Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi ledes av Kristine Engen Andreassen

Les mer om Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi

Seksjon for urologisk onkologi har 11 overlegestillinger, i tillegg er en overlege i 80 % forskerstilling. Seksjonen har aktivitet på Ullevål, Radiumhospitalet og Aker Sykehus og behandler pasienter med kreft i prostata, blære, nyre, penis og testikler.

Oppgavene er dels lokalsykehusfunksjon for flere Oslo-bydeler og områdesykehusfunksjoner knyttet til kurativ og palliativ strålebehandling, både ekstern og brachyterapi. Seksjonen har også ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med testikkelkreft i Helseregion Sør-Øst. Det er således en seksjon med høy aktivitet og det gis både kurativ og palliativ behandling inkludert strålebehandling, cytostatika, immunterapi og målrettet behandling.

Det er pågående studier ved seksjonen for medikamentell behandling av nyrekreft og kurativ behandling av prostatakreft, blant annet SPCG-15 studien, hvor pasienter med lokalavansert prostatakreft randomiseres til kirurgi eller strålebehandling.  Seksjonen har flere representanter i SWENOTECA (Svensk-Norsk Testikkelkreftgruppe) og deltar i flere studier i regi av denne gruppen. Seksjonen er også representert i andre nasjonale/internasjonale arbeidsgrupper. Det er et mål å etablere flere randomiserte studier, bl.a for pasienter som har prostatakreft med lymfeknutemetastaser lokalisert til bekkenet.

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Nyheter

 • 06.06.2017
  Microscopy of stained urethral smear in male urethritis; which cutoff should be used?

  Which cutoff should be used?

 • 06.03.2017
  Norskutvikla feedbackverktøy legg vekt på brukarmedverknad

  System der pasientar gir strukturert sjølvrapportering om korleis dei har det og kva behov dei har, viser seg å kunne betre effekt av behandling. Likevel er dei sjeldan å sjå i norsk, klinisk praksis. Norse Feedback kan endre dette.

 • 14.03.2018
  Nettverksgrupper – en ressurs for TSB-ledere

  Lurer du på hvordan det er å delta i en nettverksgruppe? Vi har spurt tre TSB-ledere om å dele sine erfaringer.

 • 06.11.2018
  Familieambulatoriet i Helse Fonna

  Familieambulatoriet i Helse Fonna er et lavterskeltilbod som består av et tverrfagleg team med jordmor, pedagog, sjukepleier, barnelege og psykolog. Tilbodet skal nå gravide og småbarnsfamiliar der ein eller begge foreldra har eller har hat...

 • 03.09.2019
  Ny i TSB - Berit Aasen

  I denne spalta kan du bli kjent med nye TSB-leiarar. Først ut er Berit Aasen, som 1. januar starta i stillinga som leiar i Seksjon Voksen, Oslo universitetssykehus.

 • 01.10.2018
  Pasientinformasjon bruker-til-bruker

  Til nå har mer enn 1600 personer deltatt i «Et bedre liv» og opplevd at TSB-enheten overtas av brukere og pårørende for en dag. Da skillene mellom «behandler» og «pasient» utviskes, og alles erfaringer har verdi.

 • 12.12.2018
  Legemiddelassistert rehabilitering i 20 år

  Fra 700 til 7000 pasienter. Fra særtiltak til integrert del av spesialisthelsetjenesten. Fra rigid til mer modernisert. På 20 år har Legemiddelassistert rehabilitering i Norge (LAR) skiftet karakter. Her er noen av milepælene som LAR har nådd.

 • 31.08.2018
  Derfor gleder jeg meg til LAR-konferansen

  –Rusfeltet fører og må føre viktige diskusjoner. I dag når bare bruddstykker av dem fram via offentligheten. Derfor ser jeg fram til å møte kolleger, beslutningstagere og rammesettere ansikt til ansikt i ikke-hektiske omgivelser under LAR-k...

 • 07.12.2018
  LAR-konferansen oppsummerte 20 år med LAR

  18. og 19. oktober 2018 ønsket Oslo universitetssykehus og SERAF velkommen til 700 brukere, klinikere og forskere som deltok på årets LAR-konferanse på MEET Ullevaal. Programmet bar preg av at LAR-behandlingen er 20 år i år.

