HELSENORGE

Om RegSim Sør-Øst

Oppgavene til RegSim Sør-Øst er knyttet til kompetanseheving innenfor helsefaglig simulering, koordinering, nettverksbygging, forskning, innovasjon og ledelse.

RegSim Sør-Øst ble etablert i 2013 og lagt til simuleringssenteret SimOslo ved Oslo universitetssykehus. SimOslo er organisert under avdeling for Teknologi og innovasjonsklinikken. 

Se også nettsidene SimOslo​.​​​

Vår vi​​​​sjon

"RegSim Sør-Øst bidrar til økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet gjennom kompetanseheving av ansatte i regionen"​

Helsefaglig simulering er en pedagogisk metode som understøtter en lærende kultur. En av våre hovedoppgaver er å legge til rette for fagutvikling og kompetanseheving i de kliniske miljøene. Vi vektlegger høy kvalitet på simuleringstreningen og når vi deler peda​gogiske verktøy.​​​

RegSim Sør-Øst arrangerer jevnlig grunnkurs for fasilitatorer og regionen har nå over 1700 fasilitatorer jevnt fordelt ved de ulike helseforetakene. De er bredt representert fra ulike profesjoner og fagfelt. RegSim Sør-Øst arrangerer ulike oppfølgingskurs og workshops for regionens fasilitatorer.

Vi arrangerer jevnlige grunnkurs, ulike oppfølgingskurs og workshops for fasilitatorene i regionen. Sør-Øst-regionen har nå over 1700 fasilitatorer jevnt fordelt ved de ulike helseforetakene, og de er bredt representert fra ulike profesjoner og fagfelt.

Sam​​arbeid

Vi bidrar i nasjonale kompetansenettverk og deler erfaringer og verktøy med de andre regionene. Samarbeid med de lokale foretakskoordinatorene i regionen er viktig og bidrar til gode tilpasninger og oppføling lokalt. RegSim Sør-Øst tilbyr presentasjoner, workshops eller kurs og tilpasser disse etter hvilket behov oppdragsgiver gir, enten lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Hve​​m er vi?

Ma​​ndat​​​​​

Bakgrunn​​​​​

Helse Sør-Øst RHF gav Utdanningssenteret ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF den 5. desember 2012 det overordnede ansvar for å følge opp den regionale satsningen på simuleringstrening. 

Oppdraget innebærer ansvar for det regionale senter for medisinsk simulering, gjennomføring av kurs (Train-the-Trainer) for representanter fra samtlige helseforetak i regionen (somatikk og psykisk helse/tverrspesialisert behandling for ruslidelser) samt å etablere nettverk for å sikre det videre arbeidet med å videreutvikle simuleringskompetanse og –aktivitet ved alle helseforetakene (inkl. de private ideelle) i regionen. Hovedoppgavene for RegSim Sør-Øst er knyttet til medisinsk simulering & ferdighetstrening, samarbeid & nettverk, fagutvikling/innovasjon/ forskning og ledelse & koordinering.

«RegSim Sør-Øst bidrar til økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet gjennom kompetanseheving av ansatte i regionen».

Kjernevirksomhet for RegSim Sør-Øst er å være den regionale koordinerende enheten for ferdighetstrening og simulering i Helse Sør-Øst. Dette innebærer

 • utarbeide og vedlikeholde faglig standard og pedagogisk kompetanseheving innen medisinsk simulering i regionen av høy kvalitet
 • bidra til økt bruk av digitale verktøy innen medisinsk simulering
 • vurdere behovet for og støtte ferdighets- og simuleringsaktiviteter som kan gjennomføres på tvers av helseforetakene, herunder drive opplæring
 • bidra til at lokal kunnskap om ferdighetstrening og simulering deles regionalt
 • kartlegge og rapportere om simuleringsaktivitet og tilgjengelig kompetanse i regionen
 • samarbeide med relevante høyskoler og universiteter i regionen
 • oppfordre til og bidra i fagutviklings- og forskningsprosjekter av ferdighets- og simuleringsaktiviteter
 • delta i erfarings- og kunnskapsutveksling i lokale-, nasjonale- og internasjonale fagmiljøer, samt relevante nasjonale-, interregionale- og internasjonale nettverk​

Satsningso​​mråder 2020–2025​​​​​​​

Særskilte satsningsområder for RegSim Sør-Øst i perioden 2020-2025:​​​

 • Understøtte implementering av medisinsk simulering i LIS-utdanningen, inklusiv kommunikasjonstrening.
 • Bidra til økt bruk av simulering innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), i samarbeid med andre sentre i regionen.
 • Samordne opplærings- og utdanningsaktiviteter, for eksempel pedagogiske standarder og metoder innen medisinsk simulering som kan styrke og forene fagmiljøer.

Organise​ring​​​

RegSim Sør-Øst​​​​

Er lagt til SimOslo og er ansvarlig for oppfølgningen av kjernevirksomheten og særskilte satsningsområder. Utarbeider handlingsplan med milepæler og aktiviteter som forelegges styringsgruppen for godkjenning. Rapporterer på fremdrift, oppnådde resultater og økonomi til hvert styringsgruppemøte.  

Regionale ​Helseforetaket

Ansvaret for oppfølgning av RegSim Sør-Øst ligger hos direktør personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF. Det opprettes en styringsgruppe som følger opp at stab ved det regionale senteret - SimOslo ivaretar oppgavene i henhold til dette mandatet. Styringsgruppen møtes 2–3 ganger årlig. Styringsgruppen er i tillegg ansvarlig for utarbeidelse av årlig forslag til budsjett, oppfølgning av økonomi og årlig rapportering til Helse Sør-Øst RHF i forhold til aktivitet.

Helseforetake​​ne

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst utpeker egne lokale Sim-koordinatorer, en for somatikk og en for psykisk helsevern/TSB for hvert helseforetak. Disse lokale koordinatorene i helseforetakene danner sammen med stab ved SimOslo, regionens nettverk- RegSim Sør-Øst. Nettverket skal ha regelmessig møter og aktiviteter for informasjons- og erfaringsutveksling, samt planlegge regionale samlinger. Til nettverksmøter stiller bare en av representantene fra hvert helseforetak, den andre representanten fungerer som vara. Nettverket rapporterer via det regionale senteret SimOslo til styringsgruppe i Helse Sør-Øst RHF. Sim-koordinatorer rapporterer i linjen i sine respektive helseforetak om aktiviteter, muligheter og utfordringer.​

Finansiering​​​​​​​

Budsjett for RegSim Sør-Øst tildeles koordinerende stab ved SimOslo i eget tildelingsbrev, finansiert av Helse Sør-Øst RHF, Personal- og kompetanseutvikling. De lokale helseforetak finansierer sine egne Sim-koordinatorer.

Kritiske s​​​uksessfaktorer​​​​

For å lykkes er det avgjørende at

 • alle helseforetakene i Helse Sør-Øst ser hensikten med, og forplikter seg til å utnevne lokale Sim-koordinatorer
 • at det opprettes lokale nettverk som består av alle faggrupper i pasient nær virksomhet og at disse er forankret i stab/fagmiljø i sykehusledelsen
 • deltakerne i nettverkene har gode relasjoner og finner gode samarbeidsformer
 • de lokale nettverket har god oversikt over simuleringstilbudet i helseregionen og etablerer gode arbeidsmåter og systemer for spredning og erfaringsdeling
Fant du det du lette etter?