Kvalitetssikring i Avdeling for rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag har oppdrag for politi, rettsvesen og kriminalomsorg, samt andre oppdrag (for eksempel bestemmelse av slektskap, prøver fra rusomsorg), der resultatene kan ha store konsekvenser for den som avgir prøve. Vi legger derfor stor vekt på å sikre kvaliteten på våre tjenester.        

Kvalitetssikring gjøres gjennom et etablert kvalitetssystem, der store deler av aktivitetene er akkreditert i henhold til OSO 17025 (NS-EN- ISO-IEC 17025). Akkrediteringen omfatter analysevirksomhet og den faglige vurdering og fortolkning av analyseresultatene innenfor rettstoksikologi og rettsgenetikk. Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av at vår organisasjon har den nødvendige faglige kompetanse og kan dokumentere kvalitet i samsvar med internasjonale standarder. Norsk akkreditering følger opp med regelmessige revisjonsbesøk for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende.

 Akkrediteringsomfanget finner du her:

 Vårt kvalitetssystem gir sporbarhet i enkeltsaker. Dersom det i etterkant reises spørsmål om en sak, kan man dokumentere alle ledd i behandling av saken, fra saken og prøvematerialet ble mottatt til sakkyndigrapport ble sendt.

Fant du det du lette etter?