Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi ledes av Kristine Engen Andreassen

Les mer om Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi har 11 overlegestillinger, i tillegg er en overlege i 80 % forskerstilling. Seksjonen har aktivitet på Ullevål, Radiumhospitalet og Aker Sykehus og behandler pasienter med kreft i prostata, blære, nyre, penis og testikler.

Oppgavene er dels lokalsykehusfunksjon for flere Oslo-bydeler og områdesykehusfunksjoner knyttet til kurativ og palliativ strålebehandling, både ekstern og brachyterapi. Seksjonen har også ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med testikkelkreft i Helseregion Sør-Øst. Det er således en seksjon med høy aktivitet og det gis både kurativ og palliativ behandling inkludert strålebehandling, cytostatika, immunterapi og målrettet behandling.

Det er pågående studier ved seksjonen for medikamentell behandling av nyrekreft og kurativ behandling av prostatakreft, blant annet SPCG-15 studien, hvor pasienter med lokalavansert prostatakreft randomiseres til kirurgi eller strålebehandling.  Seksjonen har flere representanter i SWENOTECA (Svensk-Norsk Testikkelkreftgruppe) og deltar i flere studier i regi av denne gruppen. Seksjonen er også representert i andre nasjonale/internasjonale arbeidsgrupper. Det er et mål å etablere flere randomiserte studier, bl.a for pasienter som har prostatakreft med lymfeknutemetastaser lokalisert til bekkenet.

Kontakt

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Nyheter

 • 06.06.2017
  Microscopy of stained urethral smear in male urethritis; which cutoff should be used?

  Which cutoff should be used?

 • 06.03.2017
  Norskutvikla feedbackverktøy legg vekt på brukarmedverknad

  System der pasientar gir strukturert sjølvrapportering om behov, viser seg å kunne betre effekt av behandling.

 • 14.03.2018
  Nettverksgrupper – en ressurs for TSB-ledere

  Lurer du på hvordan det er å delta i en nettverksgruppe? Vi har spurt tre TSB-ledere om å dele sine erfaringer.

 • 06.11.2018
  Familieambulatoriet i Helse Fonna

  Familieambulatoriet i Helse Fonna er et lavterskeltilbod som består av et tverrfagleg team med jordmor, pedagog, sjukepleier, barnelege og psykolog. Tilbodet skal nå gravide og småbarnsfamiliar der ein eller begge foreldra har eller har hat...

 • 31.01.2018
  "Fem kjappe" med Aino Lundberg

  Aino tropper av som leder for A-senteret, Kirkens Bymisjon. Her er hennes svar på fem kjappe spørsmål om tiden som leder i TSB.

 • 12.03.2018
  "Fem kjappe" med Kari Lossius

  Denne utgavens svar på "fem kjappe" er fra en sporty leder ved Bergensklinikkene. Fagdirektør Kari Lossius erkjenner at det i behandlingen av rus- og avhengighetslidelse er de små skrittene som teller.

 • 10.11.2017
  "Fem kjappe" med Trude Rød

  Trude Rød i Finnmarkskollektivet ønsker som leder å inspirere og motivere, og mener motivasjon er noe som smitter.

 • 30.08.2017
  Alle partier har hjerte for TSB

  Hadde det vært opp til norske politiske partier, var norsk rusbehandling betydelig styrket. Det samme gjelder ettervernet. Å flytte oppfølgingen av rusavhengige fra straffesystemet inn i helsevesenet har stadig bredere tilslutning i partiprogrammene.

 • 06.02.2018
  Derfor er TSB mer effektiv

  Hva er bakrgunnen for de gode tallene for TSB? Slik svarer to ledere, Reidar Stokke ved Rogaland A-senter og Kristin Smedsrud ved St Olavs hospital.

 • 06.02.2018
  Effektive TSB

  Produktiviteten i TSBs poliklinikker øker. Mellom 2012 og 2016 ble kostnadene per konsultasjon redusert med 22 prosent; en innsparing verd 340 millioner sykehuskroner. Døgnbehandlingen øker også.

