HELSENORGE

Pakkeforløp og koordinatorfunksjonen

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Illustrasjonsfoto

Målet er at pakkeforløpene skal medvirke til at pasienter og deres pårørende får mer forutsigbarhet og mindre variasjon og et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles ved begrunnet mistanke om kreft. Det er etablert 28 pakkeforløp for kreft ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid for pasientene. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet. De skal få god informasjon og ha medvirkning gjennom hele forløpet.

Det er utarbeidet pakkeforløpsbeskrivelser og pasientinformasjon for hvert enkelt pakkeforløp (helsedirektoratet.no)


Fastlegens rolle i pakkeforløp for kreft

Fastlegene skriver henvisning merket ”Pakkeforløp for kreft” til spesialisthelsetjenesten, når de har begrunnet mistanke om kreft for sine pasienter.

Det er utarbeidet diagnoseveiledere for fastleger (helsedirektoratet.no)

Der beskrives symptomer og funn som gir indikasjon om at pasienten skal henvises til pakkeforløp. For noen forløp beskrives også hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før pasientene henvises til spesialisthelsetjenesten.

Når fastlegen henviser pasienter til videre utredning i et pakkeforløp, kan pasienten få pasientinformasjonsbrosjyren om pakkeforløp for kreft.


Koordinering av pakkeforløp

Pakkeforløpene ved OUS stiller store krav til koordinering. Mange av pakkeforløpene er komplekse og involverer flere kliniske avdelinger og medisinske støtteavdelinger ved de fire lokaliseringene Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Forløpskoordinatorfunksjoner er etablert i samtlige pakkeløp ved OUS. Forløpskoordinator er pasientens kontaktperson underveis i pakkeforløpet, og skal sørge for at pasienten er godt informert og slipper unødig ventetid. Forløpskoordinator skal sikre kontinuitet i behandlingen og legge til rette for et godt tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene og mot andre sykehus. Det kan være opp til flere forløpskoordinatorer i ett og samme pakkeforløp, en per avdeling.

Her finner du oversikten over forløpskoordinatorer i de ulike pakkeforløpene for kreft.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus innføres trinnvis fra 1. januar 2019. Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Les mer på HelsedirektoratetLes mer på Helsenorge.no

Informasjon til fastlegene

For fastleger betyr pakkeforløpene for psykisk helse og rus at de henviser på vanlig måte. Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva henvisningene innenfor de forskjellige løpene bør inneholde. I følge direktoratet vil en henvisning i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene forventes å gi færre avslag fra spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter at fastlegene skriver gode henvisninger, med opplysninger som vektlegges i spesialisthelsetjenestens prioriteringsveileder.


Pakkeforløpskoordinatorer i Klinikk psykisk helse og avhengighet

Innføring av pakkeforløp innebærer at alle virksomheter innen spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal ha forløpskoordinatorer.

Forløpskoordinatorene skal sikre at utredning og/eller behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er koordinert og samordnet.

Informasjonsfilm

Oslo universitetssykehus har laget en informativ animasjonfilm om pakkeforløpene. 

Fant du det du lette etter?