Pakkeforløp og koordinatorfunksjonen

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Illustrasjonsfoto
 

Målet er at pakkeforløpene skal medvirke til at pasienter og deres pårørende får mer forutsigbarhet og mindre variasjon og et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles ved begrunnet mistanke om kreft. Det er etablert 28 pakkeforløp for kreft ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid for pasientene. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet. De skal få god informasjon og ha medvirkning gjennom hele forløpet.

Det er utarbeidet pakkeforløpsbeskrivelser og pasientinformasjon for hvert enkelt pakkeforløp (helsedirektoratet.no)


Fastlegens rolle i pakkeforløp for kreft

Fastlegene skriver henvisning merket ”Pakkeforløp for kreft” til spesialisthelsetjenesten, når de har begrunnet mistanke om kreft for sine pasienter.

Det er utarbeidet diagnoseveiledere for fastleger (helsedirektoratet.no)

Der beskrives symptomer og funn som gir indikasjon om at pasienten skal henvises til pakkeforløp. For noen forløp beskrives også hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før pasientene henvises til spesialisthelsetjenesten.

Når fastlegen henviser pasienter til videre utredning i et pakkeforløp, kan pasienten få pasientinformasjonsbrosjyren om pakkeforløp for kreft.


Koordinering av pakkeforløp

Pakkeforløpene ved OUS stiller store krav til koordinering. Mange av pakkeforløpene er komplekse og involverer flere kliniske avdelinger og medisinske støtteavdelinger ved de fire lokaliseringene Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Det er i Nasjonal implementeringsplan for pakkeforløpene stilt krav om etablering av forløpskoordinatorer som loser pasientene gjennom systemet. Forløpskoordinatorfunksjoner er etablert i samtlige pakkeløp ved OUS. Det er opp til fire forløpskoordinatorer i ett og samme pakkeforløp, en per avdeling. Disse skal samarbeide godt og sørge for at pasientene får et pakkeforløp uten ventetid, at de får kontinuitet i pasientbehandlingen og et godt tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene og mot andre sykehus og fastleger.

Her finner du oversikten over forløpskoordinatorer i de ulike pakkeforløpene for kreft.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus innføres trinnvis fra 1. januar 2019. Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Les mer på HelsedirektoratetLes mer på Helsenorge.no

Informasjon til fastlegene

For fastleger betyr pakkeforløpene for psykisk helse og rus at de henviser på vanlig måte. Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva henvisningene innenfor de forskjellige løpene bør inneholde. I følge direktoratet vil en henvisning i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene forventes å gi færre avslag fra spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter at fastlegene skriver gode henvisninger, med opplysninger som vektlegges i spesialisthelsetjenestens prioriteringsveileder.

Se nyhetssak fra Helsedirektoratet


Pakkeforløpskoordinatorer i Klinikk psykisk helse og avhengighet

Innføring av pakkeforløp innebærer at alle virksomheter innen spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal ha forløpskoordinatorer.

Forløpskoordinatorene skal sikre at utredning og/eller behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er koordinert og samordnet.

Ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet gjelder følgende:

Søndre Oslo DPS

Pakkeforløpskoordinator ved Søndre Oslo DPS treffes via avdelingens hovedtelefonnummer: 23023000

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Pakkeforløpskoordinator er den behandlingsansvarlige på hvert behandlingssted. For mer informasjon, ta kontakt:

BUP Oslo Syd,
tlf: 23023000
Bup Nordstrand, tlf: 23023000
BUP Søndre Nordstrand, tlf: 23023000
BUP Østensjø, tlf: 23023000
Spesialenheten BUP, tlf: 23023000

BUP Oslo Nord, tlf: 24093600
BUP Bjerke, tlf: 24093600
BUP Nordre Aker, tlf: 24093600
BUP Sagene, tlf: 24093600
Enhet ambulante tjenester, tlf: 24093600 

Barneseksjonen, tlf: 23023880
Enhet A, tlf: 23023880
Enhet B, tlf: 24093650
Front-team barn, tlf: 23023880 og 90913282 og 97685143
Nevropsykiatrisk enhet, tlf: 23492249, og 23492267

Ungdomsseksjonen, tlf: 23492100
Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA) tlf: 22117700 og 22117708
Intermediær døgnbehandlingsenhet (IME), tlf: 23492100 og 23492344
Front Ungdom hjemmesykehus, tlf: 91870463

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Pakkeforløpskoordinator i Seksjon henvisningsmottaket, analyse og pasientstrøm: 23 02 63 50 (man-fre 08.00-15.00)

Koordineringsansvaret er fordelt på flere personer og seksjoner, ta kontakt for mer informasjon.

Akuttpsykiatrisk avdeling

Pakkeforløpskoordinator ved Akuttpsykiatrisk avdeling treffes via avdelingens hovedtelefonnummer: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk enhet - affektive lidelser: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk konsultasjon/liaisonenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk mottaksenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk psykose og krise UL: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk psykose- og rusenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk psykoseenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Psykosomatikk/CL-voksen poliklinikk: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.

Avdeling for psykisk helsevern, døgnbehandling

Pakkeforløpskoordinator ved Avdeling døgnbehandling treffes på telefonnummer: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Alderspsykiatrisk seksjon, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Seksjon for psykosebehandling – Dikemark, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Seksjon for psykosebehandling – Gaustad, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Seksjon for tidlig psykosebehandling, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)

Nydalen DPS

Pakkeforløpskoordinator ved Nydalen DPS treffes via avdelingens hovedtelefonnummer: 23023300

Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner

Pakkeforløpskoordinator er den behandlingsansvarlige på hvert behandlingssted. For mer informasjon, ta kontakt:
Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, tlf: 22118375
Regional sikkerhetsseksjon (RSA), tlf: 23301933
Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), tlf: 23016230, telefontid 09.00-11.30 og 12.00-14.00.
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP): Barne- og ungdomsenheten, tlf: 22923520 og 94155181 og Voksenenheten, tlf: 22923502 og 95157782

 

 

Informasjonsfilm

Oslo universitetssykehus har laget en informativ animasjonfilm om pakkeforløpene. Se filmen her!

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.