Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

NAKBUR

​Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på barn og unge med revmatologiske sykdommer i Norge. Tjenesten omfatter juvenile idiopatiske artritter (barneleddgikt), autoimmune bindevevssykdommer og andre barnerevmatologiske lidelser (0-18 år).

Tjenesten skal spre tverrfaglig kompetanse til spesialister i pediatri og revmatologi, helse-, sosial- og pedagogisk personell ved sykehus, helseinstitusjoner og i kommunene for med det å øke kvalitet på utredning og behandling av barnerevmatologiske sykdommer.

Tjenesten skal drive informasjonsspredning til brukere og pårørende. Tjenesten omfatter ikke utredning og behandling av pasienter.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.   

Nettside: http://www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur 

Nyttige lenker

Andre nasjonale tjenester innen revmatologi

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom - NKSR

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering - NKRR

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering - NBRR

Annet

Pasientorganisasjonen BURG

Barnelegeforeningens pediatriveileder i barnerevmatologi

Paediatric Rheumatology International Trials Organisation - PRINTO

Behandlingsreiser utland

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Paediatric Gait Arms Legs Spine (pGALS): et muskel-skjelett screening verktøy for kartlegging av barn i skolealder 
                                                                         -  enkelt, raskt og validert

Fagforeninger

Norsk Revmatologisk forening

Norsk barnelegeforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk psykologforening

Ordbok innen revmatologi og forskning

Ordbok med forkortelser og begreper som brukes i revmatologi og forskning.
Utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste i revmatologisk rehabilitering - NKRR, Diakonhjemmet sykehus, Oslo.

Om oss (inkl. årsrapporter)

Tjenestens overordnede mål og hovedfunksjoner:
Nasjonal Kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) har et nasjonalt ansvar
for at brukere og tverrfaglig helsepersonell på alle nivåer i helsetjenesten har tilgang til kvalitetssikret, oppdatert, forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av barneleddgikt, autoimmune bindevevssykdommer og andre sjeldne barnerevmatologiske tilstander (0-18 år). 

Med hovedfokus på kompetanseoppbygging- og spredning har vi organisert våre funksjoner slik:
1. Forskning
- ha ansvar for drift av NOBAREV med biobank, Norsk register for barnerevmatologi
- være aktive i nasjonale og internasjonale forskernettverk
- bidra til brukermedvirkning innen forskning på alle stadier i prosessen der dette er hensiktsmessig
 
 2. Kompetanseoppbygging
- ha ansvar for tilgjengelig oppdaterte faglige anbefalinger for utredning, diagnostikk, behandling og annen
  oppfølging
- stimulere til fagutviklingsprosjekter og studier blant tverrfaglig helsepersonell (fysioterapeuter, ergoterapeuter,
  sykepleiere, …)
- bidra til et aktivt tverrfaglig nettverk nasjonalt og internasjonalt
- sikre brukermedvirkning vedr. kompetansetjenestens aktiviteter

 3.Kompetansespredning
- sikre overføring av tverrfaglig kompetanse til spesialister i pediatri og revmatologi, helse-, sosial- og pedagogisk
  personell ved sykehus, helseinstitusjoner og i kommunen
- bidra til oppbygging av aktive regionale faglige nettverk
- bidra til undervisning innenfor eget fagområde i grunn-, videre- og etterutdanninger
- bidra til tverrfaglig undervisning og rådgivning til pasienter og pårørende
- være en rådgivende instans for pasientorganisasjoner, helsemyndigheter, fagmiljøet og media

Organisering
Kompetansetjenesten er organisert under Revmatologisk seksjon, Enhet for Barne- og ungdomsrevmatologi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. 

Tjenesten ledes til daglig av en koordinator i 80 % stilling, mens barnerevmatolog i 50% fast stilling er medisinskfaglig rådgiver. Registeret, tidligere Nasjonalt register for leddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn, nå Norsk register for barnerevmatologi (NOBAREV), driftes av registerkonsulent i 50 % fast stilling.
NAKBURs aktiviteter er tverrfaglige og sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, spesialpedagog, sosionom og psykiater, engasjeres i forhold til kompetansetjenestens aktiviteter.

