HELSENORGE

Utredning

Her finner du en generell oversikt over utredning og henvisning av barn og voksne med CFS/ME

Hvem kan diagnostisere voksne med CFS/ME

Fastleger som er spesialister i allmennmedisin og har kunnskap om CFS/ME skal kunne utrede og sette CFS/ME diagnose.

Ved behov kan pasienten henvises til sitt lokalsykehus for nærmere utredning.

​I vedlegget nedenfor er en liste over lokalsykehus som i følge våre opplysninger pr i dag tar i mot og utreder og/eller tilbyr mestringskurs eller annen oppfølging av CFS/ME pasienter.

Oversikt over lokale sykehus som utreder CFS/ME

Hvem kan henvise til CFS/ME senteret.

CFS/ME senteret på Aker er en tredjelinje tjeneste for Helse sør-øst. Det innebærer at vi tar imot henvisninger fra lokalsykehus i dette området og at pasienter som henvises skal være forsøkt utredet i spesialisthelsetjenesten på forhånd. Vi kan også ta imot henvisninger fra fastleger for såkalt second opinion.

Henvisninger til CFS/ME senteret for diagnostisering må inneholde strukturerte opplysninger om:

  • Familie/sosialt
  • Tidligere sykdommer, utredning og behandling
  • Høyde/vekt
  • Aktuell problemstilling, symptomer og hvorfor CFS/ME mistenkes?
  • Stimulantia
  • Medikamenter
  • Journalkopi/epikrise fra evt. tidligere utredning eller behandling innen psykiatrien
  • Grundig oppsummering av epikriser, tidligere utredning og behandling i somatikken (epikriser fra somatisk spesialisthelsetjeneste kan gjerne også vedlegges)

Henvisning til mestringskurs

Mestringskurset ved CFS/ME senteret er for pasienter som allerede har fått CFS/ME diagnosen. Dersom man er i tvil om diagnosen CFS/ME bør pasienten ikke henvises til mestringskurs. Pasienten kan da henvises for second opinion.

Lokalsykehusene er pålagt å ha et mestringstilbud til sine pasienter. Pasienter som tas inn til våre mestringskurs skal tilhøre Oslo og omegn (dvs ikke ha mer enn rundt 1 times reisevei til kurset).

​​Barn og ungdommer (under 18 år)

Henvisning

Barn og ungdommer (under 18 år) med mistanke om kronisk utmattelsessyndrom fra OUS’ lokalområde kan henvises til Barneavdeling for nevrofag for vurdering. Dersom lokal barneavdeling ikke føler de har kompetanse til å stille diagnosen, kan de henvise til oss, men vi ber da om at pediater (evt barnepsykiater) følger pasienten hit når hun/han kalles inn, og er med på de vurderingene som gjøres her. Dette for at de i neste omgang er bedre rustet til selv å stille diagnosen. Dette gjelder barneavdelinger i hele landet.

Dersom det er behov for tverrfaglig vurdering mht oppgang i forhold til andre somatiske eller psykiatriske differensialdiagnoser, tar vi fortsatt imot henvisninger hit. Dette forutsetter at pasienten er bredt utredet både somatisk og barnepsykiatrisk forut for henvisningen, og at henviser kan delta i tverrfaglig gjennomgang etter vurdering her. Videre må det være en forutsetning at det etableres og videreføres oppfølging lokalt.


Lokalpasienter kan henvises av fastlege direkte for videre utredning her. Pasienter henvist fra andre barneavdelinger må ha gått gjennom en standard utredning i regi av lokal instans. Den omfatter grundig klinisk vurdering av både barnelege og barne-/ungdomspsykiater, samt en del supplerende undersøkelser i henhold til Nasjonal veileder https://helsedirektoratet.no/cfs-me
For pasienter som søkes inn til tverrfaglig vurdering, ber vi henvisende lege fylle ut vedlagte skjema og sendes inn sammen med øvrige papirer når pasienten henvises. Det er en fordel om samtlige undersøkelser da er utført, og at BUP-rapporten legges ved.
Noen ganger er dette praktisk vanskelig å få til. Henvisning vil i så fall likevel bli vurdert hos oss, under den klare forutsetning at de manglende undersøkelsene utføres så raskt som mulig, og at resultatene ettersendes.
Innkallelse til Oslo universitetssykehus vil ikke under noen omstendighet finne sted før undersøkelseslisten er komplett og resultatene oversendt.

Fant du det du lette etter?