Informasjonsmateriell

Her kan du finne aktuell informasjon, lenker til aktuelt stoff samt nedlastbare brosjyrer

20.05.20
Alvorlig syke pasienter med CFS/ME og Covid-19 pandemien


Helsemyndighetene har kommet med en rekke råd og anbefalinger mtp tiltak for å unngå smitte av sars-CoV-2. Per i dag synes pasienter med høy alder (>65 år), hjerte-karsykdom og diabetes å være de som er mest utsatt for et alvorlig forløp av Covid-19. Utover det vet vi lite om hvilke pasienter som er i risikogruppen for alvorlig forløp.

Det er helsemyndighetene, på bakgrunn av hva som på ethvert tidspunkt finnes av kunnskap, som definerer hvem som er i risikogruppene.

Selv om pas med CFS/ME pr nå ikke er definert som risikogruppe, så er det naturlig å tenke seg at en kraftig infeksjon hos de aller sykeste vil kunne representere en tilleggsbelastning som kan tappe pasienten ytterligere for krefter. Det er derfor forståelig at noen av de sykeste bekymrer seg for og har ønske om å verne seg for smitte. Det synes naturlig at familier til pasienter med CFS/ME og hjelpeapparat rundt tar best mulig hensyn til dette innen rimelige grenser – for eksempel ved å overholde sentrale smitteverntiltak (håndvask, avstand etc). Vi er imidlertid også bekymret for om et for stort fokus på smittevern – for eksempel å isolere pasienten eller familien helt – i seg selv kan utgjøre en betydelig tilleggsbelastning over tid og dermed kunne bidra til forverring. Det er viktig å huske på at smittetallet i Norge nå er lavt og at dette er en meget positiv utvikling mht risiko for smitte i befolkningen.

Generelt er det allikevel fortsatt svært viktig med gode smitteverntiltak, spesielt for pasienter med annen alvorlig sykdom. Dette gjelder også pasienter med CFS/ME. Dette må tas hensyn til der det er behov for kommunale hjemmetjenester.

18.05.20
Vedrørende gjenåpning av skoler og barnehager

 

Gjenåpning av barnehager og skoler er viktig for barn og unges fysiske, psykiske og sosiale utvikling, omsorg og læring. Folkehelseinstituttet har, sammen med Barnelegeforeningen, utarbeidet retningslinjer for hvilke barn som er i risikogruppen mtp Covid-19. Retningslinjene er et resultat av den kunnskapen som foreligger på nåværende tidspunkt. Som det fremgår av dette arbeidet, ansees risikoen for alvorlig Covid-19 som svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar. Det er derfor ingen grunn til at barn med CFS/ME skal holdes hjemme fra skolen med bakgrunn i pandemien per i dag. Søsken til barn med CFS/ME kan også trygt gå på skolen, og det er ikke grunn til skjerming av nære pårørende utover det generelle anbefalinger tilsier.


Informasjon fra Euromene til personer med CFS/ME i forbindelse med Covid-19 pandemien

05.06.20 Innspill og anbefalinger til aktivitetsplan for barn og unge

Aktivitetsplan

 

Informasjonskampanje fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) rettet mot helsepersonell. Les mer om kampanjen

E-læringspakke om CFS/ ME - fra Helsekompetanse.no

Hva et LMS-kurs bør inneholde. Lenke til PDF

Evaluering og effektmål ved rehabilitering av CFS/ME

Komplementær eller alternativ behandling for CFS/ME

Her finner du lenke til IOM-rapporten - "Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome" fra Institute of Medicine

Nedlastbare brosjyrer

Helsedirektoratets Nasjonale veileder for pasienter med CFS/ME (PDF)

 

Om kompetansetjenesten

Hva er CFS/ME?

Aktivitetsregulering

Å ha det bra med CFS/ME

Kosthold ved CFS/ME

Om søvn

Barn og unge med CFS/ME, Utgitt av Norges Myalgisk Encefalopati Forening

 

 

 

 

Tilpasset treningsbehandling (TTB) til pasienter med CFS/ME, lysbildeserie

Tilpasset treningsbehandling (TTB) til pasienter med CFS/ME, brosjyre 


 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?