FORMI brukermedvirkerbase

Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskningen, FORMI har på grunnlag av dette etablert en «FORMI brukermedvirkerbase» for å kvalitetssikre brukermedvirkningen i forskning på muskelskjeletthelse i fremtiden.

Medlemmene i "FORMI brukermedvirkerbase" skal delta i forskning og fagutvikling innenfor muskelskjeletthelse, de har gjennomført kurs i Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse, samt GCP kurs for brukermedvirkere.

Å ha kursede brukermedvirkere legger grunnlag for god samhandling og kvalitetssikring av brukermedvirkning i forskning. Brukermedvirkning i forskning tydeliggjør viktigheten av arbeidet.

Medlemmene i FORMI brukermedvirkerbase: 

  • Har lyst og er motivert for oppgaven, de har interesse for og kunnskap om muskelskjeletthelse, de har et bevisst og bearbeidet forhold til egen helse og egne erfaringer og de er personlig egnet til rollen. 
  • Har pasient- eller pårørendeerfaring fra primær- og sekundærhelsetjenesten innenfor muskelskjeletthelse og har tilhørighet i en brukerorganisasjon.
  • Har ønske om å holde seg faglig oppdatert, interesse for forskning og er opptatt av dokumentasjon av behandlingstilbud mm.
  • Kan uttale seg på generelt grunnlag om pasientbehov rundt muskelskjeletthelse, ikke kun sin egen diagnose og egne erfaringer.
  • Har kapasitet til å delta på møter, lese papirer og gi tilbakemelding innenfor tidsfrister, har tilgang til PC og kan bruke dataverktøy.

Forventninger til forskere/forskningsprosjekter som ønsker å benytte seg av brukermedvirkere i «FORMI brukermedvirkerbase»:

  • Anerkjenne merverdien av brukermedvirkning i forskning. Brukermedvirkning skal føre til økt relevans og bedre kvalitet i forskningen.
  • Inkludere brukermedvirkere i alle faser av prosjektet, så tidlig som mulig i prosessen.
  • Være bevisst språk og begreper i forskningen slik at forsker og bruker forstår hverandre.
  • Kunne legge til rette som brukermedvirkernes behov (pauser, god stol mm.).
  • Ha midler til å honorere brukermedvirkerens innsats og dekke eventuelle reiseutgifter.

Kontakt: post.formi@ous-hf.no

Se her for mer informasjon om brukermedvirkning i forskning ved OUS

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.