Hekta på jobb

Mennesker med rusproblemer står i stor grad utenfor arbeidslivet, samtidig representerer arbeid en rekke helsefremmende forhold. Tidligere har man tenkt at først må du behandles og bli rusfri, så kan du komme i jobb. Vi tror det kan være motsatt – ved å komme i jobb får man motivasjon og støtte til å bli rusfri.

Er du arbeidsgiver og ønsker å være med i prosjektet?
Les mer på

Hektapaajobb.no

For personer med rusutfordringer kan det å være i jobb ha mange positive effekter. Arbeid kan representere sosialt fellesskap, rusfritt nettverk, struktur i hverdagen, mening, aktivitet, tilhørighet, og utvikling av evner og ferdigheter. Mens det forsket mye på jobbstøttemetodikker for andre pasientgrupper, er lite gjort på rusfeltet.
I "Hekta på jobb" vil vi tilby pasienter i rusbehandling på OUS to ulike jobbstøttetjenester, for å undersøke hvilken som er mest nyttig for personer med rusutfordringer:

 • Tilbud 1: "På vei mot jobb" - en selvhjelpspakke med supplerende kurs – Selvhjelpsbakken består av en arbeidsbok med relevante verktøy og hjelpemidler i jobbsøkingsprosessen, samt informasjon om hva man kan få hjelp til og hvordan gjennom NAV og andre tjenester. Kursets hensikt er å supplere temaene i arbeidsboken slik at deltakerne kan få enda større utbytte av boken, og stå bedre rustet i en jobbsøkeprosess. Kurset vil ha en ramme på 6 timer, fordelt på tre dager. Deltakerne vil også bli tilbudt en oppfølgingssamtale med kurslederen.
 • Tilbud 2: Oppfølging av jobbspesialist – Deltakerne vil bli tilbudt individuell jobbstøtte (IPS) og oppfølging fra en egen jobbspesialist som vil hjelpe med blant annet karriereveiledning, jobbmatch, jobbsøking, kontakt med arbeidsgivere, samt oppfølging inn i arbeidsforholdet. Jobbspesialisten vil være integrert med deltakers behandlingsteam.

Gjennom prosjektet vil vi rette fokus mot jobb, og om jobbstøtte kan integreres i behandlingen slik at flere med rusbakgrunn kan komme ut i lønnet arbeid.

Se våre prosjektbrosjyrer her:

- Brosjyre til pasienter på OUS
- Brosjyre til arbeidsgivere

Forskningsspørsmål

"Hekta på jobb" er et multimetodisk prosjekt initiert av RusForsk, og er implementert i rusbehandlingsseksjonene i Avdeling for Rus- og Avhengighet, samt hos våre samarbeidspartnere Oslo ruspoliklinikk, Haugenstua ressurssenter og Tyrilistiftelsen. Gjennom en RCT-studie, observasjonsdata og kvalitative analyser ønsker vi å besvare følgende forskningsspørsmål:

 1. Anvendbarhet: Undersøke om IPS kan benyttes som metode for å få rusavhengige som er i behandling i jobb
  - trenger IPS tilpasninger som er spesielle for ruspopulasjonen?
  - er det undergrupper metoden virker bedre eller dårligere for?
 2. Effekt: Undersøke om IPS gir
  - flere i jobb og mer jobb
  - reduksjon av rusbruk og psykisk symptomtrykk samt økning i livskvalitet
  - mindre trygdeytelser og færre nye kontakter med helsevesenet

  ... sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke får IPS.

Status

Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst, tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, samt interne innovasjonsmidler fra KPHA. I mai 2019 ble det ansatt en prosjektkoordinator på engasjement. Det er inngått intensjonsavtale med NAV Oslo, og opprettet samarbeidsavtaler med flere IPS-leverandører i Oslo-området. Forskningsgruppen deltaker i et nasjonalt IPS-nettverk, og det er opprettet samarbeid med forskningsmiljøer i England og USA.

Opplæring og implementering av prosjektet i de kliniske miljøene ble gjennomført høsten 2019 og frem til oppstart mars 2020.

Et IPS-team bestående av en metodeveileder og tre jobbspesialister startet i sine stillinger i februar 2020.

Oppstart og rekruttering i prosjektet startet 1.mars 2020, og har en inklusjonsperiode på 2 år, med oppfølgning 18 måneder etter avsluttet intervensjon.

Kontakt

Nettsiden driftes av RusForsk
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webredaktør: Erlend M. Aas
Forsidebilde: Shutterstock

Fant du det du lette etter?