Hvordan søke hjelp

Ta kontakt med fastlegen - Henvisning til BUP (Barn og unges psykiske helse) -  Fysioterapi - Skole - Ansvarsgruppe/Samarbeidsgruppe

1.Ta kontakt med fastlegen

Fastlegen har en viktig rolle med hensyn til å avklare om barnets fysiske plager skyldes underliggende sykdom i kroppen eller ikke. Han/hun har ansvar for at barnet undersøkes tilstrekkelig utfra sine plager, og er den som skal henvise barnet til spesialist ved behov. At det medisinske er tatt på alvor og at barnet er tilstrekkelig utredet er avgjørende for en helhetlig og tverrfaglig behandling.

2. Henvisning til BUP (Barn og unges psykiske helse)

Alle kommuner har en poliklinikk for barn og unges psykiske helse (BUP). BUP er en sentral instans også når barn/unge har langvarige fysiske plager. BUP kan bidra med nærmere utredning og behandling av den unge og er en sentral part også i en ansvarsgruppe. Barn og unge med langvarige smerter og andre fysiske plager som medfører stort funksjonstap har rett til å få behandling i psykisk helsevern. Det er ofte hensiktsmessig at det er fastlegen som henviser til BUP.

3. Fysioterapi

Mange barn og unge med langvarige symptomer har behov for hjelp fra fysioterapeut for spesifikke kroppslige plager og/eller for å komme i gang med tilpasset fysisk aktivitet. Noen kan ha nytte av psykomotorisk fysioterapi i stedet for, eller som tillegg til, vanlig fysioterapi. Det er fastlegen eller annen lege som henviser til fysioterapeut /psykomotorisk fysioterapeut.

4. Skole

Mange barn og unge med langvarige fysiske plager har stort skolefravær og klarer ikke å følge opp skolefagene. Dette er en betydelig belastning. For noen blir det uoverkommelig å skulle ta igjen alt de mister faglig sett og terskelen for å komme tilbake på skolen blir høy. De vil ofte trenge en individuelt tilpasset plan for å komme tilbake til skolen i et tempo som er tilpasset plagene og funksjonsnivået de har. Skolen har en lovpålagt plikt til å tilrettelegge for barn med spesielle behov. Når en elev har behov for tilpasset opplæring er det ofte nødvendig at den unge henvises til Pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT), som er rådgivende instans til skolen i slike situasjoner. Det er skolen som henviser til PPT.

5. Ansvarsgruppe/Samarbeidsgruppe

Utredning og oppfølging/behandling av barn og unge med langvarige fysiske plager og stort funksjonsfall vil vanligvis involvere flere instanser. For å sikre et helhetlig, tverrfaglig perspektiv og samarbeid er det avgjørende at det opprettes et samarbeidsforum i form av ansvarsgruppe/ samarbeidsgruppe. I ansvarsgruppen/samarbeidsgruppen møtes alle involverte instanser, inkludert foreldre og evt. ungdommen, til et forpliktende og gjensidig samarbeid. Som regel er det behov for hyppige møter i starten og sjeldnere etter hvert når utviklingen går i riktig retning. Ofte er det helsesøster eller koordinator for helsetjenester i kommunen som tar initiativ til og leder ansvarsgruppen, men også andre instanser, for eksempel BUP eller fastlege, kan ta et slikt initiativ.

Fant du det du lette etter?