Medarbeidere

Send e-post til Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Siri Vangen
Professor II og leder ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
Cand. med 1983, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 1996,
Dr. med 2002.
Forskningsfelt: Svangerskapskomplikasjoner, sykelighet og dødelighet i graviditet. Migrasjon og svangerskapsutfall.

Maria Nydal
Kommunikasjonsansvarlig og pressekontakt: +47 988 81 723

Malin Eberhard-Gran
Professor og seniorforsker
Cand.med. 1989, Spesialist i samfunnsmedisin 2014, Dr.med. 2003,
Professor i klinisk epidemiologi og helsetjenesteforskning 2013.
Forskningsfelt: Psykisk helse under graviditet og etter fødsel, psykometri, svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter.

Åshild Bjørnerem
Professor og seniorforsker
Cand. med 1988, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 2002,
Dr. med 2007, Professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer 2019.
Forskningsfelt: Kjønnshormoner, beinskjørhet og brudd, sekundær forebygging av brudd.

Katariina Laine
Førsteamanuensis og seniorforsker
Cand. med 1992, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 2001, 
Dr. med 2013, Master i ledelse og administrasjon 2020.
Forskningsfelt: Prematur fødsel, overtidig svangerskap, dødfødsel, preeklampsi, perinealskader, anal inkontinens, keisersnitt, tvillingsvangerskap og -fødsel. Sosioøkonomiske forskjeller ved svangerskapsutfall.

Iqbal Al-Zirqi
Forsker
Cand. med 1985, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 2001,
FRCOG 2009 UK, Dr. med 2010.
Forskningsfelt: Alvorlige komplikasjoner ved svangerskap og fødsel. Mental helse i svangerskapet.

Marte M. Reigstad
Forsker
Cand. med 2004, Dr. med 2016, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 2018.
Forskningsfelt: Reproduksjonsmedisin, infertilitetsrelaterte emner.

Katrine M. Owe
Forsker, Ph.D - Klinikktillitsvalgt i Forskerforbundet OUS
Cand.scient 2003, Ph.D 2011.
Forskningsfelt: Reproduktiv epidemiologi, register-baserte studier, fysisk aktivitet før, under og etter svangerskap og fødsel, kjønnsforskjeller i fysisk aktivitet og helse.

Nina Gunnes
Forsker, statistiker

Pernille Frese
Spesialrådgiver

Stipendiater:

Sukhjeet Bains

Send e-post til Sukhjeet Bains

Prosjekt
MIPREG - bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn

Bakgrunn
Nylig innvandrede kvinner til Oslo utgjør en større del av de som føder barn enn bare for noen år siden. Tidligere internasjonale og norske studier har vist at innvandrerkvinner fra visse regioner og land har økt sjanse for komplikasjoner i svangerskapet eller for den nyfødte sammenlignet med resten av befolkningen. Mange årsaksfaktorer kan spille inn, slik som mangel på god kommunikasjon mellom brukere og helsesektoren, manglende helsekunnskap og egenomsorg og manglende tilrettelegging av tjenester for en heterogen befolkning. Få studier har studert denne sammenhengen fra brukerne, eller de gravide, sitt perspektiv.
Med forskningsstudien MIPREG ønsker vi å fylle nettopp dette kunnskapsgapet ved å bruke nylig innvandrede gravides egne erfaringer og opplevelser fra møte med svangerskaps- og fødselsomsorgen i Oslo.

Om prosjektet
Studien består av flere faser. I første fase vil vi bruke fødsels- og innvandringsregistre til å gjøre opp status for hvordan uheldig svangerskapsutfall for mor og barn varierer etter hvor mor selv er født. I andre fase vil vi intervjue 400 nylig innvandrede kvinner etter fødsel for å få vite hvordan de opplevde svangerskapsomsorgen i Norge. Vi vil også intervjue fødselshjelpere både ved helsestasjoner i Oslo og på tre fødeavdelinger om hvordan svangerskapsomsorgen er tilpasset en uensartet befolkning. Basert på kunnskapen som erverves fra de to første studiene, vil vi designe en intervensjon der 200 nylig innvandrede kvinner er målgruppen for tiltak i svangerskapet som strekker seg fra ekstra tid ved første konsultasjon hos jordmor/lege, bedre dekning av tolkebehov og bedre informasjon til kvinnene ved bruk av interaktiv «app» med audiovisuell informasjon på flere språk. Det endelige formålet med studien er å bedre svangerskaps- og fødselsomsorgen for nylig innvandrede kvinner i Oslo.

Samarbeidspartnere
Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Fødeavdelingene ved OUS og AHUS og Oslo Kommune Helseetaten.

Åse Ruth Eggemoen

Send e-post til Åse Ruth Eggemoen

Prosjekt
Har etniske minoritetskvinner egentlig ikke vitamin D-mangel på tross av lave verdier av serum 25(OH)D?

Bakgrunn
Vitamin D blir produsert i huden ved soleksponering, og sol er hovedkilden til vitamin D-tilførsel til mennesker, mens noe tilføres også i kosten via fet fisk, eggeplomme, tran og vitamin D-beriket mat. Den beste indikatoren for vitamin D-status er serum-25hydroxyvitamin D [25(OH)D]. Total 25(OH)D inkluderer 25(OH)D bundet til vitamin D-bindende protein (DBP) og albumin, samt fri fraksjon av 25(OH)D. Noen studier indikerer at andre etniske grupper, primært afro-amerikanere, kanskje ikke har vitamin D-mangel på tross av lav total 25(OH)D hvis biotilgjengelig (fri fraksjon og albumin-bundet) er adekvat. Denne hypotesen er støttet av at det er ulike gener som koder for vitamin D-bindende protein, vitamin D-reseptor og enzymer involvert i vitamin D-metabolismen i ulike etniske grupper. Det er ikke avklart om definisjonen av vitamin D-mangel er ulike i ulike etniske grupper. I tillegg er det ikke konsensus om definisjon av vitamin D-mangel, spesielt ikke i svangerskap. I kliniske retningslinjer er det ingen klar definisjon av optimal vitamin D-status i løpet av et svangerskap, og det er ikke anbefaling om hvordan vitamin D-mangel skal behandles i svangerskap.

