HELSENORGE

Nasjonal kvalitetskontroll av immunhematologiske prosedyrer

Seksjon for immunhematologi ved Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi, er tilbyder av en ekstern kvalitetskontroll for immunhematologiske undersøkelser i transfusjonsmedisin. Formålet er å få en objektiv vurdering av den faglige kvaliteten på de norske blodbankenes/transfusjonsenhetenes analyser. Samtidig får deltagerne sammenlignet egne resultater med tilsvarende blodbanker/transfusjonsenheter. Etter hver utsendelse utarbeides det en fasit med oppsummering og kommentarer.

Generell informasjon

Kvalitetskontrollen er et supplement til interne kvalitetskontroller. Krav om deltagelse omtales i Transfusjonstjenesten i Norge utgave 7.3.2017  punkt 11.11.1. Analyser som inngår i kontrollen er gitt i Europarådets retningslinjer (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components) som utgir årlig.

Seksjonen har hatt ansvar for dette "ferdighets-test-programmet" siden 1994. Vi sender prøvemateriale til deltagerne tre ganger i året med ulike formål. Prøvematerialet er tappet av blodgivere. Alle prøver er testet og funnet negative på anti HIV 1/2 , HBsAg, anti-HBcore og anti HCV.

 

Utsendelse

Formål

I

Kontrollere ABO og RhD typing, screening av irregulære blodtypeantistoff (antistoffscreening), antistoffidentifisering, forlikelighetstesting og fenotyping på antigenene C, c, E, e, K, Fya, Fyb, Jka og A1.

II

Test av antiglobulinteknikken. Test av rutiner rundt analysering av prøver fra nyregistrerte blodgiver.

III

Kontrollere ABO og RhD typing, antistoffscreening, antistoffidentifisering, forlikelighetstesting og titrering av irregulære blodtypeantistoff.

 

Prøvemateriale er tappet av blodgivere. Alle prøver er testet og funnet negative på anti-HIV 1/2, HBsAg, anti-HBcore og anti-HCV.

Etter ønske fra deltagerne, sendes det en gang per år prøver til analysering av direkte antiglobulintest (DAT) og analysering av prøver fra nyregistrert blodgiver. Disse oppgavene sendes når vi finner det hensiktsmessig og har tilgang på ønsket prøvemateriale.

En til to uker etter analysefrist sendes e-post med forventede resultater til deltagerstedets kontaktperson. De forventede resultatene baserer seg på vår analysering av utsendt prøvemateriale. Analyseringen utføres både før utsendelse og ved datoen vi setter som frist for analysering. Dersom deltagernes innsendte resultater avviker i forhold til dette, har de en mulighet til, for sin egen del, å analysere prøvene på nytt.

Etter gjennomgang av mottatte svar, sendes deltagerne en fasit med oppsummering av de innsendte resultatene og våre kommentarer. Det sendes kun unntaksvis separate svar til deltagerne vi har omtalt spesielt gjennom kommentarene, da vi mener de vil kunne kjenne igjen egne resultater. De som har avvikende resultater oppfordres til å gjennomgå sine rutiner i samråd med egen spesialist eller den blodbank som yter medisinsk faglig rådgivning (”tilsyn”).

Praktisk informasjon om utsendelser

Hvem kan delta?

Blodbanker og transfusjonsenheter/ laboratorier som utfører de omtalte undersøkelsene. De som ikke utfører utvidet forlikelighetstesting, deltar ikke på utsendelse II som kun tester antiglobulinteknikken. Dersom utsendelse II suppleres med for eksempel test av Direkte antiglobulinteknikk, får alle tilsendt prøver.

Produsenter av medisinsk teknisk utstyr for in vitro diagnostikk og deres salgsorganisasjon kan delta forutsatt at informasjonen som mottas brukes til oppfølging av kvaliteten på de ulike produktene og ikke til markedsføring. Alle deltagerne får tilsendt fasit med oppsummering, men det er kun resultater fra norske blodbanker og transfusjonsenheter/ laboratorier som er omtalt i oppsummeringen.

Påmelding mottas fortløpende hele året.

Forsendelse, fakturering og pris

En gang per år sendes brev til kontaktpersonen hos respektive deltagere der vi informerer om oppsatte planer for utsendelser, kontrollerer at vår kontaktinformasjon stemmer og innhenter eventuelle referanser/ bestillingsnummer faktura skal merkes med. Utsendelsene faktureres etterskuddsvis. Pris per utsendelse er 5000 Kr/NOK.

Plan for utsendelser i 2022

Informasjon

Kontaktpersonene vil motta e-post fra oss:

 • Når utsendelsen er levert Posten. Prøvene sendes med ordinær post.
 • Etter svarfristen sendes Skjema med forventede resultater.
  Ved avvikende resultater sender vi i tillegg tilbakemelding om det.
 • Når opptelling er utført sendes Rapport med oppsummering og kommentarer
 • Når opplysninger vedrørende deltagerinformasjon skal oppdateres (en gang per år)

Fra 2022 sendes Rapport med oppsummering og kommentarer kun på e-post.


Utsendelse I   sendes 7. februar / faktureres påfølgende måned
Tre prøver (SAGMAN-blod og serum/plasma)
Utføring av:

 •  ABO- og RhD- typing
 • Antistoffscreening og identifisering av eventuelle blodtypeantistoff
 • Utvidet forlikelighetstesting

En prøve (SAGMAN-blod):
Fenotyping av antigenene C, c, E, e og K, med videre mulighet til fenotyping av Fy(a,b), Jk(a,b) og A1.

Utsendelse II   sendes 30. mai / faktureres påfølgende måned
En prøve (SAGMAN-blod) og syv prøver med serum/plasma:

 • Test av antiglobulinteknikken
 • Utvidet forlikelighetstesting

To sett prøver tatt ved forskjellig tidspunkt (SAGMAN-blod og serum/plasma), av nyregistrert blodgiver
Utføring av:

 • ABO- og RhD-typing
 • Fenotyping (C, c, E, e, K)
 • Antistoffscreening og identifisering av eventuelle blodtypeantistoff

Kontrolltyping av tapping er tilbud til de som ikke utfører ovennevnte.

Utsendelse III   sendes 19. september / faktureres påfølgende måned
Tre prøver (SAGMAN-blod og serum/plasma)
Utføring av:

 • ABO- og RhD- typing
 • Antistoffscreening og identifisering av eventuelle blodtypeantistoff
 • Titrering av eventuelle antistoff
 • Utvidet forlikelighetstesting


En gang per år (sammen med en av de andre utsendelsene):

 • En prøve: til utførelse av direkte antiglobulintest (DAT)
 • Teorioppgave
 • Enkle forlik


Kontakt oss

Heidi Støen; heidi.stoen@ous-hf.no

Nanna Skeie; nanna.skeie@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?