Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin

Den nasjonale behandlingstjenesten er etablert for å ivareta forebygging og håndtering av uhell/hendelser knyttet til farlige kjemiske stoffer (Chemical), biologiske agens (Biological), radioaktiv stråling (Radiation), kjernefysisk stråling (Nuclear) og deres helseskadelige effekter.

​Om tjenesten

Dette inkluderer diagnostikk, agensdeteksjon, skadestedshåndtering og dekontaminering. Tjenesten er tillagt akuttberedskap og har tilbud om akuttbehandling av pasienter som har vært utsatt for særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til høyrisikosmittesykdom. Tjenesten samarbeider med Giftinformasjonen, Strålevernet og Folkehelseinstituttet, og skal gi faglige råd til helsetjenesten, helsepersonell, nødetater og sentral helse- og beredskapsmyndigheter. Miljø og folkehelseaspekter faller utenfor hovedformålet til tjenesten. Det vises til egen nettside med informasjon om tjenesten og kontaktinformasjon.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus.

Senteret er et nasjonalt kompetansesenter og har sentralisert behandlingsansvar for CBRNe-skader i Norge (landsfunksjon). Fagområdet CBRNe-medisin omfatter særlig farlige kjemiske stoffer (Chemical), biologiske agens (Biological), radioaktiv stråling (Radiation), kjernefysisk stråling (Nuclear) og deres helseskadelige effekter. Faget inkluderer diagnostiske tilnærminger, deteksjon av agens, skadestedshåndtering, dekontaminering, forebyggende behandling, akuttbehandling og intensivbehandling i tilfeller der agens er enten bekreftet eller mistenkt. Eksponering for CBRN-agens kan skje som følge av ulykker (inkludert eksplosjoner, e - explosives), uhell (f.eks i laboratorium) eller villet spredning (terroranslag) og krever ekstraordinær beredskap og kompetanse for at nødvendig helsehjelp skal kunne ytes og for at innsatspersonell og befolkningen for øvrig skal kunne beskyttes mot skade.

Beredskap og kompetanse

Senteret er en integrert del av Oslo universitetssykehus. Det har pt. 4 overlegestillinger hvor spesialister med erfaring innen infeksjonsmedisin, stråleskader og toksikologi har ansvaret for hver sitt fagområde innen CBRNe-medisin. I tillegg har senterets leder bakgrunn innen akutt- og intensivmedisin. En spesialsykepleier har ansvar for verne- og dekontamineringsutstyr, samt praktiske undervisningsopplegg om dette. Andre fagpersoner er også tilknyttet senteret. For å kunne gi best mulig medisinsk behandling på skadestedet og videre inn i sykehusene samarbeider senteret bl.a. med nødetatene (Ambulanse, Brann- og redningsetaten, Politi) samt Sivilforsvaret for å optimalisere den prehospitale håndteringen og behandlingen av pasienter.

Håndbok i CBRN-medisin

Kontakt

Telefon
22119101

Faks
22119181

E-post
cbrne@ous-hf.no

Senterleder: Espen Rostrup Nakstad

Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nasjonalt kompetansesenter for CBRNE-medisin
PB 4956 Nydalen
0424 Oslo


Besøksadresse
Oslo universitetssykehus HF,
Ullevål sykehus,
Kirkeveien 166,
0407 Oslo

Henvisninger


Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.