Ansatte på NevSom

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - har 14 faste ansatte og tre doktorgradsstipendiater. Her er nesten alle NevSoms ansatte fotografert våren 2019. Klikk på navnene under for mer informasjon om den enkelte medarbeider.

Foto av bygg 31
Berit Hjelde Hansen, Stine Knudsen, Marit Skram, Janita Vevelstad, Terje Nærland, Martin Aker, Ragnhild B. Grande, Sissel Berge Helverschou, Egil Midtlyng, Michael Lensing, Kristin Bakke, Hege Skoghus, Hilde Juvodden og Rannveig Viste. Foto: Sondre Lysne.

Martin Aker: Seksjonsleder

 

Martin Aker har vært seksjonsleder på NevSom siden februar 2019.

Martin er utdannet psykolog, og har en doktorgrad fra Psykologisk institutt ved UiO, der han forsket på forholdet mellom kognintiv kontrollfunskjon og emosjonsregulering hos personer som har vært deprimerte. Han har tidligere jobbet i barnehabilitering, NAV og med psykisk helsevern for voksne.

E-post: Martin.Aker@ous-hf.no
Tlf: 23 01 60 30

 

 

Kristin A. Bakke: Overlege/spesialist i barnesykdommer


 

Kristin A. Bakke har vært ansatt som overlege på NevSom fra 1 mars 2014. Hun er spesialist i barnesykdommer og har erfaring fra ulike generelle barneavdelinger og fra barneavdelingen på Spesialsykehuset for epilepsi. Hun har tidligere jobbet spesielt med problemstillinger som har vært relatert til barneepilepsi, habilitering og barnenevrologi. Hun har arbeidet med planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelstudier både i det private næringsliv og i en utprøver-initiert studie om epilepsi.     

Hun er særlig opptatt av å forsøke å forstå sammenhenger mellom biologi og nevroutviklingsforstyrrelser og hvordan somatiske sykdommer kan påvirke og føre til økt øktkompleksitet og større funksjonsvansker ved autisme og ADHD. I prosjektet «Somatiske og psykologiske forhold ved Angelmans syndrom» studerte hun sammenhengen mellom autismesymptomer og epilepsi og resultatene ble publisert i vitenskapelig artikkel. Hun holder nå på med et prosjekt der man skal se på ADHD ved type 1 diabetes og hun er leder for en arbeidsgruppe med deltagere fra hele Norge som skal utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje om Tourettes syndrom. Arbeidet med Touretteretningslinjen startet vinteren 2018/2019.  

kristinb@ous-hf.no

Publikasjoner i Cristin.    

Louise Frøstrup: Ph.d-stipendiat

 

Louise Frøstrup er sivilingeniør med en underspesialisering innen medisinsk teknologi (medico-ingeniør) fra Danmarks Tekniske Universitet. Hun er ansatt som stipendiat ved NevSom og vil ta sin doktorgrad under prosjektet «Fenotype og patogenese av narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge». I prosjektet vil hun jobbe med avansert signalbehandling av prosjektets elektrofysiologiske søvndata, som er samlet inn tidligere. Hensikten er å undersøke betydningen av spesifikke søvnfenomener for sykdomsutvikling/sykdomsrisiko hos pasienter med narkolepsi og deres familiemedlemmer.

lofroe@ous-hf.no

Ragnhild Berling Grande: Medisinsk rådgiver. Nevrolog, ph.d.

 

Ragnhild Berling Grande er overlege ved NevSom fra august 2018. Hun er spesialist i nevrologi med et bredt faglig interessefelt. Hun har lang erfaring fra tverrfaglig arbeid i spesialisthelsetjenesten og har siden 2012 jobbet med kompleks epilepsi, anfallsdiagnostikk, sammensatte problemstillinger og habilitering i tverrfaglige miljøer ved Avdeling for nevrohabilitering, OUS og ved Spesialsykehuset for epilepsi- SSE. Hun har forskningserfaring innen nevrologi/ epidemiologi/ hodepine/ medisinoverforbruk med doktoravhandlingen « Primary chronic headaches in the general population».Ved NevSom er hun medisinsk  rådgiver for hypersomniene. Hun jobber også med Norsk Narkolepsiregister - en medisinsk kvalitetsregister for narkolepsi og relaterte CNS-hypersomnier.

