Helse i arbeid

Helse i arbeid er et tilbud som gis til sykmeldte med nakke- og ryggsmerter som har behov for rask, tverrfaglig og grundigere utredning enn det Fastlegen, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og NAV har mulighet til å gi.

​Målgruppen er voksne personer (>17 år) med:

  • Nakke- rygg smerter
  • Sykemeldt <9 mnd
  • Ikke indikasjon for raske operative tiltak

Det er ønskelig med henvisning i tidlig fase, ideelt sett før de har vært sykemeldt i 3 mnd.

Utredning og behandling:

Utredninger gjennomføres i en tverrfaglig poliklinikk og tar sikte på å avklare årsak til plagene samt vurdere relevante tiltak og oppfølging rettet mot å kunne stå i arbeid. Behandlingstilbudet gjennomføres av tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, sosionom og psykolog og inkluderer arbeidsrettet veiledning fra NAV. Behandlingsopplegget inneholder undervisning og ulike former for trening som vil kunne hjelpe til å bli tryggere på å bruke kroppen og bedre funksjon.  I samråd med pasienten vil det utarbeides en plan for tilbakegang til arbeid.

Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Henvisningsadresse:

Nakke og rygg poliklinikken, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus. Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.
(Merk henvisningen: "HelseIArbeid")

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Dersom pasienten vurderes å være i målgruppen vil pasienten tilbys time innen 4 uker. Pasienter som ikke faller inn under målgruppen vil bli avslått. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Alle henvisninger må inneholde:

  • Aktuell sykehistorie og problemstilling
  • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling
  • Kliniske funn
  • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
  • Oppdatert medikamentoversikt
  • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk,

For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov

Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

Kontakt:

Kontaktperson Ann-Karine Kirkeby
Telefon: 22 11 96 08
E-post: ann.karine.kirkeby@oslo-universitetssykehus.no

Fant du det du lette etter?