Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser. Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser hvor lav og ustabil selvfølelse, og problemer i mellommenneskelige relasjoner er det mest fremtredende.

Konferanse, seminar & kurs

    

En video presentasjon på 4 minutter, om NAPP av Øyvind Urnes, tidligere enhetsleder for NAPP.Nyheter fra NAPP

 • 23.09.2019
  Nytt og bedre tilbud til hoftebruddpasienter

  I 2014 startet Ortopedisk klinikk et såkalt fast-track forløp for å forbedre behandlingen av hoftebruddpasienter. Nå er behandlingen for disse pasientene endret. I oktober 2018 startet Medisinsk klinikk og Ortopedisk klinikk et samarbeid me...

 • 20.09.2019
  Sjekkliste for nevropsykiatriske vansker ved tuberøs sklerose

  Mange med tuberøs sklerose (TS) har nevropsykiatriske vansker, på engelsk referert til som TAND. En sjekkliste for å kartlegge disse vanskene, TAND-sjekklisten, er nå oversatt til norsk.

 • 20.09.2019
  Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for cystisk fibrose. Årsrapport 2017

  Her er den andre årsrapport fra Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for cystisk fibrose. Rapporten er basert på 2017- data fra 254 norske personer med cystisk fibrose.

 • 17.09.2019
  Kognitive ferdigheter hos mennesker med tuberøs sklerose kompleks

  Mange personer med tuberøs sklerose har utviklingshemming og strever med kognitive ferdigheter. En ny masteroppgave viser at også de uten utviklingshemming kan ha vansker med kognitive ferdigheter.

 • 13.09.2019
  Hvor mye vet ansatte og pasienter i TSB om pakkeforløp?

  Å dømme etter en temperaturmåling som pasientinformatørene i «Et bedre liv» har gjort, har både ansatte og pasienter i TSB behov for mer kunnskap om og opplæring i pakkeforløp.

 • 12.09.2019
  Sørlandet sykehus innfører FACT i TSB

  1.april 2018 var første dag på jobb i Sørlandet sykehus sitt ARA FACT. Et halvt år etter hadde enheten tatt imot 100 «hard to reach»-pasienter, hvorav noen ikke en gang var kjente i sine hjemkommuner.

 • 12.09.2019
  Pasienter møter folk med brukererfaring i døra til TSB

  Pasienter som vil bryte med et liv dominert av rus og som søker behandling, skal bli møtt best mulig fra dag én. Derfor skal personer med brukererfaring møte pasientene straks de er henvist til TSB-behandling i Helse Stavangerer.

 • 12.09.2019
  RusFACT fungerer

  Teamleder for RusFACT Sagene Marlene Falieras presenterte foreløpige forskningsresultater på Integrated Care and Assertive Outreach-konferansen i Verona.

 • 06.09.2019
  Hjelper pasienter med langvarig smerte til bedre liv

  8. september er det verdens fysioterapidag. Ved OUS jobber det  rundt 300 fysioterapeuter. Bli kjent med hvordan fysioterapeutene på Avdeling for smertebehandling jobber med langvarig smerte!

 • 05.09.2019
  Omdømmebygging á la Tyrili

  Tyrilistiftelsen er synlig og tydelig i media. Hvorfor og hvordan?  Anders Dalsaune Jansen og kommunikasjonsansvarlig Anders Bisgaard deler gjerne tanker om omdømmebygging i TSB.

 • 03.09.2019
  TSB-kartet i Norge

  – Sammen skal vi tegne kartet over TSB i Norge, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, om kompetansetjenestens nyoppstartede prosjekt.

 • 03.09.2019
  Ny i TSB - Berit Aasen

  I denne spalta kan du bli kjent med nye TSB-leiarar. Først ut er Berit Aasen, som 1. januar starta i stillinga som leiar i Seksjon Voksen, Oslo universitetssykehus.

 • 02.09.2019
  Arbeidssøkere med Tourettes syndrom

  Heftet er laget av NAV og NevSom ved Oslo universitetssykehus og er det siste i en serie av tre. Heftene skal være en støtte for tilretteleggere, jobbspesialister og andre som møter arbeidsgivere med Tourettes syndrom, ADHD og Asperger syndrom.

 • 28.08.2019
  Rivestart for Storbylegevakta på Aker

  Byrådsleder Raymond Johansen satt bak spakene på gravemaskinen som startet og markerte rivingen av de gamle byggene på Aker sykehus, der den nye Storbylegevakta skal bygges. Byggestart er januar 2020 og det skal være ferdig i 2023.

 • 21.08.2019
  Film om brukermedvirkning i sjeldenfeltet

  Brukermedvirkning viktig innenfor utforming av politikk, tjenester og hvordan for eksempel kompetansesentre skal arbeide. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har laget en kortfattet film om hvordan brukermedvirkning har påvirk...

 • 20.08.2019
  Vardesenter og Pusterom - en arena for hjelp til samvalg

  Samvalg er krevende å få til i en hektisk klinisk hverdag. Steder som Vardesenteret og Pusterommet kan være gode eksempler på hvordan vi kan tenke når vi skal tilrettelegge for samvalg.

