HELSENORGE

Helsepersonell, kimerismeutredning og farskapstest

​Utredning av kimerismegrad hos benmargstransplanterte pasienter

 Seksjonen utfører rutinemessig måling av kimerismegrad hos benmargstransplanterte pasienter. Funksjonen er landsdekkende. Det tas prøver av donor og recipient før transplantasjon, samt kontrollprøver av pasienten etter en fastsatt prosedyre. Kontroll av kimerismegrad utføres i blodprøver, fraksjonerte cellepopulasjoner (T-celler og monocytter/granulocytter) eller prøver fra beinmarg. Ønskes analyse av fraksjonerte cellepopulasjoner bør prøven mottas ved OUS innen en uke fra prøvetakingsdato.

Skjema: Referanseprøve før benmargstransplantasjon (pdf)

Skjema: Kontroll kimerismestatus (pdf)

Utfylte skjemaer sendes sammen med EDTA-blodprøve (2-3 ml) til adressen nedenfor. Ved innsending av kontrollprøver av blod med separering av cellepopulasjoner bør prøven sendes med «ekspress over natt med levering på døren» til gateadressen.

Postboksadresse:

Oslo Universitetssykehus HF
Avdeling for Rettsmedisinske fag
Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
NO 0424 Oslo

Gateadresse ved «ekspress over natt med levering på døren»:

Oslo Universitetssykehus HF
Avdeling for Rettsmedisinske fag
Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Gaustadalléen 30, inngang B
0373 Oslo

Oppgi telefonnr. 90627196 i forsendelsen.

Prøvetaking i farskapssaker og andre slektskapssaker

I farskapssaker og andre slektskapssaker pålagt av NAV eller domstol, skal prøver tas hos lege/helseinstitusjon. Partene avtaler prøvetaking selv og medbringer dokumenter fra NAV eller domstolen. I tillegg får partene utstyr for prøvetaking fra munnhulen som skal medbringes legekontoret uåpnet.  (Dersom partene ønsker at det skal tas blodprøver benyttes 2-3 ml EDTA-blod). Det forekommer dessverre forsøk på juks ved bruk av lånt legitimasjon eller at et annet barn enn det saken gjelder medbringes til prøvetaking.  Dersom legekontoret ikke kjenner pasienten, vær nøye med vurderingen av identitet og barnets alder.

NB! I en standard farskapssak er både påstått far, mor og barn pålagt å avgi prøve. Selv om morskapet ikke betviles, pålegges mor å avgi prøve, dels for å bekrefte barnets identitet, dels for å styrke bevisvekten i saken. NAV eller domstolen kan faktureres for prøvetakingen i henhold til fastsatt salær (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-12-03-1441).

Dersom partene bestiller en farskapstest/slektskapstest på eget initiativ og for egen opplysning (om biologiske forhold), bekostes testen av partene selv. Prøvetakingen fra munnhulen kan utføres av partene eller de kan be om bistand til prøvetaking hos sin fastlege. Private tester der prøvetakingen ikke er forsvarlig dokumentert vil som hovedregel ikke gis betydning ved fremlegging for en offentlig myndighet.

Prøver som er tatt ved legekontor/helseinstitusjon skal ikke overlates til partene, men sendes av prøvetaker. Medbrakte skjemaer fra NAV eller domstolen fylles ut og signeres av den som avgir prøve og av prøvetaker. Det føres inn i skjemaet hvilke parter som har møtt hos legen. Legens/legekontorets stempel er påkrevet slik at OUS eller NAV/dostolen kan kontakte vedkommende ved eventuelle spørsmål om prøvetakingen.

Prøvetaker sender utfylte skjemaer sendes sammen med prøvene til adressen nedenfor.

Postboksadresse:

Oslo Universitetssykehus HF
Avdeling for Rettsmedisinske fag
Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
NO 0424 Oslo

 Generelt om fastsettelse av farskap

Lenke til:  Juridisk farskap - fastsettelse og endring - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)       

Fant du det du lette etter?