Nytt fra palliativ forskning

Systematisk smerteregistrering hos inneliggende kreftpasienter gir betydelig smertereduksjon.Samtaler om mestring og behandlingsvalg er forbundet med bedring i pasientrapporterte utfallsmål.Studie som viser en signifikant økning i bruk av bildediagnostikk, intervensjonsprosedyrer og ledsagende helsekostnader mot livets slutt hos kreftpasienter. Kort overlevelse etter strålebehandling mot hjernemetastaser fra lunge- og brystkreft; En stor retrospektiv multisenter-studie fra Nederland. Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabiliteringInteressert i cancer cachexi? Ny kunnskapsoppsummering publisert. Fersk rapport om palliasjon i et globaltperspektiv. 61 millioner mennesker trenger lindrende behandling.Hvordan blir helsepersonells beskrivelse av palliativ behandling oppfattet av pasientene? Les den ferske kvalitative artikkelen her.Tidlig integrasjon av palliativ behandling fører til endring i pasientenes mestring, som igjen gir forbedret livskvalitet og reduksjon i depresjon. Opioid-epidemien i USA; over 15 000 personer dør årlig som følge av forskrevne opioider. Myndighetene har erklært krisetilstand og innført juridiske nødtiltak i seks stater.Ny Cochrane oversiktsartikkel om bivirkninger, til dels alvorlige, ved lengre tids bruk av opioider mot kroniske ikke-maligne smerter.Fysiske symptomer, psykologisk distress og depressive symptomer er forbundet med lengre hospitalisering av pasienter med langtkommet kreft. Fysiske symptomer og angstsymptomer er forbundet med hyppigere reinnleggelse.Opioidepidemien i USA - misbruk etter kreftkirurgi er ikke uvanlig. Oversiktsartikkel om 25 års erfaring med ESAS.Ny stor fransk registerstudie viser betydelig variasjon i bruk av kjemoterapi og ernæring hos pasienter med langtkommet kreft i magesekk og spiserør. President Donald Trump foreslår dramatisk reduksjon av midler til NIH. Nå ytrer flere av USAs fremste helseforskere seg om de fatale konsekvensene dette kan få for fremtidig helseforskning. Hvor dør nordmenn? Ny forskningsartikkel viser at økende alder, kjønn og ledsagende sykelighet er faktorene som best predikerer hvorfor flere dør på sykehjem. Vanskelig å måle evidens for at enkeltstående familiesamtaler styrker familietilnærming i palliasjon. Oversiktsartikkelen etterspør kvalitet i studiedesign.Ny studie tyder på at fentanyl sublingual tabletter kan gi like god virkning som opioider på pumpe.Ny forskningsartikkel viser til virkningsfulle mestringsteknikker for pasienter med avansert kreftsykdom.Integrasjon mellom palliativ og onkologisk behandling er fremdeles gjeldende for å bedre pasientens livskvalitetKombinert pasientbehandling gir best effektTotal hjernebestråling gir ingen sikker klinisk gevinst for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med hjernemetastaser som ikke kan behandles kirurgisk eller med "strålekniv".Ketobemidon utfases på OUS. Morfin anbefales som førstevalg blant sterke opioider for kreftpasienter med langvarig smerte, pasienter i palliativ fase og barn.Oversiktsartikkel om ønsket sted for død i rurale strøk.Samarbeid har blitt enda viktigere for å sikre og forbedre forskning innen palliasjon.ESPEN har publisert etiske retningslinjer for bruk av kunstig ernæring og væskebehandling. Palliasjon og behandling ved livets slutt er spesielt vektlagt.Internasjonal studie om organisering av palliasjon og beskrivelse av pasientpopulasjonen på de 30 deltagende sentrene.Studie der man har intervjuet alvorlig syke kreftpasienter og deres pårørende om deres oppfattelse av palliativ behandling.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.