HELSENORGE

Om tjenesten

​Kompetansetjenesten for import- og tropesykdommer er en kompetansetjeneste for helsepersonell i helseregion sørøst. Det er likevel naturlig at virksomheten på en del områder går utover regionens grenser. Kompetansehevingen utføres hovedsakelig gjennom forskning og kunnskapsspredning.  
 
Kompetansesenter er en del av Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål. En lege og en sykepleier er ansatt i deltidsstillinger ved kompetansesenteret. Dessuten er postdoc-stipendiater, doktorgradsstipendiater og medisinske studenter knyttet til senteret som forskere i engasjementstillinger. Forskningen foregår både i Norge og i utlandet. I Afrika har vi omfattende forskningsprosjekter i Etiopia og i Sør-Afrika, f.eks på sykdommene schistosomiasis og hepatitt B. I Norge forsker vi blant annet på zikafeber. 
 
Målgruppen for kunnskapsspredningen er særlig leger, men vi tar også sikte på å heve kompetansen i andre yrkesgrupper som er involvert i diagnostikk, behandling og forebygging av import- og tropesykdommer. Vi sprer ny og oppdatert kunnskap bl.a. gjennom jevnlig arrangement av kurs og møter,  gjennom publikasjoner og gjennom rådgivning til leger og institusjoner. 

Pasienter med mistenkt eller påvist tropesykdom eller annen infeksjonssykdom som de har fått utenlands, skal i utgangspunktet oppsøke sin egen lege. Når dette ikke er mulig eller tar for lang tid, er den lokale legevaktsordningen veien å gå.

Er det klar mistanke om alvorlig tropesykdom, samtidig som det ikke er mulig eller tar for lang tid å få tak i primærlege eller legevakt, kan det være berettiget å henvende seg direkte til akuttmottaket på nærmeste sykehus.

Årsrapport 2022​

Fant du det du lette etter?