 • 11.10.2017
  Lite fokus på rus i DPS

  – Våre tilsyn med psykisk helsevern viser det har lite rutiner for å kartlegge pasientenes rusbruk og lite integrert behandling av rus- og psykisk lidelse. Det sier Erik Torjussen og Anne Stiansen som på vegne av Fylkesmannen i Aust- og Ves...

 • 16.10.2017
  "Fem kjappe" med Trine Lise Johannesen

  Denne utgaves svar på «Fem kjappe» er fra Trine Lise Johannesen. Lederen for Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus er kjent for deltakerne ved TSB-lederkonferansen...

 • 13.03.2018
  Kvalitetsregister for TSB kommer!

  – I 2019 vil helseministeren trolig gi alle enheter i TSB i oppdrag å implementere et kvalitetsregister, sier Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt. De har hatt ansvar for å utvikle og prøve ut det første kvalitetsregisteret for TSB som etter al...

 • 24.04.2018
  "Fem kjappe" med Åse Prestvik

  —Rusproblemer utvikles, opprettholdes og må løses i relasjoner, sier Åse Prestvik, leder for Klinikkavdelingen ved Blå Kors Lade Behandlingsenter.

 • 26.04.2018
  Er du forberedt på pakkeforløp?

  Etter planen skal pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes ut for implementering i september 2018. Vi har spurt to TSB-ledere hvordan enhetene som de leder, forbereder seg.

 • 28.05.2018
  "Fem kjappe" med Randi Mobæk

  Randi Mobæk ved Stavanger universitetssjukehus gir oss sine svar på denne utgavens "fem kjappe". Les om hvilke lærdommer hun har tatt som leder i TSB og om hennes sideprosjekter her.

 • 05.09.2018
  "Fem kjappe" med Kine Haugen

  Kine Haugen står for tur i denne utgavens "fem kjappe". Seksjonslederen for Sosialmedisinsk poliklinikk i Askim vil du bli bedre kjent med på den kommende TSB-lederkonferansen - her får du en forsmak på hva hun står for.

 • 06.09.2018
  Rydder i uhjemla husorden

  «Slik gjør vi det her» er ikke lenger gangbar mynt i husordensregler i TSB. I et nytt skriv rydder Helsedirektoratet opp i hva husordensregler og andre liknende lokale bestemmelser kan – og ikke kan – regulere. Mange restriksjoner som i dag...

 • 06.09.2018
  Mer tillit og mindre vanetenkning

  Ved Lade behandlingssenter har husordensreglene vært gjennom flere runder blant ansatte, avdelingsledere og Fylkesmannen. Nå er reglene endret i tråd med ny lov og forskrift.  –En oppmyking kan være med på å bygge tillit mellom pasienter o...

 • 06.09.2018
  Høie understreker aktivitetskrav knyttet til «lunkne senger»

  Helseminister Bent Høie har orientert Stortinget om norske helseforetaks praksis med at plasser holdes lunkne dersom pasienter ved private avtaleinstitusjoner avbryter behandling. Praksis forutsetter at institusjonen selv er aktive overfor...

 • 07.06.2018
  Det gode liv

  Eldre i Norge unner seg stadig oftere et glass eller to, og har kontroll på inntaket. Eller? Se hvordan det gikk når vi ga våre testpersoner i oppgave å skjenke hverandre én enhet.

 • 07.06.2018
  Vendepunktet

  Aldring kan innebære å venne seg det nye, som det å være aleneboende. Hva skjer når alkoholen får en for stor rolle? I filmen skjer et vendepunkt.

 • 09.05.2018
  Pasientopplevelser ønskes!

  – Vi vil bruke feedback-verktøy for å komme under overflaten og måle hvilken betydning tilbudet kan få i pasientens liv. Da må vi jakte på pasientens subjektive opplevelse, sier Thobias Strömberg, leder for Enhet for avrusning ved Sykehuset Innlandet.

