Seksjon for celleterapi

Seksjon for celleterapi ledes av konstituert seksjonsleder Dag Josefsen.

Les mer om Seksjon for celleterapi

Seksjon for celleterapi

Seksjonen har 2 overlegestillinger. Seksjon for Celleterapi ble etablert i 1987 ved Radiumhospitalet i forbindelse med at en startet opp høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) hos lymfompasienter. I dag er det 38 ansatte på seksjonen fordelt på leger, forskere, bioingeniører og driftspersonell. I 2009 flyttet seksjonen inn i moderne lokaler som inneholder en aferese-enhet hvor pasienter og donorer får utført perifer stamcellehøsting. I tillegg er det en stor laboratorie- og prosesseringsenhet som inkluderer en av Europas største renromsenheter med 7 produksjonsrom for farmasøytisk fremstilling av celler til pasienter.

Seksjonen utfører høsting og prosessering av hematopoietiske stamceller, både autologe stamcelleprodukter til pasienter som skal gjennomgå HMAS, og allogene stamcelleprodukter fra familiegivere og ubeslektede givere. Denne virksomheten er akkreditert sammen med Barneavdelingen og Hematologisk avdeling, Rikshospitalet.

Fra slutten av 90-tallet har seksjonen hatt økende fokus på cellulær immunterapi. Det er utviklet plattformer for å fremstille terapeutiske kreftvaksiner med dendrittceller og T-celler (CAR-T, TCR-T) som er inspisert og godkjent av Statens legemiddelverk. Seksjonen fremstiller denne type behandling både til akademiske og industri initierte studier.

I tillegg er det 12 av de ansatte på enhet for immunmonitorering, forskning og utvikling som leier lokaler hos Oslo Cancer Cluster. 

Regenerativ medisin er et område som har fått økende oppmerksomhet. I samarbeid med institutt for kirurgisk forskning og transplantasjonskirurgene på Rikshospitalet utføres isolering av øyceller fra pancreas til transplantasjon hos diabetikere i seksjonens renrom. Sammen med plastikkirurger ved Radiumhospitalet og med støtte av Radiumhospitalets legater pågår det en studie med bruk av fettstamceller til behandling av kroniske sår etter strålebehandling. Det er også en betydelig forskningsaktivitet på mesenkymale celler (MSC) blant annet for å studere effekten av MSC på pasienter med diabetes og på MSC kombinert med pancreasøyer etter transplantasjon.

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Fant du det du lette etter?