E-post: Ragran@ous-hf.no
Telefon: 23 01 60 30


Berit Hjelde Hansen: Overlege, barne- og ungdomspsykiater, ph.d.

Foto av Berit Hjelde Hansen

Berit Hjelde Hansen er overlege, barne- og ungdomspsykiater, og har jobbet i barne- og ungdomspsykiatri siden 1992, de siste 15 år særlig med nevroutviklingsforstyrrelser. I mai 2013 avla Berit doktorgrad, med tittel: Sleep problems in children with anxiety and attention deficit hyperactivity disorders. På NevSom har Berit som oppgaver å bistå med barnepsykiatrisk kompetanse i arbeid med barn og unge med hypersomni, både som deltaker i forskningsarbeid og som konsulent for den kliniske del av virksomheten.

 
Se Berit Hjelde Hansens publikasjoner på Cristin.
E-post: Berit.Hjelde.Hansen@ous-hf.no

Sissel Berge Helverschou: Psykologspesialist, ph.d.


 

Sissel Berge Helverschou er ph.d., psykologspesialist med fordypning i habilitering. Hun har vært ansatt som forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten) siden 2000, og på NevSom siden etableringen av NevSom i 2015. Hun har lang og bred klinisk erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser og andre nevroutviklingsforstyrrelser, og har publisert flere vitenskapelige artikler og bokkapitler. Hun foreleser på universiteter, høyskoler og på konferanser. I mange år har hun fokusert på forskning og fagutvikling om psykiske lidelser og andre tilleggsvansker hos mennesker med autisme, både hos personer med utviklingshemning og hos personer med Asperger syndrom. Hennes doktorgradsavhandling omhandlet identifikasjon av angst og andre psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemning.

Hun har ledet en pilotstudie om behandling av tvangslidelser hos personer med Asperger syndrom, og leder for tiden to nasjonale fagnettverk: Et nettverk og en multisenterstudie om diagnostisering og intervensjon ved psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemning, også kjent som AUP-nettverket. Hun leder også Nasjonalt fagnettverk om diagnostisering og behandling av psykiske tilleggslidelser hos personer med Asperger syndrom, også kjent som PSY-AS.

Helverschou var prosjektleder for et samarbeidsprosjekt med Nasjonal kompetansetjenste TSB og seksjon ruspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus om rusbehandling for mennesker med Asperger syndrom. Les mer om det her. I samarbeid med Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital i Trondheim, har hun gjennomført en studie om personer med autismespekterdiagnoser som har blitt rettspsykiatrisk undersøkt. For tiden samarbeider hun med Barnehabiliteringstjenesten ved UNN om et prosjekt om ulike instrumenter for identifisering av psykiske lidelser hos barn og unge med autisme, og med Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS om kjønnsinkongruens og autismespekterforstyrrelser.
 
Se Sissel Berge Helverschous publikasjoner på CRIstin.

E-post: shelvers@ous-hf.no
Telefon: 23 01 60 56

Hilde T. Juvoddden: Postdoc


Hilde T. Juvodden er lege og har gjennomført doktorgraden ved NevSom og Universitetet i Oslo. Tittel på doktorgraden: Pathogenesis of Narcolepsy after H1N1-vaccination – a neuroimaging and immunogenetic study. I doktorgraden ble det brukt ulike typer av bildediagnostikk og immungenetikk til å forske på narkolepsipasienter og deres nærmeste slektninger. Noen av bildeundersøkelsene så på strukturen i hjernen mens andre så på hvilke deler av hjernen som var aktiv ved ulike oppgaver.

Hilde jobber nå videre som postdoc ved Nevsom med forskning som er en videreførelse av doktorgraden. Det kommer til å bli forsket videre med ulike typer bildediagnostikk på narkolepsipasienter og deres familier, men også andre søvnsykdommer som Kleine-Levin syndrom, idiopatisk hypersomni og insomni.

Les om doktorgradsarbeidene om narkolepsi ved NevSom her. 

Hilde Therese Juvoddens e-post: hiljuv@ous-hf.no

Arvid Nikolai Kildahl: Psykologspesialist


 

Arvid Nikolai Kildahl er psykologspesialist med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi. I tillegg til sitt 20% engasjement på NevSom jobber han klinisk ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus. Arvid er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo 2009 og har arbeidet ulike steder i psykisk helsevern for voksne, samt i habiliteringstjenesten for barn og unge.