 • 14.06.2018
  – Feedbackverktøy støtter pasientens autonomi

  – Feedbackverktøy hjelper oss inn i en utforskende og personsentrert posisjon, i motsetning til en krevende eller overtalende, sier Gry Kristin Lia og Gerd Blomhoff. De to erfarne psykologene står i spissen for implementering av verktøyene i Helse Bergen.

 • 10.10.2018
  Feedback-verktøy – fra teori til praksis

  Hvor vil pasienten? Og hvor langt på vei er han i sin prosess? Dette er fokus hos behandlere i Borgestadklinikken. Her er grepene som Hilde Marianne Kristoffersen brukte for å gjøre teori om bruk av feedbackverktøy, til praksis.

 • 23.01.2019
  Ferske erfaringer med bruk av norsk feedbackverktøy

  Hvilken betydning har Norse Feedback fått for pasienter, behandlere og samarbeidet mellom dem? På en konferanse 7. februar legger Helse Midt-Norge fram ferske erfaringer med å prøve ut det norskutviklede verktøyet for å overvåke fram- og ti...

 • 24.01.2019
  Hvilken nytte gir feedbackmålinger i kollektivbehandling?

  Har feedbackverktøy en plass i kollektivbehandling? Ja, hvis de kan støtte opp under gruppedynamiske prosesser og den enkeltes målstyring, mener kollektivmedarbeiderne Kaja Roland Lund og Marte Rossing.

 • 14.02.2019
  – En effektiv samtaleåpner

  Kan det å «måle pulsen» på psyken føre til at færre avbryter rusbehandling? Helse Midt-Norge er nå i gang med et pilotprosjekt der 26 pasienter og deres behandlere tar i bruk det norsk-utviklede tilbakemeldingsverktøyet Norse Feedback.

 • 24.04.2019
  Sjekkliste - en påminner om dropout-faktorer

  En sjekkliste kan minne om faktorer som ifølge oppsummert forskning har sterkest sammenheng med drop-out. Gjelder noen av risikofaktorene din pasient? Hvis ja; se kliniske tips og råd for å oppveie risikoen.

 • 08.09.2017
  Amerikansk-norsk samarbeid om å måle feedback på behandling

  – Norge har kultur og lovverk som støtter opp under bruk av feedbackverktøy, sier Barry Duncan. Fagmannen som mange forbinder med profesjonalisering av feedbackverktøy, er i Norge for 15. gang. Verktøy som brukes av 200.000 pasienter er i s...

 • 19.10.2016
  Drop-out-forebygging virker!

  Erfaringer fra de første tre årene med drop-out-forebyggende arbeid er samlet mellom permer og i form av opplæringsmateriell. I løpet av det treårige prosjektets levetid har drop-out-raten sunket flere steder, viser nypublisert prosjektdokumentasjon.

 • 27.04.2017
  Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring

  Et kvalitetssikrings-verktøy utviklet ved Oslo universitetssykehus  blir i disse dager presentert for 3000 delegater til en verdensledende konferanse om kvalitetssikring av behandling.  

 • 28.10.2016
  Nordnorske tiltak mot drop-out får kvalitetsstempel

  – Mange av tiltakene som vi setter ut i livet for å forebygge drop-out fra behandling av rus- og avhengighetslidelse, er i tråd med anbefalingene i nasjonale retningslinje for rus- og avhengighetsbehandling, sier prosjektleder Vanja Brox fr...

 • 01.02.2017
  Opplæringspakke gir støtet til kunnskapsdeling om steroider i klinikk

  Les mer

 • 04.11.2016
  Slik en bruker opplevde det

  Les mer

 • 26.04.2017
  Utbredt bruk av anabole steroider blant ruspasienter

  Ifølge en ny undersøkelse har en av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet, erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Av dem fyller hver tredje kriteriene for avhengighet av disse stoffene. – Vær obs på dette i rus...

 • 16.06.2017
  Kunnskapsstatus om nedtrapping fra metadon eller buprenorfin

  For å lykkes med nedtrapping bør den være frivillig. Det er en av konklusjonene i en kunnskapssammenstilling som Helge Waal og kolleger har utarbeidet i forbindelse med arbeidet for å oppnå konsensus om retningslinjer for kvinner som blir gravide i LAR.