Mål
Prosjektet vil gi ny kunnskap om vitamin D metabolismen i ulike etniske grupper og bidra til en bedre forståelse av sann vitamin D-mangel, både i svangerskap og postpartum. Metode Prosjektet vil bruke data fra STORK Groruddalen-studien; en populasjonsbasert studie av 823 friske gravide kvinner fra tidlig svangerskap til 3 måneder post-partum. Groruddalen har en multietnisk populasjon og 59% av kvinnene hadde ikke-vestlig etnisitet. Vitamin D-mangel, målt som 25(OH)D < 50 nmolUL, var utbredt blant de gravide kvinnene; ca 80% av kvinnene fra Asia og Afrika hadde vitamin D-mangel, men også 20% at etnisk norske kvinner hadde mangel. Vitamin D-bindende protein, direkte målt fri fraksjon av 25(OH)D og beregnet biotilgjengelig 25(OH)D i ulike etniske grupper samt genetiske varianter av vitamin D-bindende protein er sentrale parametere for å besvare forskningsspørsmålet.

Samarbeidspartnere
Avd. for allmennmedisin, institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Hormonlaboratoriet, Avd. for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus
Professor Anne Karen Jenum, prosjektleder for STORK Groruddalen studien
Professor Kåre I. Birkeland, leder av studiens biobank

Christina Hernandez Engelhart

Send e-post til Christina Hernandez Engelhart

Prosjekt
Intermitterende auskultasjon som fosterovervåking under fødsel

Bakgrunn
Det finnes to metoder for fosterovervåking under fødsel:
1. Intermitterende auskultasjon (IA), som gjøres ved hjelp av jordmorstetoskop eller håndholdt dopplerutstyr.
2. Kontinuerlig kardiotokografi (CTG), anbefalt for risikofødende. Gjøres ved hjelp av CTG-maskin som registrerer fosterets hjerteslag og rieaktivitet kontinuerlig. Foster-EKG eller -blodprøver brukes som tilleggsmetode.
Det er klar evidens for at IA er beste metode ved lavrisikofødsler, da kontinuerlig CTG fører til flere inngrep uten at utfallene hos mor eller barn blir bedre.
Norske og internasjonale retningslinjer anbefaler IA ved lavrisiko fødsler, og CTG ved risikofødsler. Klinikere er ofte bekymret for om IA kan oppdage avvik ved fosterlyden i rett tid, som igjen fører til er overbruk av kontinuerlig fosterovervåkning hos lavrisiko kvinner i fødsel, til tross for nasjonale og internasjonale retningslinjer. Denne praksisen kan lede til uhensiktsmessige inngrep og forhindre kvinnene til å bevege seg fritt under fødsel. Ferdigheten rundt bruk av jordmorstetoskop er avtagende hos jordmødre og obstetrikere.

Forskningsspørsmål
1. Hvor nøyaktig kan fosterlydens basalfrekvens, variabilitet, akselerasjoner og deselerasjoner bli oppdaget gjennom IA? En studie som evaluerer nøyaktighet.
2. Enighet mellom klinikere i å vurdere fosterlyden med bruk av IA. En studie som evaluerer pålitelighet.
3. Utforske ferdigheter og erfaringer i bruken av jordmorstetoskop for intrapartum føtalovervåkning. Vi skal gjøre lydopptak av sekvenser av fosterlyder lyttet gjennom jordmorstetoskop og doppler. Jordmødre og leger vil bli bedt om å beskrive fosterlydfrekvensenen, og om å tolke dem som normale, avvikende eller patologiske. Det vil bli gjort «inter-rater-agreement» analyser. Vi vil gjennomføre fokusgruppeintervju av jordmødre for å utforske erfaringer med bruken av jordmorstetoskop. Intervjuene vil bli analysert ved hjelp av innholdsanalyse. Studien vil tilføre viktig kunnskap om IA, - om nøyaktighet og om undersøkelsen kan gjentas med samme resultat.

Maria Fossli

Send e-post til Maria Fossli

Prosjekt
Effekt av vektendring og amming (EVA-studien) på risikofaktorer for hjerte-karsykdom

Åpen for inklusjon. Meld deg til denne studien

Bakgrunn
Kvinner som har født barn har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom samt diabetes type 2. Amming har en rekke positive helseeffekter for både mor og barn. For mor ser amming blant annet ut til å forebygge hjerte- og karsykdom og diabetes. Én hypotese er at amming kan redusere risikoen ved å resette kvinnens metabolisme til status før graviditet. Per dags dato har denne hypotesen ikke blitt testet eksperimentelt.
En av tre norske kvinner har overvekt eller fedme når de blir gravide, hvilket utgjør en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Studier viser også at mange kvinner legger på seg mer enn anbefalt i løpet av svangerskapet, samt har vanskeligheter med å nå før-gravid vekt etter fødsel. Dette gir en økt risiko for utvikling av overvekt eller fedme senere i livet. Tidligere studier gjennomført av vår forskergruppe har vist at et 12 ukers vektreduksjons-program er trygt og effektivt for ammende kvinner med overvekt. Programmets mål er en vektnedgang på 0,5 kg per uke og har i tillegg vist en positiv effekt på blodlipider og fastende insulin.
I løpet av en graviditet øker gradvis nivåene av kolesterol og triglyserider, samtidig med økende grad av insulinresistens. En viss resetting av de metabolske endringene skjer i tiden etter forløsning. Amming kan trolig påskynde og forsterke denne prosessen. Det er uklart om effekten av amming medieres via vektreduksjon. I et forsøk på å skille effekten av amming og vektreduksjon blir deltakerne randomisert til en av fire grupper, der de enten får ammeveiledning, deltakelse i vektprogram, begge intervensjoner eller ingen av de to behandlingene.

Mål
I PhD prosjektet ønsker vi å undersøke om amming fører til endringer i risikomarkører for hjerte-karsykdom og diabetes utover effekten av vekttap hos kvinner med BMI 25-35 før svangerskapet.

Samarbeid
Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO og Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning gjennomfører prosjektet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Øvrige samarbeidspartnere er Cornell University, USA, Göteborgs universitet, Sverige, Örebro läns landsting, Sverige, samt Folkehelseinstituttet.

