Poliklinikk tidlig psykose

Poliklinikken mottar henvisninger både fra egen døgnavdeling, fra andre sykehusavdelinger og fra DPS og har områdefunksjon.

Les mer om Poliklinikk tidlig psykose

Poliklinikk tidlig psykose

Poliklinikken kan tilby både utredning og behandling. Både diagnostisk-, nevropsykologisk- og funksjonsmessig utredning kan være aktuelt. Dersom man etter diagnostisk utredning (i døgnpost eller poliklinikk) får en diagnose som hører til vårt behandlingsområde, tilbys en total behandlingstid på inntil 5 år. Som regel skjer mesteparten av denne behandlingen poliklinisk.

Behandlerstaben i poliklinikken er tverrfaglig sammensatt av psykiatere, psykologspesialister, leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer.  I behandlingen fokuseres det på problemstillinger som er aktuelle til enhver tid. Viktige momenter i poliklinisk psykosebehandling er:

•Psykoedukasjon
•Kognitiv terapi
•Medikamentell behandling
•Familie-/pårørendearbeid.

Poliklinikken har også en dagrehabiliteringsenhet hvor målet er at de polikliniske pasientene som ikke har annen dagaktivitet deltar en eller flere dager per uke. Her foregår gruppebehandling, undervisning, fysisk aktivitet, individuelt tilpassede opptreningsforløp og sosiale aktiviteter.

Ambulant tjeneste

I et poliklinisk behandlingsløp kan det av forskjellige årsaker i perioder være vanskelig å møte til ordinære timeavtaler på behandlers kontor. Dersom behandler, pasient og eventuelle pårørende blir enig om det, tilbyr poliklinikken ved Seksjon for tidlig psykosebehandling ambulant behandling i slike situasjoner. Som regel vil dette foregå ved at poliklinisk behandler drar hjem til pasienten, eventuelt møtes på annet avtalt sted. I uavklarte og akutte situasjoner er det som regel to personer som ivaretar hjemmebesøk.

Henvisninger:

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak

Kontakt

Telefon
22 93 10 00
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus, HF
Seksjon tidlig psykosebehandling
postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo