Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)

National Advisory Unit on Disease-Related Malnutrition

NKSU skal samle, utvikle og spre kunnskap om sykdomsrelatert underernæring i helsetjenesten. 

Kosthold og ernæring er en viktig del av behandling og oppfølging av pasienter etter akutt og kronisk sykdom. Redusert ernæringsstatus som følge av sykdom og/eller behandling er assosiert med økt sykelighet, redusert livskvalitet og lengre opphold på sykehus eller andre institusjoner. Tilpasset kosthold og ernæringstiltak kan forbedre matinntaket og ernæringsstatusen til de pasientene dette gjelder.

Om kompetansetjensten

Ansatte

Mandat

Referansegruppe for NKSU

Kompetanseutvikling

Velkommen til bords e-læring i ernæring for helse-og kjøkkenpersonell

Måltidet muligheter - videoer innen ernæringrelaterte tema

Ernæring, mat og måltider i sykehjem - Helsedirektoratet

Verktøy for å vurdere ernæringsmessig risiko

Det finnes forskjellige verktøy for å vurdere ernæringsmessig risiko. Både NRS2002, MUST og MNA er alle sett på som gode verktøy fordi de identifiserer pasienter i ernæringsmessig risiko. NRS2002 er anbefalt brukt i sykehus.

NRS 2002 - kartlegger både ernærngsmessig risiko og grad av sykdomsmetabolisme

MUST - er egnet til bruk i både spesialist- og primærhelsetjenesten

MNA - anbefales brukt for eldre over 65 år

 Elektronisk NRS2002 Screeningsverktøy (Excel)

Relevante lenker

Hjemmesider

Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE)

Nutrition Day (Internasjonal ernæringsrelatert punktprevalensundersøkelse)

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)

Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet forskerforbundet (KEFF)

Retningslinjer og veiledere

Flytskjema for utredning, kartlegging, behandling og dokumentasjon av ernæringsarbeid

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (Helsedirektoratet 2009).

Kosthåndboken (Helsedirektoratet 2012) 

Internasjonale retningslinjer om ernæring - ESPEN guidelines

Sykdomsrelatert underernæring - Utfordringer, muligheter og anbefalinger (Nasjonalt råd for ernæring 2017)

Den danske kosthåndboken

Den danske kosthåndboken har blant annet dagskostforslag til Tyrkisk, Somalisk og Pakistansk kost. 

Ernæring i pasientsikkerhetsprogrammet

Forebygging og behandling av underernæring er nytt innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet.

 

En ekspertgruppe har utarbeidet forslag til tiltak som har blitt testes ut ved Stavanger universitetssykehus, Slåtthaug sykehjem og Time kommune.  I mars 2017 begynte den nasjonale uttestingen av tiltakene gjennom læringsnettverk. Ti sykehus og 10 kommuner deltar i uttestingen. Ekspertgruppen skal revidere innholdet i tiltakspakken før den lanseres nasjonalt i 2018.     

Lenke til pasientsikkerhetsprogrammet - forebygging og behandling av underernæring

Tiltakspakke sykehus

Tiltakspakke sykehjem

Tiltakspakke hjemmetjenesten 

Ernæringsstrategier

Ifølge oppdragsdokument fra HOD skal hvert helseforetak etablere en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (Helsedir. 2009) og Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (Helsedir. 2012).

Se nedenfor eksempler på Ernæringsstrategier ved forskjellige sykehus/sykehjem:

Akershus Universitetssykehus

Diakonhjemmet sykehus

St Olavs Hospital

Oslo Universitetssykehus

Stavanger Universitetssykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helse Fonna

Helse Bergen

Lenke til Helse Bergen sin hjemmeside - ernæringsstrategi

Slåtthaug sykehjem ernæringsstrategi

Bergen kommunes ernæringsstrategi til personer med utviklingshemming

 

Forskning

Egen forskning

Litteraturdatabase -  Artikler om sykdomsrelatert underernæring

nutritionDay Internasjonal Punktprevalensundersøkelse

Nasjonale rapporter fra nutritionDay 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Senter for klinisk ernæring, Universitetet i Oslo, Domus Medica,

Sognsvannsveien 9, kontor 1188.

e-post: nksu@ous-hf.no

Telefon: 23079058