Anne Lise Helgesen

Send e-post til Anne Lise Helgesen

Prosjekt
Fotodynamisk behandling av genital erosiv lichen planus

​Prosjektet vil kunne etablere en ny behandlingsmulighet for kvinner med underlivssykdommen erosiv lichen planus.

Bakgrunn
I 2003 etablerte vi Norges første Vulvaklinikk på Oslo universitetssykehus.
Her tar vi imot pasienter fra hele landet med smertefulle tilstander i vulva. Mange av disse pasientene har den kroniske hudsykdommen genital erosiv lichen planus.  Dette er ikke smittsomt, men inflammatorisk tilstand som rammer noen få kvinner, ofte de rundt 50 år. Erosiv lichen planus gir sår og sammenvoksinger i vulva og vagina, og kan også forekomme i munnslimhinnen. Det eksisterer i dag ingen god behandling for denne tilstanden. Vi ønsker med dette prosjektet å finne en ny behandlingsmulighet for disse pasientene.

Om prosjektet
Dette er en randomisert kontrollert klinisk behandlingsstudie med ca. 40 pasienter, som får PDT (fotodynamisk behandling) eller regelmessig steroidkrem. PDT har ikke vært gitt på denne indikasjonen tidligere. For å etablere riktig dose og behandlingstid har det vært gjennomført en farmakokinetisk studie i forkant.

Mål

 • Å sammenlikne effekt av PDT og lokale steroider
 • Å gi kvinner et nytt behandlingsalternativ ved tilstanden erosiv lichen planus
 • Å gi disse kvinnene lengre smertefri perioder samt mindre behov for bruk av steroidkremer

Samarbeidspartnere
Gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
1. amanuensis Sigrid Kvaal
Seniorforsker Qian Peng, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus
Dr.med. Peter Jebsen, patologisk avd., Oslo universitetssykehus

Anja Linde

Send e-post til Anja Linde

Prosjekt
Subklinisk hjertesykdom blant pasienter med kronisk inflammasjon

Bakgrunn
Revmatologiske og autoimmune sykdommer er hyppigere hos kvinner. Disse sykdommene kjennetegnes ved kronisk inflammasjon, som igjen er forbundet med økt risiko for hjertesykdom. Tidligere studier har vist at biologisk immundempende behandling kan redusere risikoen for utvikling av hjertesykdom.
Subklinisk hjertesykdom gir ingen symptomer, men gir forhøyet risiko for senere utvikling av symptomatisk hjertesykdom. Subklinisk hjertesykdom kan derfor regnes som forløperen til symptomatisk hjertesykdom, men er på dette stadiet reversibelt. Revmatisk sykdom er en uavhengig risikofaktor for utvikling av subklinisk hjertesykdom. Det er fortsatt usikkerhet om hvilke faktorer som er forbundet med utvikling av subklinisk hjertesykdom blant pasienter med inflammatoriske sykdommer, og hvorvidt subklinisk hjertesykdom er reversibelt i denne pasientgruppen. Undersøkelser med tanke på subklinisk hjertesykdom hos denne pasientpopulasjonen er derfor viktig for å forebygge utviklingen av hjertesykdom.

Forskningsspørsmål
Identifisere kliniske risikofaktorer og variabler assosierte med utvikling av subklinisk hjertesykdom hos pasienter med kronisk inflammatoriske sykdommer og hvorvidt behandling med immunmodulerende medisiner reduserer risikoen for utvikling av subklinisk hjertesykdom.

Samarbeid
Finansiering fra Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, ved Oslo universitetssykehus og det regionale samarbeidsorganet i Helse Vest.
Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, og Hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.
Prosjektet blir utført i samarbeid med Hudavdelingen og Revmatologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.

Trond Melbye Michelsen

Send e-post til Trond M. Michelsen

Prosjekt
Forekomst av hjerte- og karsykdom etter hysterektomi og ooforektomi i Norge

Prosjektet søker å kartlegge forekomst av hjerte- og karsykdom hos kvinner som har gjennomgått gynekologisk kirurgi.

Bakgrunn
Ifølge foreliggende internasjonale studier har kvinner økt dødelighet etter kirurgisk fjerning av begge eggstokker (bilateral ooforektomi). Bilateral ooforektomi er et relativt vanlig kirurgisk inngrep, og gjøres i dag med kikkhullskirurgi. De senere årene har flere studier vist en sammenheng mellom bilateral ooforektomi og hjerte- og karsykdom. Enkelte studier har også vist økt forekomst av hjerte- og karsykdom hos kvinner som har gjennomgått fjerning av livmoren (hysterektomi). Denne sammenhengen kan være knyttet til bortfall av naturlig østrogen. Det kan også være slik at sammenhengen skyldes andre forhold enn kirurgi. Enkelte studier har indikert at kvinner som har gjennomgått hysterektomi har økt risiko for hjerte- og karsykdom før det kirurgiske inngrepet.

Om prosjektet
Prosjektet er knyttet til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Mål

 • Kartlegge forekomst av hjerte- og karsykdom etter bilateral ooforektomi
 • Kartlegge forekomst av hjerte- og karsykdom etter hysterektomi
 • Undersøke dødelighet etter gynekologisk kirurgi

Lill Trine Nyfløt

Send e-post til Lill Trine Nyfløt

Prosjekt
Dør mor under svangerskap og fødsel i Norge i dag?

Bakgrunn
Det er alltid en stor tragedie når en kvinne dør i forbindelse med svangerskap eller fødsel. Kvinnene som dør er unge og etterlater seg ofte andre små barn. De fleste mødredødsfall skjer i utviklingsland, men også i Norge dør det kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel hvert år. Forekomsten måles i antall døde kvinner pr. 100 000 levende fødte barn og kan sammenlignes verden over. Til tross for at både svangerskapsomsorgen og fødselshjelpen i vestlige land i dag er meget god, er antallet mødredødsfall allikevel økende. Det er i tillegg påvist stor underrapportering av mødredødsfall i disse landene. Antallet mødredødsfall i et land er et godt kvalitetsparameter på den helsehjelpen som ytes i forbindelse med svangerskap og fødsel. Nøyaktige estimater i kombinasjon med detaljert gjennomgang av alle mødredødsfall er viktig for å kunne forebygge slike alvorlige hendelser i framtiden. Ved å klassifisere årsaken til hvert dødsfall og evaluere behandlingen som ble gitt, vil man kunne utarbeide forslag til viktige forbedringer i svangerskapsomsorg og fødselshjelp. På denne måten kan mødredødsfall forbygges enda bedre i fremtiden.

