Ansatte på NevSom

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - har 17 faste ansatte og tre doktorgradsstipendiater. Klikk på navnene for mer informasjon om den enkelte medarbeider.

Foto av bygg 31
NevSom har kontoerer i bygg 31 på  Ullevål Sykehus (foto: Marit Skram).

Hilde N. Andresen: spesialist i klinisk pedagogikk

Hilde Norsted Andresen er spesialist i klinisk pedagogikk, med metodefordypning i nevropsykologi. Før hun startet på NevSom, jobbet hun i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) med utredning, behandling og veiledning. På NevSom har Hilde bl.a. ansvar for oppfølging av barn og unge som har narkolepsi. Hun holder kurs og forelesninger for universitet og høyskoler om ADHD, Tourettes syndrom og hypersomnier. Hun er også med på å arrangere kurs for brukere og pårørende i samarbeid med våre brukerorganisasjoner.

hlad@ous-hf.no

Tlf: 23 01 60 30

Kristin A. Bakke: Overlege/spesialist i barnesykdommer


Kristin A. Bakke har vært ansatt som overlege på NevSom fra 1. mars 2014. Hun er spesialist i barnesykdommer og har erfaring fra ulike generelle barneavdelinger og fra barneavdelingen på Spesialsykehuset for epilepsi. Hun har tidligere jobbet spesielt med problemstillinger som har vært relatert til barneepilepsi, habilitering og barnenevrologi.  kristinb@ous-hf.no Publikasjoner i Cristin.   

 


Guro Svane Bratset: Psykologspesialist

Guro Bratset er psykologspesialist, med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi. Hun var ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2006, og har frem til 2015 arbeidet i psykisk helsevern. Hun har erfaring fra allmennpsykiatrisk poliklinikk, psykosepoliklinikk, døgnavdeling for voksne og akuttavdeling for ungdom.

Hun har arbeidet både som individualterapeut og med gruppeterapi. Hennes fokusområde ved NevSom er psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterforstyrrelser.

E-post: Guro.Svane.Bratset@ous-hf.no


Knut H. Bronder: Rådgiver og spesialsykepleier


Knut Bronder har vært ansatt som rådgiver på NK fra 1. april 2009. Han er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatri. Tidligere har han arbeidet ved Blakstad og Dikemark sykehus, hovedsakelig med langtidspasienter og administrasjon, og som lærer ved sykepleierskole. Bronder har vært aktiv som tillitsvalgt i pasientorganisasjonen ADHD Norge siden 1989, og var assisterende generalsekretær 2001-2009. Han har arbeidet mye med AD/HD hos voksne, og opp mot politiske myndigheter, helsevesen, fengselsvesen og utdanningssektor. Bronder var første leder av AD/HD Global Network.

Se Knut H. Bronders publikasjoner på Cristin her.

Telefon: 23 01 60 30 E-post: knut.halvard.bronder@ous-hf.no


Janne B. Drage: Rådgiver, cand.polit psykologi

Janne Drage har vært ansatt ved NevSom siden 2009. Hun er utdannet cand.polit i psykologi, og har i tillegg utdannelse innen kognitiv atferdsterapi. Tidligere har hun blant annet jobbet i Oslo kommune med koordinering av tjenester og tiltak for voksne med ulike funksjonshemninger, psykiske og somatiske helsetilstander, sjeldne diagnoser, samt med rusproblematikk i stilling som ass. gruppeleder. Har også vært tilknyttet NUBU (tidl. Atferdssenteret) som forskningskonsulent. Ved NevSom har hun blant annet jobbet med STRATEGI, et veiledningsprogram for foreldre som har barn med ADHD, arrangert kurs for brukere og pårørende i samarbeid med brukerorganisasjoner og arbeidet med forskningsformidling. 

For tiden er Janne prosjektleder for en brukerundersøkelse som ser på erfaringer personer med Tourettes syndrom har med spesialisthelsetjenesten.