 • 13.04.2018
  Kvalitet i TSB

  Hva er kvalitet i rusbehandling? Dette var tema for TSB-lederkonferansen 2018. På forhånd ba vi pasienter med erfaring fra TSB om å sende foto eller film som uttrykker hva de mener er kvalitet. Her er resultatet.

 • 19.06.2017
  Ole Hope

  Denne utgavens svar på «fem kjappe» er fra en TSB-leder med bakgrunn fra Sjøkrigsskolen. – Kompetente og engasjerte mennesker er selve drivkraften i det å være leder, sier Adm dir i Stiftelsen Bergensklinikkene.

 • 19.06.2017
  Personellsammensetning i TSB

  Andelen spesialister i TSB øker, men andelen som mangler relevant fagbakgrunn er fortsatt 30 prosent. TSB er området der andelen spesialister er lavere og andelen ufaglærte høyere enn ellers i Helse-Norge.

 • 10.11.2017
  Sju tips for å gjøre brukerstemmen til støtte i lederskapet

  Skal brukere påvirke strategi og budsjett, kvalitets- og forbedringsarbeid, pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og omstilling? Ja mener Anne Beate Sætrang. – Brukerrådet kan og skal gjøre merkbar forskjell på våre prioriteringer!

 • 31.05.2018
  Slik bygger vi TSB i nord

  Hva er utfordringene for TSB i nord? En ny regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord er under arbeid. De nordnorske innspillene er mange og sterke. Møt tre taleføre deltakere i prosessen.

 • 16.06.2017
  Tips til å redusere drop-out

  E-læring og annet opplæringsmateriell, sjekkliste på web og under tastaturet og oppsummeringer av lokale erfaringer med å forebygge drop-out fra TSB, kan være til hjelp for å hindre frafall.

 • 18.05.2017
  TSB er underforsket

  Ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) går bare to prosent av de norske sykehusenes driftskostnader til forskning innen TSB.

 • 24.04.2018
  "Fem kjappe" med Åse Prestvik

  —Rusproblemer utvikles, opprettholdes og må løses i relasjoner, sier Åse Prestvik, leder for Klinikkavdelingen ved Blå Kors Lade Behandlingsenter.

 • 28.05.2018
  "Fem kjappe" med Randi Mobæk

  Randi Mobæk ved Stavanger universitetssjukehus gir oss sine svar på denne utgavens "fem kjappe". Les om hvilke lærdommer hun har tatt som leder i TSB og om hennes sideprosjekter her.

 • 05.09.2018
  "Fem kjappe" med Kine Haugen

  Kine Haugen står for tur i denne utgavens "fem kjappe". Seksjonslederen for Sosialmedisinsk poliklinikk i Askim vil du bli bedre kjent med på den kommende TSB-lederkonferansen - her får du en forsmak på hva hun står for.

 • 06.09.2018
  Rydder i uhjemla husorden

  «Slik gjør vi det her» er ikke lenger gangbar mynt i husordensregler i TSB. I et nytt skriv rydder Helsedirektoratet opp i hva husordensregler og andre liknende lokale bestemmelser kan – og ikke kan – regulere. Mange restriksjoner som i dag...

 • 06.09.2018
  Mer tillit og mindre vanetenkning

  Ved Lade behandlingssenter har husordensreglene vært gjennom flere runder blant ansatte, avdelingsledere og Fylkesmannen. Nå er reglene endret i tråd med ny lov og forskrift.  –En oppmyking kan være med på å bygge tillit mellom pasienter o...

 • 06.09.2018
  Høie understreker aktivitetskrav knyttet til «lunkne senger»

  Helseminister Bent Høie har orientert Stortinget om norske helseforetaks praksis med at plasser holdes lunkne dersom pasienter ved private avtaleinstitusjoner avbryter behandling. Praksis forutsetter at institusjonen selv er aktive overfor...

