Rekvisisjoner

For at laboratoriene skal kunne utføre og besvare analyser korrekt, må rekvisisjonen være lesbar og fylles ut i henhold til etterspurt informasjon. Prøvetakingsdato med tidspunkt, klinisk informasjon og medikamentbruk er essensielt for flesteparten av analysene.

Metoder for analyser forbedres kontinuerlig og nye analyser utvikles. Det er derfor viktig å forsikre at nyeste versjon av rekvisisjoner brukes. Gammel versjon av rekvisisjon kan medføre at prøver tas på feil måte, og at bestilte analyser ikke kan analyseres.

Rekvisisjoner som finnes i papirversjon sendes i hovedsak fra Emballasjetjenesten (se bestilling av utstyr), unntatt rekvisisjoner med bestillingsinformasjon. Utfyllbare rekvisisjoner på internett må skrives ut herfra.

Avdelinger ved Klinikk for laboratoriemedisin:

Oversikt over avdelingenes rekvisisjoner

Farmakologi

Avdeling for farmakologis analysetilbud er fordelt på fire laboratorier, på seksjon for klinisk farmakologi på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Spesialsykehuset for epilepsi og Norges laboratorium for dopinganalyser. Laboratoriene har ulike analyserepertoar.

Ullevål sykehus

Rikshospitalet

Spesialsykehuset for eplepsi (SSE)

Norges laboratorium for dopinganalyser

For bestilling av rekvisisjoner:

Klinisk farmakologi Rikshospitalet
Tlf.: 23 07 10 70. E-post: labdesk@rikshospitalet.no

Klinisk farmakologi Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
Tlf.: 67 50 11 70. E-post: far-sse@ous-hf.no

Klinisk farmakologi Ullevål
Bestillingsliste for prøvetakingsutstyr
For sanksjonære prøver i forbindelse med rusmiddeltesting brukes egne konvolutter som bestilles ved Enhet for farmakologiske analyser, Ullevål Tlf.: 22 11 94 64 E-post: farm@ous-hf.no

Norges laboratorium for dopinganalyse
Tlf.: 22 89 40 05 E-post: post@dopinganalyse.no

Immunologi og transfusjonsmedisin

Ullevål sykehus

Rikshospitalet

 

Medisinsk biokjemi

Elektronisk rekvirering benyttes der det er muligheter for dette. Blodprøver mottas og analyseres i henhold til rutiner på hvert sted. Bruk derfor rekvisisjonene for de fire lokalisasjonene, dersom elektronisk rekvirering ikke kan benyttes.
De fleste av rekvisisjonene nedenfor kan fylles ut elektronisk dersom de åpnes i Adobe Reader. Disse er merket med *.
Utfylling fra tastatur er en forutsetning for maskinell tolkning, som er aktuelt for noen av blankettene. Samt nødvendig for å optimalisere lesbarheten ved manuell håndtering. Dette reduserer forsinkelse ved prøvemottakene. 
Noen av rekvisisjonsblankettene må imidlertid bestilles i papirformat fra OUS. Disse har ferdigtrykkede etiketter med nummer, som skal klistres på rørene før innsending til laboratoriet.

Aker sykehus

Radiumhospitalet

Kun for interne rekvirenter i OUS (når elektronisk rekvirering ikke er tilgjengelig):

Rikshospitalet

Kun for interne rekvirenter i OUS (når elektronisk rekvirering ikke er tilgjengelig):

  • Medisinsk biokjemi, internrekvisisjon for Rikshospitalet og Radiumhospitalet, blankettnr IR2448. Bestilles i papirformat, via internt innkjøpssystem

Ullevål sykehus

Husk å fylle inn tydelig informasjon om både rekvirent og lege.

Medisinsk genetikk

For at vi skal kunne planlegge hvilke analyser og hvilke metoder vi skal benytte på laboratoriet, må vi ha utfyllende medisinske opplysninger og gode slektsopplysninger. Rekvisisjonsskjemaer finnes ved å følge linkene under.

NB! «Avdeling for medisinsk genetikk har fått ny rekvisisjon "Medisinsk-genetiske analyser". Benytt denne rekvisisjonen ved rekvirering av medisinsk-genetiske analyser. Rekvisisjonen erstatter det gamle skjema for «DNA- og kromosomanalyser»

Ullevål sykehus

Rekvisisjonene skal fylles ut på PC og sendes til avdelingen per post.

Mikrobiologi

Rikshospitalet

Ullevål sykehus

Mikrobiologiske analyser

Genotypisk resistensbestemmelse av HIV-1

Svangerskapsanalyser

Patologi

 Avdelingens rekvisisjoner kan hentes fra våre nettsider. Se nedenfor.

  • Cytologi Felles rekvisisjon for alle enheter (utfyllbar)
  • Histologi (Biopsi) Felles rekvisisjon for alle enheter (utfyllbar)
  • Obduksjon Felles rekvisisjon for alle enheter (utfyllbar)

Prøvene sendes til de ulike enhetene - se adresser angitt på rekvisisjonene.
Rekvisisjonene til cytologi, biopsi og obduksjon kan også bestilles hos Emballasjetjenesten, Ullevål sykehus. 

For mer utfyllende informasjon om prøveforsendelser:      

Laboratoriehåndbok for patologi

Rettsmedisinske fag

Laboratorier i andre klinikker ved OUS:

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Seksjon for fordøyelsessykdommer

Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Analyseoversikt

Fant du det du lette etter?