HELSENORGE

Brukerrådet i Medisinsk klinikk

Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser.

​Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.

Brukerrådene har følgende mandat:

  • være rådgivende for klinikkleder i saker som angår tilbudet til pasientene
  • arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
  • arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
  • bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten

Brukerrådet møtes minimum fire ganger i året.

Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker eller klagesaker.

Ta gjerne kontakt med brukerrådet på brukerrad.medisin@ous-hf.no

Informasjon om det sentrale brukerutvalget i Oslo universitetssykehus.

Fant du det du lette etter?