Forskning

Vår kompetansetjeneste samarbeider med en forskergruppe som er tilknyttet avdeling for personlighetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus.


Illustrasjonsbilde Colourbox

Vår kompetansetjeneste samarbeider med en forskergruppe som er tilknyttet avdeling for personlighetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Forskergruppen har valgt å konsentrere seg om de hyppigst forekommende personlighetsforstyrrelsene i klinisk praksis: Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (PF) og unnvikende PF. En har også valgt ut de områder som ser ut til å ha størst betydning for personlighetsfungering: sosial kognisjon, følelsesregulering og interpersonlig relatering.

På disse nevnte områdene er det investert mye i forskningsmetodikk: Kompetanse i vurdering av tilknytningsmønster og refleksiv funksjon (sosial kognisjon), kompetanse i vurdering av følelsesbevissthet og følelsesregulering, fysiologiske mål på følelsesaktivering, kompetanse i psykometri for å kunne vurdere indirekte mål på sosial kognisjon, tilknytning, følelsesregulering og interpersonlige relasjoner, samt kompetanse i vurdering av terapeuters måte å håndtere følelser, mentalisering og interpersonlige relasjoner i så vel individualterapi som gruppeterapi.

Forskergruppen har med dette et ambisiøst langsiktig program som er integrerende med hensyn til forskjellige fagdisipliner og hvor grunnforskning og behandlingsforskning henger tett sammen. Forskergruppen har et nært samarbeid med en spesialisert psykiatrisk poliklinikk og 16 andre spesialiserte kliniske enheter i Sør-Norge via Dagbehandlingsnettverket.


Våre forskningsprosjekter


• Measuring MBT - Studies on therapist adherence and competence
• Espen Jan Folmo, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2015 - 2020
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Mentaliseringsbasert terapi (MBT) som behandling for pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse. Et multisenterprosjekt.
• Elfrida H Kvarstein, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2015 - 2025
• Deltakende helseregion:
• HV HSØ HMN
• Deliberate self-harm and personality disorder (PD): Focus on borderline PD and gender differences
• Ina Marie Kolås Bekkevold, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2015 - 2016
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Undersøkelse av mentaliseringsfunksjonen hos pasienter med emosjonelt ustbil personlighetsforstyrrelse
• Theresa Wilberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2011 - 2018
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Gruppepsykoterapi for pasienter med personlighetsforstyrrelser ved DPS
• Elfrida H Kvarstein, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2005 - 2018
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Den norske nettverkstudien om personlighet og genetikk
• Benjamin Hummelen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2012 - 2025
• Deltakende helseregion:
• HV HSØ HMN
• Unnvikende personlighetsforstyrrelse
• Theresa Wilberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2012 - 2020
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Hart rate variability and level of personality funcioning- a pilot study
• Benjamin Hummelen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2015 - 2018
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• A Multicenter Study of the DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders
• Benjamin Hummelen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2013 - 2025
• Deltakende helseregion:
• HSØ HMN
• Characteristics of severely disturbed borderline patients and their benefits from a new outpatient treatment programme
• Herman Tvete, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
• 2013 - 2020
• Deltakende helseregion:
• HSØ HN
• Ullevål Personlighetsprosjekt (UPP)
• Theresa Wilberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2005 - 2017
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Autisme og personlighetsforstyrrelser
• Morten Bekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2011 - 2017
• Deltakende helseregion:
• HV HSØ HN HMN
• Sosial fobi og unnvikende personlighetsforstyrrelse. Studier av tilknytningsmønstre og psykopatologi.
• Ingeborg Helene Eikenæs, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
• 2011 - 2017
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Neurobiology in Bipolar II vs Borderline Personality Disorder
• Erlend Bøen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2008 - 2020
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Studies on Global Assessment of Functioning Scale
• Geir Pedersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2014 - 2017
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Psychometrics of Severity Indices of Personality Problems
• Espen Kristian Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2013 - 2016
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Personality Aspects of Eating Disorders
• Øyvind Rø, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2012 - 2017
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Mentaliseringsbasert behandling av rusavhengige pasienter
• Katharina Teresa Enehaug Morken, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
• 2014 - 2017
• Deltakende helseregion:
• HV HSØ
• Primary Emotions and Personality
• Sigmund Karterud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2014 - 2018
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• The validity of DSM-IV Personality Disorders
• Benjamin Hummelen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
• 2006 - 2016
• Deltakende helseregion:
• HSØ
• Utfyllende informasjon
• Det er et tett og gjensidig samarbeid mellom klinikere ved Personlighetspoliklinikken, forskningsgruppen og leder for DagbehandlingsNettverket. NAPP er involvert i en rekke forskjellige forskningsprosjekter. I forskningsgruppen ved Seksjon for personlighetspsykiatri som ledes av Elfrida Kvarstein, seksjonsoverlege ved Seksjon for personlighetspsykiatri/1.amanuensis UiO,foretas kontinuerlige drøftelser av fremtidige forskningsstrategier og prosjekter som er relevante for personlighetspsykiatrien. Det store multisenterprosjektet om den alternative modellen i DSM-5 dreier seg om en bedre og mer valid diagnostikk av personlighetsforstyrrelser enn dagens diagnosesystem ICD-10 og DSM-IV gir. I dette prosjektet er HSØ, HMN involvert og vi har planer om å involvere HN. I dette prosjektet har også professor Adrew Skodol (USA), som var leder for denne alternative modellen og professor Donna Bender fra USA som har vært sentral i å utforme Levels of Personality Functioning Scale, som er en sentral og nyskapende del av modellen, vært i Norge og deltatt på workshops knyttet til prosjektet. Forskere fra Danmark og Sverige er også involvert i felles workshops om denne modellen. NAPP vurderer dette prosjektet som sentralt for kompetansetjenestens ansvarsområde. Prosjekter knyttet til utforskning av mentaliseringsbasert behandling foregår også i flere helseregioner og ses på sentralt med henblikk på kompetanseøkning av behandling for personlighetsforstyrrelser (PF) og PF i kombinasjon med rus. Det er nær kontakt med Anna Freud Centre i London i videre utvikling av mentaliseringsbasert behandling, og man søker å publisere sammen med forskere derfra i fremtiden. Unnvikendeprosjektet på Seksjon for personlighetspsykiatri er viktig med henblikk på å utvikle spesifikk behandling for denne pasientgruppen som har store funksjonsproblemer i tillegg til mye subjektiv lidelse. Det er svært lite internasjonal forskning på unnvikende PF.

