Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi ledes av Kristine Engen Andreassen

Les mer om Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi har 11 overlegestillinger, i tillegg er en overlege i 80 % forskerstilling. Seksjonen har aktivitet på Ullevål, Radiumhospitalet og Aker Sykehus og behandler pasienter med kreft i prostata, blære, nyre, penis og testikler.

Oppgavene er dels lokalsykehusfunksjon for flere Oslo-bydeler og områdesykehusfunksjoner knyttet til kurativ og palliativ strålebehandling, både ekstern og brachyterapi. Seksjonen har også ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med testikkelkreft i Helseregion Sør-Øst. Det er således en seksjon med høy aktivitet og det gis både kurativ og palliativ behandling inkludert strålebehandling, cytostatika, immunterapi og målrettet behandling.

Det er pågående studier ved seksjonen for medikamentell behandling av nyrekreft og kurativ behandling av prostatakreft, blant annet SPCG-15 studien, hvor pasienter med lokalavansert prostatakreft randomiseres til kirurgi eller strålebehandling.  Seksjonen har flere representanter i SWENOTECA (Svensk-Norsk Testikkelkreftgruppe) og deltar i flere studier i regi av denne gruppen. Seksjonen er også representert i andre nasjonale/internasjonale arbeidsgrupper. Det er et mål å etablere flere randomiserte studier, bl.a for pasienter som har prostatakreft med lymfeknutemetastaser lokalisert til bekkenet.

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Nyheter

 • 19.03.2020
  Avstandsbehandling og feedbacksystem

  – I ein krevjande Korona-situasjon der fleire må få behandlingssamtalar på avstand, for eksempel over telefon, kan feedbacksystem som Norse Feedback vere til særskild nytte, seier gründeren Christian Moltu.

 • 22.05.2020
  Under 2 prosent har korona-antistoff i blodet

  Blodprøver frå ei ny gruppe med 480 personar bekreftar at det er under 2 prosent som har antistoff mot koronavirus i blodet. Dette tyder på at det berre er ein liten del av befolkninga som har vore smitta med koronavirus.

 • 06.06.2017
  Microscopy of stained urethral smear in male urethritis; which cutoff should be used?

  Which cutoff should be used?

 • 17.08.2018
  Anbefalt lesning om feedback-verktøy

  Til opplæring i bruk av feedback-verktøy anbefales følgende litteratur.  

 • 03.09.2019
  Ny i TSB - Berit Aasen

  I denne spalta kan du bli kjent med nye TSB-leiarar. Først ut er Berit Aasen, som 1. januar starta i stillinga som leiar i Seksjon Voksen, Oslo universitetssykehus.

 • 06.03.2017
  Norskutvikla feedbackverktøy legg vekt på brukarmedverknad

  System der pasientar gir strukturert sjølvrapportering om korleis dei har det og kva behov dei har, viser seg å kunne betre effekt av behandling. Likevel er dei sjeldan å sjå i norsk, klinisk praksis. Norse Feedback kan endre dette.

 • 14.03.2018
  Nettverksgrupper – en ressurs for TSB-ledere

  Lurer du på hvordan det er å delta i en nettverksgruppe? Vi har spurt tre TSB-ledere om å dele sine erfaringer.

 • 06.11.2018
  Familieambulatoriet i Helse Fonna

  Familieambulatoriet i Helse Fonna er et lavterskeltilbod som består av et tverrfagleg team med jordmor, pedagog, sjukepleier, barnelege og psykolog. Tilbodet skal nå gravide og småbarnsfamiliar der ein eller begge foreldra har eller har hat...

 • 01.10.2018
  Pasientinformasjon bruker-til-bruker

  Til nå har mer enn 1600 personer deltatt i «Et bedre liv» og opplevd at TSB-enheten overtas av brukere og pårørende for en dag. Da skillene mellom «behandler» og «pasient» utviskes, og alles erfaringer har verdi.