Om prosjektet
Vi har samlet informasjon om alle mødredødsfall i Norge etter 1995 ved hjelp av registerkoblinger mellom Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret og pasientregisteret (fra 2009). I tillegg mottar vi direkte informasjon fra fødeavdelingene i hele Norge. Identifisering av dødsfall skjer forløpende og nye dødsfall evalueres årlig. Opplysninger om kvinnene som er døde blir avidentifisert. Deretter blir hvert enkelt dødsfall gransket av en gruppe bestående av gynekologer, jordmødre, kardiolog, patolog og anestesilege. Dødsårsaken identifiseres og all behandling evalueres nøye i denne prosessen. Til slutt utarbeides forslag til forbedringspotensialer og kliniske anbefalinger. I tillegg analyseres materialet for å påvise eventuelle trender.

Mål
Det overordnede målet med studien er å forbygge mødredødsfall i fremtiden. Vi ønsker å utarbeide nøyaktige estimater på antallet kvinner som dør i forbindelse med svangerskap eller fødsel. I tillegg ønsker vi å påvise årsaken til at disse kvinnene døde og suboptimale faktorer i behandlingen. Målet er å formidle læringspunkter og anbefalinger gjennom foredrag og vitenskapelige artikler og bidra til at det kan gjøres nødvendige forbedringer i både nasjonale og internasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg og fødselshjelp.

Samarbeidspartnere
Den norske auditgruppe på mødredødsfall, Norsk gynekologisk forening, Nordic Maternal Mortality Group, Medisinsk Fødselsregister (MFR), Norsk pasientregister (NPR), Dødsårsaksregisteret.

Silje Pettersen

Send e-post til Silje Pettersen

Prosjekt
Forebygging av alvorlig blødning ved fødsel

Bakgrunn
Blødning under fødsel er en alvorlig komplikasjon. Globalt er dette den hyppigste årsaken til mødredødelighet. I Norge er det få kvinner som dør av blødning under fødsel, men tilstanden kan ha mange alvorlige komplikasjoner, som for eksempel nyresvikt, depresjon og alvorlig anemi. De siste årene har det vært observert en økende forekomst av blødning under fødsel i høyinntektsland. I Norge har forekomsten av alvorlig blødning (over 1500 ml) tidligere vært estimert til ca. 1 % (Medisinsk Fødselsregister). I denne studien har vi funnet en betydelig høyere forekomst på 2,5 % av alle forløsninger. Morkakekomplikasjoner har forårsaket betydelig flere tilfeller av alvorlig blødning enn det som er beskrevet i tidligere registerstudier.

Om prosjektet
Dette prosjektet er en kasus-kontroll studie som har inkludert kvinner med alvorlig blødning under fødsel (over 1500 ml eller behov for blodtransfusjon) over en 4 års periode (2008-2012) ved fødeavdelingene på OUS og Drammen. Det er inkludert over 3000 kvinner i studien. Vi vil undersøke hvordan igangsettelse av fødsel og bruk av ristimulerende medisiner under fødselen påvirker risikoen for alvorlig blødning. Vi ønsker å se nærmere på blødningene som er forårsaket av morkakekomplikasjoner; med spesielt fokus på hva som kjennetegner disse kvinnene og hva slags komplikasjoner de får. Videre vil vi se nærmere på komplikasjoner etter livreddende kirurgiske inngrep, som fjerning av livmor.

Mål
Hovedmålet med studien er å forebygge død og alvorlige komplikasjoner som følge av alvorlig blødning under fødsel. Vi vil finne ut om bruken av ristimulerende midler under fødsel kan endres for å redusere antallet av alvorlige blødninger. Videre vil en bedret identifikasjon av kvinner med risiko for morkakekomplikasjoner, kunne bidra til at kvinnene kan få en bedre oppfølging og behandling i svangerskapet og under fødselen. I tillegg ønsker vi å undersøke om det er forhold ved pasientenes risikoprofiler eller elementer ved behandlingen som er gitt ved alvorlige blødninger, som kan forklare hvorfor noen får mer alvorlige komplikasjoner enn andre. Med denne kunnskapen kan man forebygge og behandle alvorlige blødninger bedre og dermed redusere antall kvinner som får alvorlige komplikasjoner.

Ingvild B. Refsnæs

Send e-post til Ingvild B. Refsnæs

Prosjekt
Tryggere svangerskap ved revmatoid artritt

Bakgrunn
Revmatoid artritt (RA) er en av de mest utbredte inflammatoriske revmatiske sykdommer som rammer kvinner i fertil alder. Både sykdommen og den medikamentelle behandlingen kan påvirke svangerskapet. I denne aktuelle studien som omhandler kvinner med RA, ønsker vi å undersøke i hvilken grad sykdommen er inflammatorisk aktiv i svangerskapet og inntil ett år etter fødsel, og om den inflammatoriske aktiviteten virker inn på risiko for spesifiserte uønskede svangerskapsutfall (preeklampsi, lav fødselsvekt, fødsel før uke 37). Vår hypotese er at inflammasjon i seg selv er en risikofaktor for svangerskapet.

Om prosjektet
PhD prosjektet er basert på det landsdekkende kvalitetsregisteret for svangerskap og revmatiske sykdommer - RevNatus. RevNatus er internasjonalt så langt det mest komplette og tallmessig største svangerskapsregister angående inflammatoriske leddsykdommer med informasjon om kliniske data og medikamentbruk gjennom svangerskapet. Prosjektet vil gjøre bruk av alle inkluderte kvinner med RA i RevNatus. Data i RevNatus er innsamlet via journaldokumentasjon i forbindelse med kontroller ved revmatologisk poliklinikk. Det er 7 tidspunkter for registrering i RevNatus; en registrering før svangerskap, en registrering hvert trimester i svangerskapet, og deretter registrering 6 uker, 6 måneder og 12 måneder etter fødsel. Studien vil også inkludere bruk av data fra Medisinsk fødselsregister (MFR), både ved kobling av RevNatus og MFR data og ved bruk av kontrollgruppe fra generell befolkning.