På NevSom arbeider Arvid først og fremst med prosjekter som dreier seg om psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterforstyrrelser.

E-post: Arvid.Nikolai.Kildahl@ous-hf.no

Se Arvid Nikolai Kildahls publikasjoner på Cristin her.

Stine Knudsen Heier: Nevrolog, dr. med, spesialist i søvnsykdommer

Foto av Stine Knudsen Heier

Stine Knudsen Heier. Foto: Marit Skram.

Stine Knudsen Heier er dansk/norsk spesialist i nevrologi med ph.d i ”Narkolepsi og Hypokretinsystemet”. Hun tok sin spesialistutdanning ved bl.a. Rigshospitalet samt Dansk Center for Søvnmedicin i Danmark.  Hun har vært formand for Dansk Medicinsk Selskab for Søvnmedicin og publisert mange internasjonale artikler samt lærebøker om narkolepsi og andre søvnrelaterte tema. Hun er nå forskningsleder og phd.veileder for de nasjonale Pandemrix-narkolepsistudiene i Norge, underviser i norsk legespesialisering, samt at hun er nasjonal medisinsk rådgiver i narkolepsi og andre hypersomnier på NevSom.

Les om doktorgradsarbeidene om narkolepsi ved NevSom her.

Se Stine Knudsen Heiers publikasjoner på Cristin her.

Tlf: 23016030
Epost: post.nevsom@ous-hf.no

Anett Kaale: Spesialpedagog, ph.d.


 

Anett Kaale er spesialpedagog med en ph.d. innenfor intervensjon for små barn med autismespekterforstyrrelse. Hun har tidligere jobbet i 2. linjetjenesten med utredning og tilrettelegging av tiltak for barn med autisme. Hun er nå prosjektleder for det pågående forskningsprosjektet «ASF: 2-14» som undersøker effekt av tidlige tiltak og utvikling fra tidlig barnehage- til skolealder hos barn med autismespekterforstyrrelse. Parallelt er hun ansatt som førsteamanuensis på Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo der hun underviser, veileder og forsker innenfor nevroutviklingsforstyrrelser med særlig vekt på autismespekterforstyrrelse.

Se Kaales publikasjonser på Cristin her.
Se mer om Forskningsprosjektet ASF: 2-14

Kristin Langdalen: Ph.d-stipendiat

Foto av Kristin Langdalen 

Kristin Langdalen er lege under spesialisering i pediatri. Hun er ansatt som stipendiat ved NevSom fra mai 2021 og vil ta sin doktorgrad i prosjektet «Fenotype og patogenese av narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge.


 

Michael B. Lensing: Spesialpedagog, ph.d.


 

Michael B. Lensing kommer opprinnelig fra Tyskland. Han er utdannet spesialpedagog med en ph.d. om ADHD hos voksne. Han har i mange år arbeidet med nevroutviklingsforstyrrelser både i skolesammenheng og i helsetjenesten. Han har bidratt til oversettelse av flere instrumenter som brukes i utredning av ADHD hos voksne (ASRS, DIVA 2.0, WFIRS, WRAADDS). Michael er medlem av European Adult ADHD Network, styremedlem av DIVA Foundation og Scandinavian ADHD Consortium (SAC). Han er tidligere redaktør av ”Autisme i dag”. Michael er ansatt som seniorrådgiver. Han er veileder for prosjekter innen autisme og ADHD og arbeider særskilt med tilrettelegging, livskvalitet og aldring innen nevroutviklingsforstyrrelser.

Se Michael B. Lensings publikasjoner på Cristin her.
E-post: miclen@ous-hf.no
Telefon kontor: +47 230 16 067
Mobil: +47 477 12 489

Egil Midtlyng: Psykologspesialist

Egil Midtlyng ble tilsatt som rådgiver ved NK januar 2004. Han er utdannet cand. psychol. fra Psykologisk institutt ved UiO, og har blant annet bakgrunn fra arbeid med helse- og arbeidsmiljøstatistikk, rehabilitering og IKT. Ved NevSom er han engasjert i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av ADHD og i arbeid rettet mot brukere og fagpersoner for diagnosene ADHD, Tourettes syndrom, narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom.

