Nasjonale og regionale tjenester

Nasjonale tjenester er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Om nasjonale tjenester

Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester skal gi helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle høyspesialiserte medisinske behandlingen. Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester innebærer en sentralisering av behandlingen til ett eller to steder i landet og skal bidra til helsemessige gevinster og mer likeverdig tilgang til pasientbehandling av høy kvalitet, samt bedre kostnadseffektivitet.

Nasjonale kompetansesetjenester skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde for høyspesialisert medisin. I enkelte tilfeller er det hensiktsmessig at pasientbehandling er knyttet til virksomheten. Nasjonale kompetansetjenester er etablert for å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene og å levere dem så trygt som mulig, gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse innen en rimelig tidshorisont.

Oslo universitetssykehus har i tillegg ansvaret for etablerte regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst. De regionale helseforetakene kan etablere og avvikle regionale funksjoner og kompetansesentre.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som fatter vedtak om etablering, lokalisering og avvikling av de nasjonale tjenestene og alle tjenester skal derfor rapportere årlig om virksomheten som grunnlag for videreføring eller avvikling. 

Se årsrapporter for de nasjonale tjenestene, på eRapportVeileder med norske og engelske navn på alle nasjonale tjenester, på Helsedirektorate.no Om nasjonale tjenester, på Regjeringen.noRetningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst (2012) (PDF)