Telefon: 23016030
 E-post: janne.drage@ous-hf.no


Cathrine Monrad Hagen: Seksjonsleder/overlege

Cathrine Monrad Hagen er overlege med spesialisering innen barnesykdommer. Hun har mange års erfaring fra Barne- og ungdomsklinikkene ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus, der hun har jobbet mye med barnenevrologi og habilitering, samt barn som har vært utsatt for omsorgssvikt. Hun har bred erfaring fra tverrfaglig arbeid i spesialisthelsetjenesten, samt samhandling med førstelinjen og nettverket rundt pasienten. Hun har også hatt flere ulike lederroller innenfor helse- og omsorgsfeltet tidligere, har lederutdanning via flere kursrekker gjennom Legeforeningen, samt at hun tar det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon og ledelse ved Medisinsk fakultet på UiO.

Av de spesifikke diagnosene NevSom har ansvar for, har Monrad Hagen erfaring med barn/ungdom med sammensatte vansker, som sjeldne syndromer, autisme og ADHD hos pasienter med psykisk utviklingshemming.

E-post: uxhaci@ous-hf.no
Telefon: 23 01 60 30Berit Hjelde Hansen: Barne- og ungdomspsykiater, ph.d.

Berit Hjelde Hansen er barne- og ungdomspsykiater, og jobber klinisk på BUP Nedre Romerike ved siden av sitt 20% engasjement på Nevsom. Berit har jobbet i barne- og ungdomspsykiatri siden 1992, de siste 15 år særlig med nevroutviklingsforstyrrelser. I mai 2013 avla Berit doktorgrad, med tittel: Sleep problems in children with anxiety and attention deficit hyperactivity disorders. På NevSom har Berit som oppgaver å bistå med barnepsykiatrisk kompetanse i arbeid med barn og unge med hypersomni, både som deltaker i forskningsarbeid og som konsulent for den kliniske del av virksomheten.

 
Se Berit Hjelde Hansens publikasjoner på Cristin.
E-post: berit.hjelde.hansen@ahus.no

Sissel Berge Helverschou: Psykologspesialist, ph.d.


Sissel Berge Helverschou er ph.d., psykologspesialist med fordypning i habilitering. Sissel Berge Helverschou har vært ansatt som forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten) siden 2000. Hun har lang og bred klinisk erfaring fra arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser, og har publisert flere vitenskapelige artikler og bokkapitler. Hun foreleser på Universiteter, Høyskoler og på konferanser. Den siste tiden har hun fokusert på forskning og fagutvikling i forhold til psykiske lidelser og andre tilleggsvansker hos mennesker med autisme, både hos personer med utviklingshemning og hos personer med Asperger syndrom. Hennes doktorgradsavhandling omhandlet identifikasjon av angst og andre psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemning. Hun har ledet en pilotstudie om behandling av tvangslidelser hos personer med Asperger syndrom, og leder for tiden et nasjonalt fagnettverk (AUP-nettverket) og en multisenterstudie om intervensjoner ved psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemning. Hun er også prosjektleder for et prosjekt om rusbehandling for mennesker med Asperger syndrom som gjennomføres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste TSB og seksjon ruspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus. I samarbeid med Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital i Trondheim, har hun gjennomført en studie om personer med Autismespekterdiagnoser som har blitt rettspsykiatrisk undersøkt.

Se Sissel Berge Helverschous publikasjoner på CRIstin.

E-post: shelvers@ous-hf.no
Telefon: 23 01 60 56

Hilde T. Juvoddden: Ph.d.-stipendiat


Arvid Nikolai Kildahl


Arvid Nikolai Kildahl er psykologspesialist med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi. I tillegg til sitt 20% engasjement på NevSom jobber han klinisk ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus. Arvid er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo 2009 og har arbeidet ulike steder i psykisk helsevern for voksne, samt i habiliteringstjenesten for barn og unge.
På NevSom arbeider Arvid først og fremst med prosjekter som dreier seg om psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterforstyrrelser.

