Nytt fra palliativ forskning

Nye kliniske retningslinjer fra ESMO forbehandling av delirium hos voksne kreftpasienterTilpasset psykologisk intervensjon (CALM) reduserer psykiske plager hos pasienter med langtkommet kreft Palliasjon til pasienter som får immunterapiKartleggingsprosedyrer og tiltak ved ernæringsproblem hos pasienter som trenger palliative tjenesterUnge kreftpasienter ønsker informasjon om sin prognose, men overestimerer forventet levetidMuskelmassens betydning for funksjon og livskvalitet hos lungekreftpasienterSystematisk smerteregistrering hos inneliggende kreftpasienter gir betydelig smertereduksjonSamtaler om mestring og behandlingsvalg er forbundet med bedring i pasientrapporterte utfallsmålStudie som viser en signifikant økning i bruk av bildediagnostikk, intervensjonsprosedyrer og ledsagende helsekostnader mot livets slutt hos kreftpasienter Kort overlevelse etter strålebehandling mot hjernemetastaser fra lunge- og brystkreft; En stor retrospektiv multisenter-studie fra Nederland Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabiliteringInteressert i cancer cachexi? Ny kunnskapsoppsummering publisert Fersk rapport om palliasjon i et globaltperspektiv 61 millioner mennesker trenger lindrende behandlingHvordan blir helsepersonells beskrivelse av palliativ behandling oppfattet av pasientene? Les den ferske kvalitative artikkelen herTidlig integrasjon av palliativ behandling fører til endring i pasientenes mestring, som igjen gir forbedret livskvalitet og reduksjon i depresjon Opioid-epidemien i USA; over 15 000 personer dør årlig som følge av forskrevne opioider. Myndighetene har erklært krisetilstand og innført juridiske nødtiltak i seks staterNy Cochrane oversiktsartikkel om bivirkninger, til dels alvorlige, ved lengre tids bruk av opioider mot kroniske ikke-maligne smerterFysiske symptomer, psykologisk distress og depressive symptomer er forbundet med lengre hospitalisering av pasienter med langtkommet kreft. Fysiske symptomer og angstsymptomer er forbundet med hyppigere reinnleggelseOpioidepidemien i USA - misbruk etter kreftkirurgi er ikke uvanlig Oversiktsartikkel om 25 års erfaring med ESASNy stor fransk registerstudie viser betydelig variasjon i bruk av kjemoterapi og ernæring hos pasienter med langtkommet kreft i magesekk og spiserør President Donald Trump foreslår dramatisk reduksjon av midler til NIH. Nå ytrer flere av USAs fremste helseforskere seg om de fatale konsekvensene dette kan få for fremtidig helseforskning Hvor dør nordmenn? Ny forskningsartikkel viser at økende alder, kjønn og ledsagende sykelighet er faktorene som best predikerer hvorfor flere dør på sykehjem Vanskelig å måle evidens for at enkeltstående familiesamtaler styrker familietilnærming i palliasjon. Oversiktsartikkelen etterspør kvalitet i studiedesignNy studie tyder på at fentanyl sublingual tabletter kan gi like god virkning som opioider på pumpeNy forskningsartikkel viser til virkningsfulle mestringsteknikker for pasienter med avansert kreftsykdomIntegrasjon mellom palliativ og onkologisk behandling er fremdeles gjeldende for å bedre pasientens livskvalitetKombinert pasientbehandling gir best effektTotal hjernebestråling gir ingen sikker klinisk gevinst for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med hjernemetastaser som ikke kan behandles kirurgisk eller med "strålekniv"Ketobemidon utfases på OUS. Morfin anbefales som førstevalg blant sterke opioider for kreftpasienter med langvarig smerte, pasienter i palliativ fase og barnOversiktsartikkel om ønsket sted for død i rurale strøkSamarbeid har blitt enda viktigere for å sikre og forbedre forskning innen palliasjonESPEN har publisert etiske retningslinjer for bruk av kunstig ernæring og væskebehandling. Palliasjon og behandling ved livets slutt er spesielt vektlagtInternasjonal studie om organisering av palliasjon og beskrivelse av pasientpopulasjonen på de 30 deltagende sentreneStudie der man har intervjuet alvorlig syke kreftpasienter og deres pårørende om deres oppfattelse av palliativ behandling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.