 • 20.09.2018
  – Dette er god kvalitet i TSB

  Kvalitet i rusbehandling var tema for TSB-lederkonferansen 2018. På forhånd ba vi personer med erfaring fra TSB om å sende foto eller film om hva kvalitet er for dem. Her er resultatet.

 • 26.09.2018
  Status for fritt behandlingsvalg

  I 2017 benyttet 248 ruspasienter seg av Fritt behandlingsvalg, til  en kostnad av 62,9 millioner kroner.

 • 10.10.2018
  Lederdilemmaer i rus- og avhengighetsbehandling

  Som leder i TSB stilles du overfor dilemmaer som kan virke uløselige. Under seminarer på TSB-lederkonferansen 2018 fortalte disse seks lederne om sine dilemmaer, erfaringer og avveiinger.

 • 11.10.2018
  Fem kjappe med Kari Marie Remø Nesseth

  Gjennom sine 23 år i rusfeltet har Kari vært med på å bygge opp tilbudet i Helse Midt-Norge og i eget helseforetak i Møre og Romsdal. Les hennes svar på "fem kjappe" her.

 • 12.10.2018
  Kan LAR-avtalen komme pasientene til gode?

  LAR-legemidler innkjøpt gjennom et nasjonalt anbud møter sterk skepsis fra pasientene, men styrker økonomien til helseforetakene. – Er det mulig både å spare penger og minimalisere negative effekter for pasienter og behandlere? spør Christian Ohldieck.

 • 19.06.2017
  - Tør å spørre om rusbehandling virker!

  Helsedirektoratet publiser nå regelmessig drop-out raten på den enkelte døgninstitusjon i TSB på nettportalen Helsenorge.no. Det betyr at pasienter, pårørende og fagfolk kan følge med på hvor høyt frafallet er. Men langt fra alle rapporterer.

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? –Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR.   

 • 08.09.2017
  Amerikansk-norsk samarbeid om å måle feedback på behandling

  – Norge har kultur og lovverk som støtter opp under bruk av feedbackverktøy, sier Barry Duncan. Fagmannen som mange forbinder med profesjonalisering av feedbackverktøy, er i Norge for 15. gang. Verktøy som brukes av 200.000 pasienter er i s...

 • 19.10.2016
  Drop-out-forebygging virker!

  Erfaringer fra de første tre årene med drop-out-forebyggende arbeid er samlet mellom permer og i form av opplæringsmateriell. I løpet av det treårige prosjektets levetid har drop-out-raten sunket flere steder, viser nypublisert prosjektdokumentasjon.

 • 27.04.2017
  Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring

  Et kvalitetssikrings-verktøy utviklet ved Oslo universitetssykehus  blir i disse dager presentert for 3000 delegater til en verdensledende konferanse om kvalitetssikring av behandling.  

 • 28.10.2016
  Nordnorske tiltak mot drop-out får kvalitetsstempel

  – Mange av tiltakene som vi setter ut i livet for å forebygge drop-out fra behandling av rus- og avhengighetslidelse, er i tråd med anbefalingene i nasjonale retningslinje for rus- og avhengighetsbehandling, sier prosjektleder Vanja Brox fr...

 • 27.10.2016
  Vil forebygge drop-out

  Det er vanlig at pasienter i rusbehandling avbryter planlagte løp. Nå går rusbehandlere og brukerorganisasjoner i hele landet sammen om felles drop-out-forebyggende tiltak.

 • 28.10.2016
  Vil gjøre rusbehandling mer til lagarbeid

  I løpet av vel halvannet år har behandlere og erfaringskonsulent i dropout-teamet til Universitetssykehuset Nord-Norge kartlagt omfang av, undersøkt årsaker til og iverksatt tiltak mot drop-out. Nå kommer de positive tilbakemeldingene.   av Tone Øiern.

 • 31.08.2018
  Derfor gleder jeg meg til LAR-konferansen

  –Rusfeltet fører og må føre viktige diskusjoner. I dag når bare bruddstykker av dem fram via offentligheten. Derfor ser jeg fram til å møte kolleger, beslutningstagere og rammesettere ansikt til ansikt i ikke-hektiske omgivelser under LAR-k...

