Norwegian National Advisory Unit on Disease Related Undernutrition

Nasjonal kompetansetjeneste
for sykdomsrelatert
underernæring (NKSU)

NKSU skal samle, utvikle og spre kunnskap om sykdomsrelatert underernæring i helsetjenesten. 

Kosthold og ernæring er en viktig del av behandling og oppfølging av pasienter etter akutt og kronisk sykdom. Redusert ernæringsstatus som følge av sykdom eller behandling er assosiert med økt sykelighet, redusert livskvalitet og lengre opphold på sykehus eller andre institusjoner. Tilpasset kosthold og ernæringstiltak kan forbedre næringsinntaket og ernæringsstatusen til de pasientene dette gjelder.

Om sykdomsrelatert underernæring

Ved sykdomsrelatert underernæring er det mangel på energi (kalorier) og /eller protein som forårsaker ufrivillig vekttap, mindre muskelmasse, dårligere fysisk form, eller dårligere utfall ved sykdom eller behandling.

   Kriterier for underernæring er basert på et av følgende: 

   1. Lavt matinntak

   2. Ufrivillig vekttap

   3. Lav kroppsmasseindeks (KMI/BMI)

I motsetning til hva mange tror, kan underernæring forekomme på tvers av alder, vekt og sykdom, men visse grupper er mer utsatte. Dette gjelder spesielt kreftpasienter, kronisk lungesyke, pasienter med alvorlige infeksjoner, eldre personer og pasienter på sykehjem. Overvektige som går ufrivillig ned i vekt eller spiser svært lite i forbindelse med sykdom, kan også være underernærte.

Økte behov ved sykdom, skade og behandling

Hos en frisk person som sulter eller spiser svært lite vil kroppen til en viss grad kompensere for lavt inntak ved at energibehovet reduseres. Hos en syk person eller en person som gjennomgår krevende behandling skjer imidlertid det motsatte. Kroppens behov for energi (kalorier) og protein øker. Hvis behovet for disse næringsstoffene ikke dekkes, vil kroppen ha dårligere forutsetning for å tåle behandlingen og å komme seg etterpå. Det kan føre til flere komplikasjoner og infeksjoner, og lengre sykehusopphold. Derfor anbefales det å holde vekten stabil under perioder med sykdom og krevende behandling.

For pasienter som er eller står i fare for å bli underernært er det viktig med tidlig innsats. Det er enklere å forebygge enn å behandle underernæring. Derfor skal det gjøres en vurdering av ernæringstilstand for alle pasienter som legges inn på sykehus og sykehjem og de som får oppfølging av hjemmetjenesten. Hvis du som pasient eller pårørende opplever at ernæringstilstanden ikke blir vurdert, bør du etterspørre dette hos lege og sykepleier med overordnet ansvar.

Hvorfor er behovene økt ved sykdom, skade og behandling?

De økte behovene ved sykdom kan ha flere årsaker, og ofte skyldes det en kombinasjon av flere faktorer. Eksempler på årsaker til økte behov kan være feber, betennelsestilstander, stress (både fysisk og psykisk), sår som skal gro, visse medikamenter eller kreftsvulster som i seg selv krever mye energi. Behovene kan også være økt fordi kroppen ikke klarer å utnytte maten like bra som vanlig f.eks. ved diare og oppkast, stomier eller dren eller på grunn av sykdom i tarmen, lever eller bukspyttkjertelen.

Praktiske tips og mer informasjon i brosjyrer fra Kreftforeningen:

Manglende matlyst

Smak og matlyst

Oppskrifter på smoothies

Oppskrifter på supperKompetanseutvikling

Det gjøres oppmerksom på at de som har utviklet dette materialet står selv ansvarlig for innholdet og oppdateringer.     

E-læringskurs i behandling av underernærte pasienter i sykehus

Velkommen til bords e-læring i ernæring for helse-og kjøkkenpersonell

Måltidet muligheter - videoer innen ernæringrelaterte tema

Ernæring, mat og måltider i sykehjem - Helsedirektoratet

​Verktøy for å vurdere ernæringsmessig risiko

Det finnes forskjellige verktøy for å vurdere risiko for underernæring. Både MST, NRS2002, MUST og MNA er alle sett på som gode verktøy fordi de identifiserer pasienter som er, eller står i fare for å bli, underernært.

Malnutrition Screening Tool (MST) - (MST er oversatt til norsk av Helsedirektoratet og ligger på deres hjemmeside)​

Nutrition Risk Screening  (NRS 2002)

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

Mini Nutrition Assessment  (MNA) fullversjonen

MNA - kortversjonen

PG-SGA

Elektronisk verktøy for risikovurdering (NRS2002 og MNA) - UNNs hjemmeside

Litteraturoversikt

Relevante lenker


Hjemmesider:

Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE)

Nutrition Day (Internasjonal ernæringsrelatert punktprevalensundersøkelse)

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)

Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet forskerforbundet (KEFF)

Helsebiblioteket - Fagprosedyrer

Helsebiblioteket - Ernæring

Opmal nutritional care for all (ONCA)

MalnutritionQuality improvement initiative- MQii

BAPEN:the British Association for Parenteral and Enteral Nutrition

Retningslinjer og veiledere

Flytskjema for utredning, kartlegging, behandling og dokumentasjon av ernæringsarbeid

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (Helsedirektoratet 2009).