NAKBURs referansegruppe
Referansegruppen består av representanter fra alle helseregioner samt fra pasientorganisasjonen BURG:
Helse Nord:
Overlege, pediater Ellen Berit Nordal, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
Overlege, pediater Dag Veimo, Barneavdelingen, Nordlandssykehuset, Bodø
Helse Midt:
Overlege, revmatolog Carina Skorpen, Revmatologisk avd., Helse  Sunnmøre HF, Ålesund sykehus
Overlege, pediater prof. Marite Rygg, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olav hospital, Trondheim
Helse Vest:  
Overlege, pediater Karin Tylleskär, Barneavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Overlege, revmatolog Hilde Stray, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Haugesund
Helse Sør-Øst: 
Overlege, revmatolog prof. Berit Flatø, Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi, Rikshospitalet, OUS
Overlege, revmatolog,  Helene Hetland, Revmatologene, Tollbodgt. 4, 4611 Kristiansand
Kommunehelsetjenesten:
Helsesøster Tove-Kristin Westli
Hedmark
Pasientorganisasjonen BURG:
Joachim Sagen, bruker
Hans Bakke, pårørende
NAKBUR:
Overlege, revmatolog Helga Sanner, Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi, Rikshospitalet, og NAKBURs medisinskfaglige rådgiver, OUS
Fysioterapeut MSc Kristine Risum, Rikshospitalet, OUS
(Koordinator for NAKBUR Mona Røisland, Rikshospitalet, OUS – uten stemmerett)

Referansegruppen

Bak fra venstre: Tove-Kristin Westli, Karin Tylleskär, Dag Veimo, Ellen Nordal, Marite Rygg, Berit Flatø, Hans Bakke, Helga Sanner. Foran fra venstre: Hilde Stray, Kristine Risum, Mona Røisland, Carina Skorpen, Joachim Sagen. Helene Hetland var fraværende. Foto: Øyvind Horgmo, UiO.

Årsrapporter
Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi - NAKBUR  
inkl. Referansegruppens og Helsedirektoratets faglige vurderinger

Norsk register for barnerevmatologi - NOBAREV 2016

Ansatte og medarbeidere

bilde ansatte og medarbeidere i nakbur

På bildet, fra venstre: Christina Bauer, Trude Ingebrigtsen, Helga Sanner, Lene Bobakk, Mona Røisland, Grethe Hafstad, Ulrika Nilsson, Kristine Risum (foto: Ø. H. Horgmo, UiO).

Mona Røisland, koordinator for NAKBUR
Fysioterapeut, MSc
mroislan@ous-hf.no  tlf. 23 07 38 96/934 20 977

Helga Sanner, medisinskfaglig rådgiver og representant for NAKBUR i referansegruppen
Overlege PhD
helsan@ous-hf.no 

Trude Ingebrigtsen, registerkonsulent
Sykepleier, MSc
tingebri@ous-hf.no

Ulrika Nilsson
Spesialfysioterapeut
unilsson@ous-hf.no tlf. 23 07 22 86

Lene Bobakk
Spesialergoterapeut
lenbob@ous-hf.no tlf. 23 07 22 81

Grethe Hafstad
Kontaktsykepleier på Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi
ghafstad@ous-hf.no tlf. 23 07 23 04

Christina Bauer, leder for ungdomshelgen
Sykepleier
chrbau@ous-hf.no tlf. 23.07 22 92

Kristine Risum, representant for NAKBUR i referansegruppen
Stipendiat, fysioterapeut, MSc
krisum@ous-hf.no

Information in English

Norwegian National Advisory Unit of Rheumatic Diseases in Children and Adolescents - NAKBUR, have a national responsibility to ensure that patients, parents, specialists and interdisciplinary health personnel in all areas of the Norwegian health system have access to update research based knowledge of the different rheumatic diseases in children and adolescents (0-18 years), and of international recomended examination and treatment.

Contact information

Mona Røisland, coordinator
Norwegian National Advisory Unit of Rheumatic
Diseases in Children and Adolescents - NAKBUR
Rheumatology dep.
Oslo University Hospital, Rikshospitalet
Oslo, Norway
Tlf. +47 23 07 38 96/+47 934 20 977
e-mail: mroislan@ous-hf.no

For contact information for all employees at NAKBUR, go to "Ansatte og medarbeidere". 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.