Publikasjoner 2015


Normann-Eide, E., Johansen, M.S., Normann-Eide, T., Egeland, J. & Wilberg, T. (2015). Personality Disorder and Changes in Affect Consciousness: A 3-Year Follow-Up Study of Patients with Avoidant and Borderline Personality Disorder, PLOS ONE, 10.1371/journal.pone.0145625

Antonsen BT, Kvarstein EH, Urnes Ø, Hummelen B, Karterud s & Wilberg T (2015). Favourable outcome of long-term combined psychotherapy for patients with borderline personality disorder: Six-year follow-up of a randomized study, Psychotherapy Research, DOI: 10.1080/10503307.2015.1072283

Eikenæs I, Pedersen G & Wilberg T (2015). Attachment styles in patients with avoidant personality disorder compared with social phobia. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, DOI:10.1111/papt.12075.

Eikenaes, I., Egeland, J., Hummelen, B., Wilberg, T. (2015). Avoidant Personality Disorder Versus Social Phobia: The Significance of Childhood Neglect. PLoS ONE, 10(3): e0122846. DOI:10.137/journal.pone.0122846

Indrehaug TS & Karterud S (2015). A Qualitative Study of a Mentalization-based Group for Borderline Patients. Group Analysis, 48(2), 150-163.

Bøen E, Hummelen B, Elvsåshagen T, Boye B, Andersson S, Karterud S, Malt UF (2015). Different impulsivity profiles in borderline personality disorder and bipolar II disorder. Journal of Affective Disorders, 1(170), 104-111. doi: 10.1016/j.jad.2014.08.033.

Vaskinn A, Antonsen BT, Fretland RA, Dziobek I, Sundet K & Wilberg T (2015). Theory of mind in women with borderline personality disorder or schizophrenia: differences in overall ability and error patterns. Frontiers in Psychology, 24. DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01239.

Antonsen BT, Johansen MS, Rø FG, Kvarstein EH, Wilberg T. (2015). Is reflective functioning associated with clinical symptoms and long-term course in patients with personality disorders? Comprehensive Psychiatry. doi: 10.1016/j.comppsych.2015.05.016.

Pedersen G, Eikenæs I, Urnes Ø, Skulberg GM & Wilberg S (2015). Experiences in Close Relationships - Psychometric properties among patients with personality disorders. Personality and Mental Health, 9(3), 208-219. DOI 10.1002/pmh.1298.

