Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi ledes av Kristine Engen Andreassen

Les mer om Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi har 11 overlegestillinger, i tillegg er en overlege i 80 % forskerstilling. Seksjonen har aktivitet på Ullevål, Radiumhospitalet og Aker Sykehus og behandler pasienter med kreft i prostata, blære, nyre, penis og testikler.

Oppgavene er dels lokalsykehusfunksjon for flere Oslo-bydeler og områdesykehusfunksjoner knyttet til kurativ og palliativ strålebehandling, både ekstern og brachyterapi. Seksjonen har også ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med testikkelkreft i Helseregion Sør-Øst. Det er således en seksjon med høy aktivitet og det gis både kurativ og palliativ behandling inkludert strålebehandling, cytostatika, immunterapi og målrettet behandling.

Det er pågående studier ved seksjonen for medikamentell behandling av nyrekreft og kurativ behandling av prostatakreft, blant annet SPCG-15 studien, hvor pasienter med lokalavansert prostatakreft randomiseres til kirurgi eller strålebehandling.  Seksjonen har flere representanter i SWENOTECA (Svensk-Norsk Testikkelkreftgruppe) og deltar i flere studier i regi av denne gruppen. Seksjonen er også representert i andre nasjonale/internasjonale arbeidsgrupper. Det er et mål å etablere flere randomiserte studier, bl.a for pasienter som har prostatakreft med lymfeknutemetastaser lokalisert til bekkenet.

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Nyheter

 • 06.06.2017
  Microscopy of stained urethral smear in male urethritis; which cutoff should be used?

  Which cutoff should be used?

 • 06.11.2018
  Familieambulatoriet i Helse Fonna

  Familieambulatoriet i Helse Fonna er et lavterskeltilbod som består av et tverrfagleg team med jordmor, pedagog, sjukepleier, barnelege og psykolog. Tilbodet skal nå gravide og småbarnsfamiliar der ein eller begge foreldra har eller har hat...

 • 14.03.2018
  Nettverksgrupper – en ressurs for TSB-ledere

  Lurer du på hvordan det er å delta i en nettverksgruppe? Vi har spurt tre TSB-ledere om å dele sine erfaringer.

 • 06.03.2017
  Norskutvikla feedbackverktøy legg vekt på brukarmedverknad

  System der pasientar gir strukturert sjølvrapportering om korleis dei har det og kva behov dei har, viser seg å kunne betre effekt av behandling. Likevel er dei sjeldan å sjå i norsk, klinisk praksis. Norse Feedback kan endre dette.

 • 03.09.2019
  Ny i TSB - Berit Aasen

  I denne spalta kan du bli kjent med nye TSB-leiarar. Først ut er Berit Aasen, som 1. januar starta i stillinga som leiar i Seksjon Voksen, Oslo universitetssykehus.

 • 01.10.2018
  Pasientinformasjon bruker-til-bruker

  Til nå har mer enn 1600 personer deltatt i «Et bedre liv» og opplevd at TSB-enheten overtas av brukere og pårørende for en dag. Da skillene mellom «behandler» og «pasient» utviskes, og alles erfaringer har verdi.

 • 07.06.2018
  Det gode liv

  Eldre i Norge unner seg stadig oftere et glass eller to, og har kontroll på inntaket. Eller? Se hvordan det gikk når vi ga våre testpersoner i oppgave å skjenke hverandre én enhet.

 • 07.06.2018
  Vendepunktet

  Aldring kan innebære å venne seg det nye, som det å være aleneboende. Hva skjer når alkoholen får en for stor rolle? I filmen skjer et vendepunkt.

 • 07.06.2018
  Barndomsminner

  Det gode liv som 60+ gir mer tid til deg selv og frihet til å velge hva du spiser og drikker. Men lar det seg forene med å være fullt til stede som besteforelder?

 • 07.06.2018
  Aldring og alkohol

  Kroppens sårbarhet for alkohol og legemidler endres med alderen. En liten reduksjon kan ha stor betydning for helsen. Gjennom en kampanje ønsker vi å gi deg som er 60+ relevant informasjon om alkohol og helse.

 • 29.03.2019
  Når bør familier få døgnbehandling i TSB?

  Hvilken plass skal døgnbehandling ha i oppfølging av gravide og sped-/småbarnsforeldre med utfordringer knyttet til bruk av rusmidler? Vi har spurt en henviser og to behandlere.

 • 29.03.2019
  Bruk kartleggingen av norske familieambulatorier!

  Kan vi ruste helsetjenestene bedre til å forebygge skader og vansker hos barn som henger sammen med foreldrenes rusbruk eller psykiske lidelser? Kartleggingen av norske familieambulatorier viser at vi er på vei.

 • 29.03.2019
  Vi skal inngi tillit og trygghet

  Forutsetninger for å lykkes med døgnbasert familiebehandling i TSB, er at lokale hjelpere har gjort godt forarbeid for å motivere pasientene. Det aller viktigste er at samarbeidet med familiene er basert tillit og trygghet, erfarer Haugalan...

