HELSENORGE

Prenatal foster RhD-typing i plasma fra RhD negative gravide

Prenatal RhD-typing i svangerskapsuke 24

En RhD negativ gravid som bærer et RhD positivt foster kan immuniseres og danne anti-D når fosterets erytrocytter går over placenta (morkaken) til morens blodsirkulasjon. Ca 60% av RhD negative gravide vil bære et RhD positivt foster og kan dermed immuniseres. Immunisering skjer hos de aller fleste i forbindelse med fødselen, men kan også skje i svangerskapet, hyppigst mot slutten av svangerskapet. Dersom mor danner immunt anti-D, kan disse antistoffene gå over placenta, destruere fosterets erytrocytter og føre til hemolytisk sykdom hos foster og/eller nyfødt (HSFN). Resultatet kan variere fra mild til alvorlig anemi hos fosteret og/eller nyfødt. Ved alvorlig anemi vil fosteret trenge intrauterine transfusjoner.
 
Det er i dag mulig å bestemme fosterets RhD-type i en blodprøve fra den gravide. Metoden baserer seg på at det finnes fritt foster-DNA (ffDNA) i mors blodsirkulasjon. Analyse av ffDNA kalles ikke-invasiv prenatal testing (non-invasive prenatal testing =NIPT) og gjør det mulig å fastslå fosterets RhD-type før fødselen.
 
I Norge er det blitt besluttet å innføre genomisk RhD-typing av fosteret i svangerskapsuke 24 hos RhD negative gravide. De som bærer et RhD positivt foster vil tilbys profylakse mot RhD-immunisering (humant anti‑D immunglobulin) i svangerskapsuke 28 i tillegg til dagens profylakse postpartum. Dette har vist å redusere risiko for RhD-immunisering ytterligere. Slik praksis hvor man målrettet gir profylakse kun til gravide som bærer et RhD positivt foster er allerede innført nasjonalt i Danmark, Nederland, Finland og deler av Sverige.

Nye metoder som ønskes innført i spesialisthelsetjenesten må gjennom en metodevurdering (www.nyemetoder.no ). Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjort en slik metodevurdering  av RhD-typing fra ffDNA i mors plasma hos RhD negative gravide og konkludert med at metoden er svært treffsikker. I henhold til Bioteknologiloven § 4-2 skal søknad om nye metoder til fosterdiagnostikk legges frem for Bioteknologirådet, og Rådet har åpnet for bruk av NIPT til foster RhD-typing. Helsedirektoratet informerte i brev  av 23. mars 2015 at NIPT har blitt godkjent for bruk til RhD-typing av fostre hos RhD negative gravide. Beslutningsforum RHF, ved fagdirektørene i de Regionale helseforetakene, har anbefalt metoden innført notat.
 
Norsk gynekologisk forening anbefaler i Veileder i fødselshjelp 2014, kapittel 20, Erytrocytt alloimmunisering at RhD negative gravide skal tilbys ikke-invasiv RhD-typing av fosteret i svangerskapsuke 24 og at forebyggende antenatal profylakse skal gis i svangerskapsuke 28. Dette medfører en omlegging fra tidligere rutine i oppfølgningen av RhD negative gravide, bl.a. vil screening for irregulære blodtypeantistoff i svangerskapsuke 32 og 36 utgå.

En nasjonal arbeidsgruppe ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi bestående av representanter fra Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, samt Sykehuset i Vestfold og Helse Fonna (de to siste representerer de mindre blodbankene i Sør-Norge) har siden januar 2015 jobbet med omleggingen av rutinene for blodtypeserologiske undersøkelser av RhD negative gravide. Gruppen har utarbeidet informasjonsmateriale til gravide, rekvirenter samt blodbanker som utfører svangerskapsanalyser.
 
Analysen for foster RhD-typing er i dag etablert ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin (OUS), Laboratoriemedisinsk klinikk (St. Olavs), Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssykehus og Laboratoriemedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.


Rutiner for prøvetaking og oppfølging i svangerskapet, ABO- og RhD-typing og blodtypeantistoff

Flytskjemaet under viser en oversikt over standardrutiner for blodtyping og undersøkelse av blodtypeantistoff i svangerskapet.

Flytskjema for prøvetakning i svangerskapet 

Informasjonsskriv og dokumenter sendt ut til blodbanker i Helse Sør-Øst i forbindelse med oppstarten av rutinen 1. september 2016

Oppdatering 01.09.16: Tilleggsinformasjon sendt ut til Oslo universitetssykehus sine rekvirenter vedrørende  den nye rutinen og anskaffelse av RhD- profylakse

Prøver til foster RhD-typing

Ved spørsmål angående analysen, ta kontakt med Kompetansetjenesten-FoU, telefon 23 01 64 43.  

Det må oppgis prøvetakningsdato, svangerskapsuke/termin og om den gravide har immunt anti-D eller ikke.

Prøven må være på Blodbanken i Oslo senest 7 dager etter prøvetaking.

Fant du det du lette etter?