Kosthåndboken (Helsedirektoratet 2012) 

Internasjonale retningslinjer om ernæring - ESPEN guidelines

Sykdomsrelatert underernæring - Utfordringer, muligheter og anbefalinger (Nasjonalt råd for ernæring 2017)

Underernæring i "i Trygge hender 24-7" (pasientsikkerhetsprogrammet) 

Forebygging og behandling av underernæring "i Trygge hender" (pasientsikkerhetsprogrammet).

Nasjonal retningslinje for forebygging og behandling av underernæring danner kunnskapsgrunnlaget for valgte tiltak. Ekspertgruppen for innsatsområdet har valgt ut de tiltakene de mener er de viktigste for å forebygge underernæring. Det finnes tre ulike tiltakspakker for sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten. Tiltakspakkene ble i mai 2018 justert etter erfaringer gjort fra deltakende team i det nasjonale læringsnettverket i 2017.

Det er også utarbeidet en "Forbedringsguide" med teorier, tips og vektøy for forbedringsarbeid i helse og omsorgstjenesten.    

Lenke til pasientsikkerhetsprogrammet - forebygging og behandling av underernæring

Lenke til forbedringsguiden

Ernæringsstrategier i helsetjenesten

Nasjonal strategi


Ernæringsstrategier i spesialisthelsetjenesten:

Ifølge oppdragsdokument fra HOD (2013) skal hvert helseforetak ha etablere en overordnet ernæringsstrategi. De regionale helseforetakene skal rapportere årlig hvor stor andel av foretakene som har utarbeidet slik strategi.

​​Akershus Universitetssykehus

Diakonhjemmet sykehus

St Olavs Hospital

Helse Nord-Trøndelag HF

Oslo Universitetssykehus

Stavanger Universitetssykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helse Fonna

Helse Bergen

Helse Førde

Vestre Viken

Sunnaas Sykehus

Sørlandet Sykehus

Finnmarksykehuset

Sykehuset Innlandet

Møre og Romsdal sykehus​​

Ernæringsstrategier i primærhelsetjenesten:

Slåtthaug sykehjem ernæringsstrategi

Bergen kommunes ernæringsstrategi til personer med utviklingshemming

Pleie og omsorgstjenesten Bergen Kommune

Hjemmetjenesten Oslo kommune

nutritionDay

Oppfordring fra NKSU om deltagelse på nDay - erfaringer fra St. Olavs og UNN

Erfaringer med organisering og gjennomføring av nDay express ved St. Olav Hospital

Erfaringer med gjennomføring av nDay express på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

nutritionDay Internasjonal Punktprevalensundersøkelse

Nasjonale rapporter fra nutritionDay 

Ernæringsbiobank og Ernæringsregisteret


Ernæringsbiobank1 og Ernæringsregisteret

Ernæringsbiobank1 og Ernæringsregisteret er en database som inneholder kliniske opplysninger og biologisk materiale fra pasienter med sykdomsrelatert underernæring ved Ernæringspoliklinikken på Oslo universitetssykehus. Forskning på data fra biobanken og registeret vil gi:

1. Mer kunnskap om ulike pasientgrupper med sykdomsrelatert underernæring
2. Mulighet til å videreutvikle god ernæringsbehandling for ulike pasientgrupper med sykdomsrelatert underernæring
3. Nye biomarkører som definerer sykdomsrelatert underernæring for ulike pasientgrupper

Ernæringsbiobank1 og Ernæringsregisteret er opprettet og driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring. Det er Oslo universitetssykehus som er ansvarlig for Ernæringbiobank1 og Ernæringsregisteret.

Spørsmål om Ernæringsbiobank1 og Ernæringsregisteret, eller prosjekter knyttet til disse, kan stiles til forskningsansvarlig Ingvild Paur, inpaur@ous-hf.no

Prosjekter som bruker/har brukt informasjon eller biologisk materiale fra Ernæringsbiobank1 og Ernæringsregisteret:

Prosjekttittel (kortform): GLIM-prosjektet  

Prosjekttittel:  Does the risk of malnutrition correlate with PG-SGA and the GLIM criteria for malnutrition among patients at the Nutrition out-patient clinic at Oslo University Hospital?         

Prosjektleder: Ingvild Paur, kef, PhD            

Tidsperiode: 2019-2020

Kvalitetsverktøy

Verktøy som inngår i kvalitetssikring av tjenesten:

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Ernæringsbiobank og register

Kompetansespredningsplan


Fant du det du lette etter?