Seksjon for ergoterapi

På sykehuset bistår ergoterapeuten med kartlegging av pasientens funksjon og ser etter både ressurser og begrensninger. Det gis råd/veiledning og ev. trening i hvordan hverdagen kan håndteres så godt som mulig.

Les mer om Seksjon for ergoterapi

Seksjon for ergoterapi

Innsats for livet - som skal leves

Det er nær sammenheng mellom aktivitet og helse. Aktivitet er her brukt som et generelt ord som favner alt et menneske gjør gjennom døgnet.

Når man blir syk eller skadet kan man oppleve at det blir vanskelig å få til de vanlige aktivitetene som å stå opp, stelle og kle seg, spise, være sammen med andre, delta i samfunnet osv. Hvilke konsekvenser man opplever er avhengig av hvilken sykdom/skade en har og hvor lenge den varer. Ergoterapi har som mål å gjøre det mulig å få til viktige daglige aktiviteter slik at hverdagen kan fungere bedre for den enkelte.

Ergoterapeuten kan hjelpe deg med å:

 • Analysere hvilke praktiske konsekvenser en funksjonssvikt vil innebære for den enkelte
 • Vurdere hvilke tiltak som raskt kan settes inn for at man skal kunne fungere utenfor sykehuset  

Eksempler på ergoterapitiltak

 • Utrede, bevisstgjøre og informere pasienten og pårørende om kognitive utfall (usynlige vansker) for eksempel etter hjerneslag
 • Utrede hukommelsesvansker og mental svikt ved mistanke om demens
 • Utrede funksjonssvikt og ressurser i forhold til dagliglivets aktiviteter (ADL)
 • Trene dagliglivets aktiviteter (påkledning, spising, klare seg på toalettet, bade/dusje, ta seg mat m.m.)
 • Gi utfallsspesifikk trening ved bruk av praktiske aktiviteter
 • Vurdere funksjonsnivå i forhold til hjemmesituasjonen
 • Utprøve og tilpasse tekniske hjelpemidler
 • Gi undervisning, råd og veiledning
 • Koordinere tiltak
 • Henvise/overføre til bydelsergoterapeut

Hvilke pasienter bør få ergoterapi?

Ergoterapeuten kan bidra når du ikke lenger klarer å utføre daglige gjøremål grunnet funksjonssvikt. Aktuelle diagnoser eller pasientgrupper kan være: 

 • Hjerneslag    
 • Benamputasjon       
 • Kirurgiske- og ortopediske lidelser
 • Mistanke om demens  
 • Hjerte- og lungesykdommer

Ergoterapi rekvireres av lege, men man kan melde behov via sykepleier eller annet personell på avdelingen.

Relaterte lenkerKontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?