Foto av en mannlig ansatt som går i en glassgang

Fag og forskning

- i samarbeid med Universitetet i Oslo,
høgskolesektoren og andre nasjonale
og internasjonale samarbeidspartnere. 

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

27.03 mandag

PUA-seminaret 2017 - utviklingshemning og psykose

PUA-seminaret i 2017 vil belyse psykoselidelser hos mennesker med utviklingshemning / autisme knyttet til forståelse, utredning og behandling.

30.03 torsdag

Kurs for fysioterapeuter som jobber med nydiagnostiserte barn med cystisk fibrose

Målgruppen er fysioterapeuter i primærhelsetjenesten som har ansvar for nydiagnostiserte barn med CF. Aktuelle fysioterapeuter blir invitert til å delta på kurset.

30.03 torsdag

7th Nordic Breastfeeding Conference

Nasjonal kompetansetjeneste for amming, i samarbeid med Ammehjelpen, er i 2017 vertskap for 7. Nordisk ammekonferanse. Følg med på hjemmesiden jevnlig.

30.03 torsdag

Perinataldag 30. mars 2017

Perinataldagen er godkjent / søkt godkjent som ledd i videre- og etterutdanning innen allmennmedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer og klinisk spesialist for sykepleiere.

31.03 fredag

Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)

31. mars vil Anthony Bateman komme til Oslo universitetssykehus (OUS), for å avholde et heldagsseminar om Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD).

05.04 onsdag

«Akutte tjenester i TSB» – myte eller realitet?

Brukerorganisasjonene i rusfeltet inviteres til en work-shop om akutte tjenester i rusbehandling.

24.04 mandag

Basiskurs i habilitering 2017

Målet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste.

27.04 torsdag

Nettverksmøte for leger i habiliteringstjenestene for barn og unge

Samling i nettverket for leger som arbeider i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.

03.05 onsdag

Dagsseminar om forskning innen rusmiddelbruk og somatisk sykdom

Første seminar i regi av et nytt forum som er opprettet for økt samarbeid om forskning på og behandling av somatiske helseproblemer som følge av rusmiddelbruk.

04.05 torsdag

Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 4-5. mai 2017

Kurset skal sette legevaktsleger og annet legevaktpersonell i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.

08.05 mandag

Arbeidsseminar om forskningsbasert kunnskap i habilitering

Arbeidsseminar om bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet og tiltak som kan bidra til at forskning er med i utviklingen av kunnskapsbasert habilitering.

09.05 tirsdag

9. og 10. mai: Når det ikke er epilepsi - hva da?

Kurset tar opp ulike forklarings- og behandlingsmodeller for psykogene, ikke-epileptiske anfall (funksjonelle anfall)

10.05 onsdag

Kurs for helsepersonell - Unngå overstrekk - tøm urinblæren i tide!

Heldags fagdag med flere forelesere, der urinblæren står i sentrum

10.05 onsdag

PUA Fordypning: Traumelidelser/personlighetsforstyrrelse (Del 2)

Fordypningskurs i forståelse, utredning og behandling innen kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemnings- og angstlidelser hos mennesker med utviklingshemning/autisme

10.05 onsdag

Kurs spiseforstyrrelser: Family based Therapy treatment of adolescent eating disorder - an introduction of this evidence-based treatment

Kurs om familieterapi for barn/unge - Professor James Lock,Stanford school of medicine, USA, har utviklet en modell for dette og er blant de ledende på dette området.

12.05 fredag

God nok behandling av emosjonelt ustabil pf

På kurset i god nok behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) vil du lære det viktigste om behandling av denne pasientgruppen

18.05 torsdag
19.05 fredag

Kurs i mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi 19. mai 2017

Psykoedukasjon er en behandlingsform som integrerer psykoterapeutiske og pedagogiske intervensjoner. I dette tilfellet som en del av mentaliseringsbasert behandling (MBT) for pasienter med personlighetsforstyrrelse.

31.05 onsdag

Infertilitet - fra diagnose til behandling

Kurset gir kunnskap om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn, samt kunnskap om tilgjengelige behandlingsopsjoner.

01.06 torsdag

SCID-II kurs 1. og 2. juni 2017

Kurset integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredning av pasienter med personlighetsforstyrrelser ved bruk av SCID-II (The structured Clinical Interview for DSM-IV, Axis II).

07.06 onsdag

Nytt om kvinnehjertet

Seminar for helsepersonell og forskere

07.06 onsdag

Kurs i bruk av Parenting Stress Index (PSI)

Kurset er over to dager, 7. juni og 13. oktober 2017. Deltakerne får en innføring i bruken av PSI og anvendelse av denne i oppfølgingen av foreldre til barn med funksjonsnedsettelse og i forskning.

07.06 onsdag

PUA Fordypning: Differensialdiagnostikk - Hvordan skille psykisk lidelse fra utviklingshemning/autisme?

Fordypningskurs i forståelse, utredning og behandling innen kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemnings- og angstlidelser hos mennesker med utviklingshemning/autisme

09.06 fredag

Dialogmøte om gruppebaserte tilbud til ungdom

RHABU inviterer ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge til dialogmøte om deres arbeid med gruppebaserte tilbud til ungdom.

12.06 mandag

Møte i ASK-nettverket for habiliteringstjenestene for barn og unge

Todagers samling i nettverket for fagpersoner som arbeider med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.

14.09 torsdag

Nettverksmøte for sosionomer i habiliteringstjenestene

Halvårlig samling for sosionomer som jobber med habilitering i regionen.

21.09 torsdag

Nettverksmøte for leger som jobber med CF og PCD

Gå ikke glipp av muligheten til faglig oppdatering og verdifull kontakt med kolleger. "Mikrobiologi og antibiotikabehandling" er et sentralt tema som tas opp. Hold av den 21. september 2017!

23.10 mandag

Etterutdanningsuka for spesialsykepleiere 2017

Arrangeres ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Det er et etterutdanningskurs for spesialsykepleiere innen barn, intensiv og operasjon

26.10 torsdag

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering 2017

Norsk akademi for habiliteringsforskning arrangerer den årlige konferansen om forskning på habiliteringsfeltet 26.oktober 2017. Konferansen finner sted på Gardermoen.

10.11 fredag

Dravet syndrom og epilepsi - fagkurs 10.11.17 kl. 12 - 15

3 timers fagkurs om Dravet syndrom. Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse.

Se flere kommende arrangementer ()

Familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge - tverrfaglig videreutdanningsprogram

Regional seksjon for spiseforstyrrelser vil i september 2017 starte opp et tverrfaglig videreutdanningsprogram med formål å lære opp behandlere i familiebasert behandling for spiseforstyrrelser, for barn og unge.

Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2

Kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal være kompetente, spesielt i anfallssituasjoner. Ett grunnkurs i epilepsi og ett fordypningskurs om epilepsi og sjeldne diagnoser er nå tilgjengelig for helsepersonell over hele landet.

Sårskole for helsepersonell

Sårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonell

Epilepsi og mestring - e-læringskurs

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE lanserer nå e-læringskurs for pasienter med epilepsi, og deres pårørende.

Se flere faste arrangementer ()