HELSENORGE

PhD-prosjekter hos RusForsk

Her finner du en oversikt over våre stipendiater og PhD-prosjekter tilknyttet Rusforsk.

Rusbehandling i norske fengsler
Vitenskapelig tittel: Substance Use Disorders in the Norwegian prison population – Needs, treatment and post-release outcomes.​ ​

Bakgrunn
Rundt halvparten av den norske fengselspopulasjonen har problemer med rus, ofte i kombinasjon med psykiske helseplager og sosiale utfordringer. Selv om de innsatte i fengsel har rett til samme behandling som utenfor fengslet, er der grunn til å tro at rusbehandlingen som tilbys i fengsel adskiller seg fra behandlingen utenfor fengsel, både med hensyn til adgang og innhold av behandlingen. Vi vet lite om hvordan rusproblemer identifiseres blant fengselspopulasjonen, om de som har rusproblematikk får tilbud om behandling, eller hvordan behandlingen påvirker de innsatte etter løslatelse.

Metode / design
Prosjektet bruker kvantitative data fra The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study (NorMA), fengselsregisteret KOMPIS og Norsk Pasientregister. NorMA kohorten består av 733 individer som satt i fengsel i 2013-2014 og som har svaret på et stort spørreskjema om bakgrunn, rus og helse. Kohorten og registerdata kombinert gjør det mulig å studere de innsatte med ruslidelse i et livsperspektiv. Vi kan blant annet å se på alle soninger de har hatt og se på bruk av helsetjenester før, under og etter soning.

Studien inngår som en del av PriSUD-prosjektet.

Nicoline.jpg
PhD-stipentiat
Nicoline Lokdam
MSc public health

 

 
Hovedveileder
Anne Bukten
Forsker, UIO/OUS

 
Biveileder
Marianne Riksheim Stavseth
PostDoc, OUS
Anabole-androgene steroider og virkning på hjernehelse og avhengiget
Vitenskapelig tittel: Anabolic-androgenic steroid use - impact on brain health and dependence

Background

Use of anabolic-androgenic steroid (AAS) has increased in recent years, posing a significant threat to public health via somatic and psychiatric consequences, including increased risk of cardiac problems, aggression, and higher crime rates. While these substances are not considered addictive in the same way as psychoactive substances, many users appear to become dependent. This project aims to identify patterns and traits, both psychiatric and biological, which may indicate vulnerability for the development of AAS dependency.

Method/design

Longitudinal and cross-sectional measurements of psychiatric symptoms, personality traits, as well as biomarkers and neuroimaging techniques will be used to identify both the consequences of long-term use and potential mechanisms for dependency development. The project will initiate by identifying profiles of dependency, and progress to identify biological and psychiatric associations with these groups. The results of this project will be relevant not only for the AAS-user population, but will likely have relevance for several broader populations including next-of-kin, non-AAS-using weightlifters, and clinicians in the addiction and dependence field.

Nicoline.jpg
PhD-stipentiat
Morgan Scarth
MSc Epidemiology

 

 
Hovedveileder
Astrid Bjørnebekk,
Forsker, OUS

 
Biveileder
Lars Westlye
Professor, UIO

 

Hormonterapi etter endt steroidebruk
Vitenskapelig tittel: Health risks and treatment of anabolic-androgenic steroid dependence – a pilot study exploring off-label use of endocrine therapy to reduce withdrawal symptoms

Bakgrunn
Bruk av anabole steroider kan gi alvorlige helseproblemer som forstyrrelser i kjønnshormonaksen, hvor kroppens egen testosteronproduksjon reduseres eller stoppes på ubestemt tid. Symptomene på lavt testosteronnivå kan vare fra måneder til år: sterk utmattelse, depresjon, søvnproblemer og redusert seksualfunksjon. Mange velger å fortsette med steroider for å unngå disse plagene, til tross for at de egentlig ønsker å slutte. Dette gir økt helserisiko. I dag tilbys steroidavhengige personer behandling og oppfølgning i TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser), men det har aldri blitt forsket på om hormonterapi bør inngå i behandlingen.