Eikenaes I, Egeland J, Hummelen B & Wilberg T (2015). Avoidant Personality Disorder versus Social Phobia: The Significance of Childhood Neglect. PLoS ONE, 10(5): e0128737. doi: 10.1371/journal.pone.0128737

Støre-Valen J, Ryum T, Pedersen G, Pripp AH , Jose PE & Karterud S (2015). Does a Web-Based Feedback Training Program Result in Improved Reliability in Clinicians’ Ratings of the Global Assessment of Functioning (GAF) Scale? Psychological Assessment. http://dx.doi.org/10.1037/pas0000086.

Reas DL, Pedersen G, Karterud S & Rø Ø. (2015). Self-Harm and Suicidal Behavior in Borderline Personality Disorder With and Without Bulimia Nervosa. Journal of Consulting and Clinical Psychology. http://dx.doi.org/10.1037/ccp0000014

Aas, M., Pedersen, G., Henry, C., Bjella, T., Bellivier, F., Leboyer, M., Kahn, J-P., Cohen, R. F., Gard, S., Aminoff, S. R., Lagerberg, T. V., Andreassen, O. A., Melle, I., & Etain, B. (2015). Psychometric properties of the Affective Lability Scale (54 and 18-item version) in patients with bipolar disorder, first-degree relatives, and healthy controls. Journal of Affective Disorders, 172(1), 375-380.

Pedersen G, Urnes Ø, Kvarstein EH, Karterud S. (2015). The three factors of the Psychoticism scale of SCL-90-R. Personality and Mental Health, doi: 10.1002/pmh.1278.

Hummelen, B., Pedersen, G., Wilberg, T., Karterud, S. (2015). Poor Validity of the DSM-IV Schizoid Personality Disorder Construct as a Diagnostic Category. Journal of Personality Disorders, 28, 1-13. doi: 10.1521/pedi_2014_28_159.


Publikasjoner 2014

Aas, M., Pedersen, G., Henry, C., Bjella, T., Bellivier, F., Leboyer, M., Kahn, J-P., Cohen, R. F., Gard, S., Aminoff, S. R., Lagerberg, T. V., Andreassen, O. A., Melle, I., & Etain, B. (2015). Psychometric properties of the Affective Lability Scale (54 and 18-item version) in patients with bipolar disorder, first-degree relatives, and healthy controls. Journal of Affective Disorders, 172(1), 375-380.

Bøen, E., Westlye, L.T., Elvsåshagen, T., Hummelen, B., Hol, P.K. M.D.; Boye, B., Andersson, S., Karterud,S. & Malt, U.F.  (2014) Regional cortical thinning may be a biological marker of borderline personality disorder . Acta Psych Scand 130(3): 193-204.

Hummelen, B., Pedersen, G., Wilberg, T., Karterud, S. (2014) Poor validity of the DSM IV schizoid personality disorder construct as a diagnostic category. J Personality Disorders, 23: 1-13.

Arefjord, N., Karterud, S. & Lossius, K. (2014) Mentalisering i rusklinikk. Tidsskr Norsk Psykologforening, 51: 461-464.

Antonsen, B.T., Klungsøyr, O., Johansen; M.S., Kemps, A., Pedersen, G., Hummelen, B., Urnes, U., Kvarstein, E., Karterud, S. & Wilberg, T. (2014) Step-down versus outpatient psychotherapeutic treatment for personality disorders: 6 year follow-up of the Ullevål Personality Project. BMC Psychiatry, 14, 119

Bøen, E., Westby, L.T., Elvsåshagen, T., Hummelen, B., Hol, P.K., Boye, B., Andersson, S., Karterud, S. & Malt, U. (2014). Smaller stress-sensitive hippocampal subfields in women with borderline personality disorder without posttraumatic stress disorder. J Psychiatry Neurosci, 39(2): 127-34. 

Nøkleby H, Pedersen G & Skårderud S (2014). Symptoms of eating disorders among females in drug addiction treatment. Journal of Social Work Practice in the Addictions, 14, 225-238.

Reas, D.L., Rø, Ø., Karterud, S., Hummelen, B., Pedersen. (2014) Suicide and self-harm in borderline personality disorder with and without bulimia nervosa. Journal of  Consulting and Clinical Psychology.