Nasjonale og regionale behandlingstjenester

Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-blodsykdommer/flerregional-behandlingstjeneste-for-allogen-stamcelletransplantasjonFlerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjonDen flerregionale behandlingstjenesten omfatter reetablering av beinmargsfunksjon etter høydosert, beinmargsødeleggende medikamentell behandling.31.10.2016 11:51:02
Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimuleringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdeling/flerregional-behandlingstjeneste-for-dyp-hjernestimuleringFlerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimuleringFlerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering (DBS) ved Parkinsons sykdom er en behandlingstjeneste som er delt mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og St. Olavs Hospital i Trondheim. 13.10.2016 13:24:44
Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/oyeavdelingen/flerregional-behandlingstjeneste-for-episkleral-brachyterapiFlerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapiBehandlingstjenesten episkleral brachyterapi deles mellom Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF. Den omfatter diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med intraokulære maligne svulster (kreft i øyet). 13.10.2016 13:01:31
Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkomhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/avdeling-for-kreftortopedi-radiumhospitalet/flerregional-behandlingstjeneste-for-kirurgi-ved-bensarkomFlerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkomDen flerregionale behandlingstjenesten omfatter kirurgisk behandling av bensarkomer, samt diagnostikk og utredning av bensarkomer innenfor patologi, radiologi, onkologi og kirurgi13.10.2016 13:34:19
Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-ganespaltehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/flerregional-behandlingstjeneste-for-leppe-kjeve-ganespalteFlerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-ganespalteDette er et flerregionalt behandlingstilbud til barn født med leppe-kjeve-ganespalte. Leppe-kjeve-ganespalte er en medfødt misdannelse som korrigeres ved en rekke behandlingstiltak utført av mange ulike faggrupper.13.10.2016 12:53:18
Flerregional behandlingstjeneste for neonatal-kirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-gastro-og-barnekirurgi/flerregional-behandlingstjeneste-for-neonatal-kirurgiFlerregional behandlingstjeneste for neonatal-kirurgiNeonatalkirurgi ved alvorlige medfødte misdannelser er en flerregional behandlingstjeneste ved St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus13.10.2016 13:14:11
Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutviklinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/seksjon-barneernering/flerregional-behandlingstjeneste-for-usikker-somatisk-kjonnsutviklingFlerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutviklingTjenesten omfatter diagnostikk og behandling der det ved fødsel er vanskelig å fastslå barnets kjønn, eller der det senere fremkommer tegn på feil i kjønnsdifferensieringen.02.10.2016 19:32:37
Nasjonal behandlingstjeneste CRS/HIPEChttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-crshipecNasjonal behandlingstjeneste CRS/HIPECBehandlingstjenesten er et tilbud om vurdering av og evt. behandling av pasienter som har kreftsykdom i tykk- eller endetarm med spredning i bukhule og bukhinne.24.02.2020 13:18:39
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-cbrne-medisinNasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisinDen nasjonale behandlingstjenesten er etablert for å ivareta forebygging og håndtering av uhell/hendelser knyttet til farlige kjemiske stoffer (Chemical), biologiske agens (Biological), radioaktiv stråling (Radiation), kjernefysisk stråling...13.10.2016 12:35:22
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmedisinsk-avdeling/nasjonal-behandlingstjeneste-for-cbrne-medisinNasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)
Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/nasjonal-behandlingstjeneste-for-akutt-replantasjonskirurgiNasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgiBehandlingstjenesten omfatter påsying av fullstendig amputerte legemsdeler eller delvis avkuttede legemsdeler med utilstrekkelig blodsirkulasjon. Storparten av pasientene har amputert fingre eller deler av hender eller armer.28.03.2017 13:05:20
Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-akutt-replantasjonskirurgiNasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgiReplantasjonskirurgi innbefatter påsying av fullstendig amputerte eller delvis avkuttede legemsdeler med utilstrekkelig blodsirkulasjon, samt påfølgende kirurgisk oppfølging.12.10.2016 11:37:43
Nasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmittehttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-assistert-befruktning-ved-potensiell-blodsmitteNasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmitteVi tilbyr assistert befruktning i egnede fasiliteter til par som har potensiell blodsmitte.19.10.2016 09:02:34
Nasjonal behandlingstjeneste for barnerevmakirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-barnerevmakirurgiNasjonal behandlingstjeneste for barnerevmakirurgiBehandlingstjenesten gjør ortopediske inngrep relatert til den revmatiske sykdom for å redusere symptomer, korrigere feilstillinger/vekstforstyrrelser eller redusere risiko for ytterligere skade.12.10.2016 11:47:43
Nasjonal behandlingstjeneste for cochleaimplantat hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-cochleaimplantat-hos-barnNasjonal behandlingstjeneste for cochleaimplantat hos barnCochleaimplantat er et avansert teknisk hørselshjelpemiddel for barn som er født døve eller får hørselstap i barnealderen, der dette tapet ikke kan behandles med høreapparat.10.10.2016 14:33:53
Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale cerebrale (arteriovenøse) AV-malformasjoner og durale AV-fistlerhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-embolisering-av-intrakranielle-og-spinale-cerebrale-arteriovenose-av-malformasjoner-og-durale-av-fistlerNasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale cerebrale (arteriovenøse) AV-malformasjoner og durale AV-fistlerEn cerebral arteriovenøs malformasjon (AVM) er et medfødt karnøste i hjernen. Dette oppdages årlig hos cirka 50 personer i Norge. Et visst antall av disse pasientene behandles for å hindre blødning fra karnøstet.11.10.2016 22:00:00
Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvevhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-fertilitetsbevarende-behandling-med-autologt-ovarialvevNasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvevDen nasjonale behandlingstjenesten tilbyr fertilitetsbevarende behandling til kvinner som skal gjennomgå en behandling som kan skade fruktbarheten.11.10.2016 12:58:54
Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravidehttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-hjertesyke-gravideNasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravideFormålet med tjenesten er å sikre gravide kvinner med hjertesykdom i Norge en trygg og mest mulig lik behandling under svangerskap og fødsel.29.09.2016 22:00:00
Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliomhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-hyperterm-intraperitoneal-kjemoterapi-hipec-ved-kolorektal-kreft-pseudomyksoma-peritoneii-og-peritonealt-mesoteliomNasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliomBehandlingstjenesten er et tilbud om behandling av pasienter som har kreftsykdom i tykk- eller endetarm med spredning til bukhinnen.11.10.2016 12:37:27
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helsehttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-horsel-og-psykisk-helseNasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helseNasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjonen nedsatt hørsel og psykisk lidelse.02.10.2016 18:18:56
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/nasjonalt-senter-for-horsel-og-psykisk-helseNasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)
Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved bløderkirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-blodsykdommer/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kirurgi-intervensjon-og-avansert-diagnostikk-ved-bloderkirurgiNasjonal behandlingstjeneste for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved bløderkirurgiDet er diagnostisert ca 300 pasienter med alvorlig blødersykdom i Norge. Årlig henvises anslagsvis 20-30 nye pasienter til utredning. 01.11.2016 09:55:27
Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialishttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kirurgisk-behandling-av-skader-pa-plexus-brachialisNasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialisOslo universitetssykehus, Rikshospitalet har den nasjonale behandlingstjenesten for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis. Det betyr at alle med plexusskader med spørsmål om kirurgiske inngrep skal henvises hit.13.10.2016 11:59:51
Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling for ikke maligne rygglidelser hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kirurgisk-behandling-for-ikke-maligne-rygglidelser-hos-barnNasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling for ikke maligne rygglidelser hos barnTjenesten utfører kirurgisk vurdering og behandling av barn under 10 år med ryggskjevhet, glidning i rygg eller ryggsmerter som ikke lar seg behandle ved regionalt sykehus.13.10.2016 11:48:52
Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kirurgisk-behandling-ved-kraniofaciale-misdannelserNasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelserBehandlingstjenesten er et tilbud til barn med (medfødte) misdannelser og vekstforstyrrelser i kranium / ansikt.12.10.2016 09:16:40
Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kirurgisk-epilepsiNasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsiTjenesten tilbyr avansert utredning og kirurgisk behandling av pasienter med epilepsi som ikke kan behandles tilfredsstillende medikamentelt.12.10.2016 10:45:36
Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeilhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kirurgisk-og-intervensjonell-behandling-av-medfodt-hjertefeilNasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeilBehandling av medfødt hjertefeil er sentralisert til Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeil ved Oslo universitetssykehus.01.10.2016 22:00:00
Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruenshttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kjonnsinkongruensNasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruensDen nasjonale behandlingstjenesten driver kirurgisk, endokrinologisk og psykiatrisk utredning og behandling av kjønnsinkongruens. Utredning har som mål å avklare om endokrinologisk og kirurgisk kjønnskonvertering kan anbefales. Tilbudet omfa...02.10.2016 22:00:00
Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (voksne)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdeling/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kjonnsinkongruens-voksneNasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (voksne)
Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kompleks-epilepsi-med-behov-for-hoyspesialisert-behandlingNasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandlingBehandlingstjenesten tilbyr utredning og behandling av pasienter med epilepsi som får anfall på grunn av manglende effekt av legemidler og som har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art. 12.10.2016 10:58:19
Nasjonal behandlingstjeneste for malign trofoblastsykdom hos kvinnerhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-choriocarcinom-hos-kvinnerNasjonal behandlingstjeneste for malign trofoblastsykdom hos kvinnerDen nasjonale behandlingstjenesten driver utredning og behandling av kvinner med malign trofoblastsykdom. Malign trofoblast er en kreftsvulst utgående fra morkakens celler under graviditet. 10.10.2016 22:00:00
Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukomhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-medfodt-glaukomNasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukomDet er etablert et nasjonalt behandlingstilbud til barn under 16 år som fødes med glaukom (grønn stær) eller får glaukom i tidlig alder.11.10.2016 12:03:19
Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-medfodte-deformiteter-i-underekstremiteter-hos-barnNasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barnDen nasjonale tjenesten tilbyr høyspesialisert oppfølging og behandling av alle barn og unge med medfødte deformiteter i underekstremitetene gjennom hele oppveksten. 13.10.2016 12:09:48
Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-organtransplantasjonNasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjonBehandlingstjenesten er et tilbud om organtransplantasjon ved svikt i vitale organer som nyre, hjerte, lunge, lever, bukspyttkjertel/øyceller. 02.10.2016 15:59:58
Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruksjon ved medfødte misdannelser i øyeregionenhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-rekonstruksjon-ved-medfodte-misdannelser-i-oyeregionenNasjonal behandlingstjeneste for rekonstruksjon ved medfødte misdannelser i øyeregionenDen nasjonale behandlingstjenesten omfatter utredning og rekonstruktiv kirurgi ved medfødte misdannelser i øyeregionen.11.10.2016 12:13:15
Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-rekonstruktiv-dyp-venekirurgiNasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgiNasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi – norsk venøs insuffisiens (NOVI) skal gi høyspesialisert behandling til pasienter med sykdom i det dype venøse systemet. 02.10.2016 12:23:31
Nasjonal behandlingstjeneste for retinoblastomhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-retinoblastomNasjonal behandlingstjeneste for retinoblastomRetinoblastom (RB) er en sjelden og ondartet kreftsvulst hos barn, utgående fra umodne netthinneceller.11.10.2016 11:18:01
Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-screening-av-nyfodte-og-avansert-laboratoriediagnostikk-ved-medfodte-stoffskiftesykdommerNasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommerNyfødtscreeningen gir alle nyfødte tilbud om undersøkelse for 25 alvorlige, arvelige sykdommer (20 medfødte stoffskiftesykdommer, to hormonsykdommer og cystisk fibrose), samt behandling og oppfølging av pasienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sykdom).05.10.2016 12:24:28
Nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjonerhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-store-hemangiomer-og-vaskulere-malformasjonerNasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjonerDet er etablert en nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer eller vaskulære malformasjoner der disse har funksjonell betydning eller er kosmetisk skjemmende.05.10.2016 12:40:44
Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskaderhttps://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-serlig-avanserte-bekkenskaderNasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskaderDen nasjonale behandlingstjenesten tilbyr høyspesialisert utredning og behandling av pasienter med alvorlige og komplekse bekkenbruddskader.11.10.2016 22:00:00

 

​Nasjonale kompetansetjenester

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi (KTAK) Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte (NaKoNev) Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ærnæringsvansker Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgi ved fot- og ankeldeformiteter Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS barn og unge) Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB) Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE)NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF)

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) Fem andre sjeldensenter utenfor Oslo universitetssykehus (lenke til Helsenorge) Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige - TSB Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Nasjonal kompetansetjeneste for psykiatri, utviklingshemning/autisme Nasjonal kompetansetjeneste for barne og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi Nasjonal kompetansetjeneste for amming Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Regionale kompetansetjenester

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering – bevegelse Regionsenter for Habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser Regionalt ressurssenter – vold, traumer og selvmordsforebygging Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer MTU Regionalt palliativt team for barn og unge HSØ, PALBU

Nasjonale koordinerende enheter

Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

Nasjonale referanselaboratorier mikrobiologi

Nasjonalt referanselaboratorium for cytomegalovirusNasjonalt referanselaboratorium for HIVNasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi

Nasjonalt referanselaboratorium for parasittdiagnostikk

Nasjonalt referanselaboratorium for toxoplasmose Nasjonalt referanselaboratorium for syfilis diagnostikk

Nasjonale sentre

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
 

 
 Rettsmedisin
Fant du det du lette etter?