Telefon: 23016030
E-post: egil.midtlyng@ous-hf.no

Se Midtlyngs publikasjoner på Cristin her.

Therese Nordling: Spesialist i klinisk pedagogikk

Foto av Therese Nordling
 

Therese Nordling er spesialist i klinisk pedagogikk og ble ansatt på NevSom 01.09.20. Hun har jobbet flere år i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og  pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Tidligere har hun også vært ansatt ved  Senter for sjeldne diagnoser (SSD). 

Nordling har fordypet seg i generelle psykososiale vansker, lærevansker og nevroutviklingsforstyrrelser. Ved NevSom skal Therese ha spesielt fokus på tilrettelegging ved skole og utdanning, samt utforming og formidling om hypersomnier.

Terje Nærland: Psykolog, ph.d.

Foto av Terje Nærland

Terje Nærland. Foto: Marit Skram

Terje Nærland er psykolog med ph.d. i barns sosiale og språklig utvikling. Nærland er forskningsrådgiver og forskningsgruppeleder ved avdeling for sjeldne diagnoser, Kvinne- og barne klinikken OUS. Han leder og veileder flere prosjekter rund autismespekterdiagnoser (ASD) og genetiske syndromer, samt prosjekter som søker å finne biologiske og kognitive mekanismer bak ASD. Nærland er daglig leder av BUPgen-prosjektet som er et register og biobank over personer med ASD i Norge. Han er også leder av forskningsnettverket NeuroDevelop som skal samkjøre flere store forskningsprosjekt på personer med utviklingsforstyrrelser i Norge.

Se Terje Nærlands publikasjoner på Cristin.
E-post: ternae@ous-hf.no

Bjørg Ramse: Konsulent/kontor

Bjørg Ramse er ansatt som konsulent og arbeider med kontorfaglige oppgaver. I tillegg til kontorfaglige oppgaver jobber hun også med regnskap og senterets kursvirksomhet for brukere og deres familier.

Telefon: 23 01 60 30

Hege Skoghus: Medisinsk sekretær/konsulent/kontor

Hege Skoghus har vært ansatt ved NevSom siden høsten 2008. Tidligere jobbet Hege i en grafisk bedrift, og tok deretter helsesekretærutdannelse. Hun var kontorleder ved Nyremedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, fra høsten 2002 til høsten 2008.  Hege har bred erfaring med arbeid ved klinisk avdeling.

Telefon: 23 01 60 30
E-post: post.nevsom@ous-hf.no

Marit Skram: Kommunikasjonsrådgiver og nett-redaktør


 

Marit Skram er kommunikasjonsrådgiver og redaktør for NevSoms hjemmeside. Hun er utdannet med en bachelor i PR og kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI, og har master i styring og ledelse fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Marit har jobbet på NevSom siden 2010.

Skram er med i redaksjonsrådet til www.sjelden.no.

Telefon kontor: 23 01 60 33 / 30
Mobil: 984 32 750
E-post: marit.skram@ous-hf.no

Sina Solskinnsbakk: Sekretær


 

Sina Solskinnsbakk er ansatt i Oslo universitetssykehus sitt interne vikarbyrå og skal vikariere med kontorfaglige oppgaver ved NevSom ut 2021. Hun har erfaring fra flere avdelinger i OUS siden 2017 og tidligere fra Finnmarkssykehuset.

Janita Vevelstad: Forskningsassistent


 

Janita er forskningsassistent på narkolepsiprosjektet ved NevSom.  Hun er ansvarlig for å utføre søvnundersøkelser og analysere resultatene. Janita skal også arbeide med narkolepsiregisteret, som skal opprettes ved NevSom.

Rannveig Viste: Ph.d-stipendiat


 

Rannveig Viste har vært med på å inkludere pasienter og deres nære pårørende til forskningsprosjektet «Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge» siden prosjektet startet. I juli 2017 startet hun som doktorgradsstipendiat i samme prosjekt, og skal blant annet se på genetiske og immunologiske faktorer i sykdomsutviklingen. Rannveig har bred erfaring som sykepleier og har i tillegg en master i molekylær- og cellebiologi.

Les om doktorgradsarbeidene om narkolepsi ved NevSom her.

E-post: ravist@ous-hf.no


 

Til NevSoms forside


 

Fant du det du lette etter?