 • 16.10.2017
  "Fem kjappe" med Trine Lise Johannesen

  Denne utgaves svar på «Fem kjappe» er fra Trine Lise Johannesen. Lederen for Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus er kjent for deltakerne ved TSB-lederkonferansen...

 • 13.03.2018
  Kvalitetsregister for TSB kommer!

  – I 2019 vil helseministeren trolig gi alle enheter i TSB i oppdrag å implementere et kvalitetsregister, sier Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt. De har hatt ansvar for å utvikle og prøve ut det første kvalitetsregisteret for TSB som etter al...

 • 21.06.2018
  Mange syn på utforming av pakkeforløp

  Svarene på høringen av utkastet til pakkeforløp gravide og rus er mange og ulike. Her er noen momenter og problemstillinger som høringsinstansene spiller inn i prosessen.

 • 21.06.2018
  Vil bygge tillit

  Tillitsfulle relasjoner til hjelpeapparatet, trygge overganger fra institusjon til hjem, større åpenhet og bedre informasjon er tema som opptar de nye brukerrepresentantene i Familienettverket Cecilie Ihler og Kaja Johansson.

 • 11.12.2017
  Den mangesidige familiebehandlingen

  Ved Origosenterets famileavdeling har barn som innlegges sammen med foreldrene, egen pasientstatus. Formålet er å se og prioritere barn med en medfødt sårbarhet, samtidig med at foreldrene får hjelp til å mestre sine rusrelaterte utfordringer.

 • 31.05.2017
  Kombinerer oppfølging og mulighet for innleggelse

  Familieambulatoriet ved seksjon Tertnes tilbyr langsiktig oppfølging fra graviditet og til barnet når skolealder. Målet er gjennom tidlig intervensjon og tett oppfølging av barn og familier, å bidra til å forebygge alvorlige utfall hos barn...

 • 18.12.2017
  Ny utgave av Nyhetbrev for Familienettverket

  Tema for seneste møte i Familienettverket var blant annet Funksjonssirkelen. Den er også tema i seneste utgave av Familienettverkets nyhetsbrev. Her finner du nyheter og oppdateringer for deg som jobber med familier med rus- og psykisk hels...

 • 23.05.2017
  Pakkeforløp gravide og rus

  Ett av til sammen åtte pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gjelde gravide med rusutfordringer. Det skal være klart til implementering høsten 2018, opplyser Gabrielle Welle-Strand, ansvarlig for å utvikle Gravide og rus pakkeforløp på...

 • 30.06.2017
  På vei til konsensus om gravide i LAR

  Seneste utgave av Nyhetsbrev for familenettverket er i sin helhet viet  Konsensuskonferansen om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditet 13. og 14. juni 2017.

 • 27.06.2017
  Tidslinje

  Helsemyndighetenes anbefalinger om håndtering av graviditet i LAR har vært utredet i 16 år.

 • 11.12.2017
  Ulike faggruppers forståelse av risiko for barn

  Hvordan gjør ulike instanser risikovurderinger av barn i familier med helsebelastninger? Bente Lindboe har spurt ansatte i DPS, BUP og fødeavdelinger.  

 • 09.05.2018
  Pasientopplevelser ønskes!

  – Vi vil bruke feedback-verktøy for å komme under overflaten og måle hvilken betydning tilbudet kan få i pasientens liv. Da må vi jakte på pasientens subjektive opplevelse, sier Thobias Strömberg, leder for Enhet for avrusning ved Sykehuset Innlandet.

 • 14.06.2018
  – Feedbackverktøy støtter pasientens autonomi

  – Feedbackverktøy hjelper oss inn i en utforskende og personsentrert posisjon, i motsetning til en krevende eller overtalende, sier Gry Kristin Lia og Gerd Blomhoff. De to erfarne psykologene står i spissen for implementering av verktøyene i Helse Bergen.

Kliniske studier

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.