Alvorlig depresjon
• Affektive lidelser
• Psykoser
• Personlighetsforstyrrelser
• Rusproblematikk
• Angstlidelser
• Traumelidelser
• Uavklarte psykiske lidelser med erkjent eller mistanke om kognitiv svikt
• Demens med atferdsmessige og psykiatriske tilleggssymptomer (APSD) som krever utredning og behandling innen spesialisthelsetjeneste.

Forskning ved Alderspsykiatrisk seksjon

Alderspsykiatrisk forskningsgruppe
Vår overordnede mål er å drive forskning av høy internasjonal kvalitet som vil bidra til bedre behandling og forebygging av psykiatrisk sykdom hos eldre.

Vår hovedfokus er på nevropsykologi og bildediagnostikk av hjernen og psykologisk behandling av stemningslidelser og demenstilstander hos eldre.

Vi samarbeider med en rekke forskningsgrupper i Norge og internasjonalt.

Hensikten med vårt arbeid er at forskningsresultatene skal være til nytte for nåværende pasienter, for fremtidige pasienter, for helsetjenesten og for samfunnet. Vi er derfor opptatt av brukermedvirkning i forskningsprosessen og våre prosjekter utføres i samarbeid med brukerrådet ved Alderspsykiatrisk seksjon.

Leder for forskningsgruppen er nevropsykolog og professor Maria Korsnes.


Noen av våre prosjekter:

DEPDEM – Tidlig identifisering av årsaker til kognitiv og atferdsmessig endring hos eldre; skille mellom begynnende demens og depresjon.
Studiens mål er økt kunnskap om forholdet mellom depresjon og begynnende demenstilstander som Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Deltakere med depresjonssymptomer og/eller kognitive symptomer, samt friske eldre kontrolldeltakere blir undersøkt med avanserte teknikker for avbildning av hjernen og hjernens funksjonelle nettverk. 

Prosjektleder: Maria Korsnes. Stipendiat: Ina S. Almdahl.

Prosjektet rekrutterer deltakere nå. Ved spørsmål eller interesse for deltakelse ta kontakt på epost: depdem@ous-hf.no

Du kan lese mer om prosjektet her.


KORDIAL - Et kognitivt treningsprogram for personer med demens i tidlig sykdomsfase

Hensikten med studien er å øke kunnskapene om hvordan man kan gi pasientene bedre forutsetninger til å mestre livet med demenssykdommen, gjennom en kontrollert studie med fokus på informasjon om sykdommen og hvordan bedre hukommelsen ved å trene inn gode vaner og rutiner i hverdagen for å motvirke effekten av de kognitive vanskene.

Prosjektleder: Ingun Ulstein. Stipendiat: Johanne Tonga Bjørnstad

Nyrekruttering til prosjektet er nå avsluttet, oppfølging og analyse pågår.

Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak

Brukerrådet

Det er viktig at du som pasient eller pårørende deler din kunnskap og erfaring, dine tanker, forslag og ideer med oss. Ved å kontakte Brukerrådet kan du som pasient eller pårørende være med på å påvirke kvaliteten på tjenestetilbudet ved Alderspsykiatrisk seksjon.

Hvorfor ha et brukerråd?
Brukerrådet arbeider for å ivareta dine rettigheter og interesser som pasient eller pårørende samt å styrke brukermedvirkning og bidra til å bedre kvaliteten på tjenestene som tilbys ved Alderspsykiatrisk seksjon. Gjennom rådet kan du som pasient eller pårørende ta opp saker angående dine erfaringer og få råd i generelle saker.

Hvem sitter i brukerrådet?
Brukerrådet er et samarbeidsforum mellom pasienten, pårørende og seksjonen. Rådet består av pasienter og pårørende, i tillegg til ansatte fra avdelingen.

Hvilke saker kan jeg ta til brukerrådet?
Vi oppfordrer alle til å ta opp saker av betydning for behandling og tjenestetilbudet som Alderspsykiatrisk seksjon gir. Dette kan være tilbakemelding fra opphold og terapi eller spørsmål i generelle saker hvor du trenger råd.

