Innovative anskaffelser

Kontrolltårn for operasjoner på sykehus

Oslo universitetssykehus skal ved hjelp av innovasjonspartnerskapet utvikle løsninger og systemer for planlegging av operasjonsvirksomheten. Målet er bedre resultater for pasientene og bedre ressursutnyttelse i sykehuset.

​Oslo Universitetssykehus er landets største sykehus. Vi opererer 54.000 pasienter hvert år. Sykehuset skal gjennom innovative anskaffelser lage bedre løsninger for å planlegge operasjonene på sykehuset.

Bakgrunn for prosjektet

Operasjonene skal planlegges, om de er elektive (planlagte) eller øyeblikkelig hjelp. Planleggingen ved OUS er i vesentlig grad manuell. Sykehusets digitale systemer for planlegging av bemanning, styring av rom og utstyr og pasientadministrasjon snakker i begrenset grad sammen. Konsekvensen av disse begrensningene er at sykehuset må stryke (kansellere) 3000 operasjoner hvert år. De fleste strykes like før operasjonen skulle startet.

Vi ønsker at ansatte i fremtiden får den informasjonen de trenger for å prioritere og planlegge arbeidsdagen sin. Bedre prioritering og planlegging vil bidra til færre strykninger og bedre kvalitet. Det vil gi høyere produksjon, færre komplikasjoner og mer effektiv drift. 

Resultatet blir at alle pasienter får riktig behandling til riktig tid.

Behov for nye løsninger

Her vil behovene beskrives når behovsanalysen er ferdig.

Oslo universitetssykehus (OUS) ønsker å utvikle fremtidens løsning for planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomheten. Nye løsninger som er tilpasset sykehus og våre omgivelser vil potensielt kunne ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet, bedre effektivitet i pasientbehandlingen og en mer forutsigbar arbeidssituasjon situasjon for de ansatte. Våre behov i er i første rekke knyttet til prosessforbedring og automatisering i planleggingsprosessen fra det taktiske til det operative nivået.
I denne forbindelse søker OUS å komme i kontakt med leverandører, kompetanse- og forskingsmiljøer og andre aktører som kan være med å utvikle et system for planlegging, styring og gjennomføring av komplekse logistikk operasjoner.

Markedsdialog

I juni og august vil det gjennomføres 1:1 møter mellom oss og leverandører.

Meld deg på 1:1 møte i uke 25, 32 eller 33. Påmelding her

Konsortier: For de som eventuelt ønsker hjelp til å finne partnere vil det bli arrangert «møteplasser» for dette over sommeren. Det er fint hvis dere nå indikerer om dette er noe dere ønsker i påmeldingen.


Vi inviterer nå til 1:1 møter med enkeltselskaper eller etablerte konsortier hvor dere gir oss innspill på følgende områder:
1.      Deres (selskapet/konsortiets) forståelse av problemstillingen/behovene som er identifisert og presentert
2.      Hva mener dere OUS bør vektlegge for å få dekket behovene som er beskrevet?
3.      Hvordan kan dere bidra i et utviklingsprosjekt som selskap/konsortium?
4.      Hvilke forventninger har dere til OUS i et utviklingssamarbeid?
5.      Andre gode råd
Møtet varer i 50 minutter. Dere presenterer deres innspill på de agendapunktene ovenfor og stiller de spørsmål dere ønsker avklaring på. De siste 10 minuttene settes av til spørsmål fra OUS.

Dere kan velge preferert tidspunkt for 1:1 møte i påmeldingen. Møtene vil foregå i uke 25, 32 og 33. Hvis mange ønsker samme tidspunkt vil vi foreslå alternativer.
Siste frist for påmelding er 6. august.

Her kan du se videoopptak fra markedsdialogen 4. juni.

Her er presentasjonene (pdf) som ble holdt under markedsdialogen 4. juni:

1. Hovedinnsikt_Operasjonsvirksomhet - Intro og videre prosess.pdf

2. Hovedinnsikt_Operasjonsvirksomhet - Innsikt.pdf

3. Hovedinnsikt_Operasjonsvirksomhet - Teknologi og rammebetingelser.pdf

4. Hovedinnsikt_Operasjonsvirksomhet - innovasjonspartnerskap.pdf

5. Spørsmål fra webinar med svar.pdf

Invitasjonen for markedsdialogen 4. juni klokken 09.00-12.00

0900 Velkommen og praktisk informasjon
0915 Betydning av prosjektet for OUS
0930 Gjennomgang av behov og utfordringer
1000 Pause
1010 Dialog del 1, Spørsmål og diskusjon rundt behovskartlegging
1040 Teknologisk rammeverk
1100 Pause
1110 Dialog del 2, Spørsmål og diskusjon rundt teknologiske rammeverk
1130 Innovasjonspartnerskap – introduksjon til prosedyren og rammebetingelser
1145 Oppsummering og videre prosess
1200 Slutt

Er du den innovasjonspartneren vi er ute etter? Oslo universitetssykehus ønsker dialog med aktører fra ulike bransjer som kan bidra til bedre langtids- og korttids- planlegging samt sanntids styring av operasjonsvirksomheten (årlig 54.000 operasjoner).

På webinaret vil vi presentere innovasjonspartnerskapet, beskrive våre teknologiske omgivelser og vårt behov. Det vil være mulighet til å stille spørsmål.

Sykehuset vil i løpet av 2021 inngå innovasjonspartnerskap med leverandører som kan bidra til prosessforbedring og automatisering i planleggingsprosessen.
Oslo universitetssykehus er tildelt 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av nye løsninger.

Prosjektets faser, tidslinje og status


Avklare behov (Fase 1, fram til mai 2020)

Oslo universitetssykehus skal avdekke og beskrive i detalj hvilke problem som skal løses.

Dialog med markedet  (Fase 2, juni 2021- august 2021)

4 juni 2021 Dialogmøte – presentasjon av behov
Juni 2021 1:1 møter med leverandører
August 2021  1:1 møter med leverandører
Gjennom markedsdialog skal Oslo universitetssykehus komme i kontakt med potensielle leverandører for å drøfte problemstillinger, få innspill om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet, samt avklare innovasjonspotensial.

Inngå innovasjonspartnerskap (Fase 3, september 2021-januar 2022)

September 2021 Utlysning av konkurranse
Januar 2022 Inngåelse av kontrakt
Oslo universitetssykehus vil i denne fasen lyse ut konkurranse i leverandørmarkedet der vi vil velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap.

Utvikle (Fase 4)

Oslo universitetssykehus skal sammen med samarbeidspartnere utvikle konkrete løsninger/tjenester for å dekke de behov vi har definerti innovasjonsprosjektet . I denne fasen iverksettes samarbeid i formaliserte innovasjonspartnerskap med de utvalgte leverandører for å utvikle helt nye løsninger.

Kjøp (Fase 5)

Dersom den utviklede løsningen svarer til avtaler og resultat skal Oslo universitetssykehus ha mulighet til å anskaffe løsningen som er utviklet. 

Samarbeidspartnere

Oslo universitetssykehus samarbeider med Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Difi, Sykehuspartner HF, Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF.

Prosjektet i media

Prosjektet er omtalt på www.anbud365.no

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Odd Arild Lehne, oddleh@ous-hf.no

Prosjektstøtte: Tone Olsen Moberg oltone@ous-hf.no

Hva er innovasjonspartnerskap?

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (Oslo universitetssykehus) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Deler av den nye løsningen/tjenesten kan basere seg på eksisterende løsninger.
Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først. 

Fant du det du lette etter?