Informasjonsmateriell og rapporter om autisme

Informasjonsmateriell om autisme

Her finner du informasjonsmateriell og rapporter om autisme, utgitt av NevSom (tidligere Autismeenheten), eller av andre i samarbeid med NevSom. Last ned rapporter og håndbøker om blant annet tilrettelegging i skole og arbeidsliv, samtalegrupper og behandling av psykiske lidelser/tvang for for personer med autisme og Asperger syndrom.  

foto av dokumenter
Her finner du rapporter og annet materiell om autisme du kan laste ned. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Håndbok og filmer om Asperger syndrom og rus                        

Hva bør behandling av personer med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse inneholde? En håndbok om Asperger syndrom og rus skal gi klinikere pekepinner på virksomme metoder og brukere og pårørende informasjon om hva de kan forvente når det gjelder behandling av rusproblemer hos personer med Asperger syndom.Fire filmer om Asperger syndrom og rus                       

Flere fagmiljøer ved OUS har laget fire filmer om behandling til pasienter med rusproblemer og Asperger syndrom. Filmene er laget over samme materiell som håndboken. Les mer om filmene, og se de her.


Arbeidssøkere med Asperger syndrom. Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV

De fleste personer med Asperger syndrom står i dag utenfor det ordinære arbeidslivet. NAV kan være en viktig aktør for at flere personer kan få brukt snie ressurser og ofte unike kompetanse i arbeidslivet. Det er en forutsetning at NAV kan møte den enkelte med bistand og oppfølging bygget på kunnskap om tilstanden.

cover arbeidssøkere med Aspberger
“Det er nesten umulig å vite hva man vil,  når man står utenfor arbeidslivet og aldri har vært i arbeidslivet.  Det er som å svare på hvilken mat man liker best av alt det man aldri har smakt på.” (Mann, 37 år)

Heftet "Arbeidssøkere med Asperger syndrom" kan lastes ned her.


FILMFOREDRAG
Autisme og psykiske lidelser: Gjenkjennelse og forekomst av psykiske lidelser ved autisme. 


Se Sissel Berge Helverschou fortelle om gjenkjennelse og forekomst av psykiske lidelser ved autisme. Filmen tar 15 minutter, og kan ses på ww.sjelden.no, som har vært med på å utarbeide filmen.

foto av Sissel Berge Helverschou

Sissel Berge Helverschou forteller om psykiske lidelser ved autisme. Hvordan gjenkjenne og diagnostisere. Se foredraget Psykiske lidelser hos mennesker med autisme.

ASWI - Asperger Syndrome Workplace Interview


En intervjuguide med 142 spørsmål som omhandler områder som kan være utfordrende i forhold til å mestre jobb når man har Asperger syndrom. Fås i norsk og engelsk versjon.

Last ned ASWI intervjuguide som pdf her.

Arne Svendsrud og Kari Steindal, 2012


PAC - Psychopathology in Autism Checklist

PAC er et kartleggingsverktøy for identifisering av symptomer på psykisk lidelse hos mennesker med autisme

PAC (The Psychopathology in autism checklist) er et screeninginstrument for å identifisere voksne med autisme og utviklingshemning som kan ha en psykisk tilleggslidelse. PAC er ikke et diagnostisk instrument, men et hjelpemiddel i prosessen med å identifisere psykiske lidelser i denne gruppen. Personer som har høye skårer på PAC bør henvises til en grundig psykiatrisk utredning. 

Les mer om PAC.