Hva skjer med sakene som er meldt?
Alle saker som meldes tas opp i Brukerrådet. Rådet møtes 4 ganger i halvåret. Etter at en sak er meldt inn vil den bli tatt opp på nærmeste møte. Videre saksgang vil være avhengig av sakens natur.

Hvordan kan jeg henvende meg til brukerrådet?
Brukerrådet er et selvstendig og uavhengig organ som det skal være enkelt å henvende seg til. Her har du også mulighet til å ta opp saker anonymt. Det er flere måter å komme i kontakt med brukerrådet på:
- Send mail til: aldpsy@ous-hf.no
- Legg lapp eller brev i en av de blå postkassene som henger på veggen på både poliklinikken og på døgnenheten.
- Send brev til: 
          Brukerrådet, Alderspsykiatrisk seksjon
          Slottsberget 35
          1385 Asker

Lyst til å lese mer om brukermedvirkning? Se helsedirektoratets side om brukermedvirkning


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Poliklinikk: Bygg 19, Gaustad, Oslo

Døgnenheten: Slottsberget 35, 1385 Asker

Telefon
Poliklinikk: 22 92 37 30 . Ekspedisjon døgnenhetene 66 90 88 25 . Enhet en døgn: 66 90 88 56 . Enhet to døgn: 66 90 88 48
Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon 95079551 (hverdager mellom 09 - 14)
Postadresse

Oslo universitetssykehus, HF
Alderspsykiatrisk seksjon
postboks 4950
0424 Oslo

Aktuelt fra Alderspsykiatrisk seksjon

Alderspsykiatrihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alderspsykiatriAlderspsykiatriAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri
Elektrokonvulsiv terapi (ECT) ved alderspsykiatrisk seksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/elektrokonvulsiv-terapi-ect-ved-alderspsykiatrisk-seksjonElektrokonvulsiv terapi (ECT) ved alderspsykiatrisk seksjonEElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECTElektrokonvulsiv terapi (elektrostimulering) - ECT
Kognitiv miljøterapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapiKognitiv miljøterapiKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Kognitiv terapi https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-Kognitiv terapi KKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling av psykosehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-psykoseMedikamentell behandling av psykoseMPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Medikamentell behandling mot depresjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-mot-depresjonMedikamentell behandling mot depresjonMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Medikamentell behandling ved bipolar lidelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelseMedikamentell behandling ved bipolar lidelseMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Metakognitiv terapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/metakognitiv-terapiMetakognitiv terapiMMetakognitiv terapiMetakognitiv terapiMetakognitiv terapiMetakognitiv terapi
Psykisk helsevern - poliklinisk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykisk-helsevern-poliklinisk-behandlingPsykisk helsevern - poliklinisk behandlingPPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevern
Psykodynamisk terapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykodynamisk-terapiPsykodynamisk terapiPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykologisk behandling ved bipolar lidelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelsePsykologisk behandling ved bipolar lidelsePBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykomotorisk fysioterapihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiPsykomotorisk fysioterapi
Psykoseoppfølginghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoseoppfolgingPsykoseoppfølgingPPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølging
Psykososial behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykososial-behandlingPsykososial behandlingPPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandling
Tvungent psykisk helsevernhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tvungent-psykisk-helsevernTvungent psykisk helsevernTTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevern
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelserUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelserUSamtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse - utredningSamtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse - utredningSamtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse - utredningSamtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse - utredning

Alderspsykiatrisk døgnenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helsevern-dognbehandling/alderspsykiatrisk-seksjon/alderspsykiatrisk-dognenhetAlderspsykiatrisk døgnenhet
Alderspsykiatrisk poliklinikk https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helsevern-dognbehandling/alderspsykiatrisk-seksjon/alderspsykiatrisk-poliklinikk-apsAlderspsykiatrisk poliklinikk

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.