 • 19.08.2019
  Cannabidiolpreparat godkjent for to sjeldne former for epilepsi

  Nylig gikk Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) ut med anbefaling om at legemiddelet Epidyolex godkjennes til bruk for to sjeldne former for epilepsi - Lennox-Gastauts syndrom og Dravets syndrom.

 • 14.08.2019
  Multippel sklerose og toppidrett

  Kan vi lære av toppidretten for å måle bevegelse til å måle fysisk funksjonsevne hos MS pasienter?

 • 13.08.2019
  En reise inn i framtidas hjemmesykehus

  Et servicedesignlaboratorium planta midt inn i sykehusdriften skulle sende både Oslo universitetssykehus og Arkitektur- og designhøyskolen ut på en reise. En reise for å bedre forstå pasientenes reise.

 • 12.08.2019
  Slik preger OUS Arendalsuka 2019

  12-17. august arrangeres Arendalsuka, Norges største politiske møteplass. OUS arrangerer seminaret "På liv og død" og debatterer palliasjon til alvorlig syke og døende. Styreleder Gunnar Bovim deltar i debatt om sykehusene i Oslo. I tillegg...

 • 09.08.2019
  Filmer om å være pårørende til noen med en sjelden diagnose

  En serie filmer med intervjuer og fortellinger fra søsken, barn og foreldre til personer som har en sjelden diagnose.

 • 07.08.2019
  Antibiotikabehandling - oppdatert veileder

  Her finner du oppdaterte retningslinjer for antibiotikabehandling ved infeksjoner i nedre luftveier hos barn, ungdom og voksne med cystisk fibrose.

 • 18.07.2019
  Nordisk konferanse om søvn

  Behandling av søvnproblemer med eller uten medisiner? Hvordan behandle Kleine-Levin syndrom (KLS) og narkolepsi? Hva er circadian rytme, og hvordan skårer man søvn? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt da delegater fra 20 land møttes...

 • 17.07.2019
  Les om ny smerteforskning i Scandinavian Journal of Pain!

  I julinummeret kan du lese om blant annet bruken og konsekvensen av langvarig behandling med opioider, og om kuldeskader på føttene til marinejegere.

 • 17.07.2019
  Les om ny smerteforskning i Scandinavian Journal of Pain!

  I julinummeret kan du lese om blant annet bruken og konsekvensen av langvarig behandling med opioider, og om kuldeskader på føttene til marinejegere.

 • 04.07.2019
  Barn med autismeforstyrrelser har oftere skolevegring

  Bloggen ekspertsykehuset har publisert et nytt innlegg og skolevegring hos barn med autismespekterforstyrrelse. Innlegget er skrevet av seksjonsleder Ellen Munkhaugen og beskriver funn fra hennes doktorgradsprosjekt. 

 • 03.07.2019
  Pakkeforløp for oppfølging etter overdose kommer

  Helsedirektoratet vil utarbeide et pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelig overdose. Pakkeforløpet vil dreie seg om oppfølging av pasienten etter nalokson-behandling. Målet er at tjenestene skal samarbeide bedre for å hjelpe mennesker i krise.

 • 02.07.2019
  Nyhetsbrev nr 4 i 2019

  Vårt nyhetsbrev nummer fire for 2019 er nå sendt ut til de som abonnerer på dette. 

 • 01.07.2019
  Sykehusene satser ulikt på TSB-forskning

  Om lag 60 prosent av den norske forskningen om TSB utføres ved universitetssykehusene. Hvor stor andel av sine forskningsressurser de setter av til TSB-forskning, varierer mellom 5,6 prosent i Helse Bergen og 0,4 prosent i Oslo universitetsykehus. 

 • 25.06.2019
  Fagkurs om ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming

  Torsdag 24. og fredag 25. oktober 2019 arrangerer Frambu fagkurs for ansatte som jobber med voksne med utviklingshemming i kommunene.

 • 24.06.2019
  E-læringskurset om epilepsi er revidert - nå med ny påbygningsdel

  Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser presenterer et nytt kapittel i påbygningsdelen: "Fortellingen om Kaja". Her finner du et praktisk rettet case med flere øvingsoppgaver.

 • 24.06.2019
  Administrerende direktør Bjørn Erikstein fratrer 1. juli

  Erikstein har styrets tillit, men velger selv å gå av som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus.

 • 24.06.2019
  Tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose

  Frambu inviterer til fagkurs om tilrettelegging for skolestart for barn med en sjelden diagnose 25. september 2019.

 • 20.06.2019
  KvaRus er klart til bruk i 2020

  Mer kunnskap – bedre behandling er slagordet for KvaRus – Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. I 2020 er det klart til bruk i alle landets TSB-tjenester.

 • 19.06.2019
  Geriatrisk avdeling setter pasientene i sentrum

  6.6. markerte OUS, «Hva er viktig for deg?»-dagen. For sykehuset er det viktig å sette pasienten i sentrum. På Geriatrisk avdeling har de ansatte løftet pasientenes stemme inn i drift.