E-post: Arvid.Nikolai.Kildahl@ous-hf.no

Se Arvid Nikolai Kildahls publikasjoner på Cristin her.


Stine Knudsen: Nevrolog, dr. med, spesialist i søvnsykdommer


Stine Knudsen er dansk/norsk spesialist i nevrologi med ph.d i ”Narkolepsi og Hypokretinsystemet”. Hun tok sin spesialistutdanning ved bl.a. Rigshospitalet samt Dansk Center for Søvnmedicin i Danmark.  Hun har vært formand for Dansk Medicinsk Selskab for Søvnmedicin og publisert mange internasjonale artikler samt lærebøker om narkolepsi og andre søvnrelaterte tema. Hun er nå forskningsleder og phd.veileder for de nasjonale Pandemrix-narkolepsistudiene i Norge, underviser i norsk legespesialisering, samt at hun er nasjonal medisinsk rådgiver i narkolepsi og andre hypersomnier på NK.

Se Stine Knudsens publikasjoner på Cristin her.

Tlf: 23016030
Epost: post.nk@ous-hf.no

Anett Kaale: Spesialpedagog, ph.d.


Anett Kaale er spesialpedagog med en Ph. d. innenfor intervensjon for små barn med autismespekterforstyrrelse. Hun har tidligere jobbet i 2. linjetjenesten med utredning og tilrettelegging av tiltak for barn med autisme. Hun er nå prosjektleder for det pågående forskningsprosjektet «ASF: 2-14» som undersøker effekt av tidlige tiltak og utvikling fra tidlig barnehage- til skolealder hos barn med autismespekterforstyrrelse. Parallelt er hun ansatt som førsteamanuensis på Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo der hun underviser, veileder og forsker innenfor nevroutviklingsforstyrrelser med særlig vekt på autismespekterforstyrrelse.

Se Kaales publikasjonser på Cristin her.
Se mer om Forskningsprosjektet ASF: 2-14

Michael B. Lensing: Spesialpedagog, ph.d.


Michael B. Lensing kommer opprinnelig fra Tyskland. Han er utdannet spesialpedagog med en PhD om ADHD hos voksne. Han har i mange år arbeidet med nevroutviklingsforstyrrelser både i skolesammenheng og i helsetjenesten. Han har bidratt til oversettelse av flere instrumenter som brukes i utredning av ADHD hos voksne (ASRS, DIVA 2.0, WFIRS, WRAADDS). Michael er medlem av European Adult ADHD Network, styremedlem av DIVA Foundation og Scandinavian ADHD Consortium (SAC). Han er tidligere redaktør av ”Autisme i dag”. Michael er ansatt som seniorrådgiver. Han er veileder for prosjekter innen autisme og ADHD og arbeider særskilt med tilrettelegging, livskvalitet og aldring innen nevroutviklingsforstyrrelser.

Se Michael B. Lensings publikasjoner på Cristin her.
E-post: miclen@ous-hf.no
Telefon kontor: +47 230 16 067
Mobil: +47 477 12 489

Egil Midtlyng: Psykologspesialist


Egil Midtlyng ble tilsatt som rådgiver ved NK januar 2004. Han er utdannet cand. psychol. fra Psykologisk institutt ved UiO, og har blant annet bakgrunn fra arbeid med helse- og arbeidsmiljøstatistikk, rehabilitering og IKT. Ved NevSom er han engasjert i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av ADHD og i arbeid rettet mot brukere og fagpersoner for diagnosene ADHD, Tourettes syndrom, narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom.

Telefon: 23016030
E-post: egil.midtlyng@ous-hf.no

Se Midtlyngs publikasjoner på Cristin her.