Mål
- Undersøke hvordan den inflammatoriske aktiviteten ved RA arter seg gjennom svangerskapet og ett år etter fødselen og se på assosiasjoner i forhold til antistoffer, leddskade og medikamentbruk.
- Undersøke om utfallene preeklampsi, lav fødselsvekt og fødsel før uke 37 er assosiert med grad av sykdomsaktivitet hos kvinner med RA, og undersøke mulige assosiasjoner med påviste antistoffer, leddskade og medikamentbruk.
- Tidligere studier har vist økt forekomst av elektive keisersnitt hos kvinner med RA sammenlignet med kvinner i den generelle befolkningen. Vi vil undersøke forekomsten av akutte og elektive keisersnitt hos kvinner med RA og undersøke mulig assosiasjon mellom elektive keisersnitt og grad av sykdomsaktivitet og selvrapportert fysisk funksjon, smerte og mental helse i svangerskapet.

Samarbeidspartnere
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Marte Myhre Reigstad

Send e-post til Marte M. Reigstad

Prosjekt
Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge

Har mødre som har fått barn ved hjelp av assistert befruktning økt risiko for kreft?

I løpet av de siste tretti år har etterspørselen og bruken av assistert befruktning økt. Teknologien har gjort store fremskritt på dette området siden det første IVF barnet, Louise Brown, ble født i Storbritannia i 1978, og omlag 3 % av alle barn som fødes i Norge er født ved hjelp av assistert befruktning.

Hormonbehandlingen ved assistert befruktning, kontrollert ovarial hyperstimulering (COH), har som mål å modne flere enn en eggcelle for å øke mulighetene til befruktning.
Tidligere ble stimulering utført med medikamentet klomifensitrat. På slutten av 1980 tallet begynte man å bruke GNRH analoger i kombinasjon med human menopausal gonadotropin (HMG) eller follikkel stimulerende hormon (FSH), human choriongonadotropin (HCG) samt progesteron ved COH. Uavhengig av type hormonstimulering, eksponeres kvinnene for høyere nivåer av hormoner enn det som er fysiologisk og østrogen- og progesteronkonsentrasjoner i kroppen øker.
Det er utført mange epidemiologiske studier for å undersøke om kvinner som behandles for infertilitet har en økt kreftfare især i bryst, eggstokk, cervix eller uterus. Enkelte studier indikerer at denne behandlingen kan øke risikoen for enkelte kreftformer, men resultatene er ikke entydige. Det er ingen norske studier som har fokusert på denne problematikken, og siden det er stor variasjon i fertilitetsbehandling internasjonalt, er det nødvendig med nasjonale studier.
Hensikten med denne studien er å undersøke om fertilitetsbehandling med hormonstimulering og in vitro fertilisering (IVF) gir økt kreftrisiko hos kvinnene og hos barna født ved hjelp av IVF. Studien gjøres som en registerstudie med den norske befolkningen som utgangspunkt.

Vi vil undersøke:

 • Forekomst av bryst og gynekologisk kreft hos kvinner som har fått IVF behandling, både kvinner som har fått barn og kvinner som har fått hormonbehandling men ikke har fått barn.
 • Forekomst av kreft totalt, samt for kreftformene melanom, kolorektal og thyroidea, hos kvinner som har fått IVF behandling. Dette for både kvinner som har fått barn og kvinner som har fått hormonbehandling men ikke har fått barn.
 • Forekomst av kreft hos barn som er født etter IVF behandling.

Samarbeidspartnere: Kreftregisteret, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og National Cancer Institute, NIH, USA.

Solvor Riska

Send e-post til Solvor Riska

Prosjekt
Forekomst av og overlevelse etter hoftebrudd

Prosjektet skal se på betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og i bruk av legemidler mot osteoporose.

Bakgrunn
Osteoporose, beinskjørhet, er en sykdom som rammer kvinner oftere enn menn, og forekomsten øker sterkt med alderen. Har man osteoporose står man i fare for lavenergibrudd med påfølgende fall i funksjonnivå og helse, og økt risiko for død. Hvert år skjer det ca. 9 000 hofte- og 15 000 håndleddsbrudd i Norges befolkning over 50 år, og ca. 140 000 kvinner og 90 000 menn i befolkningen over 50 år har brudd/sammenfall i en eller flere ryggvirvler.
​Norge er det landet i verden med høyest forekomst av hoftebrudd, og 70 % av hoftebruddpasientene er kvinner. I gjennomsnitt er kvinnelige førstegangs-hoftebruddspasienter 81,4 år gamle, og mannlige 78,7 år gamle. Selv om mennene er yngre når de får sitt hoftebrudd, står de i større fare for å dø i det påfølgende året. Blant menn i Norge er én av tre døde innen ett år etter hoftebrudd, mens én av fem kvinner dør innen ett år.
Er dette fordi menn som har fått osteoporose alt i alt har dårligere helse enn sine kvinnlige motparter?

Hoftebrudd kan forebygges, og osteoporose kan behandles, ved blant annet trening, bedret ernæring, fallforebyggende tiltak og bruk av legemidler med antiosteoporotisk effekt. Den vanligste typen av disse legemidlene i Norge er bisfosfonater.
Det er vist i flere studier at disse legemidlene reduserer risikoen for et gjentatt brudd. En studie har likevel vist at kun 17 % av norske kvinner og 5 % av norske menn fikk legemidler mot osteoporose i året etter et hoftebrudd.
Er det muligens underbehandling av osteoporose i Norge?