 • 29.03.2019
  Når bør familier få døgnbehandling i TSB?

  Hvilken plass skal døgnbehandling ha i oppfølging av gravide og sped-/småbarnsforeldre med utfordringer knyttet til bruk av rusmidler? Vi har spurt en henviser og to behandlere.

 • 29.03.2019
  Bruk kartleggingen av norske familieambulatorier!

  Kan vi ruste helsetjenestene bedre til å forebygge skader og vansker hos barn som henger sammen med foreldrenes rusbruk eller psykiske lidelser? Kartleggingen av norske familieambulatorier viser at vi er på vei.

 • 29.03.2019
  Vi skal inngi tillit og trygghet

  Forutsetninger for å lykkes med døgnbasert familiebehandling i TSB, er at lokale hjelpere har gjort godt forarbeid for å motivere pasientene. Det aller viktigste er at samarbeidet med familiene er basert tillit og trygghet, erfarer Haugalan...

 • 09.05.2019
  Seks stemmer i debatten om LAR og graviditet

  Hva mener fagfolk og brukerrepresentanter om de faglige kontroversene rundt anbefalinger om graviditet i LAR? Vi spurte Camilla Stoltenberg, Morten Brodahl, Gro Løhaugen, Brit Roland, Line Kristensen og Marte Jettestad under konsensuskonferansen i 2017.

 • 11.12.2017
  Den mangesidige familiebehandlingen

  Ved Origosenterets famileavdeling har barn som innlegges sammen med foreldrene, egen pasientstatus. Formålet er å se og prioritere barn med en medfødt sårbarhet, samtidig med at foreldrene får hjelp til å mestre sine rusrelaterte utfordringer.

 • 31.05.2017
  Kombinerer oppfølging og mulighet for innleggelse

  Familieambulatoriet ved seksjon Tertnes tilbyr langsiktig oppfølging fra graviditet og til barnet når skolealder. Målet er gjennom tidlig intervensjon og tett oppfølging av barn og familier, å bidra til å forebygge alvorlige utfall hos barn...

 • 30.04.2019
  Når bør TSB døgnbehandle familier?

  TSB har 60 døgnbehandlingsplasser avsatt for familier. Hvilken plass skal døgnbehandling av familier ha i TSB? Nyhetsbrev for Familienettverket spurte tre ledere og en henviser.

 • 23.05.2017
  Pakkeforløp gravide og rus

  Ett av til sammen åtte pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gjelde gravide med rusutfordringer. Det skal være klart til implementering høsten 2018, opplyser Gabrielle Welle-Strand, ansvarlig for å utvikle Gravide og rus pakkeforløp på...

 • 30.06.2017
  På vei til konsensus om gravide i LAR

  Seneste utgave av Nyhetsbrev for familenettverket er i sin helhet viet  Konsensuskonferansen om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditet 13. og 14. juni 2017.

 • 01.11.2018
  Siste etappe på veien til pakkeforløp

  Pakkeforløp for gravide som bruker rusmidler planlegges for lansering og implementering i 2019. Bente Lindboe deltar i arbeidsgruppen med å utarbeide forløpet.

 • 27.06.2017
  Tidslinje for faglige råd om gravide i LAR

  Helsemyndighetenes anbefalinger om håndtering av graviditet i LAR har vært utredet i 18 år. Den 20. mai utløper høringsfristen for revidert retningslinje. Dette har skjedd:

 • 11.12.2017
  Ulike faggruppers forståelse av risiko for barn

  Hvordan gjør ulike instanser risikovurderinger av barn i familier med helsebelastninger? Bente Lindboe har spurt ansatte i DPS, BUP og fødeavdelinger.  

 • 14.06.2017
  - Anabole steroider er et folkehelseproblem

  Les mer

 • 27.10.2017
  Steroidebrukere kan nås med hjelp

  Avhengighet av steroider likner annen avhengighet og avhengighetsbehandling er relevant. Barrierer mot å oppsøke slik behandling kan overkommes ved bruk av informasjonssamtaler. Dette er noen av resultatene som norske forskere la fram for e...

Kliniske studier

Fant du det du lette etter?