Hekta på jobb

Mennesker med rusproblemer står i stor grad utenfor arbeidslivet, samtidig representerer arbeid en rekke helsefremmende forhold. Tidligere har man tenkt at først må du behandles og bli rusfri, så kan du komme i jobb. Vi tror det kan være motsatt – ved å komme i jobb får man motivasjon og støtte til å bli rusfri.

Mer om prosjektet

For personer med rusutfordringer kan det å være i jobb ha mange positive effekter. Arbeid kan representere sosialt fellesskap, rusfritt nettverk, struktur i hverdagen, mening, aktivitet, tilhørighet, og utvikling av evner og ferdigheter. Mens det forsket mye på jobbstøttemetodikker for andre pasientgrupper, er lite gjort på rusfeltet.
I "Hekta på jobb" vil vi tilby pasienter i rusbehandling på OUS to ulike jobbstøttetjenester, for å undersøke hvilken som er mest nyttig for personer med rusutfordringer:

 • Hekta 1 - Selvhjelpspakke + Kurs – Utdeling av en selvhjelpspakke med relevante verktøy og hjelpemidler i jobbsøkingsprosessen, samt informasjon om hva man kan få hjelp til og hvordan gjennom NAV og andre tjenester. Kurset og selvhjelpspakken vil ha fokus på bevissthet rundt egne ressurser, ha en jobbstrategi, lage CV, jobbsøknad, hvordan kontakte arbeidsgivere og intervjutrening. I tillegg vil det gis grundig informasjon om hvordan man får tilgang til NAV sin tiltaksportefølje. Kurset vil ha en ramme på 9 timer, fordelt på tre dager + en dag intervjutrening. Deltakerne vil også bli tilbudt en oppfølgingssamtale med kurslederen.
 • Hekta 2 - Oppfølging av jobbspesialist – Deltakerne vil bli tilbudt individuell jobbstøtte (IPS) og oppfølging fra en egen jobbspesialist som vil hjelpe med blant annet karriereveiledning, jobbmatch, jobbsøking, kontakt med arbeidsgivere, samt oppfølging inn i arbeidsforholdet. Jobbspesialisten vil være integrert med deltakers behandlingsteam.

Gjennom prosjektet vil vi rette fokus mot jobb, og om jobbstøtte kan integreres i behandlingen slik at flere med rusbakgrunn kan komme ut i lønnet arbeid.

Forskningsspørsmål

"Hekta på jobb" er et multimetodisk prosjekt initiert av RusForsk, og er implementert i rusbehandlingsseksjonene i Avdeling for Rus- og Avhengighet, samt hos våre samarbeidspartnere Oslo ruspoliklinikk, Haugenstua ressurssenter og Tyrilistiftelsen. Gjennom en RCT-studie, observasjonsdata og kvalitative analyser ønsker vi å besvare følgende forskningsspørsmål:

 1. Anvendbarhet: Undersøke om IPS kan benyttes som metode for å få rusavhengige som er i behandling i jobb
  - trenger IPS tilpasninger som er spesielle for ruspopulasjonen?
  - er det undergrupper metoden virker bedre eller dårligere for?
 2. Effekt: Undersøke om IPS gir
  - flere i jobb og mer jobb
  - reduksjon av rusbruk og psykisk symptomtrykk samt økning i livskvalitet
  - mindre trygdeytelser og færre nye kontakter med helsevesenet

  ... sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke får IPS.

Status

Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst, tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, samt interne innovasjonsmidler fra KPHA. I mai 2019 ble det ansatt en prosjektkoordinator på engasjement. Et IPS-team bestående av en metodeveileder og tre jobbspesialister er rekruttert. Teamet vil begynne i sine stillinger i februar 2020.

Det er inngått en intensjonsavtale med NAV Oslo, og opprettet samarbeidsavtaler med flere IPS-leverandører i Oslo-området. Forskningsgruppen deltaker i et nasjonalt IPS-nettverk, og det er opprettet samarbeid med forskningsmiljøer i England og USA. Opplæring videre implementering av prosjektet i de kliniske miljøene vil gjennomføres høsten 2019 og frem til oppstart mars 2020.

Oppstart og rekruttering i prosjektet vil starte mars 2020, og ha en inklusjonsperiode på 2,5 år, med oppfølgning 18 måneder etter avsluttet intervensjon.

Kontakt

Nettsiden driftes av RusForsk
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webredaktør: Erlend M. Aas
Forsidebilde: Shutterstock

Fant du det du lette etter?