Mål
Vi har mål om å få svar på disse spørsmål:

 • Er kvinnelige hoftebruddpasienter i bedre helse enn mannlige, når man ser på antall og fordeling av komorbide diagnoser?
 • I hvilken grad medierer komorbiditet kjønnsforskjellen i dødelighet etter hoftebrudd, når komorbiditet måles ved antall/fordeling av diagnoser, og ved spesifikke tilstander så som kardiovaskulær sydkom?
 • Er bruk av antiosteoporosemidler assosiert med:
  • redusert insidens av hoftebrudd i norske kvinner og menn?
  • redusert dødelighet i norske kvinner og menn, generelt og etter hoftebrudd?

Material og metode
I databasen Norhip, et resultat av forskningssamarbeidet Norepos (Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies), finnes informasjon om alle hoftebrudd i Norges befolkning fra 1994 til 2013.
Norhip inkluderer mer enn 188 000 hoftebrudd, hos mer enn 167 000 personer.
Fra 2008 ble data om hoftebruddpasienter hentet fra Norsk pasientregister (NPR), som da var opprettet. Norhip-dataene er koblet til Folkeregisteret.
For å kunne se på bruk av antiosteoporosemidler er dataene koblet til Reseptregisterert, hvor alle forskrivninger av legemidler registreres. Reseptregisterert ble opprettet i 2004.

Marie Cecilie Paasche Roland

Send e-post til Marie Cecilie P. Roland

Prosjekt
Sunn mor – livslang helse for mor og barn

Bakgrunn
Overvekt er et økende problem, også blant yngre kvinner i fertil alder. Overvekt øker risikoen for komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel og gir i tillegg økt risiko for sykdom på lang sikt for både mor og barn. Overvekt kombinert med svangerskapsdiabetes øker risiko ytterligere. Forebyggende tiltak blant økende antall overvektige gravide er viktig for å redusere komplikasjoner og dermed oppnå god helse for både mor og barn på kort og lang sikt.

Målsetting
Overordnet mål med studien er å øke kunnskapen om sammenhenger mellom overvekt, metabolske endringer i svangerskapet og svangerskapsutfall for mor og barn. Målet er å identifisere faktorer assosiert med økt risiko for komplikasjoner som kan brukes til å differensiere mellom sunne og usunne overvektige gravide.

Studien kombinerer data fra to studier:

 • Innsamlete data fra STORK-studien; en studie av maternell metabolisme og fostervekst blant friske gravide kvinner som inkluderte 1031 kvinner ved Rikshospitalet 2002-2008.
 • Sunn mor - livslang helse; en studie av metabolisme og svangerskapsutfall hos overvektige gravide med BMI>35 ved fødepoliklinikken, Drammen sykehus.

Kvinnene inviteres til å delta med innsamling av bakgrunnsdata, kliniske data, blodprøver og resultat av svangerskapet og tilbys tett oppfølging av jordmor og fødselslege samt veiledning om kosthold og fysisk aktivitet.

Våre data vil fylle kunnskapshull om biologiske effekter av høy BMI hos gravide og gi ny og verdifull kunnskap om en gruppe som representerer en økende utfordring i den kliniske hverdagen.

Samarbeidspartner
Maternal-foetal-interaction

Kristin H. Skullerud

Send e-post til Kristin H. Skullerud

Prosjekt
AP-GELP-studien: Effekter av behandling med apremilast hos kvinner med genital erosiv lichen planus

Bakgrunn
Genitale erosiv lichen planus (GELP) er en kronisk, autoimmun og arrdannende sykdom i underlivet. Den rammer vanligvis kvinner fra 50-60 års alder og gir smertefulle sår i vulva og anatomiske endringer inkludert sammenvoksning av vagina, med daglige plager, redusert livskvalitet og seksuell funksjon. Det foreligger lite forskning på GELP og behandlingsmulighetene er utilfredsstillende.
Prosjektet er en utprøving av en mulig ny behandling for hud-/slimhinnesykdommen genital erosiv lichen planus og en kartlegging av livskvalitet og seksualfunksjon hos disse pasientene. Vi vil gjennomføre en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie for å måle effekt og sikkerhet ved behandling med apremilast hos kvinner med moderat til alvorlig GELP. Apremilast er en fosfodiesterase 4 (PDE4)-hemmer med immundempende effekt som brukes ved psoriasis og psoriasis artritt.

Målsetning
• Måle effekt og bivirkninger av apremilast hos kvinner med moderat til alvorlig GELP
• Måle livskvalitet og seksuell funksjon ved GELP
• Immunhistokjemiske målinger i vev ved GELP

Samarbeidspartnere
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Gynekologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus (Vulvapoliklinikken)
Olafiaklinikken, Oslo Universitetssykehus
Celgene

Hege Skytte

Send e-post til Hege Skytte

Prosjekt
Lipid profiler og deres betydning for placentær dysfunksjon

Bakgrunn
Høyt blodtrykk i graviditet (preeklampsi) og nedsatt fostervekst henger sammen, og begge tilstandene har sammenheng med dårligere morkakefunksjon (placentær dysfunksjon). Begge er assosiert med metabolske forstyrrelser i morkaken, som vi blant annet ser som endring i lipidmetabolismen. Disse forstyrrelsene har en del likhetstrekk med aterosklerose (åreforkalkning). Høyt kolesterol hos mor ser ut til å kunne påvirke sammensetningen av lipider i fosterets blodsirkulasjon negativt, og dette indikerer at utvikling av hjerte- og karsykdom kan starte allerede i fosterlivet. Placentær dysfunksjon representerer en helserisiko for mor og barn i graviditeten, men også senere i livet.

Om prosjektet
Vi vil kartlegge lipidtransport fra placenta til mors blod hos 100 friske kvinner med normale svangerskap til termin forløst med keisersnitt. Videre vil vi benytte blodprøver fra friske kvinner i STORK-kohorten til å finne ut hvordan lipidprofilene endres gjennom svangerskapet. Senere i prosjektet vil disse normale profilene sammenlignes med 30 kvinner med preeklampsi og 30 kvinner med nedsatt fostervekst for å forsøke å finne sykdoms-spesifikke lipidprofiler. Det vil herunder undersøkes om profilene er forskjellig avhengig av om kvinnen venter en jente eller gutt. Dette er for å finne ut om barnets kjønn virker inn på risikoprofilen for hjerte- og karsykdom allerede fra fosterlivet. Til analyse av lipidprofiler i plasma benyttes NMR-teknologi.