 • 09.05.2019
  Seks stemmer i debatten om LAR og graviditet

  Hva mener fagfolk og brukerrepresentanter om de faglige kontroversene rundt anbefalinger om graviditet i LAR? Vi spurte Camilla Stoltenberg, Morten Brodahl, Gro Løhaugen, Brit Roland, Line Kristensen og Marte Jettestad under konsensuskonferansen i 2017.

 • 11.12.2017
  Den mangesidige familiebehandlingen

  Ved Origosenterets famileavdeling har barn som innlegges sammen med foreldrene, egen pasientstatus. Formålet er å se og prioritere barn med en medfødt sårbarhet, samtidig med at foreldrene får hjelp til å mestre sine rusrelaterte utfordringer.

 • 30.04.2019
  Når bør TSB døgnbehandle familier?

  TSB har 60 døgnbehandlingsplasser avsatt for familier. Hvilken plass skal døgnbehandling av familier ha i TSB? Nyhetsbrev for Familienettverket spurte tre ledere og en henviser.

 • 23.05.2017
  Pakkeforløp gravide og rus

  Ett av til sammen åtte pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gjelde gravide med rusutfordringer. Det skal være klart til implementering høsten 2018, opplyser Gabrielle Welle-Strand, ansvarlig for å utvikle Gravide og rus pakkeforløp på...

 • 31.08.2018
  Når fagfolk søker pasienter

  Ved Steroideprosjektet (NK-TSB) satt de på masse kunnskap om en sky og bortgjemt pasientgruppe. De måtte gå nye veier for å opprette kontakt.

 • 28.09.2018
  Trening er rusbehandling

  Stiftelsen Bergensklinikken tilbyr treningsterapi på lik linje med annen rusbehandling. – For pasienter med rusmiddelavhengighet med steroidproblem eller med et utfordrende kroppsbilde, kan trening som terapi være ekstra relevant, sier Tho...

 • 18.02.2019
  Vil løfte steroidebehandling

  Hva slags kompetanse trenger vi for å yte best mulig helsehjelp til personer med helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider? Vi spurte deltakere ved Steroideprosjektets vinterseminar i Oslo.

 • 20.02.2019
  Steroidbrukens sexologiske side

  Steroidbruk kan være seksuelt motivert og seksuell uhelse er nesten alltid en følge av steroidbruk. Lege, psykiater og sexolog Haakon Aars vil åpne det sexologiske rommet i møte med pasientgruppen som sliter med helseskader etter bruk av steroider.

 • 14.12.2017
  Er obs på steroider

  Phoenix Haga er obs på faren for at personer med rusproblem erstatter en avhengighet med en annen underveis i behandlingen,

 • 11.10.2016
  Norsk og internasjonalt forskerfokus på steroidebruk

  Les mer

 • 24.04.2018
  Nye forskere i TSB

  I sitt tredje år er Steroideforskningsprosjektet i Nasjonal kompetansetjeneste TSB utvidet med tre nye, heltidsansatte forskere. Prosjektet blir det første i verden som måler både fysiske, psykiske og kognitive langtidseffekter av bruk av a...

 • 01.02.2017
  Opplæringspakke gir støtet til kunnskapsdeling om steroider i klinikk

  Les mer

 • 04.11.2016
  Slik en bruker opplevde det

  Les mer

 • 26.04.2017
  Utbredt bruk av anabole steroider blant ruspasienter

  Ifølge en ny undersøkelse har en av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet, erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Av dem fyller hver tredje kriteriene for avhengighet av disse stoffene. – Vær obs på dette i rus...

 • 27.06.2017
  Etisk perspektiv på barnets beste under LAR-medisinering

  - Det finnes lite litteratur om etiske dilemma i helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon eller buprenorfin. I den som finnes, står juss og mors selvbestemmelse sentralt. Barnets beste er lite fokusert som kontrast til mors beste.

 • 27.06.2017
  Likhetstegn mellom fosterets og mors beste?

  Hele denne utgaven av Nyhetsbrev for familienettverket er viet håndtering av graviditet i LAR og konsensusprosessen som er påbegynt. Som tidslinjen viser, er det 16 år siden første forsøk på å skape avklaring om disse vanskelige spørsmålene ble gjort.

 • 27.06.2017
  Seks stemmer

  Hvorfor er utfallet av konsensuskonferansen viktig for deg og hva ønsker du skal komme fram i debatten? Slik svarer seks deltakere.

 • 04.12.2017
  Funksjonssirkelen – et verktøy for dialog

  Hvordan kan vi sikre at vi arbeider med familiens mest relevante utfordringer? Hvordan kommunisere dette til hverandre og til familiens andre samarbeidsparter på en enkel måte? For Lade behandlingssenter ble svaret Funksjonsirkelen.

 • 11.12.2017
  Asker DPS Forebyggende familieteam

  Asker Forebyggende familieteam kan følge opp familiene med rus- og psykiske helseutfordringer over lengre tid, om nødvendig fra fødsel til barnet når skolealder. Teamet er et knutepunkt for instanser i området som jobber med familier med sl...