 • 29.04.2020
  Laboratoriedrift i tider med koronavirus

  Seksjon for medfødte metabolske sykdommer opprettholder sitt tilbud og sin aktivitet også i tider med koronavirus.

 • 13.11.2017
  Hvordan gjøre lederskapet til en støtte for brukerstemmen?

  – Det er et mål, og i tråd med nasjonale føringer, at brukerperspektivet skal løftes. Dette kan blant annet skje via økt involvering av brukerstemmen i ledelsesstrategier. Det handler om å endre etablerte sannheter, virkeligheter og handlin...

 • 13.12.2017
  "Fem kjappe" med Toril Andreassen

  Toril Andreassen, daglig leder ved Stiftelsen Renåvangen, ønsker å legge til rette for vekst, og mener gode relasjoner er en forutsetning for å finne mening. Toril vet at det alltid finnes nye muligheter, og tror på det umulige!

 • 06.09.2017
  Geir Ebbestad

  Dagens offer for "fem kjappe" har et ønske om å bryte med den hierarkiske måten vi tradisjonelt har tilbudt tjenester på; der pasientene går gradene kommunen, til de ikke klarer mer og neste nivå tar over. Vi må også jobbe for at pasientene...

 • 18.05.2017
  Kristin Holum Smedsrud

  Klinikksjefen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital, får energi når teamet lykkes i å nå viktige mål. – Det er det som inspirerer og gir aller mest energi på jobb, sier hun som svar på "fem kjappe".

 • 05.09.2017
  Veien inn i rusbehandling må bli enklere

  Leder i ProLar Ronny Bjørnestad sier i et intervju i denne utgaven av lederbrevet at «Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene!» og påpeker behovet for at pasienter får informasjon og...

 • 17.10.2019
  Pakkeforløp gir ikke bedre henvisninger

  Vurderingsteamene sliter med å få god nok informasjon om pasienter som blir henvist til TSB. Foreløpig har ikke pakkeforløp medvirket til å lette teamenes arbeid med å sluse pasientene til det hjelpetilbudet som passer dem best.

 • 12.12.2019
  Slik innførte vi brukerstyrt innleggelse

  - Brukerstyrt innleggelse er ikke bare å stille en ledig seng til rådighet for pasienter i krise. Det har endret måten vi møter pasientene ved Haugaland A-senter, sier klinikksjef Geir Henrik Iversen.

 • 27.01.2020
  ROP-pasienter får ulik hjelp i ulike sektorer

  – ROP-pasienter må få integrert behandling uansett hvor i hjelpeapparatet de befinner seg, sier ROP-kliniker Siv Kjelsås Kvinge.

 • 27.01.2020
  Ny i TSB - Jonas Uchermann

  Bli kjent med Helseministerens nye faglige rådgiver på TSB - Jonas Aga Uchermann kommer fra kriminalomsorgen og er nytilsatt seniorrågiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

 • 27.01.2020
  Hvem er ROP-pasientene?

  Det pågår en diskusjon i fagmiljøene og i media om behandlingstilbud til ROP-pasienter. Det fremstilles noen ganger som om samtlige pasienter i TSB er ROP-pasienter. Dette er ikke riktig.

 • 18.03.2020
  Koronaviruset rammer oss alle, også pasienter og ansatte i TSB

  – Vi berøres alle av krisesituasjonen vi er inne i. Det er krevende å være leder i TSB i disse dager, og jeg vil i all enkelhet berømme dere, sier kompetansetjenestens leder Guri Spilhaug i denne utgavens signertartikkel.

 • 18.03.2020
  Hva har pakkeforløpet ført til?

  Pasienter og tjenesteyteres erfaringer med pakkeforløp er oppsummert i en nasjonal evalueringsrapport fra SINTEF. Hva sier TSB-ledere, ett år etter innføringen? Les erfaringer fra ulike steder i landet her.

 • 23.04.2020
  TSB-pasientene i nedstengingens tid

  Et lite virus setter en hel verden på prøve, ikke minst etisk. Hvilke verdier bygger vi våre prioriteringer på?