Mål
• Kartlegge placentær lipidmetabolisme i normale svangerskap og svangerskap med preeklampsi for å kunne utvikle biomarkører for placentafunksjon
• Undersøke forskjellen mellom jenter og gutters risikoprofil for hjertekarsykdom fra fosterlivet

Nathalie C. Støer

Send e-post til Nathalie C. Støer

Prosjekt
Menopausal hormonbehandling og risiko for kreft i bryst, eggstokker, tykk- og endetarm

Menopausal hormonterapi (MHT) viser et komplekst mønster av både negativ og positiv påvirkning av bryst-, eggstokk- og tykk- og endetarmskreft.

Ulike typer, doser og varighet av behandlinger er vist å påvirke risikoestimater både innen samme krefttype og mellom krefttypene. Til tross for denne kunnskapen er bruken av MHT fortsatt utbredt, selv om betraktelige endringer i måten MHT brukes ble etablert etter publisering av den store intervensjonsstudien Women’s Health Initiative trial (WHI) i 2002, der en økt risiko for brystkreft ble påvist.
Etter den publiseringen er et betydelig antall studier utført for å få mer kunnskap om risikoestimater og årsaksmekanismer knyttet til ulike typer, doser og administrasjonsformer av preparater som består av østrogen alene (ET) eller i kombinasjon med gestagen (EPT).
Noen av disse studiene har også rapportert sammenhenger med eggstokk- og tykk- og endetarmskreft i tillegg til brystkreft.
De fleste var utført i USA hvor både type og dosering av preparatene er forskjellige fra de som brukes i Norge. I tillegg var de fleste studiene basert på selvrapportert legemiddelbruk.
Vi mangler derfor kunnskap om risikoen for ulike krefttyper ved bruk av de legemidlene som er tilgjengelige i Norge.

Dette prosjektet har som primær målsetting å finne ut i hvilken grad ET og EPT påvirker risikoen for kreft i bryst, eggstokker og tykk- og endetarm.

Prosjektet baseres på data fra flere kvalitetssikrede registre og tar den norske befolkningen som utgangspunkt.

Vi vil undersøke:

 • Forekomst av brystkreft hos kvinner som har fått ET og EPT.
 • Forekomst av eggstokkreft hos kvinner som har fått ET og EPT.
 • Forekomst av tykk- og endetarmskreft hos kvinner som har fått ET og EPT.

Samarbeidspartnere:
Kreftregisteret
Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Ingvil K. Sørbye

Send e-post til Ingvil K. Sørbye

Prosjekt
Botid i Norge og risiko for dødfødsel, for tidlig fødsel og keisersnitt blant innvandrerkvinner

Prosjektet vil øke kunnskapen om hvordan risiko for dødfødsel, for tidlig fødsel og keisersnittsforløsning blant de største innvandrergruppene endrer seg over tid.

Bakgrunn
Tidligere studier har vist at risiko for uønsket svangerskapsutfall for mor og barn, slik som dødfødsel, for tidlig fødsel og keisersnittsforløsning, varierer betydelig mellom ulike innvandrergrupper i Norge. Det har ikke tidligere vært undersøkt om risiko blant de ulike innvandrergruppene endrer seg med økende botid i Norge.
Vi undersøker hvorvidt mors botid i Norge, hennes alder ved ankomst til Norge samt hvorvidt mor er norskfødt eller utenlandsfødt påvirker risikoen for:

 • dødfødsel
 • for tidlig fødsel
 • keisersnittsforløsning.

Materiale
Vi anvender data fra Medisinsk Fødselsregister i perioden 1980-2010. Data er koblet til informasion om innvandring og utdanning fra Statistisk Sentralbyrå. Risiko for uønskede svangerskapsutfall i ulike landgrupper sammenlignes med den tilsvarende risikoen i bakgrunnsbefolkningen.

Mål
Målet med studien er å identifisere grupper med forøket risiko for uheldig svangerskapsutfall med tanke på tiltak innen helsetjenesten.

Linn Marie Sørbye

Send e-post til Linn Marie Sørbye

Prosjekt
Preterm fødsel og konsekvenser for mor og barn i et livsløpsperspektiv

Bakgrunn
Preterm fødsel, definert som fødsel før 37. fullgåtte svangerskapsuke, er den viktigste årsak til morbiditet og mortalitet hos barn. Preterm fødsel kan også påvirke mors langtidshelse, og populasjonsbaserte studier har funnet en sammenheng mellom preterm fødsel og senere risiko for hjerte- og karsykdom hos mor. Selv om vi har kjennskap til risikofaktorer for preterm fødsel er årsaken til tilstanden fortsatt ukjent.

Mål
Forskningsprosjektet undersøker preterm fødsel ved å ta i bruk hele mors reproduktive historie. Målet er å bidra til økt forståelse for underliggende mekanismer for preterm fødsel, og hvordan mors reproduktive historie kan påvirke barnets og mors helse i et livsløp. Prosjektet benytter seg av populasjons-baserte data fra Medisinsk Fødselsregister i Norge, Dødsårsaksregisteret og Hjerte- og karregisteret. For å besvare de aktuelle problemstillinger vil vi organisere data i tverrsnitt-, søsken-, og generasjonsdesign.

Samarbeid
Prosjektet blir utført i samarbeid med professor Nils-Halvdan Morken ved Klinisk Institutt 2 og professor Rolv Skjærven ved Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Arbeidet er forankret i Forskergruppe for reproduktiv epidemiologi i et livsperspektiv ved Universitetet i Bergen.

Sølvi Taraldsen

Send e-post til Sølvi Taraldsen

Prosjekt
Behandling av kvinner med kjønnslemlestelse

​På verdensbasis regner man med at over 130 millioner jenter og kvinner har vært utsatt for omskjæring. I Norge er det beregnet at rundt 17 300 jenter og kvinner har gjennomgått inngrepet.

Bakgrunn
Kjønnslemlestelse eller kvinnelig omskjæring er en skadelig tradisjonell praksis der ytre kjønnsorganer hos jenter blir fjernet helt eller delvis, og der kjønnsleppene også kan bli sydd sammen slik at vaginalåpningen lukkes delvis eller nesten helt (infibulering).