Sebjørg Hesla Nordstrand: Ph.d.-stipendiat


Sebjørg er lege med erfaring innen nevrologi og pediatri (barnemedisin). Hun jobber med en doktorgrad som handler om barn og unge som har fått narkolepsi etter svineinfluensavaksine. I doktorgradsarbeidet undersøker hun hvordan sykdommen har utviklet seg hos disse, livskvalitet og følgesykdommer.

E-post: sebnor@ous-hf.no

Terje Nærland: Psykolog, ph.d.


Terje Nærland er psykolog med ph.d. i barns sosiale og språklig utvikling. Nærland er forskningsrådgiver og forskningsgruppeleder ved avdeling for sjeldne diagnoser, Kvinne- og barne klinikken OUS. Han leder og veileder flere prosjekter rund autismespekterdiagnoser (ASD) og genetiske syndromer, samt prosjekter som søker å finne biologiske og kognitive mekanismer bak ASD. Nærland er daglig leder av BUPgen-prosjektet som er et register og biobank over personer med ASD i Norge. Han er også leder av forskningsnettverket NeuroDevelop som skal samkjøre flere store forskningsprosjekt på personer med utviklingsforstyrrelser i Norge.

Se Terje Nærlands publikasjoner på Cristin.
E-post: ternae@ous-hf.no

Bjørg Ramse: Konsulent/kontor

Bjørg Ramse er ansatt som konsulent og arbeider med kontorfaglige oppgaver. I tillegg til kontorfaglige oppgaver jobber hun også med regnskap og senterets kursvirksomhet for brukere og deres familier.

Telefon: 23 01 60 30

Hege Skoghus: Helsesekretær/konsulent/kontor

Hege Skoghus har vært ansatt ved NevSom siden høsten 2008. Tidligere jobbet Hege i en grafisk bedrift, og tok deretter helsesekretærutdannelse. Hun var kontorleder ved Nyremedisinsk avdeling, Ullevål sykehus, fra høsten 2002 til høsten 2008.  Hege har bred erfaring med arbeid ved klinisk avdeling.

Telefon: 23 01 60 30
E-post: post.nevsom@ous-hf.no

Marit Skram: Kommunikasjonsrådgiver og nett-redaktør


Marit Skram er kommunikasjonsrådgiver, nettredaktør og var tidligere redaktør av tidsskriftet INNSIKT.
Hun er utdannet med en bachelor fra Handelshøyskolen BI, i PR og kommunikasjonsledelse, og har en master i styring og ledelse fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Marit har jobbet på NevSom siden 2010.

Telefon: 23 01 60 33 / 30

E-post:marit.skram@ous-hf.no

Giske Valdar: Spesialpedagog


Giske Valdar er utdannet spesialpedagog, og har tidligere jobbet 10 år innenfor rus og psykiatri, 10 år i PP-tjenesten i Bærum og ett år på Brusetkollen skole og ressurssenter. Ved NevSom jobber hun hovedsakelig med autisme, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og tilrettelegging i barnehage og skole.

E-post: gisval@ous-hf.no
Tlf: 23 01 60 30

Janita Vevelstad: Forskningsassistent


Janita er forskningsassistent på narkolepsiprosjektet ved NevSom. Hun jobber 50 % ved NevSom og 50 % på Klinisk Nevrofysiologisk Laboratorium på Ullevål. Hun er ansvarlig for å utføre søvnundersøkelser og analysere resultatene. Janita skal også arbeide med narkolepsiregisteret, som skal opprettes ved NevSom.

Rannveig Viste: Ph.d-stipendiat


Rannveig Viste har vært med på å inkludere pasienter og deres nære pårørende til forskningsprosjektet «Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge» siden prosjektet startet. I juli 2017 startet hun som doktorgradsstipendiat i samme prosjekt, og skal blant annet se på genetiske og immunologiske faktorer i sykdomsutviklingen. Rannveig har bred erfaring som sykepleier og har i tillegg en master i molekylær- og cellebiologi.
 
E-post: ravist@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.