Metode/design
Dette er en longitudinell intervensjonsstudie hvor en gruppe steroidavhengige menn vil motta off-label behandling med legemiddelet klomifen (antiøstrogen) for å forsøke stimulere kroppens egenproduksjon av testosteron etter avsluttet steroidbruk. De vil bli sammenlignet med deltakere i en annen pågående studie av menn som avslutter steroidbruk uten slik behandling. Vi skal undersøke om hormonterapien gir mindre tegn til testosteronmangel sammenlignet med det å avslutte uten. Vi skal også se på fysisk og psykisk helsetilstand før, under og etter behandlingen for å vurdere hvordan helsetilstanden endres over tid, opptil 12 måneder etter avsluttet steroidbruk.

Nicoline.jpg
PhD-stipentiat
Hans Christian Bordado Henriksen
Lege

 

 
Hovedveileder
Ingrid Amalia Havnes
MD, PhD, forsker, OUS

 
Biveileder
Anders Jørgensen
MD, PhD, OUS.

Sudan Neupane
MD, PhD, forsker, UiO.

Astrid Bjørnebekk
PhD, forsker, OUS.

 
Indi​​viduell jobbstøtte (IPS) for personer med rus- og avhengighetslidelser
Vitenskapelig tittel: An evidence-based method in a new context: An investigation of the relevance of work and the perceptions and feasibility of Individual Placement and Support (IPS) for patients with substance use disorders.​

Doktorgradsprosjektet handler om å vurdere hvor anvendbar jobbstøttemetodikken Individuell jobbstøtte (IPS) er for pasienter som er i behandling for rus- og avhengighetslidelser.​

Bakgrunn
På rusfeltet mangler vi evidensbaserte metoder for å hjelpe folk komme i arbeid. Cirka 90% av pasientene i rus- og avhengighetsbehandling står utenfor arbeidslivet. Vi vet og gjennom forskning at å ha en jobb både forebygger og hindrer tilbakefall til rus. Individuell jobbstøtte (IPS) er en evidensbasert jobbstøttemetodikk som er utviklet for pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Det er høy komorbiditet mellom denne pasientgruppen og pasienter med rus- og avhengighetslidelser, men det er og mange ting som skiller de fra hverandre. PhD-prosjektet undersøker om man kan ta en metodikk utviklet for én pasientgruppe, og bruke den på samme måte på en annen pasientgruppe, eller om IPS-metoden trenger justeringer for å være bedre tilpasset pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

Metode/design
PhD-prosjektet er den del av forskningsprosjektet Hekta på jobb. Stipendiaten gjennomfører en kvalitatativ studie hvor han intervjuer pasienter som mottar IPS, jobbspesialister og behandlere som samarbeider med IPS-tjenesten i Hekta på jobb. Analysene av intervjuene gjøres i en tverrfaglig analysegruppe, med Tematisk analyse og Kollektiv kvalitativ analyse om hovedmetoder. I tillegg vil stipendiaten gjennomføre en kvantitativ studie basert på baseline-data fra Hekta på jobb, hvor målet er å undersøke hva som skiller pasienter med rus- og avhengighetslidelser fra andre relaterte pasientergrupper, i det de søker jobbstøtte. 

Nicoline.jpg
PhD-stipentiat
Erlend M. Aas
MSc Sosiologi

 

 
Hovedveileder
Eline Borger Rognli,
PhD, forsker, OUS.

 
Biveileder
Prof. Silje Endresen Reme
Førsteamanuensis , UIO

 Ingrid Amalia Havnes
MD, PhD, forsker, OUS

 ​
Nettsiden driftes av RusForsk
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webredaktør: Erlend M. Aas

Fant du det du lette etter?