Nytt fra palliativ forskning


Smertebehandling ved kronisk kreftsykdom

Popularisert fremstilling av pasientsentrertkreftbehandling i Apollon

Cannabinoider - ingen påvist effekt på vanlige plager hos kreft-/palliative pasienter (metaanalyse)

Hvordan er det for palliative pasienter å fylle ut spørreskjema som vi ser på som en "kjapp vurdering" av ernæringsstatus?

Leger involvert i eutanasi/lege-assistert selvmord opplever dette som sterkt belastendePasientrapporterte helsemål predikerer overlevelse hos pasienter med langtkommet kolo-rektal kreftPalliativt tilsyn 24t etter innleggelse reduserer liggetiden dramatisk

Oversiktsartikkel om smertebehandling uten bruk av opioiderCochrane-review viser usikker effekt av psykososiale intervensjoner til kreftpasienters nærtstående Høy forekomst av delirium blant pasienter innlagt i palliative enheterPalliativ strålebehandling synes virksom hos barn og unge med kreftHollandske leger føler seg presset når pasienter ber om eutanasi71 % av voksne amerikanere har aldri hørt om lindrende behandling.  Hvordan er det i Norge? Studie viser godt samsvar mellom pasienters egen vurdering av hvor mye de spiser og det de faktisk inntar av proteiner og energi (kalorier) Oppsummering av resultater fra 13 kvalitative studier understreker at god kommunikasjon, involvering av pasient og pårørende, planlegging og koordinering, er nødvendig for at overgangen fra sykehus til hjemmet skal bli så bra som mulig. Norske leger forskriver mest opioider av leger i Skandinavia og forskriver mer og merHvilke domener av en geriatrisk vurdering sier noe om utfallet av kreftbehandlingDe aller eldste kreftpasientene har en annen symptomprofil enn de yngre Mange medikamenter medikamenter brukt for symptomlindring hos pasienter med langtkommet kreft kan gi alvorlige interaksjoner. Den kliniske betydningen er usikker, men  i en oversiktsartikkel advares det mot polyfarmasi.

Oversiktsartikkel viser at skrøpelige eldre har en rekke palliative behov på slutten av livet som ikke blir dekket. Det gjenstår å vise om et palliativt tilbud har positiv effekt på disse. Liten grad av enighet mellom eksperter om behandling av hjernemetastaser ved ikke-småcellet lungekreft

Hva er viktig for unge vokse med ikke-kurerbar kreft?

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.