Nasjonale og regionale tjenester

Nasjonale tjenester er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Om nasjonale tjenester

Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester skal gi helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle høyspesialiserte medisinske behandlingen. Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester innebærer en sentralisering av behandlingen til ett eller to steder i landet og skal bidra til helsemessige gevinster og mer likeverdig tilgang til pasientbehandling av høy kvalitet, samt bedre kostnadseffektivitet.

Nasjonale kompetansesetjenester skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde for høyspesialisert medisin. I enkelte tilfeller er det hensiktsmessig at pasientbehandling er knyttet til virksomheten. Nasjonale kompetansetjenester er etablert for å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene og å levere dem så trygt som mulig, gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse innen en rimelig tidshorisont.

Oslo universitetssykehus har i tillegg ansvaret for etablerte regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst. De regionale helseforetakene kan etablere og avvikle regionale funksjoner og kompetansesentre.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som fatter vedtak om etablering, lokalisering og avvikling av de nasjonale tjenestene og alle tjenester skal derfor rapportere årlig om virksomheten som grunnlag for videreføring eller avvikling. 

Se årsrapporter for de nasjonale tjenestene på eRapportVeileder med engelske navn til nasjonale tjenester på regjeringen.no Om nasjonalt styringssystem for nasjonale tjenester på regjeringen.no

Nasjonale tjenester i Helse Sør-Øst

Nasjonale behandlingstjenester

Nasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte  Avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommerNasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeil Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravideNasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner Nasjonal behandlingstjeneste for cochleaimplantat hos barn Nasjonal behandlingstjeneste for retinoblastom Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukom Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruksjon ved medfødtemisdannelser i øyeregionen

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, psudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev Nasjonal behandlingstjeneste for choriocarcinom hos kvinner Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdom Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft (radikal trachelectomi) Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale cerebrale (arteriovenøse) AV-malformasjoner og durale AV-fistler Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi Nasjonal behandlingstjeneste for barnerevmakirurgi Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved ikke maligne rygglidelser hos barn Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barn Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin

Flerregionale behandlingstjenester

Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-ganespalte Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi Flerregional behandlingstjeneste for neonatal-kirurgi Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom

​Nasjonale kompetansetjenester

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi (KTAK) Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte (NaKoNev) Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ærnæringsvansker Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS barn og unge) Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB) Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE)NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF)

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) Fem andre sjeldensenter utenfor Oslo universitetssykehus (lenke til Helsenorge) Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige - TSB Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatriNasjonal kompetansetjeneste for barne og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi Nasjonal kompetansetjeneste for amming Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Regionale kompetansetjenester

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering – bevegelse Regionsenter for Habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser Regionalt ressurssenter – vold, traumer og selvmordsforebygging Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser Regional kompetansetjeneste for psykiatri, utviklingshemning/autisme Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS)Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer MTU

Nasjonale koordinerende enheter

Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

Nasjonale referanselaboratorier mikrobiologi

Nasjonalt referanselaboratorium for cytomegalovirusNasjonalt referanselaboratorium for HIVNasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologiNasjonalt referanselaboratorium for toxoplasmose

Nasjonale sentre

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten
 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.