Pedersen, G., et al. (2014) Visiting the Psychoticism scale of SCL-90R: Psychometric characteristics and clinical potentials. J Personality and Mental Health.

Støre-Valen, J., Ryum, T., Pedersen, G., Pripp, A.H., Jose, P.E., Karterud, S. (2014) Does a web-based feedback training program result in improved reliability in clinicians' ratings of the Global Assessment of Functioning Scale? Psychological Assessment

Kvarstein, E., Pedersen, G., Urnes, Ø., Hummelen, B., Wilberg, T. Karterud, S., (2014) Changing from a traditional psychodynamic treatment program to mentalization-based treatment for patients with borderline personality disorder. Does it make a difference? Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, DOI: 10.1111/papt.12036

Bøen, E., Hummelen, B., Elvspshagen, T., Boye, B., Andersson, S., Karterud, S., Malt, U.F. (2014) Different impulsivity profiles in borderline personality disorder and bipolar disorder.  J affective disorder, 170C: 104-111. Doi: 10.1016/j.jad.2014.08.033

Pedersen, G., Johansen, M., Wilberg, T & Karterud, S. (2014) The Affective Neuroscience Personality Scales (ANPS). Validity estimates and psychometric properties in a clinical sample. PlosOne

Normann-Eide, E (2014). Skjønnlitterære selvmord. I Åmås, K.O. (red.): Signatur – nye norske stemmer. Oslo: Cappelen Damm
Pedersen, G. (2014) Global funksjonsskåring er like aktuelt etter siste versjon av diagnosesystemet DSM. Tidsskr Nor Legeforen, 134 (9): 916-917.
 
Akseptert men ikke publisert, pr. 20.11.14
Karterud, S. & Indrehaug, T. Authority and not knowing stance in mentalization-based group therapy. Group Analysis
Karterud, S. On structure and leadership in MBT-G and group analysis. Group Analysis


Publikasjoner 2013

Gullestad FS, Johansen MS, Høglend P, Karterud S & Wilberg T. Mentalization as a moderator of treatment effects: Findings from a randomized clinical trial for personality disorders, Psychotherapy Research. 2013, 23(6): 674-689.
 
Karterud, S., Pedersen, G., Johansen, M.S., Johansen, P., Schlüter, C., Engen, M., Wilberg, T., Urnes, Ø. & Bateman, A. The mentalization-based treatment adherence and competence scale (MBT-ACS): development, structure and reliability. Psychotherapy Research. 2013, 23(6): 705-717.
 
Karterud, S. Personlighet og sosialpsykologi. Bokanmeldelse. Tidsskrift Nor Legeforen, 2013, 133: 866.
 
Karterud, S. Å skape selvopptatte elever og studenter. Tidskr Nor Legeforen, 2013, 12-13: 1358.
 
Morken, K., Arefjord, N., Karterud, S. Transforming disorganized attachment through mentalization-based treatment. Journal of Contemporary Psychotherapy, 2013, DOI 10.1007/s10879-013-9246-8
 
Karterud, S. Emosjoner i mentaliseringsbasert terapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2013, 50(8): 759-763. 
 
Bøen, E., Elvsåshagen, T., Westlye, L.T., Hummelen, B., Hol, P.K., Boye, B., Andersson, S., Karterud, S., Malt, U.F. Reduced volume in stress-sensitive hippocampal subfields in borderline personality disorder. Journal of psychiatry and neuroscience
 
Kvarstein, E., Karterud, S. Large variation of severity and five year course of symptom distress among patients with personality disorders. Personality and Mental Health, 2013, 7(4): 265-76 DOI: 10.1002/pmh.1226
 
Johansen, M.S., Normann-Eide, E., Normann-Eide, T. & Wilberg, T. Emotional dysfunction in avoidant compared to borderline personality disorder: a study of affect consciousness. Scandinavian Journal of Psychology, 2013, 54: 515-521
 
Eikenæs, I., Hummelen, B., Abrahamsen, G., Andrea, H. & Wilberg, T. Personality functioning in patients with avoidant personality disorder and social phobia. Journal of personality disorders. 2013, 27: 109-27.
 
Pedersen, G., Karterud, S., Hummelen, B., Wilberg, T. The impact of extended longitudinal observation for assessment of personality disorders. Personality and Mental Health, 2013, 7: 277-287. 
 