 • 23.04.2020
  «Ikke erstatt behandlingen min med smittevern»

  Det er ett av budskapene fra en pasient innlagt ved Tyrilistiftelsen nå under korona-pandemien. Stiftelsen valgte å sette egen krisestab i det øyeblikket statminister Erna Solberg erklærte at pandemien førte til at store deler av Norge ble stengt ned.

 • 23.04.2020
  «Hverdagskompetanse» digitalt tilgjengelig

  Programmet "Hverdagskompetanse" utviklet av Blå Kors, tilbyr digitale ressurser kostnadsfritt til bruk i rusbehandling.

 • 23.04.2020
  KvaRus i praksis med Reidar Stokke

  Rogaland A-senter var med i testingen av KvaRus og har valgt å implementere kvalitetsregisteret samtidig med pakkeforløpet. Avdelingssjef Reidar Stokke formidler tips og erfaringer - les dem her.

 • 28.04.2020
  Hvordan prioriteres ruspasienter under Covid-19?

  Følgene av korona skal ramme alle pasienter likt. Klarer vi det eller forventer vi at ruspasienter skal bære en urimelig del av byrden?  

 • 29.04.2020
  Et koronatilpasset LAR

  Pandemien gjør LAR mer tilgjengelig, men heroinassistert behandling rykker ikke nærmere start. Verken Bergen eller Oslo vil bruke HAB-millionene de fikk i statsbudsjettet for 2020, til pasientbehandling med heroin.

 • 19.06.2017
  - Tør å spørre om rusbehandling virker!

  – Skam, lav motivasjon og å «ikke være klar» har ofte vært forklaringer på at pasienter med rus- og avhengighetsproblemer ikke har møtt opp til behandling. I dag har vi kunnskapsbelegg til å si «ikke skyld på pasienten», skriver Hilde Harwiss.

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? – Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR-Nett.   

 • 31.01.2018
  "Fem kjappe" med Aino Lundberg

  Aino tropper av som leder for A-senteret, Kirkens Bymisjon. Her er hennes svar på fem kjappe spørsmål om tiden som leder i TSB.

 • 12.03.2018
  "Fem kjappe" med Kari Lossius

  Denne utgavens svar på "fem kjappe" er fra en sporty leder ved Bergensklinikkene. Fagdirektør Kari Lossius erkjenner at det i behandlingen av rus- og avhengighetslidelse er de små skrittene som teller.

 • 13.03.2019
  Møter spesifikke lederutfordringer i TSB sammen

  Hvilken nytte har TSB av at lederne i virksomhetene utvikler felles verktøy for ledelse gjennom egne nettverk? Hvor like er lederoppgavene i TSB og hvor stor gevinst får vi av å dele erfaringer? Vi har spurt tre ledere som har prioritert at...

 • 30.04.2019
  – Min kongstanke er at TSB blir fullverdig

  Guri Spilhaugs kongstanke er at TSB blir en fullverdig og synlig spesialisthelsetjeneste som dekker alle pasientenes behov og der tjenestetilbudet er lett å finne for alle, både pasienter, pårørende, henvisere og – ikke minst – kolleger i a...

 • 12.06.2019
  Skal dere ta i bruk feedbackverktøy, men sliter med å få fart på implementeringen?

  Få faglig påfyll og «drahjelp» gjennom et lokalt kurs – hos dere!

 • 12.06.2019
  Kvalitetsregister og pakkeforløp kan implementeres samtidig

  Sverre Nesvåg utfordrer alle TSB-enheter til å diskutere hvordan de kan integrere implementeringen av KvaRus med implementeringen av pakkeforløp.

 • 12.06.2019
  Pakkeforløp i praksis med Anna Kuhlefelt

  Daglig leder og psykologspesialist ved Samtun, Anna Kuhlefelt, mener en viktig mulighet med pakkeforløpet er at de som tidligere ellers kunne kommet til å gå «under radaren» med hensyn til kartlegging, nå er sikret å få minimum en basiskartlegging.