Mange publikasjoner beskriver langtidskomplikasjoner etter kjønnslemlestelse, men likevel vet vi ikke hvor vanlig forskjellige gynekologiske konsekvenser er. Studier fra afrikanske land har funnet økt risiko for bl.a. keisersnitt, blødninger og dødfødsel hos kvinner med omskjæring, men vi vet ikke i hvilken grad det også gjelder i en vestlig helsetjenestesetting. Når det gjelder klinisk behandling av kvinner med kjønnslemlestelse er det gjort lite forskning.

Vi gjør tre studier:

1. En systematisk kunnskapsoppsummering av forskning om kirurgisk behandling av kjønnslemlestelse, slik som åpning av infibulering og rekonstruktiv kirurgi.

2. En studie der vi ser på utfall av fødsel hos kvinner som er infibulert, og om det har betydning når infibuleringen blir åpnet – midt i svangerskapet eller under fødselen. Fødselsutfall vi vil undersøke er bl.a. keisersnitt, forlenget fødsel, fødselsrifter, blødning og Apgar score.

3. En studie der vi gjennomgår journaler fra kvinner som har vært til behandling på de spesialiserte poliklinikkene for kjønnslemlestelse som ble etablert i alle helseregioner i Norge i 2004. Vi vil beskrive henvisningsårsaker, helseplager, omskjæringsstatus og behandling.

Samarbeidspartnere
Kunnskapssenteret (studie1), Medisinsk fødselsregister og fødeavdelingene i Helse Sør-Øst (studie 2) og Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Drammen sykehus, i tillegg til OUS (studie 3).

Oscar Tranvåg

Send e-post til Oscar Tranvåg

Prosjekt
Integrated Care Innovation: Improving Home Time for the Elderly

Bakgrunn
ICI – HomeTime er et prosjekt rettet mot primærhelsetjenesten. Studien er initiert av Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen.
Samlet sett er ICI – HomeTime et omfattende prosjekt, som vil kreve en rekke samarbeidspartnere og ressurser.
Organisering av hjemmebasert omsorg i kommune-Norge er en av de store helsepolitiske utfordringene vi står over for de neste tiårene. Det er i dag er omlag 220 000 personer over 80 år her i landet. Av disse bor 82 % hjemme, og får hjelp fra pårørende, hjemmesykepleie og fastlege. På tross av at de aller fleste ønsker å leve sine siste dager hjemme i kjente omgivelser, dør bare 8-15 % hjemme. Kvinner har ofte en sentral rolle i omsorgen for ektefelle/familiemedlemmer som rammes av sykdom. Kvinner lever i tillegg gjennomsnittlig lengre enn menn, og får ofte også andre helseproblemer enn menn. Det er derfor viktig å utvikle kunnskap om kvinners behov, både som pasient og mottaker av palliativ omsorg, og som pårørende til nærstående person som mottar palliativ omsorg.

Metode
ICI – HomeTime er et multidisiplinært prosjekt som anvender flere metodiske tilnærminger som systematisk litteraturgjennomgang, epidemiologiske undersøkelser, kvalitative undersøkelser, samt iverksetting av forskningsbaserte tiltak og måling av disse. Tiltak som kan forbedre samhandling og samarbeidet mellom pasient, pårørende, fastlege og hjemmesykepleien, samt frivillige som har fått opplæring i omsorg for hjemmeboende alvorlig syke og døende, vil bli utforsket og dokumentert. I neste fase vil denne kunnskapen anvendes i utvikling og iverksetting av tiltak som kan forbedre samhandling og samarbeid hos dem som har omsorgsansvar for den hjemmeboende alvorlig syke og døende pasienten.

Mål
Studiens overordnede mål er å utvikle kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge for at eldre og alvorlig syke skal kunne ha mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig, og å kunne dø i eget hjem, dersom de som ønsker det. Kvinner lever gjennomsnittlig lengre enn menn. I tillegg har kvinner ofte en sentral rolle i omsorgen for ektefelle og familiemedlemmer som rammes av sykdom. Kvinner er derfor en viktig målgruppe for studien.
En sentral målsetting er å utvikle kunnskap om hvordan samhandling og samarbeid mellom pasient, familie og helsepersonell kan optimaliseres, blant annet gjennom IKT, familiestøtte via frivillige, utvikling av undervisningsprogram og styrking av faglig praksis i behandling og omsorg.

Samarbeid
ICI - HomeTime er initiert av Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen.
Høgskolen i Bergen, Verdighetsenteret, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Extrastiftelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening er sentrale samarbeidspartnere.

Finansiering
Studien er finansiert av:

 • GC Rieber fondene
 • Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.
 • Verdighetsenteret
 • Extrastiftelsen

Cassia Bree Trewin

Send e-post til Cassie B. Trewin

Prosjekt
Sosial ulikhet i brystkreftinsidens og -dødelighet blant kvinner i Norge

Brystkreft er den vanligste krefttypen blant kvinner og en ledende dødsårsak blant kvinner i Norge. I motsetning til sosioøkonomiske mønstre for de fleste sykdommer, er brystkreftinsidens og -dødelighet høyere blant høyt utdannede kvinner enn blant lavt utdannede kvinner i mange land, Norge inkludert.

Prosjektets mål
Hensikten med dette prosjektet er å dokumentere sosioøkonomiske forskjeller i brystkreftinsidens og -dødelighet i Norge i løpet av de siste 40 årene, og undersøke noen av faktorene som kan forklare forskjellene. Blant annet, skal fødselshistorie, ekteskapsstatus, mammografideltakelse og bruk av hormonterapi vurderes som mulige forklaringsfaktorer.

Metode
Prosjektet er en registerbasertstudie og skal bruke en kohort studiedesign med alle kvinner over 35 år i Norge som utgangspunkt for studiepopulasjonen. Utdanningsnivå blir brukt som et mål på sosioøkonomisk status i alle studier. Data materiale hentes fra Folkeregisteret, Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret, Medisinsk fødselsregister og Nasjonal utdanningsdatabase.

Fant du det du lette etter?