Det er fire grunnleggende problemer knyttet til diagnostisering av psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemning:

• Symptomoverlapp mellom autisme og psykiske lidelser
• Idiosynkratiske og atypiske psykiatriske symptomer
• Mangel på standardiserte instrumenter og diagnostiske kriteria
• Redusert evne til å rapportere om sine opplevelser og vansker

I utviklingen av PAC er det tatt hensyn til disse grunnleggende problemene

PAC skal fylles ut av nærpersoner som kjenner den aktuelle personen godt, slike som tjenesteytere og familiemedlemmer. Tolkningen av skårene bør gjøres av fagpersoner i spesialisthelsetjenesten med god kjennskap til både autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse. Diagnostisering av psykiske lidelser er en vanskelig differensialdiagnostisk oppgave i denne gruppen. Fagpersonene må skille mellom hvilke symptomer som skyldes autisme, hvilke som skyldes utviklingshemning og hvilke som kan skyldes en psykisk lidelse.

For å hindre feilaktig bruk av instrumentet eller at nytten blir redusert, distribueres PAC bare til fagpersoner i spesialisthelsetjenesten som tar direkte kontakt.

Les mer om PAC her, både på norsk og engelsk (pdf).

PAC er utviklet som del av et samarbeidsprosjekt mellom NevSom (tidligere Autismeenheten) og Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning / autisme (PUA), OUS.

Kontaktinformasjon

Sissel Berge Helverschou: shelvers@ous-hf.no
Trine Lise Bakken:  Trine.Lise.Bakken@ous-hf.no

 

Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse

Kunnskapsstatus i forhold til likheter, komorbiditet og differensialdiagnostiske utfordringer

Når barnevernet skal vurdere omsorgssituasjon og behov for tiltak, vil barnets fungering og behov være noe av det som må kartlegges. En vet at barn som er utsatt for omsorgssvikt og overgrep kan utvikle avvikende væremåte. Tegn til avvikende utvikling hos barnet kan være ett (av flere) kriterier for at barnevernet setter inn tiltak eller overtar omsorgen for barnet. Både klinisk erfaring og faglitteraturen tilsier imidlertid at det kan
være svært vanskelig å skille mellom ASD og tilstander som er forårsaket
av omsorgssvikt, traume eller mishandling. (Fra forord og innledning.)

cover av Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse

Last ned rapporten Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse som pdf her. 

Gunn Stokke, 2011

Barn og unge med Down syndrom og autisme

Behovet for spesielle tilbud og tiltak
Mennesker med Down syndrom og autisme utgjør en betydelig undergruppe av både Down syndrom- og autismepopulasjonen. Både personer med Down syndrom og personer med autisme har i utgangspunktet store utfordringer i hverdagen. De som har en kombinasjon av begge disse diagnosene sliter i enda større grad enn hva man skulle forvente, hvis man legger sammen de typiske Down syndrom- og autismeproblemene.

Last ned rapporten Barn og unge med Down syndrom og autisme som pdf her.

Sylvi Storvik, Terje Nærland, Harald Martinsen, 2011

Behandling av psykiske lidelser hos personer med Asperger syndrom

Erfaringer fra behandling av tvangslidelser ved hjelp av Kognitiv atferdsterapi

Mennesker med Asperger syndrom (AS) synes å ha en høyere forekomst av psykiske tilleggslidelser enn befolkningen for øvrig. Det tyder imidlertid på at det er et misforhold mellom den høye forekomsten av psykiske lidelser i denne gruppen og det behandlingstilbudet som faktisk tilbys. Tvangslidelse utgjør en spesiell utfordring, fordi det er vanskelig å skille mellom symptomer knyttet til det å ha autisme, og symptomer på en tvangslidelse. Denne artikkelen omhandler diagnostikk av tvangslidelse (obsessive compulsive disorder,OCD) hos mennesker med ASD, oppsummerer kunnskapsstatus for behandling av tvangslidelser, og gir anbefalinger for hvordan behandlingstilbudet kan bedres for denne gruppen.

Last ned rapporten Behandling av psykiske lidelser hos personer med Asperger syndrom som pdf her. Forsiden kan du laste ned her.