 • 09.02.2018
  Rett hjelp til barn med medfødt alkoholskade

  – Spør mødre om alkoholbruk under svangerskapet som ledd i utredning av barnet, oppfordrer Gro Løhaugen, leder for Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader i Helse Sør-Øst. – Vi spør om det meste innen helsevesenet – men dette ser...

 • 09.02.2018
  Mestring og muligheter i SMIL

  SMIL er et brukerstyrt program for kvinner som har brukt opiater i svangerskapet og deres barn. Det går over ett år og har plass til 8–10 deltakere.

 • 14.02.2018
  Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

  Familieambulatoriet er et tilbud som skal nå gravide/familier, som har utfordringer med psykisk sykdom eller rusmiddelbruk og barna deres i Nord-Trøndelag. Målet er å bedre situasjonen til de berørte familiene ved hjelp av forebyggende beha...

 • 21.06.2018
  Mange syn på utforming av pakkeforløp

  Svarene på høringen av utkastet til pakkeforløp gravide og rus er mange og ulike. Her er noen momenter og problemstillinger som høringsinstansene spiller inn i prosessen.

 • 21.06.2018
  Vil bygge tillit

  Tillitsfulle relasjoner til hjelpeapparatet, trygge overganger fra institusjon til hjem, større åpenhet og bedre informasjon er tema som opptar de nye brukerrepresentantene i Familienettverket Cecilie Ihler og Kaja Johansson.

 • 02.11.2018
  Finnmarksklinikkens tilbud til gravide

  Finnmarksklinikken i Karasjok er en døgnenhet og et tilbud for voksne med rus- og avhengighetsproblematikk og har kapasitet til å ta i mot gravide med rusmiddelproblemer som blir henviste for frivillig behandling.

 • 02.11.2018
  «Familien der det drikkes»

  Konsekvenser av å ha en ruslidelse kan være forskjellig fra kultur til kultur. – I samfunn der slekta er en viktig byggestein, kan et rus- og avhengighetsproblem hefte ved både deg og slekta di, sier Elisabeth Gerhardsen.

 • 04.11.2018
  «Hold meg i ditt sinn»

  – Noen ganger representerer ikke rusen det mest problematiske hos foreldre med rusproblematikk. Å ta bort rusen uten å gripe fatt i andre forhold hos vedkommende, kan være fånyttes, sier psykolog og forsker Ulrika Håkansson (PhD). Hennes fo...

 • 26.03.2019
  Takk for oss

  Barn som lever i en hverdag preget av foreldres rusbruk får ofte mye omtale. Formål for Familienettverket har vært hvordan å nå barna og forebygge belastninger som følger av foreldres rusbruk. Nå takker vi for oss.

 • 05.04.2017
  Forskersamarbeid om somatisk helse og rus

  – Somatikk og rus må snakke bedre sammen, sier Jørgen Bramness som er en av initiativtakerne til Forskernettverk for klinisk forskning innen rus og somatikk. Samsykelighet påvirker utfallet av behandlingen som gis i begge sektorene.

 • 15.05.2019
  Hvordan får vi gode medforskere?

  – Vi trenger at både forskere og brukere er med på å fremme samarbeidsfokusert forskning på rus og psykisk helsefeltet, sier erfaringskonsulent og medforsker Morten Brodahl.

 • 27.10.2016
  Risikorus i kroppen

  Norske sykehus er pålagt å tilby relevant helsehjelp der symptomer og lidelser kan ha sammenheng med rusmiddelbruk. Likevel blir forblir alkohol som en del av helseproblemet ofte uoppdaget og dermed ubehandlet.

 • 07.12.2016
  Ser vi rus?

  Er alle ruspasienter i rusbehandling? Nei. Det er flere ruspasienter i somatiske helsetjenester enn i TSB. Møt Inger, Geir og Terje. For dem er kanskje et risikofylt forhold til alkohol er hovedproblemet, ikke en somatisk skade. Hva møtes h...

 • 02.11.2016
  Spør oss om doping via nettstedet ung.no

  Les mer

 • 14.06.2017
  - Anabole steroider er et folkehelseproblem

  Les mer

 • 27.10.2017
  Steroidebrukere kan nås med hjelp

  Avhengighet av steroider likner annen avhengighet og avhengighetsbehandling er relevant. Barrierer mot å oppsøke slik behandling kan overkommes ved bruk av informasjonssamtaler. Dette er noen av resultatene som norske forskere la fram for e...

 • 14.12.2017
  Steroidbrukere – en lite synlig pasientgruppe

  – Ifølge et pågående forskningsprosjekt har én av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Vi må ta behovene til disse pasientene på alvor, sier Christine Wisløff, leder av Ste...

 • 19.01.2018
  Vil spre svensk kunnskap om steroidepasienter

  Thord Rosén er svensk gjesteforeleser i Steroideprosjektets nasjonale seminar om uønskete effekter, utredning og behandling av helseskader etter steroidebruk i februar 2018. Hans innlegg bygger på erfaringer med et stort antall svenske pasi...

Kliniske studier

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.