HELSENORGE

Utvidet genotyping av blodgivere og pasienter

Avdelingen tilbyr erytrocytt (RBC)-, trombocytt (HPA)- og neutrofil granulocytt-genotyping og tar imot prøver til genotyping i henhold til indikasjonene listet under. For foster RHD genotyping i mors plasma (ikke-invasiv prenatal RhD-typing) se punktet for Foster RhD-typing.

RBC-genotyping kan være aktuelt for pasienter med videre transfusjonsbehov når pasienten

 • er immunisert, nylig transfundert og/eller er DAT positiv
 • har multiple blodtypealloantistoffer
 • har autoantistoffer hvor serologisk fenotyping ikke kan utføres
 • har langvarig (noen ganger livslangt) transfusjonsbehov, for eksempel pasienter med thalassemier om de ikke er utvidet fenotypet før første transfusjon. Om pasienten ikke har fått fenotypelikt blod i flere år og ikke har dannet blodtypeantistoff, ansees ikke genotyping som hensiktsmessig

eller når

 • det er vanskelig å få tilstrekkelig prøvemateriale til serologisk fenotyping
 • kommersielle reagenser til fenotyping ikke er tilgjengelig
 • serologisk typing er uklar

HPA-genotyping ved føtal neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) og ved mistanke om post-transfusjonspurpura (PTP), hvor det er nødvendig å skaffe forlikelige trombocyttkonsentrater.

Neutrofil granulocytt-genotyping på HNA-3 ved mistanke om transfusjonsrelatert akutt lungeskade (TRALI).

Innsending av prøver

Prøvemateriale og rekvisisjon:

 • Minimum 3 ml EDTA-blod
 • Uåpnet glass foretrekkes, men ved mangel av dette aksepteres åpnet glass
 • Bruk rekvisisjon «Rekvisisjon seksjon for immunhematologi fra andre blodbanker» (link til rekvisisjons punktet), kryss av på genotyping og oppgi kliniske opplysninger.

Forventet svartid ca. 7-14 dager.

NB! Oppgi kliniske opplysninger som vil hjelpe oss med riktig prioritering.

Mer informasjon om blodtypesystemer og genotyping

Det finnes 346 kjente blodtypeantigener, 322 av disse er fordelt på 36 blodtypesystemer. Det er ikke mulig å finne allogent blod som vil være fullstendig forlikelig på alle disse antigenene. Alle pasienter skal, i henhold til dagens krav, transfunderes med ABO og RhD forlikelig blod. I tillegg skal kvinner i fertil alder (<50 år) få K negativt blod når de selv er K negative. 
 
Det molekylære grunnlaget for de fleste blodtypeantigenene er kjent, noe som gjør RBC-genotyping mulig. I mange blodtypesystemer er forskjellen mellom antigenene forårsaket av én enkelt forandring i DNA-sekvensen i blodtypegenet, en såkalt singel nukleotid polymorfisme (SNP). Derfor er det som regel enkelt å predikere fenotypen fra genotypen. Enkelte andre blodtypesystemer er derimot mer komplisert, slik som ABO-, H-, I-, GLOB-, Rh- og MNS-systemer. I ABO, H, I og GLOB er ikke antigenet det primære genproduktet, det er derfor en indirekte sammenheng mellom genotype og fenotype. I Rh- og MNS-systemet er det homologe gener, som gjør at det kan skje utveksling av DNA-sekvenser mellom genene, og dermed dannes variantgener og nye antigener. I tillegg finnes det mutasjoner som fører til at et antigen ikke alltid uttrykkes, det gir ekstra utfordringer når fenotype skal predikeres fra genotype.

Tidligere har genotyping primært blitt utført i enkelte pasientprøver som ledd i utredning ved tilfeller med uklar og ikke-konklusiv serologi. Nye teknikker for genotyping, såkalt high-throughput genotyping, har åpnet opp for muligheten til å gjøre blodtyping på en rask og standardisert måte. Dette har ført til at man i dag kan gjøre en utvidet typing av blodgiverkorpset, noe som bidrar arbeidet med å finne typelikt blod til pasienter hvor dette er indisert.

Nye blodtypeantigener, nye systemer og ny nomenklatur; Bioingeniøren 3, 2014, side 22-26.

Genteknologien inntar blodbankene; Bioingeniøren 4, 2014, side 14-16.

 

 Våre metoder for RBC- og HPA-genotyping

 
Det finnes flere kommersielle systemer for high-throughput genotyping. Avdelingen bruker ID Core XT  fra Progenika/Grifols og ulike FluoGene-kit fra inno-train.

ID Core XT er basert på xMAP teknologi og kombinerer PCR og analyse på Luminex. Det er mulig å analysere 47 prøver parallelt med bestemmelse av 29 SNPer og 37 antigener i hver prøve.

FluoGene kombinerer SSP-PCR og endepunkt fluorescence detection og avleses på FluoVista. Følgende kit brukes i utredningene:

 • RBC-FluoGene ABO basic
 • RBC-FluoGene vERYfy
 • RBC-FluoGene Rare
 • RBC-FluoGene CDE
 • RBC-FluoGene D weak/variant
 • HPA-FluoGene

 

 

 
Fant du det du lette etter?