Utredning

Barn og unge med psykosomatisk tilstander bør gjennomgå en helhetlig og tverrfaglig utredning slik at man sikrer en helhetlig forståelse av barnets plager og iverksetting av hensiktsmessig behandling og tiltak. har behov for. Uten dette vil man lett få en mangelfull forståelse av barnets individuelle situasjon og sårbarhet, med fare for at man iverksetter uvirksomme og i verste fall skadelig behandling.

1.Medisinsk utredning/avklaring

Når barn og unge over tid har fysiske symptomer som man ikke finner ut av, blir de gjerne undersøkt av flere leger og spesialister. De ulike fagpersonene kan ofte gi forskjellige forklaringer på tilstanden. Dette er uheldig. Derfor er det nødvendig at én ansvarlig - gjerne fastlegen - ivaretar helhetsperspektivet, har oversikt over utredning og undersøkelser som iverksettes, og formidler resultatene på en troverdig måte til pasient og familie. Når tiden er inne, bør det settes punktum for videre medisinsk utredning. På den måten unngår man en vedvarende runddans med hyppige legebesøk og stadig nye undersøkelser, som i seg selv kan bidra til å opprettholde sykdom og plager.

2. Utredning ved BUP

Barn og ungdommer med psykosomatiske tilstander bør også gjennomgå en utredning ved BUP (Barn og unges psykiske helse). En slik utredning inneholder som regel en individuell psykiatrisk/psykologisk vurdering av barnet, samt en kartlegging av barnets situasjon på skolen, sosialt og i familien. Det også viktig med en pedagogisk kartlegging av barnets læreforutsetninger og eventuelle andre utfordringer knyttet til skole. Det er ofte nyttig også å ha egne foreldresamtaler hvor barnets tidlige utvikling, tilpasning i barnehage/skole og familierelasjoner kartlegges. For å få en helhetlig forståelse av barnets plager og situasjon er det nødvendig med innsikt i barnets aktuelle sykehistorie, barnets/familiens tidligere sykdomserfaringer og andre livsbelastninger, familiens/foreldrenes forståelse og håndtering av barnets plager, samt innsikt i barnets/familiens ressurser.

3. Tverrfaglighet

Når flere fagpersoner er involvert i en tverrfaglig utredning av barnet/ungdommen, er det avgjørende at de involverte i felleskap kommer fram til en helhetlig og hensiktsmessig forståelse av pasientens situasjon og valg av behandling. Spesielt viktig er det at det at fastlege/sykehuslege og ansvarlig behandler ved BUP snakker sammen, slik at en unngår en uheldig og fragmentert forståelse med oppdeling av plagene som enten fysisk eller psykisk.

Fant du det du lette etter?