Reas, D.L., Rø, Ø., Pedersen, G., Hummelen, B., Karterud, S. Comorbidity of eating disorders in patients with personality disorders. Int Journal of Eating Disorders, 2013, DOI: 10.1002/eat.22176
 
Kvarstein, E., Arnevik, E., Hallsteinli, V., Rø, F.G., Karterud, S., & Wilberg, T. (2013) The health service costs and clinical gains of psychotherapy for personality disorders: A randomized controlled trial of day hospital-based step down treatment versus outpatient treatment in specialist practice. BMC Psychiatry, Nov 22, 13, 315.
 
Island, T.K. & Karterud, S. From group analytic practice to group analytic text: On writing a group analytic diploma paper. Group Analysis, 46(4): 439-451. 

Bakali, JV, Wilberg T, Klungsøyr O, Lorentzen S (2013). Development of group climate in short- and long-term psychodynamic group psychotherapy. International Journal of Group Psychotherapy, 63(3), 367-393.

Pedersen, G., Tybring-Petersen, K., Tønder, M. Arnestad, T.B., Møller, A.C. & Øya, T. (2013) Spørreskjema for måling av kroppsopplevelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 992-998
 
Normann-Eide E, Johansen MS, Normann-Eide T, Egeland J, Wilberg T (2013). Is low affect consciousness related to the severity of psychopathology? A cross-sectional study of patients with avoidant and borderline personality disorder. Compr Psychiatry, 54(2), 149-157.

Urnes Ø (2013). Lettskrevet om behandling av dissosiasjon.Tidsskrift for den norske legeforening, 21, 133:2282. doi: 10.4045/tidsskr.13.1012

Publikasjoner 2012

Hummelen Benjamin, Pedersen Geir, Karterud Sigmund
Some suggestions for the DSM-5 schizotypal personality disorder construct.
Compr Psychiatry 2012 May;53(4):341-9. Epub 2011 jul 8
PMID: 21741634

Pedersen Geir, Karterud Sigmund
The symptom and function dimensions of the Global Assessment of Functioning (GAF) scale.
Compr Psychiatry 2012 Apr;53(3):292-8. Epub 2011 mai 31
PMID: 21632038

Kvarstein Elfrida Hartveit, Karterud Sigmund
Large variations of global functioning over five years in treated patients with personality traits and disorders.
J Pers Disord 2012 Apr;26(2):141-61.
PMID: 22486446

Paap Muirne C S, Meijer Rob R, Cohen-Kettenis Peggy T, Richter-Appelt Hertha, de Cuypere Griet, Kreukels Baudewijntje P C, Pedersen Geir, Karterud Sigmund, Malt Ulrik F, Haraldsen Ira R
Why the factorial structure of the SCL-90-R is unstable: comparing patient groups with different levels of psychological distress using Mokken Scale Analysis.
Psychiatry Res 2012 Dec;200(2-3):819-26. Epub 2012 apr 9
PMID: 22494703

Gullestad Frida Slagstad, Johansen Merete Selsbakk, Høglend Per, Karterud Sigmund, Wilberg Theresa
Mentalization as a moderator of treatment effects: Findings from a randomized clinical trial for personality disorders.
Psychother Res 2012 May. Epub 2012 mai 21
PMID: 22612470

Gullestad Frida Slagstad, Wilberg Theresa, Klungsøyr Ole, Johansen Merete Selsbakk, Urnes Oyvind, Karterud Sigmund
Is treatment in a day hospital step-down program superior to outpatient individual psychotherapy for patients with personality disorders? 36 months follow-up of a randomized clinical trial comparing different treatment modalities.
Psychother Res 2012;22(4):426-41. Epub 2012 mar 15
PMID: 22417131

Karterud Sigmund, Pedersen Geir, Engen Magnus, Johansen Merete Selsbakk, Johansson Paul Niklas, Schlüter Christian, Urnes Oyvind, Wilberg Theresa, Bateman Anthony W
The MBT Adherence and Competence Scale (MBT-ACS): Development, structure and reliability.
Psychother Res 2012 Aug. Epub 2012 aug 24
PMID: 22916991

Karterud, S.
Konstruiren und Mentalisieren der Matrix.
2012, Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik.

Karterud, S
Comments on personality disorders with over-regulation of emotions and poor self-reflectivity
2012, Personality and Mental Health

Schlüter, C
Hvordan engasjere suicidal pasienter i mentaliseringsbasert behandling?
2012, Suicidologi

Karterud, S
Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G).
2012 Gyldendal akademisk, OsloFant du det du lette etter?