 • 17.06.2019
  Rett hjelp ved rus- og somatisk lidelse

  Et nytt, nasjonalt prosjekt tar sikte på å identifisere og hjelpe pasientene i somatiske avdelinger der innleggelsen kan skyldes rusbruk. – Vi ser fram til å samarbeide for å gi disse pasientene den helhetlige helsehjelpen de har behov for...

 • 17.06.2019
  Oslo-sykehus skal bli bedre til å møte pasienter med rus- og somatiske helseproblemer

  Tre ulike forsknings- og fagutviklingsprosjekter i OUS arbeider for å forbedre behandlingen av pasienter i somatiske avdelinger som kan ha risikofylt bruk av alkohol og legemidler. En styringsgruppe skal sørge for at prosjektene drar sammen.  

 • 14.06.2019
  Hvordan blir krefttilbudet ved sykehusene i Oslo de neste 5-15 årene?

  Forberedelsene til nytt Radiumhospital er godt i gang. I 2018 startet vi med å bygge om og flytte flere enheter og ansatte internt i byggene for å kunne sikre en forsvarlig drift gjennom bygge perioden. I mai 2019 startet vi med å rive fler...

 • 13.06.2019
  Hvordan behandle Asperger syndrom og rus?

  Det finnes ikke vanskelige pasienter, men ved å bruke tilpassede tilnærminger, kan personer som regnes som vanskelige-å-nå, få bedre utbytte av behandling av ruslidelse. Flere fagmiljøer ved OUS har laget fire filmer om behandling til pasie...

 • 12.06.2019
  Pakkeforløp i praksis med Anna Kuhlefelt

  Daglig leder og psykologspesialist ved Samtun, Anna Kuhlefelt, mener en viktig mulighet med pakkeforløpet er at de som tidligere ellers kunne kommet til å gå «under radaren» med hensyn til kartlegging, nå er sikret å få minimum en basiskartlegging.

 • 12.06.2019
  Kvalitetsregister og pakkeforløp kan implementeres samtidig

  Sverre Nesvåg utfordrer alle TSB-enheter til å diskutere hvordan de kan integrere implementeringen av KvaRus med implementeringen av pakkeforløp.

 • 12.06.2019
  Skal dere ta i bruk feedbackverktøy, men sliter med å få fart på implementeringen?

  Få faglig påfyll og «drahjelp» gjennom et lokalt kurs – hos dere!

 • 12.06.2019
  Våre vyer for TSB-forskningen i sykehuset

  Om lag 60 prosent av forskningen om TSB utføres av universitetssykehusene. Hvordan forvalter sykehusenes TSB-lederne dette ansvaret? Vi spurte tre av dem: Else-Marie Løberg, Anne Beate Sætrang og Kristin Holum Smedsrud.

 • 11.06.2019
  Trygg og enkel tilgang til informasjon i egen sykehusjournal

  Pasienter ved Sykehuset Innlandet, Vestre Viken og Revmatismesykehuset får nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. Etter sommeren vil dette også gjelde for resten av sykehu...

 • 11.06.2019
  Byggeprosjektene Aker og Gaustad presentert på 45 minutter

  Byggeprosjektene Aker og Gaustad presenteres for ansatte 7. juni. Se presentasjonen som viser de nye skissene som viser hvor flott det kan bli for pasienter og ansatte i fremtiden.

 • 06.06.2019
  Endret kompetanseansvar for ADHD

  Nasjonalt kompetansesenter for ADHD ble opprettet i 1994. 25 år senere, fra 1. august 2019, overføres ansvaret til regionale enheter. 

 • 06.06.2019
  Nærmere forprosjektet for Aker og Gaustad etter styrets vedtak 5. juni

  OUS sitt styre behandlet byggeprosjektet Framtidens OUS 5. mai. Vedtakene viser at OUS fortsetter som planlagt og er ytterligere ett steg nærmere forprosjektet. Helse Sør Øst skal behandle samme sak 20. juni.

 • 05.06.2019
  "Hva er viktig for deg?"

  6.juni markeres «Hva er viktig for deg?»-dagen. Spørsmålet er et sentralt hjelpemiddel når vi jobber med samvalg. Ved å stille dette spørsmålet kan pasientenes stemme og deres ønsker løftes frem. Da er vi ett skritt nærmere pasientenes helsetjeneste!

 • 04.06.2019
  Kliniske studier - prosjekter med mange støttespillere

  Du har sikkert hørt uttrykket; «jo flere kokker desto mere søl». Men alle vet jo at profesjonelle kjøkken som serverer de beste rettene, der arbeider det mange kokker. Slik er det også i kliniske studier.

 • 29.05.2019
  Kliniske studier - veien til bedre behandling

  Hvis du blir syk ønsker du å få god behandling. For å vite om behandlingen virker, trenger vi bevis. Da må vi forske. 20. mai markerer vi The International Clinical Trials Day - dagen for å løfte frem viktigheten av kliniske studier.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.