HELSENORGE
helsetjenester kartlagt

- Ikke godt nok tilbud til alle

Tjenestetilbudet til personer med utviklingshemning og psykisk lidelse er nå kartlagt i Helse-Norge. Resultatet viser at det er langt fra alle som har tilgang på likeverdig helsehjelp med god kvalitet.

Spillbrikker står på hver side av noen treklosser soom hinder

​Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse ble opprettet i 2019. En av forventningene fra Helsedirektoratet var at kompetansetjenesten skulle kartlegge hvordan helseforetakene rundt i hele landet organiserer helsehjelp for personer med utviklingshemming og psykisk lidelse.

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 er det et uttalt mål at «pasientene skal ha likeverdig tilgang til gode helsetjenester uavhengig av hvor de bor i landet". Resultatet i undersøkelsen viser at slik er det ikke.

- Svarene viser et sprik mellom kravet til helsetjenester og det som faktisk blir tilbudt denne pasientgruppen. Tilbudet er ikke godt nok i hele landet, sier leder for NKUP, Ellen Kathrine Munkhaugen.

Utfordrende med kompetanse og organisering

Undersøkelsen ble gjennomført ved utsendelse av et spørreskjema. Det kom inn 81 svar og alle 19 helseforetakene og to sykehus er representert. Konklusjonen er at det er stor variasjon i tilbudet til denne pasientgruppen, både når det gjelder tilgang og kvalitet.

Det eksisterer flere barrierer for å ivareta pasientgruppens rett til tilgang til likeverdige helsetjenester. Personer med utviklingshemming utgjør en liten del av den totale pasientgruppen i Norge med psykisk lidelse. Dette fører til at det er vanskelig å etablere god kompetanse i alle enheter i landet. Det fremkom at den tilpasningen og tilretteleggingen som er nødvendig for å ivareta pasientgruppens behov kunne være vanskelig å imøtekomme i mange av enhetene.

Resultater fra undersøkelsen viser at det varierer hvordan tjenestene til denne pasientgruppen er organisert. Organisering ser ut til å virke inn på tilgjengelighet og kvalitet i tjenesten. Tverrfaglig samarbeid ansees som en viktig faktor for å yte tjenester med god kvalitet. Flere respondenter oppgir at det er utfordringer i samarbeidet mellom enheter innen psykisk helse og avhengighet og habiliteringstjenesten som begge er gitt ansvar for å utrede og behandle psykisk lidelse hos pasienter med utviklingshemming.

Noen suksesshistorier

- Det er ikke overraskende at det kom frem i undersøkelsen at det ennå er en vei å gå før alle pasienter med utviklingshemming og psykisk lidelse har et godt tilbud. Men det dukket også opp enkelte svar fra enheter som har et godt tilbud. Dette er noe vi etter hvert skal gå i dybden på og se om vi kan få kunnskap om faktorer som kan være nyttig for andre. Vi håper at rapporten kan bidra til gode diskusjoner i helseforetakene/sykehusene og vi bidrar gjerne, avslutter Munkhaugen.

Mer om resultatene står i rapporten som kan leses her:

Kartlegging av tjenester til personer med utviklingshemming og psykisk lidelse.pdf

Tilbake til NKUPs forside