Sissel Berge Helverschou (red), 2012

Identification of anxiety and other psychiatric disorders in individuals with autism and intellectual disability

Individuals with autism and intellectual disability (ID) are assumed to have higher vulnerability for developing psychiatric disorders than the general population. Howeverpsychiatric disorders are frequently overlooked in this group and psychiatric symptoms attributed to the disability itself. Efforts to increase the identification of psychiatric disorders in this group of individuals are therefore needed.

Cover av Identification of anxiety and other psychiatric disorders in individuals with autism and intellectual disability

Last ned doktoravhandlingen Identification of anxiety and other psychiatric disorders in individuals with autism and intellectual disability som pdf her.

Sissel Berge Helverschou,  2010

Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

Både voksne og barn med Asperger syndrom har som regel behov for hjelp til å forstå diagnosen, sortere sine erfaringer og finne venner som forstår dem. Særlig i tenårene har mange stort behov for å bearbeide og forstå sin annerledeshet, sin sårbarhet og sine styrkeområder.

Den første norske samtalegruppen for personer med Asperger syndrom startet høsten 1997 i Oslo. Denne gruppen møttes jevnlig omtrent en gang i måneden i nærmere ti år. Det møtte rundt 15 deltakere hver gang. Etter hvert kom det til flere grupper rundt om i landet i regi av habiliteringstjeneste og/eller psykiatritjeneste.

cover av psykoedukative grupper

Last ned rapporten Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom som pdf her.

Kari Steindal, Autismeenheten 2012

Psykisk lidelse hos voksne med autisme og utviklingshemning. Erfaringer fra 19 kliniske samarbeidsprosjekter


Prosjektene omfatter 19 personer med autisme og utviklingshemning,
13 menn og 6 kvinner. Alle bortsett fra en av disse fikk psykiatrisk diagnose og behandling for psykisk lidelse i løpet av prosjektperioden. gjennomsnittsalder ved prosjektstart 28,7 år. Prosjektenes varighet har vært 1- 4 år. Seksten av deltagerne bodde i kommunale boliger, to bodde sammen med familien, og en person hadde bolig i regi av habiliteringstjenesten. Målsetting i prosjektene har vært utredning av mulig psykisk lidelse, behandling og andre tiltak. I ett prosjekt har det å flytte til egen bolig vært målsetting. (Fra sammendraget.)

Last ned rapporten Psykisk lidelse hos voksne med autisme og utviklingshemning. Erfaringer fra 19 kliniske samarbeidsprosjekter som pdf her.

Trine Lise Bakken, Sissel Berge Helverschou, Gro Kalvenes,Nils Egil Foss, Harald Martinsen, 2008

Å undervise en elev med Asperger syndrom

Eksempler på en pedagogisk tilrettelegging og forebygging av psykiske vansker.

Gjennom dette temaheftet får vi et innblikk i hvordan læreren gjennom barneskolen har tilpasset undervisningen for en gutt med Asperger syndrom. Selv om barn med Asperger syndrom er svært forskjellige, vil disse erfaringene være nyttige for andre lærere som underviser denne elevgruppen.

Last ned rapporten Å undervise en elev med Asperger syndrom som pdf her.

Berit Hernar, 2005


Autisme og livsløp. Perspektiv på livskarrieren til 10 av de først diagnostiserte i Norge

Et tilbakeblikk på norsk sosialhistorie. Mange av erfaringene er samsvarende med situasjonen for mennesker med andre utviklingshemminger enn autisme som vokste opp i samme periode. Store institusjoner, ressursfattigdom, mengel på individuell tilrettelegging samt ulike former for overgrep og feilbehandling var i flere tiår en del av hverdagen. Om HVPU-reformen og nedbyggingen av de store institusjonene. Voksne med autisme fikk del av velferdsutviklingen. De bærer med seg sår fra sin oppvekst, men likevel klarer mange seg forbausende bra under nye livsbetingelser. (Fra forordet.) 


Last ned rapporten Autisme og livsløp som pdf her.

Svein Solbakken, 1997


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?