 • 03.09.2019
  TSB-kartet i Norge

  – Sammen skal vi tegne kartet over TSB i Norge, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, om kompetansetjenestens nyoppstartede prosjekt.

 • 12.09.2019
  Sørlandet sykehus innfører FACT i TSB

  1.april 2018 var første dag på jobb i Sørlandet sykehus sitt ARA FACT. Et halvt år etter hadde enheten tatt imot 100 «hard to reach»-pasienter, hvorav noen ikke en gang var kjente i sine hjemkommuner.

 • 16.10.2019
  Slik rekrutterte vi spesialister

  Hvordan rekruttere og beholde spesialister til din TSB-enhet? Vi har spurt Andreas Østvik og Bernt Werner Pettersen om praktiske tips. Se hvordan de gjør det ved Nordlandssykehuset og Sykehuset Østfold.

 • 16.10.2019
  Ny leder i TSB - Thomas Svendsen

  Dere kjenner ham som forsker ved KORFOR, og kanskje også som nykåret kronprins ved årets TSB-lederkonferanse. Thomas Svendsen er ny enhetsleder ved Ruspoliklinikk ung Stavanger, Helse Stavanger.

 • 16.10.2019
  Forbedre tilbudene til kvinner i LAR!

  Lenge har nasjonale anbefalinger om LAR og graviditet vært i spill. Nå som delrevisjonen er ferdig og de faglige rådene er gyldige, vil vi gjøre vårt for at de blir kjent og lett for involverte tjenester å følge.

 • 11.11.2019
  Fritt behandlingsvalg øker mest i TSB

  Bruken av Fritt behandlingsvalg i TSB har økt med 50 prosent fra 2017 til 2018. Oppholdstiden ved FBV -institusjonene er nesten dobbelt så lang som gjennomsnittet i TSB.

 • 14.11.2019
  Forny regelverket rundt tvang i TSB!

  Er felles regler om tvang og inngrep i hele helse- og omsorgstjenesten mulig? Og ønskelig?

 • 14.11.2019
  Ny leder i TSB - Jan Elverum

  Etter åtte år som generalsekretær i Blå Kors, er Jan Elverum nå den nye direktøren for Blå Kors Lade Behandlingssenter.

 • 14.11.2019
  Lettere å bruke tvang i TSB?

  Bjørn Henning Østenstad – arkitekten bak det nye lovforslaget om tvangsbegrensning – spår at vi vil se mer tvang basert på forhåndssamtykke fra ruspasienter, dersom forslaget vedtas.

 • 11.12.2019
  Pasienterfaringsundersøkelsen fornyes

  Fra å gjennomføres én gang årlig og gi et øyeblikksbilde av pasienterfaringer i TSB, skal alle pasienter i TSB få tilbud om å fylle ut et skjema på nett på samme stadium; ved avsluttet behandling.

 • 07.06.2018
  Aldring og alkohol

  Kroppens sårbarhet for alkohol og legemidler endres med alderen. En liten reduksjon kan ha stor betydning for helsen. Gjennom en kampanje ønsker vi å gi deg som er 60+ relevant informasjon om alkohol og helse.

 • 12.09.2019
  Pasienter møter folk med brukererfaring i døra til TSB

  Pasienter som vil bryte med et liv dominert av rus og som søker behandling, skal bli møtt best mulig fra dag én. Derfor skal personer med brukererfaring møte pasientene straks de er henvist til TSB-behandling i Helse Stavangerer.

 • 03.07.2019
  Pakkeforløp for oppfølging etter overdose kommer

  Helsedirektoratet vil utarbeide et pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelig overdose. Pakkeforløpet vil dreie seg om oppfølging av pasienten etter nalokson-behandling. Målet er at tjenestene skal samarbeide bedre for å hjelpe mennesker i krise.

Kliniske studier

Fant du det du lette etter?