HELSENORGE

Referansegruppen

Følgende representanter er oppnevnt til den faglige referansegruppen for Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Heidi Tiller, Leder av referansegruppen, representant for Helse Nord.
Cand. med fra UiT 1998, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 2011, PhD i 2012.
Overlege ved kvinneklinikken, UNN Tromsø.
1.amanuensis i Immunologisk forskningsgruppe ved IMB, UiT.

Eva Gerdts, representant for Helse Vest.
Cand. med 1981, spesialist indremedisin 1991 og kardiologi 1994, dr. med Bergen 1999.
Professor kardiologi 2006, Universitetet i Bergen.
Seksjonoverlege for Enhet for noninvasiv billeddiagnostikk ved Hjerteavdelingen; Helse Bergen.

Bettina Sandgathe Husebø, representant for Helse Vest.
Cand. med 1988, spesialist anestesi 1995, dr. med Bergen 2008.
Forsker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
Leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Universitetet i Bergen.

Marianne Wallenius, representant for Helse Midt-Norge.
Cand. med 1986, spesialist i indremedisin 1996, spesialist i revmatologi 1998, PhD 2011.
Medisinskfaglig ansvarlig overlege v/Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR) St. Olavs hospital.
Postdok og førsteamanuensis, Institutt for nevromedisin, NTNU.

Memona Majida, representant for Helse Sør-Øst.

Elisabeth T. Swärd, Brukerrepresentant.
Sykepleier 1983, sykepleievitenskap UiO 1989, Medisinsk fakultet UiB 1992-94.
Fagforfatter i tema legemiddelhåndtering for helsetjenesten.
Forskningsansvarlig i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fant du det du lette etter?